12.อัตราการเกิด 2nd Generation ของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านหรือชุมชนที่เกิดโรค (ร้อยละ < 10%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์