14.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ≥ 90%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์