13.ร้อยละของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัย (ร้อยละ < 16%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์