19.ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ (Total Performance Score : TPS) (ร้อยละ ≥ 7%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์