16.ความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์