ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน/ชุมชน และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2016 ถึง 30/09/2017 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่ (dd/mm/yyyy)      ถึงวันที่ (dd/mm/yyyy)        สูตรคำนวณ ปีงบ 2559
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา วันที่พบผู้ป่วย DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-02 0 Index
2 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-18 16 Gen1
3 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-22 20 Gen1
4 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-26 24 Gen1
5 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2017-02-16 0 Index
6 xxxx xxxxxx ชาย 54 4 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-06-09 0 Index
7 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 21 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-06-27 18 Gen1
8 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2017-06-27 18 Gen1
9 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 5 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-06-28 19 Gen1
10 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-06 27 Gen1
11 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-07-13 34 Gen2
12 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-19 40 Gen2
13 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 16 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-08-13 0 Index
14 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-14 1 Gen1
15 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010152 ชุมชนพุทธมงคล 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-07-17 0 Index
16 xxxx xxxxxx ชาย 21 2 29 60010167 ชุมชนเกาะยม 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-06-24 0 Index
17 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 25 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-01-09 0 Index
18 xxxx xxxxxx ชาย 29 6 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-10-08 0 Index
19 xxxx xxxxxx ชาย 41 1 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-10-18 0 Index
20 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2016-11-01 0 Index
21 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010306 หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองเกรียงไกร 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-05 0 Index
22 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-08-03 0 Index
23 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-08-03 0 Index
24 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-10-23 0 Index
25 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 3 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-11-13 0 Index
26 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-03-27 0 Index
27 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-29 0 Index
28 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-07-22 0 Index
29 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-22 0 Index
30 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-03-19 0 Index
31 xxxx xxxxxx หญิง 70 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-03 0 Index
32 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-05 2 Gen1
33 xxxx xxxxxx หญิง 24 6 13 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-11-07 4 Gen1
34 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-07-28 0 Index
35 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-08-19 22 Gen1
36 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-10-17 0 Index
37 xxxx xxxxxx ชาย 23 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-01-18 0 Index
38 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-04 0 Index
39 xxxx xxxxxx ชาย 41 4 8 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-07-17 13 Gen1
40 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 12 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-07-18 14 Gen1
41 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-07-27 23 Gen1
42 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-07 34 Gen2
43 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2017-08-09 36 Gen2
44 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-08-17 44 Gen2
45 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-18 45 Gen2
46 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010656 ชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์ท่ารถ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-08-15 0 Index
47 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 4 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2016-11-24 0 Index
48 xxxx xxxxxx หญิง 32 3 1 60010670 นครสวรรค์ตกนอกเขต 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-11-07 0 Index
49 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-02 0 Index
50 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-10-25 0 Index
51 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-05 11 Gen1
52 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-24 30 Gen2
53 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-07-07 0 Index
54 xxxx xxxxxx ชาย 0 10 15 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-07-11 4 Gen1
55 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-07-28 21 Gen1
56 xxxx xxxxxx หญิง 79 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-03 0 Index
57 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-27 0 Index
58 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 24 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-06-28 1 Gen1
59 xxxx xxxxxx หญิง 23 3 28 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-07-10 13 Gen1
60 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-28 31 Gen2
61 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-03 37 Gen2
62 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-08-14 48 Gen2
63 xxxx xxxxxx หญิง 46 1 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-29 0 Index
64 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-11 0 Index
65 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2017-08-15 35 Gen2
66 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-10-07 0 Index
67 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-27 0 Index
68 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 20 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2016-12-14 0 Index
69 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-15 0 Index
70 xxxx xxxxxx หญิง 1 11 28 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-06-20 5 Gen1
71 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 10 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-06-28 13 Gen1
72 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-19 34 Gen2
73 xxxx xxxxxx หญิง 26 2 21 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2016-10-31 0 Index
74 xxxx xxxxxx ชาย 50 3 4 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2016-12-09 39 Gen2
75 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-25 0 Index
76 xxxx xxxxxx ชาย 54 6 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-10-13 0 Index
77 xxxx xxxxxx ชาย 0 5 18 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-04-06 0 Index
78 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 1 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-03-10 0 Index
79 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-04-03 24 Gen1
80 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 0 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-08-04 0 Index
81 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-10-04 0 Index
82 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-12-26 0 Index
83 xxxx xxxxxx หญิง 33 4 29 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-07-26 0 Index
84 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 24 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-06-22 0 Index
85 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-11 19 Gen1
86 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-17 25 Gen1
87 xxxx xxxxxx ชาย 34 5 20 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-08-10 49 Gen2
88 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 12 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2017-06-28 0 Index
89 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2017-07-06 8 Gen1
90 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-07 9 Gen1
91 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-18 0 Index
92 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-02-04 0 Index
93 xxxx xxxxxx ชาย 25 4 17 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-03-18 42 Gen2
94 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-10-03 0 Index
95 xxxx xxxxxx ชาย 25 7 16 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-06-09 0 Index
96 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2017-08-17 0 Index
97 xxxx xxxxxx หญิง 68 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-07-11 0 Index
98 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-04 0 Index
99 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-27 0 Index
100 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-31 0 Index
101 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-08-07 7 Gen1
102 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-23 0 Index
103 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-01-17 0 Index
104 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-10-10 0 Index
105 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-02-03 0 Index
106 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-07-15 0 Index
107 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-07-31 16 Gen1
108 xxxx xxxxxx ชาย 83 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-12-26 0 Index
109 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 28 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-08-15 0 Index
110 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 26 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-08-15 0 Index
111 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-08 0 Index
112 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 5 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-07 0 Index
113 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-22 15 Gen1
114 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-22 15 Gen1
115 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-01 55 Gen2
116 xxxx xxxxxx ชาย 47 7 0 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-05-05 0 Index
117 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 22 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-05-07 2 Gen1
118 xxxx xxxxxx หญิง 9 7 0 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2017-04-28 0 Index
119 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 2 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-01-07 0 Index
120 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 5 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-04-03 0 Index
121 xxxx xxxxxx หญิง 71 11 15 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-06-14 0 Index
122 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 29 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2017-04-22 0 Index
123 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2017-06-27 0 Index
124 xxxx xxxxxx ชาย 26 8 0 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2017-03-25 0 Index
125 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-04-07 0 Index
126 xxxx xxxxxx หญิง 17 10 13 60020704 หมู่ที่ 4 บ้านอู่เฆ่ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-01-04 0 Index
127 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-05-01 0 Index
128 xxxx xxxxxx ชาย 58 10 3 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-13 0 Index
129 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-11-14 0 Index
130 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 22 60030210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-06-12 0 Index
131 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-06-14 0 Index
132 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-10-25 0 Index
133 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 20 60030405 หมู่ที่ 5 บ้านปากคลองเกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-07-16 0 Index
134 xxxx xxxxxx หญิง 27 1 11 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2017-06-15 0 Index
135 xxxx xxxxxx ชาย 80 7 10 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-11 0 Index
136 xxxx xxxxxx ชาย 27 2 7 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-03-01 0 Index
137 xxxx xxxxxx หญิง 36 3 27 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-15 0 Index
138 xxxx xxxxxx ชาย 26 5 14 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-07-21 0 Index
139 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 22 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-03 13 Gen1
140 xxxx xxxxxx ชาย 40 7 9 60030514 หมู่ที่14บ้านท่าเตียนสามัคคี 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-07-15 0 Index
141 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030712 หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-11-03 0 Index
142 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-03-28 0 Index
143 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 8 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-07-26 0 Index
144 xxxx xxxxxx ชาย 24 2 20 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-14 19 Gen1
145 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 12 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-15 20 Gen1
146 xxxx xxxxxx ชาย 26 10 17 60030807 หมู่ที่ 7 บ้านคลองงิ้ว 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-12 0 Index
147 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 16 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-06 0 Index
148 xxxx xxxxxx ชาย 21 3 27 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-17 0 Index
149 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60031108 ดงพิกุล 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-10-10 0 Index
150 xxxx xxxxxx หญิง 66 2 23 60031202 หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-08-04 0 Index
151 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-10-03 0 Index
152 xxxx xxxxxx ชาย 32 9 22 60040102 เนินน้ำเย็น 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2017-08-06 0 Index
153 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-08-03 0 Index
154 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040204 เนินพลวง 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-08-04 0 Index
155 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040213 เนินสาน 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-08-16 0 Index
156 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040301 หมู่ที่ 1 หนองปลาไหล 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-07-24 0 Index
157 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-08-17 0 Index
158 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-08-18 1 Gen1
159 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040308 หมู่ที่ 8โคกกระถิน 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-07-24 0 Index
160 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 10 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2017-08-14 0 Index
161 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040504 หมู่ 4 บ้านเนินประดู่ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-01 0 Index
162 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60040504 หมู่ 4 บ้านเนินประดู่ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-09 8 Gen1
163 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 26 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2017-03-11 0 Index
164 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 19 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-03-31 0 Index
165 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 7 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.โกรกพระ 2016-11-24 0 Index
166 xxxx xxxxxx หญิง 37 6 27 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-12-10 16 Gen1
167 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 27 60050504 นาหุบ 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-01-05 0 Index
168 xxxx xxxxxx หญิง 26 11 18 60050602 หมู่ที่ 2 บ้านบางแก้ว 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-05-31 0 Index
169 xxxx xxxxxx หญิง 55 5 15 60050602 หมู่ที่ 2 บ้านบางแก้ว 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-19 19 Gen1
170 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 17 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-26 0 Index
171 xxxx xxxxxx หญิง 13 8 5 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-27 1 Gen1
172 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 0 60050607 หมู่ที่ 7 บ้านมิตรภาพ 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2017-08-10 0 Index
173 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 2 60050608 หมู่ที่ 8 บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-01-26 0 Index
174 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 13 60050703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2017-07-30 0 Index
175 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 24 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-19 0 Index
176 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 6 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-25 6 Gen1
177 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 6 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-01 0 Index
178 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2017-06-18 17 Gen1
179 xxxx xxxxxx ชาย 46 7 15 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-22 21 Gen1
180 xxxx xxxxxx หญิง 45 5 21 60050905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-27 0 Index
181 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2017-04-28 0 Index
182 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 9 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2017-07-05 0 Index
183 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-10-09 0 Index
184 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60051015 หมู่ที่ 15 บ้านบึงใต้ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-08 0 Index
185 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60051106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกว้าง 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-11-15 0 Index
186 xxxx xxxxxx หญิง 36 11 7 60051113 หมู่ที่ 13 บ้านเนินมะม่วง 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-20 0 Index
187 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 9 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-04-25 0 Index
188 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 23 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-04-27 2 Gen1
189 xxxx xxxxxx หญิง 30 10 1 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-04-29 4 Gen1
190 xxxx xxxxxx หญิง 23 5 5 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-05-11 16 Gen1
191 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 23 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-05-11 16 Gen1
192 xxxx xxxxxx หญิง 13 2 18 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-06 42 Gen2
193 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 11 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-21 0 Index
194 xxxx xxxxxx ชาย 32 11 14 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-07-03 0 Index
195 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 0 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2017-03-10 0 Index
196 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-12 0 Index
197 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-10-25 0 Index
198 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-03-01 0 Index
199 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 8 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-02-21 0 Index
200 xxxx xxxxxx หญิง 43 11 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-06-19 0 Index
201 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070111 หมู่ที่ 11 บ้านสะพานปูน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-11-04 0 Index
202 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 30 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-08-17 0 Index
203 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 0 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด(นนทชัย จินตนา 0840246705) 2017-06-11 0 Index
204 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 13 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2017-07-25 0 Index
205 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-07-18 0 Index
206 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2017-04-19 0 Index
207 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-07-06 0 Index
208 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2017-06-18 0 Index
209 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 21 60070603 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2017-07-06 0 Index
210 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 5 60070702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหม้อ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-08-14 0 Index
211 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-08-14 0 Index
212 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 0 60080203 หมู่ที่ 3บ้าหนองคร่อ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-08-15 0 Index
213 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-08-14 0 Index
214 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60080301 หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนนเหนือ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-08-03 0 Index
215 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60080410 หมู่ที่10บ้านเนินตาลเสี้ยน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-12-05 0 Index
216 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-11-20 0 Index
217 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรม 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2016-11-12 0 Index
218 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-11-14 0 Index
219 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60080617 หมู่ท่ 17 เขาล้อตะวันตก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-07-17 0 Index
220 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2016-11-10 0 Index
221 xxxx xxxxxx หญิง 76 0 0 60081004 หมู่ที่ 04 บ้านเขาดิน 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-07-17 0 Index
222 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60081007 หมู่ที่ 7 บ้านพุขาม 600810 หนองหลวง ท่าตะโก ต่างจังหวัด(รพ.รวมแพทย์ชัยนาท) 2017-07-17 0 Index
223 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090101 หมู่ที่ 01 บ้านหนองเสือ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-13 0 Index
224 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2017-03-13 0 Index
225 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-03 0 Index
226 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-12-14 0 Index
227 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-16 0 Index
228 xxxx xxxxxx ชาย 27 6 12 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-17 1 Gen1
229 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-28 0 Index
230 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-15 18 Gen1
231 xxxx xxxxxx หญิง 34 4 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-11-13 0 Index
232 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-06-07 0 Index
233 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-15 0 Index
234 xxxx xxxxxx หญิง 6 7 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-16 1 Gen1
235 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-11 0 Index
236 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-05-19 0 Index
237 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090304 หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช. หนองบัว 2017-07-17 0 Index
238 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-18 0 Index
239 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-12 0 Index
240 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 3 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2016-11-08 0 Index
241 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090417 17วังโพธิ์ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-18 0 Index
242 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090502 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ประชาสรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-02-27 0 Index
243 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 0 60090511 แถลงพันธ์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-02-26 0 Index
244 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 0 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-06 0 Index
245 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090705 หมู่ที่ 05 บ้านหนองหญ้าขาว 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-07 0 Index
246 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090705 หมู่ที่ 05 บ้านหนองหญ้าขาว 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-17 10 Gen1
247 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60090705 หมู่ที่ 05 บ้านหนองหญ้าขาว 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-20 13 Gen1
248 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090705 หมู่ที่ 05 บ้านหนองหญ้าขาว 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-08 32 Gen2
249 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60090710 หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-03 0 Index
250 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 12 60090710 หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-09 6 Gen1
251 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 8 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-08 0 Index
252 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-11 3 Gen1
253 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-06-09 0 Index
254 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 29 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-06-24 15 Gen1
255 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-26 47 Gen2
256 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-01 0 Index
257 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-11 0 Index
258 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-08-13 2 Gen1
259 xxxx xxxxxx ชาย 64 0 0 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-17 0 Index
260 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-07-03 0 Index
261 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช. หนองบัว 2017-07-06 3 Gen1
262 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 20 60100108 หมู่ที่ 8.บ้านหนองใหญ่ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2017-06-18 0 Index
263 xxxx xxxxxx ชาย 64 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-08-18 0 Index
264 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 1 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-12-27 0 Index
265 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100316 หมู่ที่ 16 บ้านบ่อใหม่พัฒนา 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-02-14 0 Index
266 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-16 0 Index
267 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-18 2 Gen1
268 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-08-10 0 Index
269 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 13 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-08-14 0 Index
270 xxxx xxxxxx ชาย 80 6 0 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2016-10-27 0 Index
271 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 22 60100806 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาทอง 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-03-13 0 Index
272 xxxx xxxxxx ชาย 43 3 2 60100806 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาทอง 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-03-27 14 Gen1
273 xxxx xxxxxx ชาย 25 3 0 60100806 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาทอง 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-04-07 25 Gen1
274 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2017-08-11 0 Index
275 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60101017 หมู่ที่ 17 บ้านเขาวงเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-24 0 Index
276 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60101018 หมู่ที่ 18 บ้านเขาวงกลาง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2017-07-17 0 Index
277 xxxx xxxxxx ชาย 34 4 7 60101106 หมู่ 6 บ้านเนินตูม 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-01-29 0 Index
278 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-07-04 0 Index
279 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-08-19 46 Gen2
280 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 23 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-26 0 Index
281 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2016-10-14 0 Index
282 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-01-24 0 Index
283 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 0 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-10-20 0 Index
284 xxxx xxxxxx ชาย 61 1 0 60110312 หมู่ที่ 12 บ้านเกาะเปา 601103 วังม้า ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-02-24 0 Index
285 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60110707 หมู่ที่ 7 บ้านนกคลาน 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-10 0 Index
286 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 3 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-17 0 Index
287 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 0 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-07-25 0 Index
288 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-08-18 24 Gen1
289 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 0 60110923 หมู่ที่ 23 หนองสองห้อง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-07-14 0 Index
290 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 0 60110926 หมู่ที่ 26 บ้านบ่อสวอง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-07-19 0 Index
291 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60110927 หมู่ที่ 27 บ้านมะค่าปม 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-08-11 0 Index
292 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60110928 หมู่ที่ 28 บ้านใหม่พัฒนา 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-05-03 0 Index
293 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-07-30 0 Index
294 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2017-08-02 0 Index
295 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60111607 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-17 0 Index
296 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60111608 หมู่ที่ 8 บ้านชุมมะนาว 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-07-19 0 Index
297 xxxx xxxxxx หญิง 19 8 0 60111608 หมู่ที่ 8 บ้านชุมมะนาว 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2017-07-31 12 Gen1
298 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-11-29 0 Index
299 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-08-08 0 Index
300 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-07-18 0 Index
301 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60111701 หมู่ที่ 01 บ้านสวนขวัญ 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-30 0 Index
302 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60111701 หมู่ที่ 01 บ้านสวนขวัญ 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-30 0 Index
303 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60111702 หมู่ที่ 02 บ้านสวนขวัญ 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-04-17 0 Index
304 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60111704 หมู่ที่ 04 บ้านหนองโขมง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-07-20 0 Index
305 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-22 0 Index
306 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-27 5 Gen1
307 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-07-29 0 Index
308 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-07-31 2 Gen1
309 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-06-21 0 Index
310 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60120105 บ้านไผ่นาเริง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-10-24 0 Index
311 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60120107 บ้านหนองบัวงาม 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-07-04 0 Index
312 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60120205 หมู่ที่ 5 บ้านพุนาค 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2017-08-11 0 Index
313 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2017-01-14 0 Index
314 xxxx xxxxxx ชาย 6 1 0 60120312 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งทอง 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-08-03 0 Index
315 xxxx xxxxxx ชาย 5 10 0 60120407 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-06-27 0 Index
316 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60120601 หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งพัฒนา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-07-26 0 Index
317 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60120607 หมู่ที่ 7 บ้านโค้งบ้านใหม่ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-07-05 0 Index
318 xxxx xxxxxx หญิง 17 6 0 60120610 หมู่ที่ 10 บ้านแคทราย 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-07-20 0 Index
319 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60120610 หมู่ที่ 10 บ้านแคทราย 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า ต่างจังหวัด(รพ.รวมแพทย์ชัยนาท) 2017-07-22 2 Gen1
320 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-10-11 0 Index
321 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-10-25 14 Gen1
322 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-06-14 0 Index
323 xxxx xxxxxx หญิง 44 8 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-06-22 8 Gen1
324 xxxx xxxxxx หญิง 59 9 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-06-25 11 Gen1
325 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 29 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-05-15 0 Index
326 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 25 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-07-26 0 Index
327 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60130308 หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-08-04 0 Index
328 xxxx xxxxxx หญิง 34 2 16 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-07-13 0 Index
329 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 10 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-07-20 7 Gen1
330 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 12 60130314 หมู่ที่ 14 บ้านหนองไม้ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-05-25 0 Index
331 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 10 60130314 หมู่ที่ 14 บ้านหนองไม้ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-05-26 1 Gen1
332 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 0 60130315 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2017-04-13 0 Index
333 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 22 60130315 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-06-01 49 Gen2
334 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 21 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-05-28 0 Index
335 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 20 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-06-05 8 Gen1
336 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 12 60130325 หมู่ที่ 25 บ้านบุ่งผักหนาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-06-23 0 Index
337 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 13 60130402 หมู่ที่ 2 บ้านเปราะ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-08-01 0 Index
338 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 17 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-11-18 0 Index
339 xxxx xxxxxx ชาย 53 9 18 60130508 บ้านดงยาง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-10-21 0 Index
340 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 19 60140104 หมู่ที่ 4 บ้านลานหมาไน 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-11-04 0 Index
341 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 8 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2017-04-03 0 Index
342 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 17 60140107 หมู่ที่ 7 เขาแหลม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2017-04-29 0 Index
343 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 17 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2017-07-31 0 Index
344 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 13 60140111 หมู่ที่ 11 บ้านมาลาศรี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2017-08-16 0 Index
345 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 0 60140111 หมู่ที่ 11 บ้านมาลาศรี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2017-08-16 0 Index
346 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-10-10 0 Index
347 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2017-05-31 0 Index
348 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 25 60140124 หมู่ที่ 24 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-12-23 0 Index
349 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60140124 หมู่ที่ 24 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2017-07-24 0 Index
350 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 19 60150106 หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2017-01-16 0 Index
351 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60150106 หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2017-06-26 0 Index
352 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60150108 หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2017-04-16 0 Index
353 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 25 60150108 หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2017-05-08 22 Gen1
354 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60150112 หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2017-02-15 0 Index
355 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60150112 หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2017-04-15 0 Index
356 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60150201 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไอ้โต่น 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2016-10-14 0 Index
357 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2017-06-13 0 Index
358 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 28 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2016-10-04 0 Index
359 xxxx xxxxxx ชาย 51 8 5 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2017-07-17 0 Index
360 xxxx xxxxxx หญิง 15 7 9 60150204 หมู่ที่ 4 บ้านปางงู 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2017-06-21 0 Index

update วันที่ 2017-08-20 เวลา 05:10:32