17.ร้อยละของมูลค่าการจ่ายยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน (ร้อยละ 1%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์