10.2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า 8 Q (ร้อยละ 100%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์