20.ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ > 50%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์