18.ระดับวามสำเร็จของการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขคุณภาพ (ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์