15.ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน Street food Good Health (ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์