ตารางแสดงสรุปรายงานผู้ป่วย AFP Zero Report รายสัปดาห์ ของโรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560


สัปดาห์ปัจจุบัน = 34 (ระหว่าง วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560-วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560)
ลำดับ สถานพยาบาล w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 60010119-รพ.ปากน้ำโพ
5 60010120-รพ.ร่มฉัตร
6 60010121-รพ.รวมแพทย์
7 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์
9 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ
10 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์
11 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม
12 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต
13 60020110-รพช.โกรกพระ
14 60030410-รพช.ชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 60040110-รพช. หนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 60051310-รพช.บรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 60060010-รพช.เก้าเลี้ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 60070110-รพช.ตาคลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 60070111-รพ.กองบิน 4
20 60070214-รพ.แพทย์ช่องแค
21 60080010-รพช.ท่าตะโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 60090810-รพช.ไพศาลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 60100010-รพช.พยุหะคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 60110110-รพช.ลาดยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 60120010-รพช.ตากฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 60130110-รพช.แม่วงก์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 60150110-รพช.ชุมตาบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วย AFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวน รพ.ที่ส่งรายงาน 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 14 13 11 1 0

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 05:12:12