ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน/ชุมชน และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2559 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2015 ถึง 30/09/2016 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่      ถึงวันที่         สูตรคำนวณ ปีงบ 2559
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา วันที่พบผู้ป่วย DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-01 0 Index
2 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-02 1 Gen1
3 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-04 3 Gen1
4 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-04 3 Gen1
5 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-05 4 Gen1
6 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-05 4 Gen1
7 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-05 4 Gen1
8 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-07 6 Gen1
9 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-08 7 Gen1
10 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2015-10-09 8 Gen1
11 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-10 9 Gen1
12 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-12 11 Gen1
13 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-12 11 Gen1
14 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-16 15 Gen1
15 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-16 15 Gen1
16 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-16 15 Gen1
17 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-18 17 Gen1
18 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-19 18 Gen1
19 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-23 22 Gen1
20 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-25 24 Gen1
21 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-25 24 Gen1
22 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-27 26 Gen1
23 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-28 27 Gen1
24 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-30 29 Gen2
25 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-30 29 Gen2
26 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-30 29 Gen2
27 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-02 32 Gen2
28 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-03 33 Gen2
29 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-04 34 Gen2
30 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-04 34 Gen2
31 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 3 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-04 34 Gen2
32 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-05 35 Gen2
33 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-06 36 Gen2
34 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-06 36 Gen2
35 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-07 37 Gen2
36 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-08 38 Gen2
37 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-09 39 Gen2
38 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-09 39 Gen2
39 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 7 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-09 39 Gen2
40 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-09 39 Gen2
41 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-09 39 Gen2
42 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-10 40 Gen2
43 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-10 40 Gen2
44 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-11 41 Gen2
45 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-11 41 Gen2
46 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-12 42 Gen2
47 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-12 42 Gen2
48 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-12 42 Gen2
49 xxxx xxxxxx หญิง 23 10 1 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-12 42 Gen2
50 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-13 43 Gen2
51 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-13 43 Gen2
52 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 44 Gen2
53 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 44 Gen2
54 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-16 46 Gen2
55 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-17 47 Gen2
56 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-17 47 Gen2
57 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-17 47 Gen2
58 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-20 50 Gen2
59 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-20 50 Gen2
60 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-22 52 Gen2
61 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-23 53 Gen2
62 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-23 53 Gen2
63 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-24 54 Gen2
64 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-25 55 Gen2
65 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-26 56 Gen2
66 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-26 56 Gen2
67 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-28 0 Index
68 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-28 0 Index
69 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-29 1 Gen1
70 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-30 2 Gen1
71 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-01 3 Gen1
72 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-01 3 Gen1
73 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-03 5 Gen1
74 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-04 6 Gen1
75 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-05 7 Gen1
76 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-06 8 Gen1
77 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-09 11 Gen1
78 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-09 11 Gen1
79 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-12-20 22 Gen1
80 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-22 24 Gen1
81 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 14 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-30 32 Gen2
82 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-01 34 Gen2
83 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-02 35 Gen2
84 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-07 40 Gen2
85 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-10 43 Gen2
86 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-15 48 Gen2
87 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-18 51 Gen2
88 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-01-24 0 Index
89 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-04-20 0 Index
90 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-03 0 Index
91 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-15 12 Gen1
92 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-07-20 17 Gen1
93 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-21 18 Gen1
94 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-08-16 44 Gen2
95 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-17 45 Gen2
96 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-18 46 Gen2
97 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-22 50 Gen2
98 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-08-28 56 Gen2
99 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-02 0 Index
100 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-22 20 Gen1
101 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-09-29 27 Gen1
102 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-26 0 Index
103 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-11-30 35 Gen2
104 xxxx xxxxxx ชาย 25 9 22 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2016-01-29 0 Index
105 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-11 0 Index
106 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 0 60010155 ชุมชนวัดพรหม 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-27 0 Index
107 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-03 0 Index
108 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-04 0 Index
109 xxxx xxxxxx หญิง 26 11 10 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-11 38 Gen2
110 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-15 42 Gen2
111 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-12-02 0 Index
112 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-25 0 Index
113 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010163 ชุมชนวรนารถ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ PCU สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-07 0 Index
114 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 0 60010163 ชุมชนวรนารถ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-11 4 Gen1
115 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 13 60010163 ชุมชนวรนารถ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-11 4 Gen1
116 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010164 ชุมชนตลาดตายอม 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-05 0 Index
117 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010168 ชุมชนยุวบัณฑิต 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-27 0 Index
118 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010169 ชุมชนตัดใหม่ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ PCU สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-03 0 Index
119 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010170 ชุมชนหลังแขวง 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-14 0 Index
120 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-03 0 Index
121 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-07 4 Gen1
122 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด(รพ.อุทัยธานี) 2015-11-02 30 Gen2
123 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-01 0 Index
124 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-11 41 Gen2
125 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-11 41 Gen2
126 xxxx xxxxxx หญิง 19 2 0 60010173 ชุมชนหน้าป้ายอุทยาน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-11-10 0 Index
127 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010176 ชุมชนป้อมหนึ่ง 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-02 0 Index
128 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010180 ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-11-16 0 Index
129 xxxx xxxxxx ชาย 36 5 20 60010180 ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-20 4 Gen1
130 xxxx xxxxxx ชาย 39 2 0 60010181 ชุมชนป่าไม้ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-01-27 0 Index
131 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-01 0 Index
132 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-09 8 Gen1
133 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-10 9 Gen1
134 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-15 14 Gen1
135 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-17 16 Gen1
136 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-19 18 Gen1
137 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-24 23 Gen1
138 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-12-14 43 Gen2
139 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-06 0 Index
140 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-28 53 Gen2
141 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-21 0 Index
142 xxxx xxxxxx หญิง 31 5 16 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-04-01 11 Gen1
143 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-23 0 Index
144 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-31 8 Gen1
145 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-09-13 21 Gen1
146 xxxx xxxxxx หญิง 37 11 23 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-06 0 Index
147 xxxx xxxxxx ชาย 60 0 0 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-02 0 Index
148 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 7 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-10 0 Index
149 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-01-12 0 Index
150 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-01 0 Index
151 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-04 0 Index
152 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-21 17 Gen1
153 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-14 0 Index
154 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-08 0 Index
155 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-26 18 Gen1
156 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-17 40 Gen2
157 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-31 0 Index
158 xxxx xxxxxx หญิง 2 8 0 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-15 0 Index
159 xxxx xxxxxx ชาย 33 10 4 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-21 6 Gen1
160 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60010306 หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองเกรียงไกร 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-01 0 Index
161 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010307 หมู่ที่ 7 บ้านปากคลองบอระเพ็ด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-19 0 Index
162 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-20 0 Index
163 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-24 4 Gen1
164 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-25 5 Gen1
165 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-06 0 Index
166 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 18 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-03-10 0 Index
167 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินขาม 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-03 0 Index
168 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-18 0 Index
169 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-08 52 Gen2
170 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-04 0 Index
171 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-26 0 Index
172 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-08 43 Gen2
173 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-09 44 Gen2
174 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-19 54 Gen2
175 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-08 0 Index
176 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-29 21 Gen1
177 xxxx xxxxxx ชาย 7 1 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-05 0 Index
178 xxxx xxxxxx หญิง 21 7 1 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-10-05 0 Index
179 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-06-28 0 Index
180 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-06-28 0 Index
181 xxxx xxxxxx หญิง 17 7 21 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-06-29 1 Gen1
182 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-05 7 Gen1
183 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 17 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-07-10 12 Gen1
184 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-15 17 Gen1
185 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-08-26 0 Index
186 xxxx xxxxxx หญิง 5 4 0 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-07 0 Index
187 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010504 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหงษ์(4) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-12-25 0 Index
188 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-08 0 Index
189 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-14 0 Index
190 xxxx xxxxxx หญิง 5 4 0 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-08-14 0 Index
191 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 2 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-07-09 0 Index
192 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-11 2 Gen1
193 xxxx xxxxxx หญิง 39 10 23 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2016-07-12 3 Gen1
194 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 10 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-07-25 16 Gen1
195 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-08 30 Gen2
196 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 19 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2016-08-09 31 Gen2
197 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 16 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2016-08-11 33 Gen2
198 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 0 Index
199 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 3 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-19 5 Gen1
200 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-22 0 Index
201 xxxx xxxxxx หญิง 26 10 9 60010509 หมู่ที่ 9 บ้านเกาะหงษ์(9) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-07-26 0 Index
202 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010509 หมู่ที่ 9 บ้านเกาะหงษ์(9) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-19 24 Gen1
203 xxxx xxxxxx หญิง 36 5 3 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2016-03-18 0 Index
204 xxxx xxxxxx หญิง 32 7 11 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2016-03-24 6 Gen1
205 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-26 8 Gen1
206 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-04-13 26 Gen1
207 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-09 0 Index
208 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-10 1 Gen1
209 xxxx xxxxxx ชาย 37 6 1 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-14 5 Gen1
210 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-26 17 Gen1
211 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-28 19 Gen1
212 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 4 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-31 22 Gen1
213 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-02 24 Gen1
214 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-03 25 Gen1
215 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 20 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-10 32 Gen2
216 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-10 32 Gen2
217 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-23 45 Gen2
218 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-04 56 Gen2
219 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-12-19 0 Index
220 xxxx xxxxxx ชาย 28 6 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-12-26 7 Gen1
221 xxxx xxxxxx หญิง 47 3 26 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-29 10 Gen1
222 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-01-13 25 Gen1
223 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 24 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-02-11 54 Gen2
224 xxxx xxxxxx หญิง 35 8 13 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-06-20 0 Index
225 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-11 0 Index
226 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-14 0 Index
227 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-30 0 Index
228 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 26 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-30 0 Index
229 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-07 0 Index
230 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-12 5 Gen1
231 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-09-18 11 Gen1
232 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-26 0 Index
233 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-17 21 Gen1
234 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-29 0 Index
235 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-02 4 Gen1
236 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-02 0 Index
237 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-06 4 Gen1
238 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-09 7 Gen1
239 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-14 12 Gen1
240 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-15 13 Gen1
241 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-19 17 Gen1
242 xxxx xxxxxx หญิง 59 9 19 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-10-19 17 Gen1
243 xxxx xxxxxx หญิง 7 4 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-30 28 Gen1
244 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-01 30 Gen2
245 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 27 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-06 35 Gen2
246 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-08 37 Gen2
247 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-11-09 38 Gen2
248 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-19 48 Gen2
249 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-19 48 Gen2
250 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-21 50 Gen2
251 xxxx xxxxxx หญิง 1 9 1 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-22 51 Gen2
252 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-24 53 Gen2
253 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 18 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-27 56 Gen2
254 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-12-02 0 Index
255 xxxx xxxxxx ชาย 66 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-16 14 Gen1
256 xxxx xxxxxx หญิง 50 4 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-01-09 38 Gen2
257 xxxx xxxxxx ชาย 15 3 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-04-15 0 Index
258 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-05-03 18 Gen1
259 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-09-26 0 Index
260 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-26 0 Index
261 xxxx xxxxxx หญิง 53 9 17 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-28 2 Gen1
262 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-30 4 Gen1
263 xxxx xxxxxx หญิง 20 3 17 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-01 6 Gen1
264 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-06 11 Gen1
265 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2015-11-08 13 Gen1
266 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-09 14 Gen1
267 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-10 15 Gen1
268 xxxx xxxxxx ชาย 14 10 24 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-10 15 Gen1
269 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-12 17 Gen1
270 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-12 17 Gen1
271 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-12 17 Gen1
272 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-15 20 Gen1
273 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-20 25 Gen1
274 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-28 33 Gen2
275 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-06 41 Gen2
276 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 4 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-18 53 Gen2
277 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 10 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-23 0 Index
278 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 24 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตาคลี 2016-01-16 24 Gen1
279 xxxx xxxxxx หญิง 23 7 3 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-03-15 0 Index
280 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-08-25 0 Index
281 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-08-30 5 Gen1
282 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-19 0 Index
283 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-22 34 Gen2
284 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-30 42 Gen2
285 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 15 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-11-30 42 Gen2
286 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-11 0 Index
287 xxxx xxxxxx ชาย 26 10 27 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-02 0 Index
288 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-03 1 Gen1
289 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-09 7 Gen1
290 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-17 15 Gen1
291 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-19 0 Index
292 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-27 0 Index
293 xxxx xxxxxx ชาย 6 5 13 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-01-02 6 Gen1
294 xxxx xxxxxx ชาย 2 6 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-29 33 Gen2
295 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-04 0 Index
296 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-04 0 Index
297 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-13 9 Gen1
298 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-26 53 Gen2
299 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-12-03 0 Index
300 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 26 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-04 0 Index
301 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-10-05 1 Gen1
302 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-06 2 Gen1
303 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-10-07 3 Gen1
304 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-11 7 Gen1
305 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-12 8 Gen1
306 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-13 9 Gen1
307 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-13 9 Gen1
308 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-14 10 Gen1
309 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-14 10 Gen1
310 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-15 11 Gen1
311 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-17 13 Gen1
312 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-17 13 Gen1
313 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-19 15 Gen1
314 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-21 17 Gen1
315 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-24 20 Gen1
316 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-28 24 Gen1
317 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-03 30 Gen2
318 xxxx xxxxxx ชาย 21 11 13 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-04 31 Gen2
319 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 11 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-05 32 Gen2
320 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-06 33 Gen2
321 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-11 38 Gen2
322 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 41 Gen2
323 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 41 Gen2
324 xxxx xxxxxx ชาย 3 2 9 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-11-15 42 Gen2
325 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-20 47 Gen2
326 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-21 48 Gen2
327 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-22 49 Gen2
328 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-25 52 Gen2
329 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-01 0 Index
330 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-07 6 Gen1
331 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-12-11 10 Gen1
332 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2015-12-17 16 Gen1
333 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-22 21 Gen1
334 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-29 28 Gen1
335 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-01-22 52 Gen2
336 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2016-02-02 0 Index
337 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-14 12 Gen1
338 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-04-24 0 Index
339 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-07-26 0 Index
340 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 3 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-07-30 4 Gen1
341 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-08-17 22 Gen1
342 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-24 29 Gen2
343 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-26 31 Gen2
344 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2016-08-26 31 Gen2
345 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-29 34 Gen2
346 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-30 35 Gen2
347 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-09-04 40 Gen2
348 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-09-04 40 Gen2
349 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-09-28 0 Index
350 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-01 0 Index
351 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-01 0 Index
352 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-02 1 Gen1
353 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-02 1 Gen1
354 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-03 2 Gen1
355 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-03 2 Gen1
356 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-03 2 Gen1
357 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-04 3 Gen1
358 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-05 4 Gen1
359 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-05 4 Gen1
360 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-05 4 Gen1
361 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-06 5 Gen1
362 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-06 5 Gen1
363 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-06 5 Gen1
364 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-06 5 Gen1
365 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-07 6 Gen1
366 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-10 9 Gen1
367 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-11 10 Gen1
368 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 3 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-12 11 Gen1
369 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-12 11 Gen1
370 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-12 11 Gen1
371 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-10-13 12 Gen1
372 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-13 12 Gen1
373 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-14 13 Gen1
374 xxxx xxxxxx หญิง 18 3 13 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-15 14 Gen1
375 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-16 15 Gen1
376 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-18 17 Gen1
377 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-19 18 Gen1
378 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-22 21 Gen1
379 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-23 22 Gen1
380 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-24 23 Gen1
381 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-26 25 Gen1
382 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-26 25 Gen1
383 xxxx xxxxxx หญิง 26 8 18 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-29 28 Gen1
384 xxxx xxxxxx หญิง 3 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-29 28 Gen1
385 xxxx xxxxxx หญิง 1 6 29 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-30 29 Gen2
386 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-31 30 Gen2
387 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-02 32 Gen2
388 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-04 34 Gen2
389 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-06 36 Gen2
390 xxxx xxxxxx ชาย 35 7 14 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-06 36 Gen2
391 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-06 36 Gen2
392 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-07 37 Gen2
393 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-07 37 Gen2
394 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-07 37 Gen2
395 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-16 46 Gen2
396 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-18 48 Gen2
397 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-21 51 Gen2
398 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-22 52 Gen2
399 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-22 52 Gen2
400 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-22 52 Gen2
401 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-25 55 Gen2
402 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-25 55 Gen2
403 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-28 0 Index
404 xxxx xxxxxx ชาย 19 10 1 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-29 1 Gen1
405 xxxx xxxxxx ชาย 3 5 24 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-29 1 Gen1
406 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-01 3 Gen1
407 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-01 3 Gen1
408 xxxx xxxxxx ชาย 29 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-12-02 4 Gen1
409 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-12-08 10 Gen1
410 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-22 24 Gen1
411 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-25 27 Gen1
412 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-04 37 Gen2
413 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-01-06 39 Gen2
414 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-01-08 41 Gen2
415 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-08 41 Gen2
416 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 17 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2016-01-11 44 Gen2
417 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-24 0 Index
418 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 2 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-01-25 1 Gen1
419 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-01-25 1 Gen1
420 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-28 4 Gen1
421 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-01 8 Gen1
422 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 18 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-02-02 9 Gen1
423 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-04 11 Gen1
424 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-04 11 Gen1
425 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-09 16 Gen1
426 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 16 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-02-12 19 Gen1
427 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 5 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2016-02-15 22 Gen1
428 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-02-21 28 Gen1
429 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-25 32 Gen2
430 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-10 46 Gen2
431 xxxx xxxxxx ชาย 0 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2016-03-13 49 Gen2
432 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-14 50 Gen2
433 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-04-21 0 Index
434 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-04-24 3 Gen1
435 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-04-26 5 Gen1
436 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-07-07 0 Index
437 xxxx xxxxxx ชาย 23 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-07-20 13 Gen1
438 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 18 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2016-07-22 15 Gen1
439 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 21 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-13 37 Gen2
440 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 1 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-25 49 Gen2
441 xxxx xxxxxx หญิง 52 5 0 60010652 ชุมชนประชานุเคราะห์ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-11-18 0 Index
442 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010653 ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-02 0 Index
443 xxxx xxxxxx ชาย 52 8 6 60010654 ชุมชนสวัสดีพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-01 0 Index
444 xxxx xxxxxx ชาย 65 0 0 60010654 ชุมชนสวัสดีพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-22 21 Gen1
445 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 29 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-09 0 Index
446 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-14 5 Gen1
447 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 7 60010661 ชุมชนตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-21 0 Index
448 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010662 ชุมชนพรสวรรค์ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 2015-12-23 0 Index
449 xxxx xxxxxx ชาย 25 9 0 60010664 ชุมชนบางเรารักกันจริง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-01-20 0 Index
450 xxxx xxxxxx หญิง 24 10 24 60010665 ชุมชนหนองผักตบ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-15 0 Index
451 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 9 60010666 ชุมชนชอนตะวัน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-17 0 Index
452 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-17 0 Index
453 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010669 ชุมชนรวมใจพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-27 0 Index
454 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-06 0 Index
455 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-26 20 Gen1
456 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-14 39 Gen2
457 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-03 0 Index
458 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-10 0 Index
459 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-26 16 Gen1
460 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-27 17 Gen1
461 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-27 17 Gen1
462 xxxx xxxxxx หญิง 4 8 17 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-11-03 24 Gen1
463 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-05 26 Gen1
464 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-08 29 Gen2
465 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-09 30 Gen2
466 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-11 32 Gen2
467 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด(รพ.นพรัตนราชธานี) 2015-11-21 42 Gen2
468 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-02-02 0 Index
469 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-03-03 30 Gen2
470 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-04-22 0 Index
471 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-12 0 Index
472 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-18 6 Gen1
473 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-09-15 34 Gen2
474 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-18 0 Index
475 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-24 6 Gen1
476 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-02 14 Gen1
477 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-03-27 0 Index
478 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-15 0 Index
479 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-21 6 Gen1
480 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 23 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-03-02 0 Index
481 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-09 0 Index
482 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-12 3 Gen1
483 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-12 3 Gen1
484 xxxx xxxxxx ชาย 75 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-13 4 Gen1
485 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-20 11 Gen1
486 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 6 60010705 ใหม่สะพานโค้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-28 0 Index
487 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-19 22 Gen1
488 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-02 0 Index
489 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-15 44 Gen2
490 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-21 50 Gen2
491 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-06-14 0 Index
492 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-16 32 Gen2
493 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-03 0 Index
494 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-11 0 Index
495 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-27 16 Gen1
496 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-29 18 Gen1
497 xxxx xxxxxx ชาย 29 6 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-03-07 0 Index
498 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-15 0 Index
499 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-16 1 Gen1
500 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-31 16 Gen1
501 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-04 20 Gen1
502 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-02-10 0 Index
503 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-03-07 26 Gen1
504 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-03-14 33 Gen2
505 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010756 ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-10-13 0 Index
506 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010757 ชุมชนเดชาพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-23 0 Index
507 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 5 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2016-09-27 0 Index
508 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-17 0 Index
509 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 0 Index
510 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-23 0 Index
511 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-10 48 Gen2
512 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-08 0 Index
513 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-10 2 Gen1
514 xxxx xxxxxx ชาย 4 2 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-12 4 Gen1
515 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-14 6 Gen1
516 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-16 8 Gen1
517 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-25 17 Gen1
518 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-27 19 Gen1
519 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-01 24 Gen1
520 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-12 35 Gen2
521 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-12 35 Gen2
522 xxxx xxxxxx หญิง 18 8 24 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-29 52 Gen2
523 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 18 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2016-03-02 0 Index
524 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-23 0 Index
525 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-09-14 0 Index
526 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-17 0 Index
527 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-08 0 Index
528 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 4 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-18 41 Gen2
529 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-29 0 Index
530 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 12 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-12-25 0 Index
531 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-31 6 Gen1
532 xxxx xxxxxx ชาย 1 2 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-09 0 Index
533 xxxx xxxxxx หญิง 33 9 11 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-11-23 14 Gen1
534 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 27 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2016-03-30 0 Index
535 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-15 0 Index
536 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-19 34 Gen2
537 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-09 0 Index
538 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-09 30 Gen2
539 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 7 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-07-18 0 Index
540 xxxx xxxxxx หญิง 42 7 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-01 0 Index
541 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-13 12 Gen1
542 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-08 0 Index
543 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-19 11 Gen1
544 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-04 27 Gen1
545 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 24 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-03-28 0 Index
546 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-01-17 0 Index
547 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-10 0 Index
548 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 4 Gen1
549 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-28 18 Gen1
550 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-22 42 Gen2
551 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-15 0 Index
552 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-02 0 Index
553 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-11 0 Index
554 xxxx xxxxxx หญิง 77 0 0 60011107 หมู่ที่ 7 บ้านแก่ง(7) 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-26 0 Index
555 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-27 0 Index
556 xxxx xxxxxx ชาย 25 9 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-14 0 Index
557 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-24 0 Index
558 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-22 0 Index
559 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-30 0 Index
560 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-25 0 Index
561 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-31 0 Index
562 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-17 17 Gen1
563 xxxx xxxxxx หญิง 57 1 4 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-01-30 0 Index
564 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-12 0 Index
565 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-18 6 Gen1
566 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-04 23 Gen1
567 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 23 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-29 0 Index
568 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-01-17 49 Gen2
569 xxxx xxxxxx ชาย 38 1 19 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-06-27 0 Index
570 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-01 0 Index
571 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-08 38 Gen2
572 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-16 46 Gen2
573 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-27 0 Index
574 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ PCU สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-01 0 Index
575 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-09 0 Index
576 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-12 3 Gen1
577 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-18 9 Gen1
578 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-25 47 Gen2
579 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-28 50 Gen2
580 xxxx xxxxxx หญิง 25 3 21 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2015-12-09 0 Index
581 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-11 2 Gen1
582 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-29 0 Index
583 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-26 28 Gen1
584 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-25 0 Index
585 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-02-01 0 Index
586 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 4 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-09 0 Index
587 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-28 0 Index
588 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-01 0 Index
589 xxxx xxxxxx ชาย 49 1 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-10 9 Gen1
590 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-14 13 Gen1
591 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-16 15 Gen1
592 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-21 20 Gen1
593 xxxx xxxxxx หญิง 30 5 7 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-21 51 Gen2
594 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-25 55 Gen2
595 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-26 56 Gen2
596 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-12-18 0 Index
597 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-12-19 1 Gen1
598 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-02-07 51 Gen2
599 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-04-23 0 Index
600 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 8 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-13 0 Index
601 xxxx xxxxxx ชาย 42 4 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-19 6 Gen1
602 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-09-04 22 Gen1
603 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-10 28 Gen1
604 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-17 35 Gen2
605 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-10 0 Index
606 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-12 2 Gen1
607 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-13 3 Gen1
608 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-25 15 Gen1
609 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-01 22 Gen1
610 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-12-26 0 Index
611 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-02-09 45 Gen2
612 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-04 0 Index
613 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-05 1 Gen1
614 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-08 4 Gen1
615 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-09 0 Index
616 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-11 2 Gen1
617 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-30 21 Gen1
618 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-30 21 Gen1
619 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-13 35 Gen2
620 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-13 35 Gen2
621 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-16 38 Gen2
622 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-11 0 Index
623 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-09 29 Gen2
624 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-01-29 49 Gen2
625 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด(รพ.พระรามเก้า) 2015-11-25 0 Index
626 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 9 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-27 2 Gen1
627 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-01 6 Gen1
628 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-21 0 Index
629 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-06 16 Gen1
630 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-29 0 Index
631 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-01 3 Gen1
632 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-03 5 Gen1
633 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-18 20 Gen1
634 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-28 0 Index
635 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-25 28 Gen1
636 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-25 0 Index
637 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-19 0 Index
638 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-22 0 Index
639 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-09 0 Index
640 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-25 16 Gen1
641 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-07 0 Index
642 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-23 47 Gen2
643 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-23 47 Gen2
644 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-01-22 0 Index
645 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-19 0 Index
646 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-15 0 Index
647 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-15 0 Index
648 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-03 0 Index
649 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-24 0 Index
650 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-11 0 Index
651 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-22 11 Gen1
652 xxxx xxxxxx หญิง 17 7 26 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-03-21 0 Index
653 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-14 0 Index
654 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-18 0 Index
655 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-21 0 Index
656 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-18 0 Index
657 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-18 0 Index
658 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-19 0 Index
659 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011505 หมู่ที่ 5 บ้านฟากคลอง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-25 0 Index
660 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-15 0 Index
661 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-17 2 Gen1
662 xxxx xxxxxx ชาย 29 4 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-01-25 0 Index
663 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-08 0 Index
664 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-09 1 Gen1
665 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-19 0 Index
666 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2016-09-01 0 Index
667 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-12-14 0 Index
668 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-02 0 Index
669 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-12 41 Gen2
670 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-09 0 Index
671 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-10 1 Gen1
672 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-12 34 Gen2
673 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-13 35 Gen2
674 xxxx xxxxxx หญิง 17 4 26 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-18 40 Gen2
675 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-12-26 0 Index
676 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-15 0 Index
677 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-15 0 Index
678 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-21 6 Gen1
679 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-27 12 Gen1
680 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-06-29 0 Index
681 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-02 0 Index
682 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-11 9 Gen1
683 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-12 10 Gen1
684 xxxx xxxxxx หญิง 3 9 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-12 10 Gen1
685 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-18 16 Gen1
686 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-22 20 Gen1
687 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-26 24 Gen1
688 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-28 26 Gen1
689 xxxx xxxxxx หญิง 0 5 28 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-29 27 Gen1
690 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-30 28 Gen1
691 xxxx xxxxxx หญิง 69 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-15 44 Gen2
692 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-11-17 46 Gen2
693 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-17 46 Gen2
694 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2015-11-17 46 Gen2
695 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-24 53 Gen2
696 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-26 55 Gen2
697 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-30 0 Index
698 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-30 0 Index
699 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-07 7 Gen1
700 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-07 7 Gen1
701 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-15 15 Gen1
702 xxxx xxxxxx ชาย 27 1 27 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-01-23 54 Gen2
703 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-22 0 Index
704 xxxx xxxxxx หญิง 39 6 11 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-02-28 6 Gen1
705 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด() 2016-08-09 0 Index
706 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-29 0 Index
707 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-01 0 Index
708 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-03 0 Index
709 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-25 22 Gen1
710 xxxx xxxxxx หญิง 28 9 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-03-15 0 Index
711 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-30 0 Index
712 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2016-08-01 2 Gen1
713 xxxx xxxxxx ชาย 32 5 7 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-11 0 Index
714 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-11 0 Index
715 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-08-05 0 Index
716 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-13 8 Gen1
717 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 11 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2016-08-26 21 Gen1
718 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-08-26 21 Gen1
719 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-09-05 31 Gen2
720 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-04 0 Index
721 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2015-10-19 15 Gen1
722 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-21 17 Gen1
723 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-25 21 Gen1
724 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-10-27 23 Gen1
725 xxxx xxxxxx หญิง 20 11 14 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-27 23 Gen1
726 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-05 32 Gen2
727 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 41 Gen2
728 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 7 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-11-28 55 Gen2
729 xxxx xxxxxx หญิง 39 10 4 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-28 55 Gen2
730 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 17 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-02-17 0 Index
731 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-01 0 Index
732 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-10 0 Index
733 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-16 37 Gen2
734 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-11 0 Index
735 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-12 0 Index
736 xxxx xxxxxx ชาย 33 4 26 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-31 19 Gen1
737 xxxx xxxxxx ชาย 39 1 5 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-01 20 Gen1
738 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-01 20 Gen1
739 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-03 22 Gen1
740 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-29 48 Gen2
741 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 16 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-12 0 Index
742 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-01 20 Gen1
743 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-24 43 Gen2
744 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-16 0 Index
745 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-04 19 Gen1
746 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-18 33 Gen2
747 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-09 54 Gen2
748 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-30 0 Index
749 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 5 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-12 13 Gen1
750 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 4 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-04 0 Index
751 xxxx xxxxxx หญิง 17 6 0 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2016-08-20 0 Index
752 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-04 0 Index
753 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-07 34 Gen2
754 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-09 36 Gen2
755 xxxx xxxxxx ชาย 42 11 27 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-19 46 Gen2
756 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-19 0 Index
757 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 2 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-06 0 Index
758 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 19 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-07 0 Index
759 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-13 6 Gen1
760 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 2 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-02-07 0 Index
761 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-22 0 Index
762 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2016-01-31 0 Index
763 xxxx xxxxxx ชาย 34 11 24 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-24 0 Index
764 xxxx xxxxxx ชาย 30 5 21 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-31 0 Index
765 xxxx xxxxxx ชาย 21 2 0 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-19 19 Gen1
766 xxxx xxxxxx หญิง 35 2 24 60020108 หมู่ที่ 8 บ้านตานิว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-26 0 Index
767 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 22 60020108 หมู่ที่ 8 บ้านตานิว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-04 9 Gen1
768 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60020202 หมู่ที่ 2 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-30 0 Index
769 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 0 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-26 0 Index
770 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-10 0 Index
771 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 26 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-10 0 Index
772 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 7 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2015-11-27 48 Gen2
773 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.ชุมแสง 2016-01-20 0 Index
774 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-02-01 12 Gen1
775 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-05-14 0 Index
776 xxxx xxxxxx หญิง 18 7 21 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-15 0 Index
777 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-15 0 Index
778 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 2 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2016-03-15 0 Index
779 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 12 60020209 หมู่ที่ 9 บ้านเนินกร่าง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-31 0 Index
780 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60020209 หมู่ที่ 9 บ้านเนินกร่าง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-03-07 0 Index
781 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-02 0 Index
782 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60020302 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-05 0 Index
783 xxxx xxxxxx หญิง 8 7 27 60020302 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-08 3 Gen1
784 xxxx xxxxxx ชาย 69 0 0 60020302 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-03 29 Gen2
785 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60020302 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-24 50 Gen2
786 xxxx xxxxxx ชาย 18 6 9 60020302 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-12-03 0 Index
787 xxxx xxxxxx หญิง 15 4 4 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-04 0 Index
788 xxxx xxxxxx หญิง 25 1 16 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-08-31 0 Index
789 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-04 0 Index
790 xxxx xxxxxx หญิง 64 5 2 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-12-03 29 Gen2
791 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-04 0 Index
792 xxxx xxxxxx หญิง 45 7 5 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-01-07 3 Gen1
793 xxxx xxxxxx หญิง 14 1 12 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-01-07 3 Gen1
794 xxxx xxxxxx หญิง 23 4 26 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-11 0 Index
795 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2015-11-07 0 Index
796 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 4 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-13 6 Gen1
797 xxxx xxxxxx หญิง 60 2 0 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2016-09-22 0 Index
798 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 19 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-12-11 0 Index
799 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 23 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-07-25 0 Index
800 xxxx xxxxxx ชาย 59 8 6 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2016-08-02 0 Index
801 xxxx xxxxxx หญิง 15 7 9 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2016-08-07 5 Gen1
802 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-10-03 0 Index
803 xxxx xxxxxx หญิง 24 11 1 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-05 2 Gen1
804 xxxx xxxxxx หญิง 29 10 10 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-04 32 Gen2
805 xxxx xxxxxx หญิง 9 5 7 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-02-04 0 Index
806 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 6 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-04-25 0 Index
807 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 10 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-01 0 Index
808 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-15 14 Gen1
809 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60020502 หมู่ที่ 2 บ้านในซุ้ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-18 0 Index
810 xxxx xxxxxx ชาย 66 0 5 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-07-04 0 Index
811 xxxx xxxxxx ชาย 28 3 0 60020505 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางแก้ว 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2016-09-24 0 Index
812 xxxx xxxxxx หญิง 69 4 4 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-06 0 Index
813 xxxx xxxxxx หญิง 15 7 2 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-29 23 Gen1
814 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-04-12 0 Index
815 xxxx xxxxxx หญิง 48 3 3 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-03-02 0 Index
816 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 4 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-01-20 0 Index
817 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 18 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-10-06 0 Index
818 xxxx xxxxxx หญิง 53 7 1 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-08-09 0 Index
819 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 5 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-09 0 Index
820 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 7 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-13 4 Gen1
821 xxxx xxxxxx หญิง 30 9 8 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-11-24 15 Gen1
822 xxxx xxxxxx ชาย 32 1 3 60020903 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตอ 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-03-08 0 Index
823 xxxx xxxxxx หญิง 24 3 29 60020904 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้า 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-02-05 0 Index
824 xxxx xxxxxx หญิง 20 8 10 60020904 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้า 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2016-02-20 15 Gen1
825 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-21 0 Index
826 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 24 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-03 13 Gen1
827 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-13 23 Gen1
828 xxxx xxxxxx หญิง 19 10 15 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2016-08-03 0 Index
829 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-17 0 Index
830 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60030103 ชุมชนชุมแสงร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-22 0 Index
831 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-11 0 Index
832 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 24 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-03 23 Gen1
833 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-04 24 Gen1
834 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-08-26 0 Index
835 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030106 ชุมชนแสงจันทร์ฉาย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-27 0 Index
836 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030108 ชุมชนแสงมุกดาพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-20 0 Index
837 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60030108 ชุมชนแสงมุกดาพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-28 39 Gen2
838 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-03 0 Index
839 xxxx xxxxxx ชาย 28 9 9 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-10 7 Gen1
840 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-08 36 Gen2
841 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-04 0 Index
842 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-11 7 Gen1
843 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-13 9 Gen1
844 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-28 24 Gen1
845 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-15 42 Gen2
846 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 7 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-09 0 Index
847 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-04-08 0 Index
848 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-08-02 0 Index
849 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-02 0 Index
850 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-14 12 Gen1
851 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-14 0 Index
852 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 10 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2015-11-11 28 Gen1
853 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-07 0 Index
854 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-06 0 Index
855 xxxx xxxxxx หญิง 13 2 23 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-12-19 0 Index
856 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-24 0 Index
857 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60030303 หมู่ที่ 3 บ้านดงพิกุล 600303 พิกุล ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-10 0 Index
858 xxxx xxxxxx หญิง 83 0 0 60030303 หมู่ที่ 3 บ้านดงพิกุล 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-08-24 0 Index
859 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-02 0 Index
860 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-02-15 0 Index
861 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-08-13 0 Index
862 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60030308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วงสรวง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-02-14 0 Index
863 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วงสรวง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-03-02 17 Gen1
864 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วงสรวง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-03-03 18 Gen1
865 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-03-01 0 Index
866 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-21 0 Index
867 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030404 หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-01 0 Index
868 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60030405 หมู่ที่ 5 บ้านปากคลองเกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-16 0 Index
869 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-30 0 Index
870 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-24 25 Gen1
871 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030417 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-19 0 Index
872 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-03-16 0 Index
873 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2016-01-06 0 Index
874 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-03-07 0 Index
875 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-01-23 0 Index
876 xxxx xxxxxx ชาย 62 0 0 60030510 หมู่ที่ 10 บ้านดงกะพี้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-09-21 0 Index
877 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-03-17 0 Index
878 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-19 0 Index
879 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-19 0 Index
880 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60030608 หมุ่ที่ 8 บ้านหนองสนุ่น 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-07 0 Index
881 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-11 0 Index
882 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-25 0 Index
883 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 0 60030708 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฟบ 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-04 0 Index
884 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-10 0 Index
885 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-22 12 Gen1
886 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-01 22 Gen1
887 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-03 24 Gen1
888 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-01-26 0 Index
889 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60030808 หมู่ที่ 8 บ้านคลองสำพรึง 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-03 0 Index
890 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030808 หมู่ที่ 8 บ้านคลองสำพรึง 600308 พันลาน ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2016-07-20 0 Index
891 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-12-25 0 Index
892 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-08-14 0 Index
893 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60031005 หมู่ 5 คลองเกษมใต้ 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ตากฟ้า 2016-08-11 0 Index
894 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60031007 หมู่ที่ 7 หนองขอน 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-08-05 0 Index
895 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60031007 หมู่ที่ 7 หนองขอน 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-08-05 0 Index
896 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 13 60031010 หมู่ 10 ไผ่ขวาง 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-10-31 0 Index
897 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60031010 หมู่ 10 ไผ่ขวาง 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-13 13 Gen1
898 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 2 60031010 หมู่ 10 ไผ่ขวาง 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-27 27 Gen1
899 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 17 60031010 หมู่ 10 ไผ่ขวาง 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-12-01 31 Gen2
900 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60031104 หมู่ 4 บ้านฆะมัง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-09-06 0 Index
901 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60031202 หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-02-07 0 Index
902 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-11-28 0 Index
903 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040106 หมู่ที่ 6 บ้านป่ารัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-04 0 Index
904 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60040106 หมู่ที่ 6 บ้านป่ารัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-04-11 0 Index
905 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040113 หมู่ที่ 13 บ้านร่องดู่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-02-26 0 Index
906 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040114 ทุ่งท้ายเนิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-08 0 Index
907 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-18 0 Index
908 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-08 0 Index
909 xxxx xxxxxx ชาย 30 10 4 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-05 0 Index
910 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2016-08-29 0 Index
911 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-11-30 0 Index
912 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040303 หมู่ที่ 3 บ้านธารทหาร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-11-06 0 Index
913 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-03-23 0 Index
914 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-04 0 Index
915 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-03-23 0 Index
916 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-03-24 1 Gen1
917 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-03-26 3 Gen1
918 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60040406 หมู่ที่ 6 บ้านใดแค 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-11-14 0 Index
919 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-11-13 0 Index
920 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-11-18 5 Gen1
921 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040411 หมู่ที่11 สว่างอารมณ์ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-04 0 Index
922 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-02 0 Index
923 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60040507 หมู่ 7 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-12-03 0 Index
924 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-27 0 Index
925 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040609 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยวารีเหนือ 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-02 0 Index
926 xxxx xxxxxx หญิง 0 10 0 60040802 2บ้านเหมืองแร่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-03-27 0 Index
927 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040810 หมู่ 10 บ้านปากดง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-05-24 0 Index
928 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60040812 12บ้านหนองสะเอ้ง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-24 0 Index
929 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60040814 14บ้านสายฝน 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-11 0 Index
930 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-11-08 0 Index
931 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-11-05 0 Index
932 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-08-19 0 Index
933 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040909 หมู่ที่ 9 บ้านวังบ่อ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-12-01 0 Index
934 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040910 หมู่ที่ 10 หนองถั่วแปบ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-03-03 0 Index
935 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60040911 หมู่ที่ 11 หนองรกฟ้า 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-19 0 Index
936 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040916 หมู่ที่ 16 บ้านเขานางด่วมใต้ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-10-05 0 Index
937 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60040916 หมู่ที่ 16 บ้านเขานางด่วมใต้ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2016-09-30 0 Index
938 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 21 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-05 0 Index
939 xxxx xxxxxx หญิง 51 5 20 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-29 55 Gen2
940 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 5 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-03 0 Index
941 xxxx xxxxxx หญิง 22 8 14 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-18 15 Gen1
942 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 13 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-12-05 0 Index
943 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 1 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-12-05 0 Index
944 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 0 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2016-09-23 0 Index
945 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 15 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-07-12 0 Index
946 xxxx xxxxxx หญิง 32 3 17 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-06 0 Index
947 xxxx xxxxxx หญิง 21 4 13 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-18 0 Index
948 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 7 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-25 38 Gen2
949 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 16 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2015-11-20 0 Index
950 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-28 0 Index
951 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 4 60050501 บ้านแดน 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-01-19 0 Index
952 xxxx xxxxxx หญิง 22 6 24 60050501 บ้านแดน 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-07-23 0 Index
953 xxxx xxxxxx หญิง 24 2 9 60050506 น้ำหัก 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-05 0 Index
954 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 18 60050509 หมู่ที่ 9ชนบทพัฒนา 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-09-04 0 Index
955 xxxx xxxxxx หญิง 33 9 4 60050602 หมู่ที่ 2 บ้านบางแก้ว 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-28 0 Index
956 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 0 60050603 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2016-01-31 0 Index
957 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 0 60050603 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ร่มฉัตร 2016-03-08 37 Gen2
958 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 7 60050605 หมู่ที่ 5 บ้านหัวยาง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-09-19 0 Index
959 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60050701 หมู่ที่ 1 วัดใหม่ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-11 0 Index
960 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 1 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-03 0 Index
961 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60050703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-18 0 Index
962 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 0 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-11 0 Index
963 xxxx xxxxxx หญิง 17 8 12 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-31 0 Index
964 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 7 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-11 11 Gen1
965 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 3 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-15 0 Index
966 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 9 60050802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินตะโก 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-09-23 0 Index
967 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 17 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-07-12 0 Index
968 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 17 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-07-24 12 Gen1
969 xxxx xxxxxx ชาย 19 7 4 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-07-25 13 Gen1
970 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-07-25 13 Gen1
971 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-07-26 14 Gen1
972 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-08-09 28 Gen1
973 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 16 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-08-18 37 Gen2
974 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-02 52 Gen2
975 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 0 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-27 0 Index
976 xxxx xxxxxx หญิง 73 10 15 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-16 0 Index
977 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 10 60050809 หมู่ที่9 บ้านแหลมย้อย 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-07-24 0 Index
978 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 10 60050903 หมู่ 3 บ้านทุ่งแคแดง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-16 0 Index
979 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60050903 หมู่ 3 บ้านทุ่งแคแดง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2016-09-07 0 Index
980 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60050904 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-19 0 Index
981 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60050905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-18 0 Index
982 xxxx xxxxxx หญิง 63 10 0 60050905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-02 15 Gen1
983 xxxx xxxxxx ชาย 0 3 0 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2016-02-03 0 Index
984 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 15 60051010 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรด 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2016-02-03 0 Index
985 xxxx xxxxxx ชาย 1 7 21 60051013 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2016-04-22 0 Index
986 xxxx xxxxxx หญิง 25 9 16 60051205 ใหม่ในดง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-18 0 Index
987 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 12 60051206 หนองซาก 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-17 0 Index
988 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 24 60051206 หนองซาก 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-12-30 43 Gen2
989 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 5 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-07-18 0 Index
990 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 14 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2016-09-06 50 Gen2
991 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 13 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-03 0 Index
992 xxxx xxxxxx ชาย 59 10 10 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-11-11 8 Gen1
993 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 20 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-09-06 0 Index
994 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-09-22 0 Index
995 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60060101 หมู่ที่ 1บ้านท่ามะขามเอน 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-27 0 Index
996 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-10-06 0 Index
997 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 19 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-01 0 Index
998 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-10-02 0 Index
999 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-12-27 0 Index
1000 xxxx xxxxxx หญิง 45 1 0 60060202 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2016-03-15 0 Index
1001 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60060203 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-11-28 0 Index
1002 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 28 60060203 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2016-09-04 0 Index
1003 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60060305 หมู่ที่ 5 บ้านกัลยารัตน์ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-17 0 Index
1004 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 0 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2016-09-12 0 Index
1005 xxxx xxxxxx ชาย 26 11 2 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-31 0 Index
1006 xxxx xxxxxx หญิง 18 5 23 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2016-03-02 0 Index
1007 xxxx xxxxxx หญิง 25 10 22 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-11-23 0 Index
1008 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60060404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-28 0 Index
1009 xxxx xxxxxx หญิง 19 11 19 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-15 0 Index
1010 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 18 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2016-07-24 0 Index
1011 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 27 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2016-07-28 4 Gen1
1012 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2016-08-14 21 Gen1
1013 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 4 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2016-08-09 0 Index
1014 xxxx xxxxxx ชาย 0 7 21 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2016-01-30 0 Index
1015 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 6 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2016-03-26 0 Index
1016 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-23 0 Index
1017 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนรเนทร) 2016-01-08 0 Index
1018 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนรเนทร) 2016-01-18 10 Gen1
1019 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนรเนทร) 2016-02-11 34 Gen2
1020 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-04-17 0 Index
1021 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-08-23 0 Index
1022 xxxx xxxxxx หญิง 36 4 17 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-25 0 Index
1023 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 20 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-18 24 Gen1
1024 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 21 60070102 หมู่ที่ 2 บ้านตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-26 0 Index
1025 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60070102 หมู่ที่ 2 บ้านตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-25 30 Gen2
1026 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 7 60070102 หมู่ที่ 2 บ้านตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-01 36 Gen2
1027 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 1 60070102 หมู่ที่ 2 บ้านตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-21 56 Gen2
1028 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 0 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.อ่างทอง) 2016-01-11 0 Index
1029 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.รวมแพทย์ 2015-10-16 0 Index
1030 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนเรนทร) 2015-10-19 3 Gen1
1031 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 6 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-26 10 Gen1
1032 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 5 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-03 18 Gen1
1033 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 3 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-03 18 Gen1
1034 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-04 19 Gen1
1035 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ไพศาลี 2015-12-02 47 Gen2
1036 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 1 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-14 0 Index
1037 xxxx xxxxxx หญิง 10 8 3 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-14 0 Index
1038 xxxx xxxxxx หญิง 37 6 8 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-05 0 Index
1039 xxxx xxxxxx หญิง 33 1 24 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-11-06 1 Gen1
1040 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 19 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-10 5 Gen1
1041 xxxx xxxxxx ชาย 45 2 23 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-04 0 Index
1042 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 24 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-04 31 Gen2
1043 xxxx xxxxxx หญิง 20 11 28 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-23 50 Gen2
1044 xxxx xxxxxx หญิง 70 6 17 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-30 0 Index
1045 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-03-08 0 Index
1046 xxxx xxxxxx ชาย 24 10 20 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-04 0 Index
1047 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 14 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-09 5 Gen1
1048 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 16 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-11 0 Index
1049 xxxx xxxxxx หญิง 10 1 15 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-02 0 Index
1050 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-21 19 Gen1
1051 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-03-27 0 Index
1052 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-16 0 Index
1053 xxxx xxxxxx ชาย 59 8 12 60070116 หมู่ที่ 16 บ้านเขาลอยเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-16 0 Index
1054 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 29 60070116 หมู่ที่ 16 บ้านเขาลอยเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-12-22 36 Gen2
1055 xxxx xxxxxx ชาย 16 10 13 60070116 หมู่ที่ 16 บ้านเขาลอยเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-02-15 0 Index
1056 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 18 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-04 0 Index
1057 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 4 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-05 1 Gen1
1058 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 12 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-18 45 Gen2
1059 xxxx xxxxxx ชาย 29 4 18 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-18 45 Gen2
1060 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 0 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-23 50 Gen2
1061 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 7 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-12-14 0 Index
1062 xxxx xxxxxx ชาย 6 5 3 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-17 3 Gen1
1063 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 6 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-12-19 5 Gen1
1064 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.รวมแพทย์ชัยนาท) 2016-01-07 24 Gen1
1065 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 7 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-06 0 Index
1066 xxxx xxxxxx หญิง 34 8 18 60070119 หมู่ที่ 19 บ้านเขาน้อย 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-01 0 Index
1067 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60070119 หมู่ที่ 19 บ้านเขาน้อย 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-06 5 Gen1
1068 xxxx xxxxxx หญิง 35 5 6 60070119 หมู่ที่ 19 บ้านเขาน้อย 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-23 22 Gen1
1069 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 19 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-24 0 Index
1070 xxxx xxxxxx หญิง 61 11 7 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-08 14 Gen1
1071 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 24 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-05 0 Index
1072 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 15 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-06 0 Index
1073 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-11-03 0 Index
1074 xxxx xxxxxx ชาย 23 9 19 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-11-04 1 Gen1
1075 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 20 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-11-07 4 Gen1
1076 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 21 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-11-15 12 Gen1
1077 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 2 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2016-03-07 0 Index
1078 xxxx xxxxxx ชาย 60 4 14 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-09 0 Index
1079 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 20 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-02 54 Gen2
1080 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 3 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-31 0 Index
1081 xxxx xxxxxx หญิง 37 7 14 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-11 41 Gen2
1082 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 0 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-23 0 Index
1083 xxxx xxxxxx หญิง 30 10 19 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-19 0 Index
1084 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 2 60070158 ชุมชนที่ 8 ชุมชนตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-05 0 Index
1085 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070158 ชุมชนที่ 8 ชุมชนตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-09-15 0 Index
1086 xxxx xxxxxx หญิง 27 5 20 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-03 0 Index
1087 xxxx xxxxxx หญิง 44 4 3 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-04 1 Gen1
1088 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 24 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-09 6 Gen1
1089 xxxx xxxxxx หญิง 21 11 11 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-10 7 Gen1
1090 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 7 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-19 16 Gen1
1091 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 21 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-19 16 Gen1
1092 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 2 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-25 22 Gen1
1093 xxxx xxxxxx ชาย 64 11 4 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-05 32 Gen2
1094 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 1 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-12 39 Gen2
1095 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-10 0 Index
1096 xxxx xxxxxx หญิง 21 5 21 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-14 0 Index
1097 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 4 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-16 2 Gen1
1098 xxxx xxxxxx ชาย 54 4 25 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-29 0 Index
1099 xxxx xxxxxx ชาย 3 1 15 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-10 12 Gen1
1100 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 13 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-29 0 Index
1101 xxxx xxxxxx หญิง 47 10 29 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-02 4 Gen1
1102 xxxx xxxxxx หญิง 17 6 9 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-07 39 Gen2
1103 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60070165 ชุมชนที่ 15 ชุมชนสังข์ทอง 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-23 0 Index
1104 xxxx xxxxxx หญิง 49 1 19 60070165 ชุมชนที่ 15 ชุมชนสังข์ทอง 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-02-27 0 Index
1105 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 20 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-22 0 Index
1106 xxxx xxxxxx หญิง 20 1 23 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-01-17 56 Gen2
1107 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 3 60070168 ชุมชนที่ 18 ชุมชนพุทธนิมิต 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-29 0 Index
1108 xxxx xxxxxx ชาย 45 6 0 60070169 ชุมชนที่ 19 ชุมชนรวมใจ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2015-10-02 0 Index
1109 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 29 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-01 0 Index
1110 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 1 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-11 0 Index
1111 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 27 60070202 หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-01 0 Index
1112 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 6 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-01 0 Index
1113 xxxx xxxxxx หญิง 48 3 23 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-07 37 Gen2
1114 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 20 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-16 46 Gen2
1115 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 24 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-18 48 Gen2
1116 xxxx xxxxxx หญิง 23 4 25 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-19 49 Gen2
1117 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 12 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-01 0 Index
1118 xxxx xxxxxx ชาย 66 0 0 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-08 0 Index
1119 xxxx xxxxxx หญิง 31 1 18 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-19 11 Gen1
1120 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 0 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา 600702 ช่องแค ตาคลี ต่างจังหวัด(0897757432 0839298827) 2016-02-18 0 Index
1121 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 12 60070205 หมู่ที่ 5 บ้านเขาสูง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-14 0 Index
1122 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 12 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-09 0 Index
1123 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 12 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-17 0 Index
1124 xxxx xxxxxx หญิง 36 8 21 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-20 3 Gen1
1125 xxxx xxxxxx หญิง 28 11 21 60070209 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระเบียน 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-06 0 Index
1126 xxxx xxxxxx หญิง 41 6 3 60070210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-03-14 0 Index
1127 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 14 60070303 หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-08 0 Index
1128 xxxx xxxxxx หญิง 37 9 24 60070303 หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-18 10 Gen1
1129 xxxx xxxxxx หญิง 6 7 27 60070307 หมู่ที่ 7 บ้านสะแกโง๊ะ 600703 จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2016-01-24 0 Index
1130 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 2 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-19 0 Index
1131 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 17 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง 600703 จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2016-01-07 49 Gen2
1132 xxxx xxxxxx หญิง 2 7 19 60070310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-04 0 Index
1133 xxxx xxxxxx ชาย 27 1 20 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-04 0 Index
1134 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 16 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-26 22 Gen1
1135 xxxx xxxxxx หญิง 19 6 22 60070403 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-05 0 Index
1136 xxxx xxxxxx ชาย 39 8 23 60070403 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-01 0 Index
1137 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 9 60070403 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-12-20 19 Gen1
1138 xxxx xxxxxx หญิง 54 7 11 60070404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดุม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-10 0 Index
1139 xxxx xxxxxx หญิง 30 5 10 60070404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดุม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-25 15 Gen1
1140 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดุม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-12-03 23 Gen1
1141 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2016-09-06 0 Index
1142 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 11 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-31 0 Index
1143 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 17 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-08 8 Gen1
1144 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 25 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-09 9 Gen1
1145 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-11-09 9 Gen1
1146 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-11-26 26 Gen1
1147 xxxx xxxxxx ชาย 24 10 20 60070409 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหอม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-01 0 Index
1148 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070409 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหอม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2016-09-29 0 Index
1149 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 21 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-15 0 Index
1150 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-07 0 Index
1151 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 20 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-07 0 Index
1152 xxxx xxxxxx หญิง 48 11 12 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-03 27 Gen1
1153 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 23 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-04 28 Gen1
1154 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 25 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-05 29 Gen2
1155 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 17 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-08 32 Gen2
1156 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 1 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-10 34 Gen2
1157 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 8 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-10 34 Gen2
1158 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 14 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-11 35 Gen2
1159 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 16 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-16 40 Gen2
1160 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 25 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-22 46 Gen2
1161 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 3 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-22 46 Gen2
1162 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 21 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-29 53 Gen2
1163 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-19 0 Index
1164 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 4 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2016-01-05 17 Gen1
1165 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี PCU สวรรค์ประชารักษ์ 2016-03-14 0 Index
1166 xxxx xxxxxx หญิง 31 1 7 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-15 0 Index
1167 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 11 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-12 0 Index
1168 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 22 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-25 0 Index
1169 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-08-23 0 Index
1170 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 11 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-01 0 Index
1171 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 0 60070506 หมู่ที่ 6 บ้านหนองลาด 600705 หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนเรนทร) 2015-11-21 0 Index
1172 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 26 60070507 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยอ 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-01 0 Index
1173 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 13 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-06 0 Index
1174 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 12 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-06 0 Index
1175 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 27 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-04 29 Gen2
1176 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 13 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-04 29 Gen2
1177 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.รวมแพทย์ 2015-11-18 43 Gen2
1178 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-03-05 0 Index
1179 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 19 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-04 0 Index
1180 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-11-18 14 Gen1
1181 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-11-19 15 Gen1
1182 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-11-20 16 Gen1
1183 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 1 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-01-15 0 Index
1184 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 28 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-01-17 2 Gen1
1185 xxxx xxxxxx หญิง 3 9 12 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-20 0 Index
1186 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 27 60070513 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยอพัฒนา 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-05 0 Index
1187 xxxx xxxxxx หญิง 33 2 19 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-30 0 Index
1188 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 12 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-05 0 Index
1189 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ไพศาลี 2015-11-19 14 Gen1
1190 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-11-23 18 Gen1
1191 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 9 60070603 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-07 0 Index
1192 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.มโนรม) 2015-10-16 0 Index
1193 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนเรนทร) 2015-11-23 38 Gen2
1194 xxxx xxxxxx หญิง 23 10 17 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-24 39 Gen2
1195 xxxx xxxxxx ชาย 44 7 29 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-30 0 Index
1196 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 18 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-04 5 Gen1
1197 xxxx xxxxxx หญิง 49 4 9 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-10 0 Index
1198 xxxx xxxxxx ชาย 43 3 15 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-18 8 Gen1
1199 xxxx xxxxxx ชาย 31 10 28 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-02 0 Index
1200 xxxx xxxxxx หญิง 21 5 13 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-26 24 Gen1
1201 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 10 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-29 27 Gen1
1202 xxxx xxxxxx หญิง 32 3 29 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-30 28 Gen1
1203 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 3 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-31 29 Gen2
1204 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 11 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-16 45 Gen2
1205 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 2 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-16 45 Gen2
1206 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 16 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-17 46 Gen2
1207 xxxx xxxxxx หญิง 18 7 0 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.นโนรมย์) 2015-10-15 0 Index
1208 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 2 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-01 47 Gen2
1209 xxxx xxxxxx ชาย 23 7 14 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-22 0 Index
1210 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.รวมแพทย์ 2015-11-17 26 Gen1
1211 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 10 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-06 0 Index
1212 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-10-03 0 Index
1213 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 17 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-25 22 Gen1
1214 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60070612 หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-12 0 Index
1215 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ไพศาลี 2016-01-07 0 Index
1216 xxxx xxxxxx หญิง 43 11 10 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-01-18 11 Gen1
1217 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.มโนรมย์) 2016-02-18 42 Gen2
1218 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ 600707 หนองหม้อ ตาคลี ต่างจังหวัด() 2016-01-30 0 Index
1219 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ 600707 หนองหม้อ ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนรเนทร) 2016-01-30 0 Index
1220 xxxx xxxxxx ชาย 37 4 14 60070801 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทะเลทราย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-08 0 Index
1221 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 6 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-02 0 Index
1222 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 1 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-12-14 12 Gen1
1223 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 16 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-12-19 17 Gen1
1224 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล 600708 สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด(รพ.รวมแพทย์ชัยนาท) 2015-10-05 0 Index
1225 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 4 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-25 0 Index
1226 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 14 60070901 หมู่ที่ 1 บ้านลาดทิพยรส 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-06 0 Index
1227 xxxx xxxxxx หญิง 29 8 9 60070907 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์พัฒนา 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-22 0 Index
1228 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 20 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-10-11 0 Index
1229 xxxx xxxxxx ชาย 45 7 21 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-17 6 Gen1
1230 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 16 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-05 25 Gen1
1231 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-06 26 Gen1
1232 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 27 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-11 31 Gen2
1233 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 0 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-11-08 0 Index
1234 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 21 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-01-19 0 Index
1235 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 17 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-01-19 0 Index
1236 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 5 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-16 0 Index
1237 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 13 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-17 32 Gen2
1238 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 29 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-07 0 Index
1239 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-26 0 Index
1240 xxxx xxxxxx ชาย 24 5 0 60080107 หมู่ 7 บ้านท่าตะโกพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-24 0 Index
1241 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-13 0 Index
1242 xxxx xxxxxx ชาย 60 5 2 60080203 หมู่ที่ 3บ้าหนองคร่อ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ตาคลี 2015-12-03 0 Index
1243 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080204 หมู่ที่ 4 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-01-24 0 Index
1244 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-01 0 Index
1245 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60080208 หมู่ที่ 8 บ้านโคก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-23 0 Index
1246 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080210 หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-23 0 Index
1247 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080210 หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-12-30 0 Index
1248 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60080210 หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-01-08 9 Gen1
1249 xxxx xxxxxx ชาย 64 0 0 60080213 หมู่ที่ 13 บ้านเหนือเขา 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-20 0 Index
1250 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60080301 หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนนเหนือ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-19 0 Index
1251 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60080301 หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนนเหนือ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-28 9 Gen1
1252 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-06 0 Index
1253 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60080307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-13 0 Index
1254 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-05 0 Index
1255 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-20 15 Gen1
1256 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 19 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-11-13 39 Gen2
1257 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-16 42 Gen2
1258 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 24 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2015-10-12 0 Index
1259 xxxx xxxxxx ชาย 61 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-19 7 Gen1
1260 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-19 7 Gen1
1261 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-20 8 Gen1
1262 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080403 หมู่ที่ 3 บ้านสายลำโพงเหนือ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-02 0 Index
1263 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60080406 หมู่ที่ 6 บ้านสายลำโพงเหนือ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-03 0 Index
1264 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080406 หมู่ที่ 6 บ้านสายลำโพงเหนือ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-05 2 Gen1
1265 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกราง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-02 0 Index
1266 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินประดู่ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-23 0 Index
1267 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-03-18 0 Index
1268 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60080506 หมู่ที่ 6 บ้านวังมหากร 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-05 0 Index
1269 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 5 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-14 0 Index
1270 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-25 42 Gen2
1271 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-01-04 0 Index
1272 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-01-05 1 Gen1
1273 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-01-08 4 Gen1
1274 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-01-19 15 Gen1
1275 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-13 0 Index
1276 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-13 0 Index
1277 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-28 15 Gen1
1278 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-08 26 Gen1
1279 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-04-20 0 Index
1280 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60080510 หมู่ที่ 10 บ้านขอนดู่ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-01 0 Index
1281 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60080510 หมู่ที่ 10 บ้านขอนดู่ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-03-23 0 Index
1282 xxxx xxxxxx หญิง 68 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-12-03 0 Index
1283 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-23 0 Index
1284 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-02 10 Gen1
1285 xxxx xxxxxx ชาย 87 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-05 0 Index
1286 xxxx xxxxxx ชาย 77 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-05 0 Index
1287 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรม 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2016-08-08 0 Index
1288 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรม 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2016-08-13 5 Gen1
1289 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรม 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2016-08-21 13 Gen1
1290 xxxx xxxxxx หญิง 67 0 0 60080607 หมู่ที่ 7 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-03-04 0 Index
1291 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-06 0 Index
1292 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-08 2 Gen1
1293 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-23 17 Gen1
1294 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-30 24 Gen1
1295 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-12-01 25 Gen1
1296 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-05 0 Index
1297 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-09 4 Gen1
1298 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-25 20 Gen1
1299 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-29 24 Gen1
1300 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-11-05 31 Gen2
1301 xxxx xxxxxx หญิง 74 0 0 60080610 หมู่ที่ 10 บ้านพนมฉัตรพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-05 0 Index
1302 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 0 60080611 หมู่ที่ 11 บ้านเขาล้อเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-31 0 Index
1303 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60080611 หมู่ที่ 11 บ้านเขาล้อเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-02-15 0 Index
1304 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080613 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-01-29 0 Index
1305 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60080617 หมู่ท่ 17 เขาล้อตะวันตก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-01-27 0 Index
1306 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-03-26 0 Index
1307 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-03-07 0 Index
1308 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080804 หมู่ที่ 4 บ้านตะเฆ่ค่าย 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-01-29 0 Index
1309 xxxx xxxxxx ชาย 3 2 10 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2016-09-09 0 Index
1310 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองครก 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-12-30 0 Index
1311 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-28 0 Index
1312 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2015-10-27 0 Index
1313 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2015-11-17 21 Gen1
1314 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2016-01-09 0 Index
1315 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2016-01-10 1 Gen1
1316 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2016-03-19 0 Index
1317 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2016-03-20 1 Gen1
1318 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-03-26 7 Gen1
1319 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2016-04-04 16 Gen1
1320 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60081001 หมู่ที่ 01 บ้านหนองหลวง 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-09 0 Index
1321 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60081001 หมู่ที่ 01 บ้านหนองหลวง 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2016-02-03 0 Index
1322 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-10-19 0 Index
1323 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60081006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2015-12-07 0 Index
1324 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60081007 หมู่ที่ 7 บ้านพุขาม 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2015-10-29 0 Index
1325 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60081007 หมู่ที่ 7 บ้านพุขาม 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2015-12-08 40 Gen2
1326 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60081011 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่หนองหลวง 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-02-15 0 Index
1327 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 16 60090101 หมู่ที่ 01 บ้านหนองเสือ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-27 0 Index
1328 xxxx xxxxxx หญิง 48 8 0 60090101 หมู่ที่ 01 บ้านหนองเสือ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-05 0 Index
1329 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090101 หมู่ที่ 01 บ้านหนองเสือ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-26 21 Gen1
1330 xxxx xxxxxx หญิง 17 5 12 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-18 0 Index
1331 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-03-01 43 Gen2
1332 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-29 0 Index
1333 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-18 20 Gen1
1334 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-03 0 Index
1335 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-09 6 Gen1
1336 xxxx xxxxxx หญิง 30 11 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-12 9 Gen1
1337 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-16 13 Gen1
1338 xxxx xxxxxx หญิง 34 1 22 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-26 23 Gen1
1339 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-26 23 Gen1
1340 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 22 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-27 24 Gen1
1341 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-29 26 Gen1
1342 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-08 36 Gen2
1343 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-08 36 Gen2
1344 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-09 0 Index
1345 xxxx xxxxxx หญิง 77 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-18 0 Index
1346 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-19 0 Index
1347 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60090107 หมู่ที่ 07 บ้านหนองแทงแรด 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-03-08 0 Index
1348 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-08 0 Index
1349 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-11 3 Gen1
1350 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-16 8 Gen1
1351 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-16 8 Gen1
1352 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-31 53 Gen2
1353 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 0 60090109 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2016-09-10 0 Index
1354 xxxx xxxxxx หญิง 3 4 5 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-01 0 Index
1355 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2015-12-03 32 Gen2
1356 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-23 0 Index
1357 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 0 60090202 หมู่ที่ 02 บ้านวังเตียน 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-25 0 Index
1358 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-21 0 Index
1359 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-03-18 0 Index
1360 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่วังกระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-25 0 Index
1361 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่วังกระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-30 35 Gen2
1362 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-07 0 Index
1363 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090212 หมู่ที่ 12 บ้านกระชัด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-17 0 Index
1364 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090213 หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงชัยเหนือ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-03 0 Index
1365 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 19 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-11 0 Index
1366 xxxx xxxxxx หญิง 15 4 22 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-15 4 Gen1
1367 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-30 19 Gen1
1368 xxxx xxxxxx หญิง 6 5 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-11 0 Index
1369 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 13 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-08 0 Index
1370 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 11 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-11 3 Gen1
1371 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-14 0 Index
1372 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-14 0 Index
1373 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-14 0 Index
1374 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-13 30 Gen2
1375 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090219 หมู่ที่ 19 วังตลุก 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-21 0 Index
1376 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-21 0 Index
1377 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-22 1 Gen1
1378 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-01 41 Gen2
1379 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 24 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-27 0 Index
1380 xxxx xxxxxx ชาย 1 11 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-16 0 Index
1381 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-28 12 Gen1
1382 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-08 0 Index
1383 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-16 0 Index
1384 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-30 0 Index
1385 xxxx xxxxxx ชาย 63 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2016-06-09 0 Index
1386 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 7 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-06-17 8 Gen1
1387 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-06-21 12 Gen1
1388 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-06-22 13 Gen1
1389 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-07-01 22 Gen1
1390 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-07-04 25 Gen1
1391 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-07-04 25 Gen1
1392 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-07-30 51 Gen2
1393 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-30 0 Index
1394 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-31 1 Gen1
1395 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-12 0 Index
1396 xxxx xxxxxx หญิง 2 4 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-15 3 Gen1
1397 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-05 24 Gen1
1398 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-26 0 Index
1399 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 2 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-06 0 Index
1400 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2016-02-19 0 Index
1401 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-04-24 0 Index
1402 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-26 0 Index
1403 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-02 0 Index
1404 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-05 3 Gen1
1405 xxxx xxxxxx หญิง 34 1 0 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-06 4 Gen1
1406 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-10 8 Gen1
1407 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 0 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-13 42 Gen2
1408 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 3 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-14 43 Gen2
1409 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60090405 05ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-26 0 Index
1410 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-08 0 Index
1411 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090407 07ช่องคีรี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-25 0 Index
1412 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60090407 07ช่องคีรี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-06-15 0 Index
1413 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-05 0 Index
1414 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 17 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-19 45 Gen2
1415 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-28 0 Index
1416 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-03-07 0 Index
1417 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 0 60090412 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-11 0 Index
1418 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090413 13หนองผักแว่น 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-10 0 Index
1419 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60090413 13หนองผักแว่น 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-10 0 Index
1420 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090413 13หนองผักแว่น 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-30 20 Gen1
1421 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090413 13หนองผักแว่น 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-13 0 Index
1422 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-03 0 Index
1423 xxxx xxxxxx หญิง 44 4 21 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-25 22 Gen1
1424 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-10 0 Index
1425 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-10 0 Index
1426 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-12 2 Gen1
1427 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-07 27 Gen1
1428 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-18 0 Index
1429 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-21 3 Gen1
1430 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-21 3 Gen1
1431 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-02-09 22 Gen1
1432 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-17 0 Index
1433 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-30 13 Gen1
1434 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 5 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-30 13 Gen1
1435 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-03 17 Gen1
1436 xxxx xxxxxx ชาย 71 7 6 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-29 43 Gen2
1437 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 21 60090417 17วังโพธิ์ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-07 0 Index
1438 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-23 0 Index
1439 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-26 3 Gen1
1440 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 12 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-22 0 Index
1441 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 21 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-23 1 Gen1
1442 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090504 หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-10-23 0 Index
1443 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090506 โค้งสวอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-08 0 Index
1444 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60090506 โค้งสวอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-11-14 37 Gen2
1445 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60090510 ผาลาด 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-10-11 0 Index
1446 xxxx xxxxxx หญิง 39 2 4 60090511 แถลงพันธ์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-04 0 Index
1447 xxxx xxxxxx หญิง 6 5 0 60090513 หนองยอเหนือ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-14 0 Index
1448 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-12 0 Index
1449 xxxx xxxxxx ชาย 62 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-24 0 Index
1450 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-23 0 Index
1451 xxxx xxxxxx ชาย 36 2 3 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-05 12 Gen1
1452 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 19 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-11 18 Gen1
1453 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-06-14 0 Index
1454 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-10 0 Index
1455 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-31 21 Gen1
1456 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-12 0 Index
1457 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-30 18 Gen1
1458 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 23 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-01 20 Gen1
1459 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-16 0 Index
1460 xxxx xxxxxx ชาย 7 1 0 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-20 4 Gen1
1461 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 12 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-21 5 Gen1
1462 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-23 7 Gen1
1463 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-08 22 Gen1
1464 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090610 หมู่ที่ 10 บ้านเขาสามหมื่น 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-30 0 Index
1465 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60090701 หมู่ 01 บ้านนาขอม 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-18 0 Index
1466 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 25 60090702 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-15 0 Index
1467 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 22 60090704 หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-23 0 Index
1468 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090704 หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-03 41 Gen2
1469 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090708 หมู่ 08 บ้านหนองม่วง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-13 0 Index
1470 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60090708 หมู่ 08 บ้านหนองม่วง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-18 0 Index
1471 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60090709 หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน 600907 นาขอม ไพศาลี รพช. หนองบัว 2015-11-24 0 Index
1472 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090710 หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-09-07 0 Index
1473 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-02 0 Index
1474 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-07 5 Gen1
1475 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-13 11 Gen1
1476 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-26 24 Gen1
1477 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-10-26 24 Gen1
1478 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-30 28 Gen1
1479 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-11 40 Gen2
1480 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-12 41 Gen2
1481 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 14 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-14 43 Gen2
1482 xxxx xxxxxx ชาย 37 5 4 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-15 44 Gen2
1483 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-16 45 Gen2
1484 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-17 46 Gen2
1485 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-26 0 Index
1486 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-13 18 Gen1
1487 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-08-17 0 Index
1488 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 28 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-03 0 Index
1489 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 22 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-11 0 Index
1490 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-22 11 Gen1
1491 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-06 26 Gen1
1492 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-09 29 Gen2
1493 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-11-11 31 Gen2
1494 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-15 35 Gen2
1495 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-23 43 Gen2
1496 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 24 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-11 0 Index
1497 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-17 6 Gen1
1498 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-01-05 55 Gen2
1499 xxxx xxxxxx หญิง 19 1 22 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-25 0 Index
1500 xxxx xxxxxx ชาย 24 7 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-10-05 0 Index
1501 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-05 31 Gen2
1502 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 20 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-11-09 35 Gen2
1503 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-10 0 Index
1504 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-12-11 1 Gen1
1505 xxxx xxxxxx หญิง 28 11 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2016-08-18 0 Index
1506 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60100103 หมู่ที่ 3.บ้านเนินฝอยทอง เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2016-08-04 0 Index
1507 xxxx xxxxxx ชาย 40 10 26 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-12 0 Index
1508 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100108 หมู่ที่ 8.บ้านหนองใหญ่ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-07 0 Index
1509 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ ม.4 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-07 0 Index
1510 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 0 60100154 ชุมชนตลาดใต้ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-02 0 Index
1511 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 19 60100154 ชุมชนตลาดใต้ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-04 2 Gen1
1512 xxxx xxxxxx หญิง 20 3 28 60100155 ชุมชนท่าจันทร์ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-27 0 Index
1513 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60100155 ชุมชนท่าจันทร์ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-12-10 13 Gen1
1514 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-11-04 0 Index
1515 xxxx xxxxxx หญิง 7 4 28 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-12-29 55 Gen2
1516 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 19 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-27 0 Index
1517 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-16 20 Gen1
1518 xxxx xxxxxx ชาย 32 11 8 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-12-09 43 Gen2
1519 xxxx xxxxxx หญิง 28 3 18 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-12-09 43 Gen2
1520 xxxx xxxxxx ชาย 72 1 7 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-02-07 0 Index
1521 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-08 0 Index
1522 xxxx xxxxxx หญิง 36 10 10 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-16 0 Index
1523 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 24 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-27 11 Gen1
1524 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-31 15 Gen1
1525 xxxx xxxxxx ชาย 38 5 3 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-04-23 0 Index
1526 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 8 60100209 หมู่ที่ 9 บ้านหัวงิ้ว 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-16 0 Index
1527 xxxx xxxxxx ชาย 18 8 8 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-30 0 Index
1528 xxxx xxxxxx ชาย 44 10 7 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-11 0 Index
1529 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 1 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-07-16 0 Index
1530 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 13 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-04-01 0 Index
1531 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 7 60100302 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-02-07 0 Index
1532 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 0 60100303 หมู่ที่ 03 บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-01-03 0 Index
1533 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 29 60100303 หมู่ที่ 03 บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-01-11 8 Gen1
1534 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100303 หมู่ที่ 03 บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-01-15 12 Gen1
1535 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 12 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-03 0 Index
1536 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60100307 หมู่ที่ 07 บ้านเขาถ้ำเพดาน 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-18 0 Index
1537 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 23 60100307 หมู่ที่ 07 บ้านเขาถ้ำเพดาน 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-24 6 Gen1
1538 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 19 60100307 หมู่ที่ 07 บ้านเขาถ้ำเพดาน 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-01-18 0 Index
1539 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60100308 หมู่ที่ 08 บ้านเนินแสมสาร 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-02 0 Index
1540 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 0 60100309 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตั้ง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2016-03-11 0 Index
1541 xxxx xxxxxx ชาย 44 7 0 60100310 หมู่ที่ 10 บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-08-14 0 Index
1542 xxxx xxxxxx หญิง 24 11 2 60100311 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-07 0 Index
1543 xxxx xxxxxx ชาย 21 10 7 60100311 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-07 0 Index
1544 xxxx xxxxxx ชาย 24 2 0 60100311 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-03-19 0 Index
1545 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60100311 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-07-29 0 Index
1546 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60100404 หมู่ที่ 4 บ้านบน 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-18 0 Index
1547 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60100406 บ้านเขาไม้เดน 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนรเนทร) 2016-01-12 0 Index
1548 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 23 60100503 หมู่ที่ 3 บ้านมะขามเทศ 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-25 0 Index
1549 xxxx xxxxxx หญิง 43 4 21 60100506 หมู่ที่ 6 บ้านยางขาว 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2016-01-16 0 Index
1550 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 23 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-10-26 0 Index
1551 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 0 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2016-01-19 0 Index
1552 xxxx xxxxxx ชาย 63 7 16 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2016-01-21 2 Gen1
1553 xxxx xxxxxx ชาย 68 7 1 60100508 หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระชาย 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-08-02 0 Index
1554 xxxx xxxxxx หญิง 6 5 0 60100602 หมู่ที่ 2บ้านใหม่ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-12-12 0 Index
1555 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 20 60100602 หมู่ที่ 2บ้านใหม่ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-01-21 40 Gen2
1556 xxxx xxxxxx หญิง 29 3 15 60100602 หมู่ที่ 2บ้านใหม่ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-09-05 0 Index
1557 xxxx xxxxxx หญิง 2 4 1 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2016-05-04 0 Index
1558 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-14 0 Index
1559 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-08 25 Gen1
1560 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี ต่างจังหวัด(รพ.ชัยนาทนรเนทร) 2016-01-12 0 Index
1561 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 2 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-04-25 0 Index
1562 xxxx xxxxxx หญิง 76 0 0 60100607 หมู่ที่ 7 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-02 0 Index
1563 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-18 0 Index
1564 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-12-01 0 Index
1565 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 3 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2016-02-04 0 Index
1566 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 9 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-02-23 19 Gen1
1567 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 5 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-03-07 32 Gen2
1568 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 10 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-05-19 0 Index
1569 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-10-14 0 Index
1570 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 15 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-02-13 0 Index
1571 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2016-09-01 0 Index
1572 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-03-05 0 Index
1573 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-10-24 0 Index
1574 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-10-24 0 Index
1575 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-25 32 Gen2
1576 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-03 40 Gen2
1577 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-12-04 41 Gen2
1578 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2016-02-19 0 Index
1579 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 15 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-01 0 Index
1580 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-11-01 0 Index
1581 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 3 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-11 10 Gen1
1582 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-14 13 Gen1
1583 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 11 60100804 บ้านทุ่งอ้ายดอก 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-12-02 0 Index
1584 xxxx xxxxxx ชาย 24 7 26 60100804 บ้านทุ่งอ้ายดอก 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-12-16 14 Gen1
1585 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60100805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าน้ำอ้อย 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-12-09 0 Index
1586 xxxx xxxxxx หญิง 4 9 8 60100805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าน้ำอ้อย 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-02-21 0 Index
1587 xxxx xxxxxx ชาย 24 2 27 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-22 0 Index
1588 xxxx xxxxxx หญิง 0 10 4 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-26 4 Gen1
1589 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 26 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-12-21 29 Gen2
1590 xxxx xxxxxx ชาย 24 4 17 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-10-10 0 Index
1591 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-12 2 Gen1
1592 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-13 3 Gen1
1593 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 9 60100902 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-30 0 Index
1594 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60100904 บ้านคลองบางเดื่อ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-11 0 Index
1595 xxxx xxxxxx หญิง 1 3 6 60100905 บ้านท่าแดง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-01 0 Index
1596 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60100905 บ้านท่าแดง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-11 10 Gen1
1597 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60100907 บ้านสระเศรษฐี 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-09-06 0 Index
1598 xxxx xxxxxx ชาย 22 9 1 60100910 บ้านน้ำทรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-02 0 Index
1599 xxxx xxxxxx หญิง 52 7 10 60100910 บ้านน้ำทรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-12-02 0 Index
1600 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100911 บ้านหาดเจริญ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-02 0 Index
1601 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 25 60100911 บ้านหาดเจริญ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-03-30 0 Index
1602 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 13 60101003 หมู่ที่ 3 บ้านพุหว้า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-20 0 Index
1603 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 22 60101006 บ้านหนองกลอย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-23 0 Index
1604 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60101006 บ้านหนองกลอย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-31 8 Gen1
1605 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60101007 หมู่ที่ 7 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-19 0 Index
1606 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 26 60101008 หมู่ที่ 8 บ้านสระบัวเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-13 0 Index
1607 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 6 60101008 หมู่ที่ 8 บ้านสระบัวเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-20 7 Gen1
1608 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60101008 หมู่ที่ 8 บ้านสระบัวเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-11-20 7 Gen1
1609 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60101009 หมู่ที่ 9 บ้านสระบัวใต้ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-09 0 Index
1610 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60101009 หมู่ที่ 9 บ้านสระบัวใต้ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-16 7 Gen1
1611 xxxx xxxxxx หญิง 70 9 28 60101009 หมู่ที่ 9 บ้านสระบัวใต้ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-05 27 Gen1
1612 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 3 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-21 0 Index
1613 xxxx xxxxxx หญิง 43 1 29 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-21 0 Index
1614 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 2 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-21 0 Index
1615 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-02 12 Gen1
1616 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-11-05 15 Gen1
1617 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-13 53 Gen2
1618 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 26 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-12-24 0 Index
1619 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 16 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-11 0 Index
1620 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-11-10 30 Gen2
1621 xxxx xxxxxx หญิง 8 7 18 60101012 หมู่ที่ 12 บ้านเขาสนามชัย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-26 0 Index
1622 xxxx xxxxxx หญิง 48 8 18 60101012 หมู่ที่ 12 บ้านเขาสนามชัย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-27 1 Gen1
1623 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 23 60101012 หมู่ที่ 12 บ้านเขาสนามชัย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-10-27 1 Gen1
1624 xxxx xxxxxx ชาย 40 11 3 60101012 หมู่ที่ 12 บ้านเขาสนามชัย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-03-03 0 Index
1625 xxxx xxxxxx ชาย 86 0 0 60101014 หมู่ที่ 14 บ้านเขาขาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2016-05-18 0 Index
1626 xxxx xxxxxx ชาย 75 0 0 60101016 หมู่ที่ 16 บ้านหางน้ำ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2015-12-08 0 Index
1627 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 10 60101103 หมู่ 3 บ้านสระทะเล 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-01-11 0 Index
1628 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 21 60101103 หมู่ 3 บ้านสระทะเล 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-06-03 0 Index
1629 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60110103 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2015-11-12 0 Index
1630 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60110103 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-12-10 28 Gen1
1631 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60110108 หมู่ที่ 8 ดงมะไฟ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-03 0 Index
1632 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-15 0 Index
1633 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2016-03-26 0 Index
1634 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60110114 หมู่ 14 บ้านดอนธาตุ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-11-11 0 Index
1635 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60110206 หมู่ที่ 6 บ้านศรีทอง 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-09 0 Index
1636 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2016-05-26 0 Index
1637 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60110301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระโดน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-12-11 0 Index
1638 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60110301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระโดน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-12-12 1 Gen1
1639 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-28 0 Index
1640 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60110403 หมู่ที่ 3 บ้านดอนพลอง 601104 วังเมือง ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-02-05 0 Index
1641 xxxx xxxxxx ชาย 45 2 0 60110603 หมู่ท่ 3 บ้านมาบแก(3) 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-03-27 0 Index
1642 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60110604 หมู่ที่ 4 มาบแก(4) 601106 มาบแก ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2015-11-14 0 Index
1643 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง 601107 หนองยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-01 0 Index
1644 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-02 1 Gen1
1645 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-06 5 Gen1
1646 xxxx xxxxxx ชาย 60 2 20 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง 601107 หนองยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2015-10-11 10 Gen1
1647 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง 601107 หนองยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2015-10-29 28 Gen1
1648 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60110702 หมู่ที่ 2 บ้านดงหนองหลวง 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-06 0 Index
1649 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60110704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-12 0 Index
1650 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60110802 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-12-05 0 Index
1651 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110802 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-12-11 6 Gen1
1652 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110902 หมู่ที่ 2 บ้านบึงหล่ม 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-11-18 0 Index
1653 xxxx xxxxxx หญิง 30 5 8 60110904 หมู่ที่ 4 เนินเรียง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-08-25 0 Index
1654 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 17 60110906 หมู่ที่ 6 หนองโพธิ์ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2016-08-25 0 Index
1655 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 13 60110906 หมู่ที่ 6 หนองโพธิ์ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2016-09-10 16 Gen1
1656 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-09-16 0 Index
1657 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60110914 หมู่ที่ 14 บ้านบ่อกะปุง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-02-04 0 Index
1658 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-11-27 0 Index
1659 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-05 0 Index
1660 xxxx xxxxxx หญิง 29 4 23 60111006 หมู่ที่6ดงฉัตรหวาย 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-09-02 0 Index
1661 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60111007 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-20 0 Index
1662 xxxx xxxxxx ชาย 29 11 29 60111010 หมู่ที่ 10 หนองพลับ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-04 0 Index
1663 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 10 60111010 หมู่ที่ 10 หนองพลับ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-05 1 Gen1
1664 xxxx xxxxxx ชาย 44 9 17 60111010 หมู่ที่ 10 หนองพลับ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2015-10-21 17 Gen1
1665 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 3 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-28 0 Index
1666 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-12-09 42 Gen2
1667 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60111602 หมู่ที่ 2 วังทับเกวียน 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-10-29 0 Index
1668 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60111603 หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-15 0 Index
1669 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60111603 หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-01-07 0 Index
1670 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60111607 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-12-16 0 Index
1671 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60111607 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-01-08 23 Gen1
1672 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 19 60111611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-11-22 0 Index
1673 xxxx xxxxxx หญิง 33 2 17 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-03-18 0 Index
1674 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-10-07 0 Index
1675 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 8 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-08-31 0 Index
1676 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 14 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-09-02 2 Gen1
1677 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-09-12 12 Gen1
1678 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60111708 ดอนโม่(8) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-09-12 0 Index
1679 xxxx xxxxxx หญิง 59 9 2 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-11-21 0 Index
1680 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-09-22 0 Index
1681 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60120102 บ้านชุมพลสามัคคี 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-12-21 0 Index
1682 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-04 0 Index
1683 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-23 19 Gen1
1684 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2016-01-21 0 Index
1685 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120104 บ้านพุนิมิต 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-06-19 0 Index
1686 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60120105 บ้านไผ่นาเริง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-03-06 0 Index
1687 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60120106 บ้านธารเกษตร 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-22 0 Index
1688 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60120107 บ้านหนองบัวงาม 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-18 0 Index
1689 xxxx xxxxxx ชาย 25 6 13 60120202 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำวิ่ง 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-16 0 Index
1690 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60120202 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำวิ่ง 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-21 5 Gen1
1691 xxxx xxxxxx หญิง 2 7 0 60120301 หมู่ที่ 1 บ้านสุขสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-07-26 0 Index
1692 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60120302 บ้านเกษตรชัย 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-27 0 Index
1693 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2015-12-03 0 Index
1694 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-05-18 0 Index
1695 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60120305 หมู่ที่ 5 บ้านวังสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-04 0 Index
1696 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60120305 หมู่ที่ 5 บ้านวังสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-05 1 Gen1
1697 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60120305 หมู่ที่ 5 บ้านวังสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-07 3 Gen1
1698 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 0 60120307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-22 0 Index
1699 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60120308 หมู่ที่ 8 บ้านซับสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-20 0 Index
1700 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60120308 หมู่ที่ 8 บ้านซับสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-27 38 Gen2
1701 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60120310 หมู่ที่ 10 บ้านเขาดิน 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-01 0 Index
1702 xxxx xxxxxx ชาย 34 11 0 60120311 หม่ที่ 11 บ้านซับตะเคียน 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า ต่างจังหวัด(รพ.รามา) 2015-11-22 0 Index
1703 xxxx xxxxxx ชาย 68 0 0 60120403 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเชือกเขา 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-15 0 Index
1704 xxxx xxxxxx ชาย 81 0 0 60120404 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-12-13 0 Index
1705 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60120404 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-12-16 3 Gen1
1706 xxxx xxxxxx ชาย 19 11 8 60120407 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-09 0 Index
1707 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60120410 หมู่ที่ 10 บ้านซับเจริญ 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-09-21 0 Index
1708 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60120410 หมู่ที่ 10 บ้านซับเจริญ 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-09-23 2 Gen1
1709 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60120411 หมู่ที่ 11 บ้านสุขสมบูรณ์ 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2016-03-03 0 Index
1710 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 20 60120502 หมู่ที่ 2 บ้านชอนทุเรียน 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-30 0 Index
1711 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 0 60120502 หมู่ที่ 2 บ้านชอนทุเรียน 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพ.แพทย์ช่องแค 2015-11-16 17 Gen1
1712 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60120504 หมู่ที่ 4 บ้านพุเลียบ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-14 0 Index
1713 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60120505 หมู่ที่ 5 บ้านพุเลิศ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-12-02 0 Index
1714 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60120505 หมู่ที่ 5 บ้านพุเลิศ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-12-15 13 Gen1
1715 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60120507 หมู่ที่ 7 บ้านพุนกยูง 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-16 0 Index
1716 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60120507 หมู่ที่ 7 บ้านพุนกยูง 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-28 12 Gen1
1717 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60120510 หมู่ที่ 10 บ้านไผ่เจริญ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-12-20 0 Index
1718 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60120601 หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งพัฒนา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-28 0 Index
1719 xxxx xxxxxx หญิง 29 10 20 60120602 หมู่ที่2 บ้านล้ำเจริญ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.แพทย์ช่องแค 2015-10-31 0 Index
1720 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60120602 หมู่ที่2 บ้านล้ำเจริญ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-11 11 Gen1
1721 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60120602 หมู่ที่2 บ้านล้ำเจริญ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-17 17 Gen1
1722 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60120602 หมู่ที่2 บ้านล้ำเจริญ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-07-14 0 Index
1723 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60120603 หมู่ที่3 บ้านดำรงรักษ์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-24 0 Index
1724 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60120604 หมู่ที่ 4 บ้านปลายราง 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-03 0 Index
1725 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60120604 หมู่ที่ 4 บ้านปลายราง 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-02-01 0 Index
1726 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60120604 หมู่ที่ 4 บ้านปลายราง 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ท่าตะโก 2016-02-02 1 Gen1
1727 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60120605 หมู่ที่ 5 บ้านอุดมธัญญา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-01 0 Index
1728 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60120605 หมู่ที่ 5 บ้านอุดมธัญญา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-10-26 25 Gen1
1729 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60120605 หมู่ที่ 5 บ้านอุดมธัญญา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-12-20 0 Index
1730 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60120606 หมู่ที่ 6 บ้านพุมะค่า 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ท่าตะโก 2015-10-09 0 Index
1731 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120607 หมู่ที่ 7 บ้านโค้งบ้านใหม่ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-05 0 Index
1732 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60120607 หมู่ที่ 7 บ้านโค้งบ้านใหม่ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-08 3 Gen1
1733 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60120610 หมู่ที่ 10 บ้านแคทราย 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-18 0 Index
1734 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60120610 หมู่ที่ 10 บ้านแคทราย 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2015-12-08 20 Gen1
1735 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-06 0 Index
1736 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 23 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.รวมแพทย์ 2015-11-29 23 Gen1
1737 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ท่าตะโก 2015-11-09 0 Index
1738 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ท่าตะโก 2015-11-17 8 Gen1
1739 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-12-07 28 Gen1
1740 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60120702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสลา 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-10-18 0 Index
1741 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60120702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสลา 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2015-11-24 37 Gen2
1742 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60120706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-20 0 Index
1743 xxxx xxxxxx หญิง 39 9 22 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-12-12 0 Index
1744 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 10 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-12-13 1 Gen1
1745 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 11 60130102 หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-10-02 0 Index
1746 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 5 60130102 หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-06 35 Gen2
1747 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 26 60130102 หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-02-15 0 Index
1748 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 2 60130102 หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-03-11 25 Gen1
1749 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 19 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-01 0 Index
1750 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 17 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-02 1 Gen1
1751 xxxx xxxxxx หญิง 32 5 0 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-03 2 Gen1
1752 xxxx xxxxxx ชาย 77 11 0 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-12-01 0 Index
1753 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 2 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-03 33 Gen2
1754 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 18 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-26 56 Gen2
1755 xxxx xxxxxx หญิง 18 5 1 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-15 0 Index
1756 xxxx xxxxxx หญิง 65 10 23 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-24 9 Gen1
1757 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 14 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-12-04 19 Gen1
1758 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 20 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-02-09 0 Index
1759 xxxx xxxxxx หญิง 0 11 21 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-02-11 2 Gen1
1760 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60130301 หมู่ที่ 01 บ้านหินดาด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2015-10-07 0 Index
1761 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60130301 หมู่ที่ 01 บ้านหินดาด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2015-12-09 0 Index
1762 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 9 60130301 หมู่ที่ 01 บ้านหินดาด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-20 42 Gen2
1763 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 5 60130303 หมู่ที่ 03 บ้านมอสาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-09-26 0 Index
1764 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 11 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-12 0 Index
1765 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 19 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-06 0 Index
1766 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.รวมแพทย์ 2015-11-15 9 Gen1
1767 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 1 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-10-23 0 Index
1768 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 28 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-28 36 Gen2
1769 xxxx xxxxxx ชาย 23 7 2 60130307 หมู่ที่ 7 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-13 0 Index
1770 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 21 60130309 หมู่ที่ 09 บ้านเกาะใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-02-05 0 Index
1771 xxxx xxxxxx หญิง 14 2 11 60130310 หมู่ที่ 10 บ้านมอหนึ่ง สอง สาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-24 0 Index
1772 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 6 60130310 หมู่ที่ 10 บ้านมอหนึ่ง สอง สาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-02-20 0 Index
1773 xxxx xxxxxx ชาย 22 5 26 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-12-04 0 Index
1774 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-12-07 3 Gen1
1775 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 29 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-12-26 22 Gen1
1776 xxxx xxxxxx ชาย 29 6 10 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-02-05 0 Index
1777 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60130317 หมู่ที่ 17 บ้านวังใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-25 0 Index
1778 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 19 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-02-17 0 Index
1779 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 1 60130321 หมู่ที่ 21 บ้านมอช้างงาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-01-02 0 Index
1780 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 13 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-02-18 0 Index
1781 xxxx xxxxxx หญิง 26 3 7 60130325 หมู่ที่ 25 บ้านบุ่งผักหนาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-10-29 0 Index
1782 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 1 60130325 หมู่ที่ 25 บ้านบุ่งผักหนาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-16 18 Gen1
1783 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60130326 หมู่ที่ 26 บ้านปางข้าวสาร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2016-09-17 0 Index
1784 xxxx xxxxxx ชาย 77 0 0 60130402 หมู่ที่ 2 บ้านเปราะ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2016-05-26 0 Index
1785 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 19 60130404 หมู่ที่ 04 บ้านคลองสำราญ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-07-09 0 Index
1786 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2015-10-20 0 Index
1787 xxxx xxxxxx ชาย 30 8 20 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-01-01 0 Index
1788 xxxx xxxxxx หญิง 4 4 3 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพ.ปากน้ำโพ 2016-01-02 1 Gen1
1789 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60130406 หมู่ที่ 06 บ้านตะแบกงาม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2015-11-05 0 Index
1790 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 17 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2015-11-28 0 Index
1791 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 2 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-10-07 0 Index
1792 xxxx xxxxxx หญิง 27 2 1 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-07-16 0 Index
1793 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60130412 หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2015-10-13 0 Index
1794 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-10-06 0 Index
1795 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 4 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-27 52 Gen2
1796 xxxx xxxxxx ชาย 18 5 14 60130501 บ้านวังน้ำขาว 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-03-15 0 Index
1797 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60130501 บ้านวังน้ำขาว 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2016-04-02 18 Gen1
1798 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60130503 บ้านคลองสายทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2015-10-06 0 Index
1799 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 1 60130507 บ้านเขาชนกัน 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-27 0 Index
1800 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60130507 บ้านเขาชนกัน 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2015-12-02 5 Gen1
1801 xxxx xxxxxx หญิง 2 1 0 60130508 บ้านดงยาง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2016-05-02 0 Index
1802 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 20 60130509 บ้านหนองไผ่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2015-11-30 0 Index
1803 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 7 60130509 บ้านหนองไผ่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-03-29 0 Index
1804 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 17 60130516 บ้านทรัพย์มาก 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-09-25 0 Index
1805 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60140103 หมู่ที่ 3 หนองพวา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2015-10-08 0 Index
1806 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 1 60140103 หมู่ที่ 3 หนองพวา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-10 2 Gen1
1807 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 23 60140103 หมู่ที่ 3 หนองพวา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-11-26 49 Gen2
1808 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 26 60140103 หมู่ที่ 3 หนองพวา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-12-09 0 Index
1809 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 7 60140103 หมู่ที่ 3 หนองพวา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-12-13 4 Gen1
1810 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60140104 หมู่ที่ 4 บ้านลานหมาไน 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2016-04-08 0 Index
1811 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 16 60140105 หมู่ที่ 5 สระสวัสดิ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-03-14 0 Index
1812 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 8 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-11-15 0 Index
1813 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 28 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพ.สต.บ้านลานหมาไน 2016-01-07 53 Gen2
1814 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-01-11 0 Index
1815 xxxx xxxxxx ชาย 45 3 4 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-01-13 2 Gen1
1816 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-01-18 7 Gen1
1817 xxxx xxxxxx หญิง 8 7 2 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-01-31 20 Gen1
1818 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 1 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-02-06 26 Gen1
1819 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 0 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-02-06 26 Gen1
1820 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 0 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2015-10-14 0 Index
1821 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 15 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2015-10-26 12 Gen1
1822 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพ.ปากน้ำโพ 2015-11-04 21 Gen1
1823 xxxx xxxxxx ชาย 26 7 29 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-12-08 55 Gen2
1824 xxxx xxxxxx หญิง 14 1 16 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-02-10 0 Index
1825 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 22 60140111 หมู่ที่ 11 บ้านมาลาศรี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-11-08 0 Index
1826 xxxx xxxxxx หญิง 29 2 12 60140112 หมู่ 12 ปางสัก 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-04-09 0 Index
1827 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 27 60140113 หมู่ที่ 13 คลองค่าย 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-12-01 0 Index
1828 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 27 60140113 หมู่ที่ 13 คลองค่าย 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-02-06 0 Index
1829 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60140113 หมู่ที่ 13 คลองค่าย 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-04-20 0 Index
1830 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพ.ศรีสวรรค์ 2015-10-05 0 Index
1831 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-11-28 54 Gen2
1832 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพ.ศรีสวรรค์ 2015-11-29 55 Gen2
1833 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-02-10 0 Index
1834 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2016-02-16 6 Gen1
1835 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2016-02-25 15 Gen1
1836 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-02-29 19 Gen1
1837 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 13 60140117 หมู่ที่ 17 ประดู่งาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.พยุหะคีรี 2016-02-25 0 Index
1838 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2015-12-28 0 Index
1839 xxxx xxxxxx หญิง 7 4 22 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-01-19 22 Gen1
1840 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60140120 หมู่ที่20 สวนป่า 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2015-10-29 0 Index
1841 xxxx xxxxxx ชาย 20 6 29 60140120 หมู่ที่20 สวนป่า 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2015-11-21 23 Gen1
1842 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 7 60140122 หมู่ที่ 22 บ้านลานสอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2015-12-11 0 Index
1843 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60140123 หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ชัยมงคล 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2015-12-01 0 Index
1844 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60140123 หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ชัยมงคล 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2015-12-05 4 Gen1
1845 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60140123 หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ชัยมงคล 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2015-12-18 17 Gen1
1846 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60140123 หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ชัยมงคล 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-01-09 39 Gen2
1847 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 5 60140123 หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ชัยมงคล 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-01-21 51 Gen2
1848 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 15 60140124 หมู่ที่ 24 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-02-06 0 Index
1849 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 9 60140124 หมู่ที่ 24 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2016-08-02 0 Index
1850 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60150101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2016-09-11 0 Index
1851 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60150102 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งสูง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2015-10-27 0 Index
1852 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60150102 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งสูง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลา