22.ร้อยละความถูกต้องของคุณภาพข้อมูล HDC แฟ้ม Person (ร้อยละ > 98%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์