ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน/ชุมชน และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2018 ถึง 30/09/2019 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่ (dd/mm/yyyy)      ถึงวันที่ (dd/mm/yyyy)        สูตรคำนวณ ปีงบ 2559
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา วันที่พบผู้ป่วย DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-10-01 0 Index
2 xxxx xxxxxx หญิง 2 1 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-03 2 Gen1
3 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-12 11 Gen1
4 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-15 14 Gen1
5 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2018-10-15 14 Gen1
6 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 5 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-10-19 18 Gen1
7 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 8 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-19 18 Gen1
8 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-20 19 Gen1
9 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-21 20 Gen1
10 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 14 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-10-24 23 Gen1
11 xxxx xxxxxx หญิง 3 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-25 24 Gen1
12 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-04 34 Gen2
13 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-07 37 Gen2
14 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-07 37 Gen2
15 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-08 38 Gen2
16 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-12 42 Gen2
17 xxxx xxxxxx หญิง 37 8 16 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-18 48 Gen2
18 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 3 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-15 0 Index
19 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 24 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-18 3 Gen1
20 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-21 6 Gen1
21 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-29 14 Gen1
22 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 20 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-03 19 Gen1
23 xxxx xxxxxx หญิง 6 5 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-09 25 Gen1
24 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-21 37 Gen2
25 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2019-02-05 52 Gen2
26 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 8 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-06 53 Gen2
27 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-02-12 0 Index
28 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-21 9 Gen1
29 xxxx xxxxxx ชาย 24 1 20 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-03-05 21 Gen1
30 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-21 37 Gen2
31 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 3 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2019-05-28 0 Index
32 xxxx xxxxxx ชาย 32 5 6 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2019-06-18 21 Gen1
33 xxxx xxxxxx ชาย 27 1 17 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-29 32 Gen2
34 xxxx xxxxxx ชาย 28 2 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-07-02 35 Gen2
35 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-10 43 Gen2
36 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-11 44 Gen2
37 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 19 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-31 0 Index
38 xxxx xxxxxx หญิง 20 10 24 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2019-08-03 3 Gen1
39 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-05 5 Gen1
40 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-07 7 Gen1
41 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-09-04 35 Gen2
42 xxxx xxxxxx ชาย 32 3 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-09-04 35 Gen2
43 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2019-09-04 35 Gen2
44 xxxx xxxxxx ชาย 46 9 2 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-05 36 Gen2
45 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 12 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-16 47 Gen2
46 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 23 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-09-20 51 Gen2
47 xxxx xxxxxx หญิง 18 7 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-09-26 0 Index
48 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 4 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-30 4 Gen1
49 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-17 0 Index
50 xxxx xxxxxx หญิง 40 6 14 60010153 ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2019-08-06 0 Index
51 xxxx xxxxxx ชาย 26 9 0 60010154 ชุมชนหิมพานต์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-09-28 0 Index
52 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 0 60010155 ชุมชนวัดพรหม 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-09-05 0 Index
53 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-12 0 Index
54 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 11 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-01 50 Gen2
55 xxxx xxxxxx หญิง 72 1 17 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-02-22 0 Index
56 xxxx xxxxxx หญิง 81 0 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-09-20 0 Index
57 xxxx xxxxxx ชาย 1 10 3 60010179 ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-11-13 0 Index
58 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 0 60010179 ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-07-12 0 Index
59 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-05 0 Index
60 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-08 3 Gen1
61 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-11 36 Gen2
62 xxxx xxxxxx ชาย 31 7 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-23 0 Index
63 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 23 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-25 2 Gen1
64 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-26 3 Gen1
65 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-05 13 Gen1
66 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 15 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-13 21 Gen1
67 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-19 27 Gen1
68 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 30 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-19 27 Gen1
69 xxxx xxxxxx หญิง 2 10 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-23 31 Gen2
70 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-01 40 Gen2
71 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-06-06 0 Index
72 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-31 0 Index
73 xxxx xxxxxx ชาย 36 1 24 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-24 0 Index
74 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-25 0 Index
75 xxxx xxxxxx ชาย 51 6 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-28 0 Index
76 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010301 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-01 0 Index
77 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 1 60010301 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-01 0 Index
78 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010301 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2019-07-08 7 Gen1
79 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 2 60010301 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-08 7 Gen1
80 xxxx xxxxxx ชาย 21 10 7 60010301 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2019-07-13 12 Gen1
81 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 0 60010301 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-29 28 Gen1
82 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 0 60010301 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-30 29 Gen2
83 xxxx xxxxxx หญิง 56 9 12 60010302 หมู่ที่ 2 ตาลสองยอด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-17 0 Index
84 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-20 0 Index
85 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-01 12 Gen1
86 xxxx xxxxxx หญิง 35 10 2 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-06 17 Gen1
87 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-08-06 17 Gen1
88 xxxx xxxxxx หญิง 69 1 8 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-11 22 Gen1
89 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-23 34 Gen2
90 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-09-14 56 Gen2
91 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-22 0 Index
92 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-09-23 1 Gen1
93 xxxx xxxxxx หญิง 40 4 12 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-25 3 Gen1
94 xxxx xxxxxx หญิง 53 8 21 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-29 7 Gen1
95 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 17 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-16 0 Index
96 xxxx xxxxxx ชาย 27 4 0 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-08-23 38 Gen2
97 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 16 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-25 0 Index
98 xxxx xxxxxx ชาย 72 0 0 60010306 หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองเกรียงไกร 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-06 0 Index
99 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010306 หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองเกรียงไกร 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-14 8 Gen1
100 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60010307 หมู่ที่ 7 บ้านปากคลองบอระเพ็ด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-04-08 0 Index
101 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010307 หมู่ที่ 7 บ้านปากคลองบอระเพ็ด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-04-16 8 Gen1
102 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 14 60010307 หมู่ที่ 7 บ้านปากคลองบอระเพ็ด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-28 0 Index
103 xxxx xxxxxx หญิง 67 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-22 0 Index
104 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-06-24 2 Gen1
105 xxxx xxxxxx ชาย 33 4 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-25 3 Gen1
106 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-03 11 Gen1
107 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 19 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-08 16 Gen1
108 xxxx xxxxxx ชาย 25 10 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-09 17 Gen1
109 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-15 23 Gen1
110 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-12 51 Gen2
111 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-06 0 Index
112 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 12 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-29 0 Index
113 xxxx xxxxxx หญิง 51 1 11 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-15 0 Index
114 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-15 0 Index
115 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-13 0 Index
116 xxxx xxxxxx หญิง 70 7 14 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-04 52 Gen2
117 xxxx xxxxxx ชาย 41 8 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-07-13 0 Index
118 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 30 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-06 0 Index
119 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-15 0 Index
120 xxxx xxxxxx ชาย 6 1 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-29 0 Index
121 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 13 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-10 0 Index
122 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 12 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-13 3 Gen1
123 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-18 8 Gen1
124 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-13 34 Gen2
125 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-07 0 Index
126 xxxx xxxxxx หญิง 10 1 9 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-26 0 Index
127 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-19 0 Index
128 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010509 หมู่ที่ 9 บ้านเกาะหงษ์(9) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-11-02 0 Index
129 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 9 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-28 0 Index
130 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-29 1 Gen1
131 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 17 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-28 31 Gen2
132 xxxx xxxxxx ชาย 24 5 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-03-15 0 Index
133 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-14 0 Index
134 xxxx xxxxxx หญิง 26 3 4 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2019-03-25 0 Index
135 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 3 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2019-07-17 0 Index
136 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-07-24 7 Gen1
137 xxxx xxxxxx หญิง 7 4 26 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-10 24 Gen1
138 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 12 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-09 54 Gen2
139 xxxx xxxxxx ชาย 19 9 14 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-28 0 Index
140 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-01 0 Index
141 xxxx xxxxxx ชาย 26 10 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-11-20 19 Gen1
142 xxxx xxxxxx หญิง 30 6 29 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-25 24 Gen1
143 xxxx xxxxxx หญิง 21 2 20 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-27 56 Gen2
144 xxxx xxxxxx หญิง 52 5 6 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-28 0 Index
145 xxxx xxxxxx หญิง 24 11 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-30 2 Gen1
146 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-03 6 Gen1
147 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-18 21 Gen1
148 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-20 54 Gen2
149 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 20 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-02-21 55 Gen2
150 xxxx xxxxxx ชาย 28 10 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-06 0 Index
151 xxxx xxxxxx ชาย 25 10 10 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-09 3 Gen1
152 xxxx xxxxxx หญิง 13 5 10 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-07-11 5 Gen1
153 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-14 8 Gen1
154 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-25 19 Gen1
155 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-11-09 0 Index
156 xxxx xxxxxx ชาย 22 8 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-27 18 Gen1
157 xxxx xxxxxx หญิง 13 5 28 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-07-09 0 Index
158 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2019-09-02 55 Gen2
159 xxxx xxxxxx หญิง 17 4 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-31 0 Index
160 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-05 5 Gen1
161 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-05 5 Gen1
162 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-11 11 Gen1
163 xxxx xxxxxx หญิง 36 1 19 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-12 12 Gen1
164 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 16 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-14 14 Gen1
165 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-20 0 Index
166 xxxx xxxxxx ชาย 33 1 12 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-19 0 Index
167 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-10-24 5 Gen1
168 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-09 21 Gen1
169 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-10 22 Gen1
170 xxxx xxxxxx หญิง 57 10 21 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-26 38 Gen2
171 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 20 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-02 0 Index
172 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 12 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-16 14 Gen1
173 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-20 18 Gen1
174 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-20 18 Gen1
175 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-01-23 21 Gen1
176 xxxx xxxxxx หญิง 28 3 12 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-26 24 Gen1
177 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-02 31 Gen2
178 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 25 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-04 0 Index
179 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-07 3 Gen1
180 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 20 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-05 31 Gen2
181 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-08 34 Gen2
182 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 26 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-08-01 0 Index
183 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-05 0 Index
184 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-09 4 Gen1
185 xxxx xxxxxx หญิง 23 7 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-13 8 Gen1
186 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-16 11 Gen1
187 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-22 17 Gen1
188 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 24 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-11-05 31 Gen2
189 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 16 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตาคลี 2018-12-02 0 Index
190 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-29 27 Gen1
191 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 25 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-02 31 Gen2
192 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-15 0 Index
193 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-20 5 Gen1
194 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 11 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-23 8 Gen1
195 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 29 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-07-02 0 Index
196 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 29 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-03-29 0 Index
197 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-02 0 Index
198 xxxx xxxxxx ชาย 2 5 20 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-15 13 Gen1
199 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-15 13 Gen1
200 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2018-10-15 13 Gen1
201 xxxx xxxxxx ชาย 35 4 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-18 16 Gen1
202 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 7 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-24 22 Gen1
203 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-27 25 Gen1
204 xxxx xxxxxx หญิง 20 6 17 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-01 30 Gen2
205 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-08 37 Gen2
206 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 20 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-11-18 47 Gen2
207 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 25 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-20 49 Gen2
208 xxxx xxxxxx หญิง 23 4 4 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-25 54 Gen2
209 xxxx xxxxxx หญิง 13 5 16 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-06 0 Index
210 xxxx xxxxxx หญิง 27 6 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-06 0 Index
211 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 26 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-07 1 Gen1
212 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 18 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2018-12-09 3 Gen1
213 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-13 38 Gen2
214 xxxx xxxxxx หญิง 23 2 11 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-26 51 Gen2
215 xxxx xxxxxx หญิง 50 6 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-03-27 0 Index
216 xxxx xxxxxx หญิง 76 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-04-21 25 Gen1
217 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2019-07-04 0 Index
218 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 25 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-04 0 Index
219 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-08 4 Gen1
220 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-05 32 Gen2
221 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 28 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-27 54 Gen2
222 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 11 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-30 0 Index
223 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 29 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-09-06 7 Gen1
224 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-23 24 Gen1
225 xxxx xxxxxx ชาย 35 3 7 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-07 0 Index
226 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-08 1 Gen1
227 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-09 2 Gen1
228 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-10 3 Gen1
229 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-12 5 Gen1
230 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-25 18 Gen1
231 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-27 20 Gen1
232 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 28 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-31 24 Gen1
233 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 23 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-11-02 26 Gen1
234 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2018-11-05 29 Gen2
235 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-05 29 Gen2
236 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-10 34 Gen2
237 xxxx xxxxxx ชาย 36 10 25 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-11-16 40 Gen2
238 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-27 51 Gen2
239 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-02 56 Gen2
240 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช. หนองบัว 2018-12-03 0 Index
241 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-05 2 Gen1
242 xxxx xxxxxx หญิง 68 3 3 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-09 6 Gen1
243 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 6 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-20 17 Gen1
244 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-12 40 Gen2
245 xxxx xxxxxx หญิง 25 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-15 43 Gen2
246 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 28 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-19 47 Gen2
247 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-27 55 Gen2
248 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-28 56 Gen2
249 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 7 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-01 0 Index
250 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 11 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-08 7 Gen1
251 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-21 20 Gen1
252 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-01 28 Gen1
253 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 15 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-03-03 30 Gen2
254 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 13 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-11 38 Gen2
255 xxxx xxxxxx ชาย 35 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-03-13 40 Gen2
256 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 5 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-18 45 Gen2
257 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-03-26 53 Gen2
258 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-04-14 0 Index
259 xxxx xxxxxx หญิง 33 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-04-23 9 Gen1
260 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 30 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-05-06 22 Gen1
261 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 4 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-05-11 27 Gen1
262 xxxx xxxxxx หญิง 68 4 12 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-05-13 29 Gen2
263 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-05-20 36 Gen2
264 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-06-10 0 Index
265 xxxx xxxxxx หญิง 1 3 11 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-21 11 Gen1
266 xxxx xxxxxx หญิง 27 7 1 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-06-29 19 Gen1
267 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 26 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-13 33 Gen2
268 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-16 36 Gen2
269 xxxx xxxxxx หญิง 33 6 16 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-07-25 45 Gen2
270 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 20 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-31 51 Gen2
271 xxxx xxxxxx หญิง 33 9 21 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-21 0 Index
272 xxxx xxxxxx หญิง 46 6 4 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-27 6 Gen1
273 xxxx xxxxxx ชาย 24 2 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-09-21 31 Gen2
274 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010656 ชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์ท่ารถ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-04 0 Index
275 xxxx xxxxxx ชาย 35 5 21 60010656 ชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์ท่ารถ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-17 0 Index
276 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 15 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2019-03-10 0 Index
277 xxxx xxxxxx หญิง 26 8 0 60010661 ชุมชนตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-05-21 0 Index
278 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010669 ชุมชนรวมใจพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-04 0 Index
279 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 12 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-12 0 Index
280 xxxx xxxxxx หญิง 34 5 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-03-26 0 Index
281 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-30 4 Gen1
282 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-10-20 0 Index
283 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-02 13 Gen1
284 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-11 22 Gen1
285 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-12 23 Gen1
286 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-14 25 Gen1
287 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-19 30 Gen2
288 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-19 30 Gen2
289 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-29 40 Gen2
290 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-30 41 Gen2
291 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-04 45 Gen2
292 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-05 46 Gen2
293 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-13 54 Gen2
294 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-13 54 Gen2
295 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-20 0 Index
296 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-20 0 Index
297 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-28 8 Gen1
298 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-31 11 Gen1
299 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-04 15 Gen1
300 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-10 21 Gen1
301 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-15 26 Gen1
302 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-17 28 Gen1
303 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-21 32 Gen2
304 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-31 42 Gen2
305 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-06-28 0 Index
306 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-03 5 Gen1
307 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-04 6 Gen1
308 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-06 8 Gen1
309 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-07 9 Gen1
310 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-12 14 Gen1
311 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-14 16 Gen1
312 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-15 17 Gen1
313 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-18 20 Gen1
314 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-18 20 Gen1
315 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-19 21 Gen1
316 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 10 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-22 24 Gen1
317 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-24 26 Gen1
318 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-28 30 Gen2
319 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-30 32 Gen2
320 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-01 34 Gen2
321 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-06 39 Gen2
322 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-07 40 Gen2
323 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-08 41 Gen2
324 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-13 46 Gen2
325 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-13 46 Gen2
326 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-08-15 48 Gen2
327 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-25 0 Index
328 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-26 1 Gen1
329 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-09-11 17 Gen1
330 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-09-19 25 Gen1
331 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-04 0 Index
332 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-13 0 Index
333 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 18 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-31 48 Gen2
334 xxxx xxxxxx ชาย 25 5 16 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2019-01-03 51 Gen2
335 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 22 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-25 0 Index
336 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-18 21 Gen1
337 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-04-11 45 Gen2
338 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-04-18 52 Gen2
339 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-04-30 0 Index
340 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 10 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-05-16 16 Gen1
341 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 24 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-06-04 35 Gen2
342 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-26 0 Index
343 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 8 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-10 15 Gen1
344 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-24 0 Index
345 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-26 2 Gen1
346 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-02-04 11 Gen1
347 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-02-09 16 Gen1
348 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-13 20 Gen1
349 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-19 0 Index
350 xxxx xxxxxx ชาย 34 10 20 60010707 หนองแก่งพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-19 0 Index
351 xxxx xxxxxx หญิง 43 3 20 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-10-16 0 Index
352 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-10-31 15 Gen1
353 xxxx xxxxxx หญิง 30 9 7 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-11-22 37 Gen2
354 xxxx xxxxxx ชาย 22 6 23 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-03-29 0 Index
355 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 16 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-07-23 0 Index
356 xxxx xxxxxx ชาย 1 8 23 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-08-06 14 Gen1
357 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-08 16 Gen1
358 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-16 24 Gen1
359 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 12 60010751 ชุมชนหนองปลาแห้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-12-14 0 Index
360 xxxx xxxxxx ชาย 24 1 0 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-10 0 Index
361 xxxx xxxxxx หญิง 24 10 25 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-02-05 0 Index
362 xxxx xxxxxx หญิง 71 0 0 60010801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-15 0 Index
363 xxxx xxxxxx หญิง 41 6 27 60010801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-20 5 Gen1
364 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 0 60010801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-24 9 Gen1
365 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-22 37 Gen2
366 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 0 60010801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-23 38 Gen2
367 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 25 60010802 หมู่ที่ 2 บ้านท่าดินแดง 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-10-24 0 Index
368 xxxx xxxxxx หญิง 48 11 29 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-10-31 0 Index
369 xxxx xxxxxx หญิง 61 11 8 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2019-07-12 0 Index
370 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-10 0 Index
371 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 28 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ตาคลี 2018-11-12 33 Gen2
372 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60010806 หมู่ที่ 6 บ้านเสือคะเม็ง 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-08 0 Index
373 xxxx xxxxxx ชาย 60 5 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-20 0 Index
374 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 0 60010906 หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี(6) 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-09 0 Index
375 xxxx xxxxxx ชาย 0 5 0 60010906 หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี(6) 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-02 55 Gen2
376 xxxx xxxxxx หญิง 0 10 18 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-12-13 0 Index
377 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 13 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-20 0 Index
378 xxxx xxxxxx หญิง 0 2 12 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-15 0 Index
379 xxxx xxxxxx หญิง 25 9 8 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-20 5 Gen1
380 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-09-30 46 Gen2
381 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 16 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-13 0 Index
382 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-27 0 Index
383 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-26 29 Gen2
384 xxxx xxxxxx ชาย 41 3 8 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-18 0 Index
385 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-09-14 0 Index
386 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-27 0 Index
387 xxxx xxxxxx ชาย 25 2 16 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-02-13 0 Index
388 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-08-04 0 Index
389 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-06 2 Gen1
390 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 14 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-23 19 Gen1
391 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 22 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-25 21 Gen1
392 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-02-28 0 Index
393 xxxx xxxxxx ชาย 23 9 6 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-06-11 0 Index
394 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 15 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-07-19 38 Gen2
395 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 19 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-23 42 Gen2
396 xxxx xxxxxx หญิง 23 2 25 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-07-27 46 Gen2
397 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-02 0 Index
398 xxxx xxxxxx ชาย 46 2 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-17 15 Gen1
399 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-17 15 Gen1
400 xxxx xxxxxx ชาย 40 4 20 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-26 24 Gen1
401 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-08 37 Gen2
402 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 12 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-11-08 37 Gen2
403 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-11-09 38 Gen2
404 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 18 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-01-24 0 Index
405 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 27 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-04 0 Index
406 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 26 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-07-10 0 Index
407 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-07 28 Gen1
408 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-02-27 0 Index
409 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 17 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-26 0 Index
410 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 0 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-02-12 0 Index
411 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 14 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-09-05 0 Index
412 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 19 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-14 9 Gen1
413 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-02 0 Index
414 xxxx xxxxxx ชาย 64 9 28 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-30 28 Gen1
415 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 12 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-30 0 Index
416 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 23 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-11-02 3 Gen1
417 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-14 15 Gen1
418 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-11-16 17 Gen1
419 xxxx xxxxxx หญิง 47 4 18 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-11 0 Index
420 xxxx xxxxxx หญิง 19 2 21 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-03-21 10 Gen1
421 xxxx xxxxxx ชาย 29 5 20 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-06-14 0 Index
422 xxxx xxxxxx หญิง 17 6 9 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-07-29 45 Gen2
423 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 5 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-12 0 Index
424 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-19 0 Index
425 xxxx xxxxxx ชาย 0 10 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-11 22 Gen1
426 xxxx xxxxxx หญิง 17 8 3 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-04-24 0 Index
427 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-09-15 0 Index
428 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 1 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-11-05 0 Index
429 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-28 0 Index
430 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-04 0 Index
431 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-21 48 Gen2
432 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-03-22 0 Index
433 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 8 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-23 0 Index
434 xxxx xxxxxx หญิง 56 7 6 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-07 0 Index
435 xxxx xxxxxx ชาย 29 7 11 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-15 0 Index
436 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-21 0 Index
437 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-17 0 Index
438 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 23 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-05-18 0 Index
439 xxxx xxxxxx หญิง 21 10 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-07-24 0 Index
440 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-22 0 Index
441 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-11-24 2 Gen1
442 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 9 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-02 41 Gen2
443 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 29 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-10 49 Gen2
444 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-19 0 Index
445 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-04-01 0 Index
446 xxxx xxxxxx หญิง 52 6 6 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-01 0 Index
447 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 23 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-16 15 Gen1
448 xxxx xxxxxx ชาย 33 10 30 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-25 0 Index
449 xxxx xxxxxx หญิง 0 5 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-19 0 Index
450 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-14 0 Index
451 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-22 8 Gen1
452 xxxx xxxxxx ชาย 4 2 0 60011210 หมู่ที่ 10 พุน้อย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-08-08 0 Index
453 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-12 0 Index
454 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-25 13 Gen1
455 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-29 17 Gen1
456 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-09-20 0 Index
457 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 12 60011215 หมู่ที่ 15 ปากดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-06-21 0 Index
458 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 9 60011215 หมู่ที่ 15 ปากดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-12 52 Gen2
459 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-09 0 Index
460 xxxx xxxxxx หญิง 14 7 10 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-22 13 Gen1
461 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 22 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-23 45 Gen2
462 xxxx xxxxxx ชาย 33 9 18 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-25 47 Gen2
463 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 14 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-26 0 Index
464 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-28 0 Index
465 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 4 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-02 0 Index
466 xxxx xxxxxx หญิง 29 8 2 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-04 2 Gen1
467 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 4 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-07 5 Gen1
468 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-07 0 Index
469 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 27 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-26 19 Gen1
470 xxxx xxxxxx ชาย 3 3 1 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-04-24 0 Index
471 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-27 0 Index
472 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 19 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-03-07 0 Index
473 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-04-16 40 Gen2
474 xxxx xxxxxx หญิง 34 4 5 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-07 0 Index
475 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-15 0 Index
476 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-08-05 21 Gen1
477 xxxx xxxxxx ชาย 28 3 18 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.กองบิน 4 2018-10-25 0 Index
478 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-20 26 Gen1
479 xxxx xxxxxx ชาย 30 4 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-21 27 Gen1
480 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-22 28 Gen1
481 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-22 0 Index
482 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-22 0 Index
483 xxxx xxxxxx ชาย 28 6 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-01-19 28 Gen1
484 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-13 53 Gen2
485 xxxx xxxxxx ชาย 19 8 22 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-07 0 Index
486 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-19 0 Index
487 xxxx xxxxxx หญิง 23 11 1 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-10-28 0 Index
488 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-11-10 13 Gen1
489 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-15 0 Index
490 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-03 19 Gen1
491 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-26 42 Gen2
492 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 1 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-18 0 Index
493 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-25 7 Gen1
494 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 8 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2019-06-18 0 Index
495 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-08 0 Index
496 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-17 9 Gen1
497 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-10 33 Gen2
498 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 25 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-02-04 0 Index
499 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 23 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-02-20 16 Gen1
500 xxxx xxxxxx หญิง 57 10 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-03-06 30 Gen2
501 xxxx xxxxxx หญิง 7 4 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-01 0 Index
502 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-07-16 15 Gen1
503 xxxx xxxxxx ชาย 21 7 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-08-21 51 Gen2
504 xxxx xxxxxx ชาย 30 11 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-08-28 0 Index
505 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-20 0 Index
506 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-25 36 Gen2
507 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2019-09-12 0 Index
508 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-22 10 Gen1
509 xxxx xxxxxx หญิง 15 11 0 60011352 ชุมชนวัดไทย์ใต้ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-09-20 0 Index
510 xxxx xxxxxx ชาย 57 6 7 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-04-20 0 Index
511 xxxx xxxxxx หญิง 56 1 10 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-04 0 Index
512 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 20 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-25 0 Index
513 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 13 60011404 หมู่ที่ 4 บ้านดอนวัด 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-03-26 0 Index
514 xxxx xxxxxx หญิง 24 7 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-01-19 0 Index
515 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 16 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-22 34 Gen2
516 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 10 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-09 0 Index
517 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-06 0 Index
518 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 29 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-25 19 Gen1
519 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-08 30 Gen2
520 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 18 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-03-14 36 Gen2
521 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-08 0 Index
522 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-08 0 Index
523 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-11 3 Gen1
524 xxxx xxxxxx หญิง 20 2 7 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-20 12 Gen1
525 xxxx xxxxxx หญิง 31 11 2 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-09 0 Index
526 xxxx xxxxxx ชาย 31 7 4 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-09 0 Index
527 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 13 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-06 0 Index
528 xxxx xxxxxx หญิง 28 10 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-11-06 0 Index
529 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 2 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-06 0 Index
530 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-16 0 Index
531 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-03 0 Index
532 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-03-06 0 Index
533 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2019-02-22 0 Index
534 xxxx xxxxxx หญิง 1 9 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-22 0 Index
535 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-10 0 Index
536 xxxx xxxxxx ชาย 20 11 12 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-04-24 0 Index
537 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 9 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-17 0 Index
538 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-22 0 Index
539 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 29 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-04 0 Index
540 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-04 0 Index
541 xxxx xxxxxx ชาย 37 8 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-05 1 Gen1
542 xxxx xxxxxx ชาย 36 4 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-18 14 Gen1
543 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-31 27 Gen1
544 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-06 0 Index
545 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-17 0 Index
546 xxxx xxxxxx หญิง 21 5 17 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-05-05 0 Index
547 xxxx xxxxxx หญิง 60 1 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-07-23 0 Index
548 xxxx xxxxxx ชาย 26 9 16 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-03 11 Gen1
549 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-21 0 Index
550 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 14 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-08 0 Index
551 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-22 45 Gen2
552 xxxx xxxxxx หญิง 22 10 23 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-06 0 Index
553 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-10-07 1 Gen1
554 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-10-07 1 Gen1
555 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 10 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-18 12 Gen1
556 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-19 13 Gen1
557 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-29 23 Gen1
558 xxxx xxxxxx ชาย 15 3 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-18 0 Index
559 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 22 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-03 0 Index
560 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-10-23 20 Gen1
561 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-24 52 Gen2
562 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-21 0 Index
563 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-19 0 Index
564 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-03 15 Gen1
565 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 6 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-22 34 Gen2
566 xxxx xxxxxx ชาย 63 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-10-24 0 Index
567 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-06 43 Gen2
568 xxxx xxxxxx หญิง 17 5 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-12 49 Gen2
569 xxxx xxxxxx ชาย 29 10 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-02 0 Index
570 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 26 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-09 0 Index
571 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-18 9 Gen1
572 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-11-06 28 Gen1
573 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 20 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-05 0 Index
574 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 17 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-29 55 Gen2
575 xxxx xxxxxx ชาย 28 8 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-04 0 Index
576 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-06 2 Gen1
577 xxxx xxxxxx หญิง 44 2 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-14 10 Gen1
578 xxxx xxxxxx ชาย 26 3 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-15 11 Gen1
579 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-21 48 Gen2
580 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-21 0 Index
581 xxxx xxxxxx ชาย 28 4 20 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-03 0 Index
582 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-03 0 Index
583 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-23 20 Gen1
584 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-25 22 Gen1
585 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-25 53 Gen2
586 xxxx xxxxxx ชาย 34 1 9 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-27 55 Gen2
587 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-30 0 Index
588 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-03 34 Gen2
589 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-05 0 Index
590 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-22 17 Gen1
591 xxxx xxxxxx หญิง 84 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-06 32 Gen2
592 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-18 0 Index
593 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-21 3 Gen1
594 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 30 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-26 8 Gen1
595 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 29 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-26 8 Gen1
596 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-19 0 Index
597 xxxx xxxxxx หญิง 24 9 20 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-07-30 11 Gen1
598 xxxx xxxxxx ชาย 68 7 2 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-17 0 Index
599 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-10 0 Index
600 xxxx xxxxxx ชาย 26 2 3 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-31 21 Gen1
601 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 29 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2019-08-08 29 Gen2
602 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-01 0 Index
603 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-02 1 Gen1
604 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-08-21 0 Index
605 xxxx xxxxxx ชาย 85 8 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-28 7 Gen1
606 xxxx xxxxxx หญิง 26 2 23 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-24 34 Gen2
607 xxxx xxxxxx หญิง 55 3 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-11 0 Index
608 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-18 7 Gen1
609 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-18 38 Gen2
610 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 15 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-04-25 0 Index
611 xxxx xxxxxx ชาย 31 7 6 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-05-27 32 Gen2
612 xxxx xxxxxx หญิง 6 7 11 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-09-28 0 Index
613 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 11 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-11 0 Index
614 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 25 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-31 20 Gen1
615 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 3 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-12-30 0 Index
616 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 15 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-17 18 Gen1
617 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 21 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-02-13 45 Gen2
618 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 5 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-08-25 0 Index
619 xxxx xxxxxx ชาย 86 0 0 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-09-08 14 Gen1
620 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 1 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-25 0 Index
621 xxxx xxxxxx ชาย 34 11 13 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-25 0 Index
622 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 9 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-26 1 Gen1
623 xxxx xxxxxx ชาย 21 2 18 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-28 3 Gen1
624 xxxx xxxxxx หญิง 47 11 27 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-06-24 0 Index
625 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-30 6 Gen1
626 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 20 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-07-12 18 Gen1
627 xxxx xxxxxx ชาย 7 6 16 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-18 0 Index
628 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 0 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-15 0 Index
629 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 10 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-03-10 0 Index
630 xxxx xxxxxx ชาย 14 10 7 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-09-24 0 Index
631 xxxx xxxxxx ชาย 32 1 3 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-12-15 0 Index
632 xxxx xxxxxx หญิง 57 10 7 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-30 46 Gen2
633 xxxx xxxxxx หญิง 21 8 6 60020108 หมู่ที่ 8 บ้านตานิว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-15 0 Index
634 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 22 60020108 หมู่ที่ 8 บ้านตานิว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-02-01 17 Gen1
635 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 13 60020201 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-11-26 0 Index
636 xxxx xxxxxx ชาย 35 2 0 60020201 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-21 25 Gen1
637 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 0 60020201 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-05 40 Gen2
638 xxxx xxxxxx หญิง 21 6 0 60020201 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-10 45 Gen2
639 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 0 60020201 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-16 51 Gen2
640 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 21 60020201 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-02-01 0 Index
641 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 16 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-02 0 Index
642 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-05 34 Gen2
643 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 18 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-22 51 Gen2
644 xxxx xxxxxx หญิง 59 2 7 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-03-05 0 Index
645 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 25 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-13 8 Gen1
646 xxxx xxxxxx หญิง 59 2 6 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-06 0 Index
647 xxxx xxxxxx หญิง 35 9 19 60020204 หมู่ที่ 4 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-11-19 0 Index
648 xxxx xxxxxx ชาย 6 6 2 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-02 0 Index
649 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 17 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-24 0 Index
650 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 13 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-31 7 Gen1
651 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 0 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-02-14 21 Gen1
652 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 9 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-02-20 27 Gen1
653 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 2 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-11 0 Index
654 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-12 1 Gen1
655 xxxx xxxxxx หญิง 34 3 27 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-12 1 Gen1
656 xxxx xxxxxx ชาย 7 1 20 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-16 5 Gen1
657 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 20 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-17 6 Gen1
658 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 27 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-18 7 Gen1
659 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 16 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-18 7 Gen1
660 xxxx xxxxxx ชาย 54 11 20 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-22 11 Gen1
661 xxxx xxxxxx ชาย 42 9 12 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-23 12 Gen1
662 xxxx xxxxxx หญิง 28 9 23 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-09-11 0 Index
663 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 29 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-05 0 Index
664 xxxx xxxxxx ชาย 62 0 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2018-10-09 4 Gen1
665 xxxx xxxxxx ชาย 26 11 8 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-09 4 Gen1
666 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 15 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2018-10-17 12 Gen1
667 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-20 15 Gen1
668 xxxx xxxxxx หญิง 21 2 3 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-23 18 Gen1
669 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-10-23 18 Gen1
670 xxxx xxxxxx หญิง 35 6 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2018-10-23 18 Gen1
671 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 8 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2018-10-24 19 Gen1
672 xxxx xxxxxx หญิง 34 7 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2018-11-02 28 Gen1
673 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2018-12-04 0 Index
674 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2019-04-10 0 Index
675 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 4 60020209 หมู่ที่ 9 บ้านเนินกร่าง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-12-28 0 Index
676 xxxx xxxxxx หญิง 15 2 24 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-14 0 Index
677 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 27 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-04-10 0 Index
678 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 4 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-12-04 0 Index
679 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-12-06 2 Gen1
680 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-21 0 Index
681 xxxx xxxxxx ชาย 22 3 1 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-01 0 Index
682 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 23 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-02 1 Gen1
683 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 0 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-11 10 Gen1
684 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 1 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-16 15 Gen1
685 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-20 50 Gen2
686 xxxx xxxxxx หญิง 38 1 1 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-12-23 0 Index
687 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 4 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-14 0 Index
688 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-09-18 0 Index
689 xxxx xxxxxx หญิง 30 1 0 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-10-27 0 Index
690 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 1 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-11-01 5 Gen1
691 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 16 60020403 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตายาย 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-17 0 Index
692 xxxx xxxxxx หญิง 39 1 14 60020403 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตายาย 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-26 9 Gen1
693 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 14 60020403 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตายาย 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-31 14 Gen1
694 xxxx xxxxxx หญิง 40 10 12 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-12 0 Index
695 xxxx xxxxxx ชาย 0 0 9 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-12 0 Index
696 xxxx xxxxxx ชาย 46 2 16 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-02-14 0 Index
697 xxxx xxxxxx หญิง 21 10 19 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-08-19 0 Index
698 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-16 0 Index
699 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 6 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-17 1 Gen1
700 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 2 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-11-14 29 Gen2
701 xxxx xxxxxx ชาย 0 7 3 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-01-22 0 Index
702 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 0 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-06-04 0 Index
703 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 8 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-08-02 0 Index
704 xxxx xxxxxx ชาย 18 6 22 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-08-06 0 Index
705 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 19 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-02-13 0 Index
706 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 20 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-02-21 8 Gen1
707 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 18 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-02-22 9 Gen1
708 xxxx xxxxxx หญิง 5 2 5 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-23 0 Index
709 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-07-15 0 Index
710 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 0 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-17 0 Index
711 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 16 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-10 24 Gen1
712 xxxx xxxxxx ชาย 66 4 0 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-30 0 Index
713 xxxx xxxxxx หญิง 74 4 20 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-11-19 0 Index
714 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 30 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-12-02 13 Gen1
715 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 2 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-01-04 46 Gen2
716 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 5 60020702 หมู่ที่ 2 บ้านมาบเชือกเขา 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-08-22 0 Index
717 xxxx xxxxxx หญิง 26 9 23 60020702 หมู่ที่ 2 บ้านมาบเชือกเขา 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-08-25 3 Gen1
718 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 12 60020702 หมู่ที่ 2 บ้านมาบเชือกเขา 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2019-09-18 27 Gen1
719 xxxx xxxxxx ชาย 68 9 3 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-04-22 0 Index
720 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 20 60020706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองพรมหน่อ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-01 0 Index
721 xxxx xxxxxx หญิง 24 3 0 60020801 หมู่ที่ 1 บ้านเนินกระพี้ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-06 0 Index
722 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 11 60020802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินกลาง 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-31 0 Index
723 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 9 60020803 หมู่ที่ 3 บ้านเนินศาลา 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-26 0 Index
724 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 23 60020807 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขาวัว 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-12-28 0 Index
725 xxxx xxxxxx ชาย 56 8 10 60020902 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-09-24 0 Index
726 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 24 60020903 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตอ 600209 หาดสูง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-03 0 Index
727 xxxx xxxxxx ชาย 24 5 0 60020904 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้า 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-10 0 Index
728 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 9 60020904 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้า 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-10-26 16 Gen1
729 xxxx xxxxxx หญิง 35 7 3 60020904 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้า 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-11-05 26 Gen1
730 xxxx xxxxxx หญิง 34 4 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2019-05-08 0 Index
731 xxxx xxxxxx ชาย 56 11 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-15 0 Index
732 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-08-21 37 Gen2
733 xxxx xxxxxx หญิง 24 10 5 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-27 0 Index
734 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 16 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-10 0 Index
735 xxxx xxxxxx ชาย 63 9 17 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2019-07-26 16 Gen1
736 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 28 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-29 0 Index
737 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 25 60030107 ชุมชนแสงบัณฑิตสร้างสรรค์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-03-26 0 Index
738 xxxx xxxxxx ชาย 34 4 11 60030108 ชุมชนแสงมุกดาพัฒนาชุมชน 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-12 0 Index
739 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 17 60030108 ชุมชนแสงมุกดาพัฒนาชุมชน 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-05-07 0 Index
740 xxxx xxxxxx หญิง 13 8 21 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-06 0 Index
741 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-07 0 Index
742 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-01 0 Index
743 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-21 20 Gen1
744 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 11 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-02 0 Index
745 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-02-21 0 Index
746 xxxx xxxxxx ชาย 32 1 3 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-19 0 Index
747 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-06 0 Index
748 xxxx xxxxxx หญิง 20 3 5 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-07 1 Gen1
749 xxxx xxxxxx หญิง 46 7 5 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-30 24 Gen1
750 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 9 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-10 35 Gen2
751 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 27 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-02-08 0 Index
752 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 8 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-20 0 Index
753 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-03 0 Index
754 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2018-11-17 0 Index
755 xxxx xxxxxx ชาย 6 1 14 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-08-26 0 Index
756 xxxx xxxxxx ชาย 36 6 27 60030210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-01 0 Index
757 xxxx xxxxxx หญิง 71 10 8 60030210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-09 39 Gen2
758 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 28 60030213 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งแว่น 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-01-04 0 Index
759 xxxx xxxxxx ชาย 7 1 11 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-08 0 Index
760 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 12 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-01-22 0 Index
761 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 24 60030301 หมู่ที่ 1 บ้านบางไซ 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-06-25 0 Index
762 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60030308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วงสรวง 600303 พิกุล ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-06 0 Index
763 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 15 60030309 หมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-15 0 Index
764 xxxx xxxxxx หญิง 31 8 8 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-13 0 Index
765 xxxx xxxxxx หญิง 47 3 16 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-14 0 Index
766 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 5 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-14 31 Gen2
767 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 3 60030404 หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-04 0 Index
768 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 19 60030404 หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-11 7 Gen1
769 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 14 60030405 หมู่ที่ 5 บ้านปากคลองเกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-15 0 Index
770 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 13 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-01-23 0 Index
771 xxxx xxxxxx ชาย 23 4 12 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-04-18 0 Index
772 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-04-19 1 Gen1
773 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-04-21 3 Gen1
774 xxxx xxxxxx หญิง 23 1 28 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-04-22 4 Gen1
775 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-04-23 5 Gen1
776 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2019-04-24 6 Gen1
777 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-11 0 Index
778 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 18 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-08-04 0 Index
779 xxxx xxxxxx ชาย 47 9 25 60030414 หมู่ที่ 14 บ้านเกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2019-05-17 0 Index
780 xxxx xxxxxx หญิง 18 3 7 60030415 หมู่ที่ 15 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-28 0 Index
781 xxxx xxxxxx ชาย 46 9 14 60030415 หมู่ที่ 15 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-07 0 Index
782 xxxx xxxxxx หญิง 55 5 27 60030416 หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์หนองยาว 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-05 0 Index
783 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 5 60030417 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-10 0 Index
784 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030417 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-14 0 Index
785 xxxx xxxxxx หญิง 3 4 27 60030417 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.พยุหะคีรี 2019-08-20 0 Index
786 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 24 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-04 0 Index
787 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 2 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-06-25 0 Index
788 xxxx xxxxxx หญิง 19 4 29 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-08 0 Index
789 xxxx xxxxxx หญิง 42 5 27 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-13 0 Index
790 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-16 3 Gen1
791 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 27 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-23 10 Gen1
792 xxxx xxxxxx หญิง 18 7 22 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-30 17 Gen1
793 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 27 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-31 18 Gen1
794 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 17 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-10 28 Gen1
795 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 29 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-13 31 Gen2
796 xxxx xxxxxx ชาย 28 2 11 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-16 34 Gen2
797 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 27 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-19 37 Gen2
798 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 13 60030507 หมู่ที่7บ้านท่าเตียน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-14 0 Index
799 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 8 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-18 0 Index
800 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 17 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-21 3 Gen1
801 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 7 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-25 7 Gen1
802 xxxx xxxxxx หญิง 1 8 13 60030509 หมู่ที่ 09 บ้านวังใหญ่ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-21 0 Index
803 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-02 0 Index
804 xxxx xxxxxx หญิง 22 4 27 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-07 5 Gen1
805 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 13 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-23 52 Gen2
806 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60030512 หมู่ที่ 12 บ้านวังใหญ่พัฒนา 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-02 0 Index
807 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 19 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-01-01 0 Index
808 xxxx xxxxxx ชาย 30 5 4 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-01-03 2 Gen1
809 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 12 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-01-13 12 Gen1
810 xxxx xxxxxx ชาย 43 4 8 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-06-12 0 Index
811 xxxx xxxxxx ชาย 41 11 12 60030515 หมู่ที่ 15 บ้านท่ากร่างพัฒนา 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-06 0 Index
812 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 23 60030515 หมู่ที่ 15 บ้านท่ากร่างพัฒนา 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-18 12 Gen1
813 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030601 หมู่ที่ 1 บ้านคลองคล้า 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-04 0 Index
814 xxxx xxxxxx ชาย 23 5 15 60030604 หมู่ที่ 4 บ้านบางไอ้วุ่น 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-07 0 Index
815 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 6 60030604 หมู่ที่ 4 บ้านบางไอ้วุ่น 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-08-23 0 Index
816 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 12 60030604 หมู่ที่ 4 บ้านบางไอ้วุ่น 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-13 21 Gen1
817 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 30 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-08 0 Index
818 xxxx xxxxxx หญิง 63 9 11 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-24 16 Gen1
819 xxxx xxxxxx หญิง 55 9 24 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-29 21 Gen1
820 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 7 60030607 หมู่ที่ 07 บ้านลาด 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-10 0 Index
821 xxxx xxxxxx หญิง 33 11 22 60030607 หมู่ที่ 07 บ้านลาด 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.เก้าเลี้ยว 2018-11-20 41 Gen2
822 xxxx xxxxxx หญิง 19 2 29 60030609 หมู่ที่ 09 บ้านวังคลัก 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-02-21 0 Index
823 xxxx xxxxxx ชาย 25 2 28 60030612 หมู่ที่ 12 บ้านเนินสะเดา 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-01 0 Index
824 xxxx xxxxxx ชาย 32 3 18 60030612 หมู่ที่ 12 บ้านเนินสะเดา 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-04-02 0 Index
825 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 6 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-13 0 Index
826 xxxx xxxxxx ชาย 58 11 13 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-26 13 Gen1
827 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 10 60030708 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฟบ 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-23 0 Index
828 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 27 60030708 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฟบ 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-02-02 41 Gen2
829 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 13 60030709 หมู่ที่ 9 บ้านสระตาล 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-08-27 0 Index
830 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 21 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-23 0 Index
831 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 5 60030714 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุ่มทอง 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-19 0 Index
832 xxxx xxxxxx หญิง 46 11 5 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-08-26 0 Index
833 xxxx xxxxxx หญิง 13 2 16 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-17 22 Gen1
834 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 13 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-22 0 Index
835 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60030807 หมู่ที่ 7 บ้านคลองงิ้ว 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-03 0 Index
836 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030807 หมู่ที่ 7 บ้านคลองงิ้ว 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-16 13 Gen1
837 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 1 60030807 หมู่ที่ 7 บ้านคลองงิ้ว 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-03 0 Index
838 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 17 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-01 0 Index
839 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 4 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-26 0 Index
840 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 24 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-07 0 Index
841 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 9 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-09 2 Gen1
842 xxxx xxxxxx ชาย 30 5 13 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-05 0 Index
843 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2018-10-03 0 Index
844 xxxx xxxxxx หญิง 26 9 15 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-08 5 Gen1
845 xxxx xxxxxx ชาย 50 3 19 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-13 10 Gen1
846 xxxx xxxxxx หญิง 14 7 29 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-29 26 Gen1
847 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 7 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-04 0 Index
848 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 17 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-08 4 Gen1
849 xxxx xxxxxx ชาย 25 10 4 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-09 5 Gen1
850 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 12 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-09 5 Gen1
851 xxxx xxxxxx ชาย 30 8 23 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-15 11 Gen1
852 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 6 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-16 12 Gen1
853 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 27 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-18 0 Index
854 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60031001 หมู่ที่ 1 หนองกุ่ม 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-02 0 Index
855 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60031001 หมู่ที่ 1 หนองกุ่ม 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-02 0 Index
856 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 15 60031001 หมู่ที่ 1 หนองกุ่ม 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-03 0 Index
857 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 2 60031002 หมูที่ 2 ไผ่สิงห์ 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-08 0 Index
858 xxxx xxxxxx ชาย 64 2 30 60031002 หมูที่ 2 ไผ่สิงห์ 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-12 4 Gen1
859 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 15 60031002 หมูที่ 2 ไผ่สิงห์ 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-28 20 Gen1
860 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 19 60031005 หมู่ 5 คลองเกษมใต้ 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-05-08 0 Index
861 xxxx xxxxxx ชาย 86 8 4 60031006 หมู่ที่ 6 หนองกองเชือก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-09-05 0 Index
862 xxxx xxxxxx หญิง 26 10 29 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-29 0 Index
863 xxxx xxxxxx หญิง 24 10 15 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-10 12 Gen1
864 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 15 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-15 0 Index
865 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60031106 หมู่.6 บ้านวังแตงโม 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-01 0 Index
866 xxxx xxxxxx หญิง 66 8 7 60031106 หมู่.6 บ้านวังแตงโม 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-04 3 Gen1
867 xxxx xxxxxx หญิง 37 10 23 60031106 หมู่.6 บ้านวังแตงโม 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-06 5 Gen1
868 xxxx xxxxxx ชาย 18 5 3 60031106 หมู่.6 บ้านวังแตงโม 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-15 14 Gen1
869 xxxx xxxxxx หญิง 82 0 0 60031202 หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-01 0 Index
870 xxxx xxxxxx ชาย 41 1 9 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-05 0 Index
871 xxxx xxxxxx หญิง 41 11 29 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-29 55 Gen2
872 xxxx xxxxxx หญิง 63 2 20 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-07-12 0 Index
873 xxxx xxxxxx หญิง 49 5 29 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-02 0 Index
874 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 16 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-18 16 Gen1
875 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 15 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-02 0 Index
876 xxxx xxxxxx หญิง 50 2 13 60031205 หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-15 0 Index
877 xxxx xxxxxx หญิง 20 2 0 60031205 หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2018-12-31 46 Gen2
878 xxxx xxxxxx หญิง 36 4 26 60031205 หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-01-16 0 Index
879 xxxx xxxxxx ชาย 32 5 28 60031206 หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-11-29 0 Index
880 xxxx xxxxxx หญิง 28 3 25 60031206 หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-12 13 Gen1
881 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 11 60031206 หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-12 13 Gen1
882 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 26 60031206 หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-17 18 Gen1
883 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 26 60031206 หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-12-21 22 Gen1
884 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 19 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-10-02 0 Index
885 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-24 0 Index
886 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-01 0 Index
887 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-25 24 Gen1
888 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-04-27 0 Index
889 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-11-21 0 Index
890 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-11-26 5 Gen1
891 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60040113 หมู่ที่ 13 บ้านร่องดู่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-12-09 0 Index
892 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-04-04 0 Index
893 xxxx xxxxxx หญิง 44 1 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช.ตากฟ้า 2019-09-14 0 Index
894 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-04 0 Index
895 xxxx xxxxxx หญิง 24 1 16 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-13 9 Gen1
896 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-18 14 Gen1
897 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-12-09 0 Index
898 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-12-20 11 Gen1
899 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-27 0 Index
900 xxxx xxxxxx หญิง 2 5 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-12-21 24 Gen1
901 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-29 0 Index
902 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-09-08 0 Index
903 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040201 ไร่โพธิ์ทอง 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-12 0 Index
904 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-02-13 0 Index
905 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60040207 หมู่ที่ 7 บ้านวังแรต 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-03-24 0 Index
906 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 17 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช.ตาคลี 2019-01-09 0 Index
907 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 11 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช.ตาคลี 2019-04-29 0 Index
908 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2019-06-22 0 Index
909 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2019-07-05 13 Gen1
910 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60040505 หมู่ 5 บ้านทุ่งตาล 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-05-29 0 Index
911 xxxx xxxxxx ชาย 0 10 1 60040506 หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคร่ง 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2019-07-07 0 Index
912 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 13 60040506 หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคร่ง 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2019-07-09 2 Gen1
913 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 9 60040506 หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคร่ง 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2019-07-11 4 Gen1
914 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 16 60040506 หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคร่ง 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2019-07-17 10 Gen1
915 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 0 60040603 03 บ้านกระดานหน้าแกล 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-06-08 0 Index
916 xxxx xxxxxx ชาย 6 6 0 60040603 03 บ้านกระดานหน้าแกล 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2019-06-09 1 Gen1
917 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040603 03 บ้านกระดานหน้าแกล 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-08-31 0 Index
918 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040603 03 บ้านกระดานหน้าแกล 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-09-02 2 Gen1
919 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 2 60040608 08 บ้านโคกมะกอก 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2019-07-11 0 Index
920 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040609 09 บ้านห้วยวารีเหนือ 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-08-17 0 Index
921 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 26 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-11-01 0 Index
922 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคล่อ 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-11-02 0 Index
923 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 21 60040703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคล่อ 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-11-03 1 Gen1
924 xxxx xxxxxx หญิง 75 10 13 60040703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคล่อ 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-11-14 12 Gen1
925 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60040903 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-08-21 0 Index
926 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040903 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-08-26 5 Gen1
927 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-06 0 Index
928 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-10 4 Gen1
929 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-14 8 Gen1
930 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-20 14 Gen1
931 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-23 17 Gen1
932 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-10-23 17 Gen1
933 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-11-16 41 Gen2
934 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-12-09 0 Index
935 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-09-02 0 Index
936 xxxx xxxxxx ชาย 16 10 30 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-11-25 0 Index
937 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-12 0 Index
938 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-23 11 Gen1
939 xxxx xxxxxx หญิง 27 4 19 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-29 0 Index
940 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-06 7 Gen1
941 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 12 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-14 15 Gen1
942 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-15 16 Gen1
943 xxxx xxxxxx ชาย 70 9 25 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-26 0 Index
944 xxxx xxxxxx หญิง 65 9 25 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-26 0 Index
945 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-11 0 Index
946 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-11 0 Index
947 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 0 60050105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-29 0 Index
948 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 0 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-04-18 0 Index
949 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-09-28 0 Index
950 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 0 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-25 0 Index
951 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-01 37 Gen2
952 xxxx xxxxxx หญิง 25 2 15 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-16 0 Index
953 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 12 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-16 0 Index
954 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 16 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-21 5 Gen1
955 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-09 23 Gen1
956 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-15 29 Gen2
957 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-16 30 Gen2
958 xxxx xxxxxx หญิง 34 8 7 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-20 34 Gen2
959 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-19 0 Index
960 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 0 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-21 2 Gen1
961 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 11 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-25 6 Gen1
962 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 18 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-26 7 Gen1
963 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 6 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-26 7 Gen1
964 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 19 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-18 29 Gen2
965 xxxx xxxxxx หญิง 31 2 7 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.ชุมแสง 2018-11-23 0 Index
966 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-14 0 Index
967 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-21 7 Gen1
968 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-29 15 Gen1
969 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 9 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-11 27 Gen1
970 xxxx xxxxxx หญิง 25 2 15 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-11 27 Gen1
971 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-17 33 Gen2
972 xxxx xxxxxx หญิง 67 11 20 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-20 36 Gen2
973 xxxx xxxxxx หญิง 21 7 19 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-08 55 Gen2
974 xxxx xxxxxx หญิง 39 10 12 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-06 0 Index
975 xxxx xxxxxx หญิง 58 7 0 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-28 53 Gen2
976 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-08 0 Index
977 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 20 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-13 5 Gen1
978 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-06 0 Index
979 xxxx xxxxxx หญิง 25 10 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-19 41 Gen2
980 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-26 0 Index
981 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-24 0 Index
982 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 30 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-28 4 Gen1
983 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 0 60050501 บ้านแดน 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-29 0 Index
984 xxxx xxxxxx ชาย 47 7 12 60050502 เขาหน่อ 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-03 0 Index
985 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 14 60050502 เขาหน่อ 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-09 6 Gen1
986 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60050504 นาหุบ 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-17 0 Index
987 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 4 60050505 หมู่ที่ 5กระทุ่มโทน 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-03 0 Index
988 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60050606 หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโทน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-04-19 0 Index
989 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60050608 หมู่ที่ 8 บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-04-22 0 Index
990 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 23 60050701 หมู่ที่ 1 วัดใหม่ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-29 0 Index
991 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60050701 หมู่ที่ 1 วัดใหม่ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-08 9 Gen1
992 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 0 60050701 หมู่ที่ 1 วัดใหม่ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-19 51 Gen2
993 xxxx xxxxxx หญิง 71 0 0 60050703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-08-20 0 Index
994 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60050706 หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วแบ้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-09 0 Index
995 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60050706 หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วแบ้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-08-01 0 Index
996 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 0 60050802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินตะโก 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-04-01 0 Index
997 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 12 60050803 หมู่ที่ 3 บ้านเนินโพธิ์ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-08 0 Index
998 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 0 60050803 หมู่ที่ 3 บ้านเนินโพธิ์ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-04 0 Index
999 xxxx xxxxxx หญิง 22 4 0 60050805 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะเดื่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-15 0 Index
1000 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60050805 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะเดื่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-04-01 17 Gen1
1001 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60050805 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะเดื่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-04-03 19 Gen1
1002 xxxx xxxxxx ชาย 29 8 5 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-03 0 Index
1003 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 0 60050808 หมู่ที่ 8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-21 0 Index
1004 xxxx xxxxxx ชาย 29 2 21 60050809 หมู่ที่ 9 บ้านแหลมย้อย 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-03 0 Index
1005 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 25 60050809 หมู่ที่ 9 บ้านแหลมย้อย 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-18 15 Gen1
1006 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 4 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-01 0 Index
1007 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-24 23 Gen1
1008 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 0 60050910 หมู่ 10 บ้านเนินทราย 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-07-04 0 Index
1009 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 0 60050910 หมู่ 10 บ้านเนินทราย 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-07-11 7 Gen1
1010 xxxx xxxxxx หญิง 25 3 10 60050912 หมู่ที่ 12ฤกษ์สำราญ 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-04 0 Index
1011 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60050912 หมู่ที่ 12ฤกษ์สำราญ 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-07-08 0 Index
1012 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 8 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-28 0 Index
1013 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-11 11 Gen1
1014 xxxx xxxxxx หญิง 21 4 6 60051002 หมู่ที่ 2 บ้านแหลมยาง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-01 0 Index
1015 xxxx xxxxxx หญิง 1 2 0 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-05-06 0 Index
1016 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2019-05-22 16 Gen1
1017 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 1 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-09 0 Index
1018 xxxx xxxxxx ชาย 45 6 27 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-14 5 Gen1
1019 xxxx xxxxxx หญิง 46 6 11 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-19 10 Gen1
1020 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-08 0 Index
1021 xxxx xxxxxx ชาย 21 2 8 60051008 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสนามชัย 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-11-19 0 Index
1022 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-22 0 Index
1023 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60051010 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรด 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-16 0 Index
1024 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 6 60051011 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-16 0 Index
1025 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60051011 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-28 0 Index
1026 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60051011 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-10 13 Gen1
1027 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60051011 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-18 21 Gen1
1028 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60051011 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2019-03-06 37 Gen2
1029 xxxx xxxxxx ชาย 23 10 21 60051013 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-03 0 Index
1030 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 9 60051014 หมู่ที่ 14 บ้านหอมพัฒนา 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2019-03-04 0 Index
1031 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-24 0 Index
1032 xxxx xxxxxx ชาย 0 0 22 60051104 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหล่ม 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-16 0 Index
1033 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 0 60051107 หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมวัฒนา 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-09-04 0 Index
1034 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 18 60051110 หมู่ที่ 10 บ้านเนินสะเดา 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-19 0 Index
1035 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 29 60051201 หนองมะขาม 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-04 0 Index
1036 xxxx xxxxxx หญิง 24 3 4 60051203 บึงปลาทู 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-08 0 Index
1037 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 29 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-18 0 Index
1038 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60051205 ใหม่ในดง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-27 0 Index
1039 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60051205 ใหม่ในดง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2018-12-06 40 Gen2
1040 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 0 60051209 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-19 0 Index
1041 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 9 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-01 0 Index
1042 xxxx xxxxxx หญิง 32 1 15 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-14 13 Gen1
1043 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-03 33 Gen2
1044 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 30 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-14 0 Index
1045 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 3 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-07 24 Gen1
1046 xxxx xxxxxx ชาย 32 3 21 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-13 30 Gen2
1047 xxxx xxxxxx ชาย 1 11 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-10 0 Index
1048 xxxx xxxxxx ชาย 30 8 18 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2019-05-10 0 Index
1049 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60051303 หมู่ที่ 3หนองหว้า 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-30 0 Index
1050 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-05-29 0 Index
1051 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-05-29 0 Index
1052 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 10 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-30 0 Index
1053 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-04 4 Gen1
1054 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 0 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-06 6 Gen1
1055 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-25 25 Gen1
1056 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 0 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-15 0 Index
1057 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 27 60060101 หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะขามเอน 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-02 0 Index
1058 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 23 60060101 หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะขามเอน 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.ตาคลี 2018-12-10 0 Index
1059 xxxx xxxxxx หญิง 27 5 15 60060101 หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะขามเอน 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-01-27 48 Gen2
1060 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 1 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-10-17 0 Index
1061 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 14 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2018-11-11 25 Gen1
1062 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-03 0 Index
1063 xxxx xxxxxx ชาย 0 11 20 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-10-17 0 Index
1064 xxxx xxxxxx ชาย 2 4 22 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.ชุมแสง 2018-10-10 0 Index
1065 xxxx xxxxxx ชาย 36 10 0 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2019-01-24 0 Index
1066 xxxx xxxxxx ชาย 37 3 20 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-02-12 19 Gen1
1067 xxxx xxxxxx หญิง 24 4 6 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-03-05 40 Gen2
1068 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 19 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-04-16 0 Index
1069 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-07 0 Index
1070 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 0 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2019-01-10 0 Index
1071 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 6 60060203 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-28 0 Index
1072 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 20 60060204 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2019-02-04 0 Index
1073 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 19 60060205 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-07-18 0 Index
1074 xxxx xxxxxx ชาย 0 7 17 60060302 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าใต้ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2019-01-02 0 Index
1075 xxxx xxxxxx ชาย 29 2 3 60060303 หมู่ที่ 3 บ้านยางใหญ่ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2019-05-15 0 Index
1076 xxxx xxxxxx ชาย 27 8 0 60060305 หมู่ที่ 5 บ้านกัลยารัตน์ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2019-01-10 0 Index
1077 xxxx xxxxxx ชาย 35 5 1 60060305 หมู่ที่ 5 บ้านกัลยารัตน์ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-01-22 12 Gen1
1078 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 9 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2019-09-04 0 Index
1079 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 23 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-15 0 Index
1080 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 4 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-03 0 Index
1081 xxxx xxxxxx หญิง 37 3 5 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-11 0 Index
1082 xxxx xxxxxx ชาย 29 9 10 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-01-23 12 Gen1
1083 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 21 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-06 26 Gen1
1084 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-21 41 Gen2
1085 xxxx xxxxxx หญิง 45 10 27 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-10-25 0 Index
1086 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 4 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-11-09 15 Gen1
1087 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-11 0 Index
1088 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 10 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-24 0 Index
1089 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 20 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-10-24 0 Index
1090 xxxx xxxxxx หญิง 48 3 19 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-25 32 Gen2
1091 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-16 0 Index
1092 xxxx xxxxxx ชาย 31 5 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2018-10-12 0 Index
1093 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-10 0 Index
1094 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-04 25 Gen1
1095 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 7 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-08 29 Gen2
1096 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-01-31 52 Gen2
1097 xxxx xxxxxx หญิง 44 1 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-02-14 0 Index
1098 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 18 60060504 ม.4 บ้านท่าวัว 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-12-30 0 Index
1099 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 0 60060504 ม.4 บ้านท่าวัว 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2019-08-07 0 Index
1100 xxxx xxxxxx ชาย 28 4 3 60060505 ม.5 บ้านหาดเสลา 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-10-28 0 Index
1101 xxxx xxxxxx ชาย 24 2 15 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-01 0 Index
1102 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-14 13 Gen1
1103 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 0 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-05-29 0 Index
1104 xxxx xxxxxx ชาย 21 4 23 60060507 หมู่ที่ 7 บ้านดงบ้านโพธิ์ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-24 0 Index
1105 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 24 60060507 หมู่ที่ 7 บ้านดงบ้านโพธิ์ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-07 14 Gen1
1106 xxxx xxxxxx หญิง 31 6 18 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-01 0 Index
1107 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 14 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-06 36 Gen2
1108 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-12-06 0 Index
1109 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-06 0 Index
1110 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 21 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-09 3 Gen1
1111 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-10-24 18 Gen1
1112 xxxx xxxxxx ชาย 10 6 19 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-05 30 Gen2
1113 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-09 34 Gen2
1114 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 24 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-13 38 Gen2
1115 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-11-19 44 Gen2
1116 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 11 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-12-02 0 Index
1117 xxxx xxxxxx ชาย 21 5 11 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-12 10 Gen1
1118 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ลาดยาว 2019-09-13 0 Index
1119 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-21 8 Gen1
1120 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด(รอ.มนต์ชัย) 2019-02-22 0 Index
1121 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 14 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-06-07 0 Index
1122 xxxx xxxxxx หญิง 36 8 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด() 2019-01-25 0 Index
1123 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 12 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-08-13 0 Index
1124 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2019-09-17 0 Index
1125 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 11 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-13 0 Index
1126 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 24 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-10-09 0 Index
1127 xxxx xxxxxx หญิง 29 2 1 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-03 55 Gen2
1128 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 17 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-02-05 0 Index
1129 xxxx xxxxxx หญิง 23 6 25 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-02-26 0 Index
1130 xxxx xxxxxx ชาย 23 6 27 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2018-10-26 0 Index
1131 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 12 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2019-09-07 0 Index
1132 xxxx xxxxxx ชาย 41 10 0 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-01-18 0 Index
1133 xxxx xxxxxx หญิง 44 8 0 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-06-28 0 Index
1134 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 2 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-11-05 0 Index
1135 xxxx xxxxxx ชาย 15 3 12 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-06-13 0 Index
1136 xxxx xxxxxx ชาย 45 4 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-10-17 0 Index
1137 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 11 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-25 0 Index
1138 xxxx xxxxxx ชาย 3 1 15 60070311 หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-08-02 0 Index
1139 xxxx xxxxxx หญิง 21 10 27 60070311 หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-09 38 Gen2
1140 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60070408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวตากลาน 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-09 0 Index
1141 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวตากลาน 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2019-06-10 0 Index
1142 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 21 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-04 0 Index
1143 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 20 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-10-30 0 Index
1144 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-12 13 Gen1
1145 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-13 14 Gen1
1146 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2018-11-21 22 Gen1
1147 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 14 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-11-21 22 Gen1
1148 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 3 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-11 42 Gen2
1149 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 10 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-17 48 Gen2
1150 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 29 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-17 48 Gen2
1151 xxxx xxxxxx หญิง 10 1 11 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-18 49 Gen2
1152 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 20 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-01-27 0 Index
1153 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 16 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-02-05 9 Gen1
1154 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 17 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-04-19 0 Index
1155 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 22 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-11-18 0 Index
1156 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 14 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-01-03 0 Index
1157 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 24 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-10-26 0 Index
1158 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-26 0 Index
1159 xxxx xxxxxx ชาย 2 11 17 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-11-21 26 Gen1
1160 xxxx xxxxxx หญิง 41 10 29 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-18 53 Gen2
1161 xxxx xxxxxx ชาย 27 9 9 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-19 54 Gen2
1162 xxxx xxxxxx ชาย 0 7 22 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-01-09 0 Index
1163 xxxx xxxxxx หญิง 0 1 0 60070508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาพัน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-11 0 Index
1164 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-01 0 Index
1165 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 6 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-07-31 0 Index
1166 xxxx xxxxxx หญิง 31 7 16 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-26 0 Index
1167 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 4 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-26 0 Index
1168 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-17 0 Index
1169 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 11 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-07-31 0 Index
1170 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 29 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-08-01 1 Gen1
1171 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 24 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-17 0 Index
1172 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 9 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-01-03 17 Gen1
1173 xxxx xxxxxx หญิง 14 10 26 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-01-16 30 Gen2
1174 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 15 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-01-16 30 Gen2
1175 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 12 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-10-16 0 Index
1176 xxxx xxxxxx ชาย 5 10 10 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-03 18 Gen1
1177 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 12 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-11-05 20 Gen1
1178 xxxx xxxxxx หญิง 23 10 9 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-13 28 Gen1
1179 xxxx xxxxxx หญิง 8 7 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-02 0 Index
1180 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 1 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-12-17 0 Index
1181 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด() 2019-01-27 0 Index
1182 xxxx xxxxxx หญิง 25 9 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2019-08-05 0 Index
1183 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 13 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-08-05 0 Index
1184 xxxx xxxxxx ชาย 34 7 2 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2019-09-04 30 Gen2
1185 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-08 34 Gen2
1186 xxxx xxxxxx หญิง 9 5 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-09 35 Gen2
1187 xxxx xxxxxx หญิง 21 2 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2019-09-22 48 Gen2
1188 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 5 60070702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหม้อ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-28 0 Index
1189 xxxx xxxxxx หญิง 54 8 20 60070705 หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-06-24 0 Index
1190 xxxx xxxxxx ชาย 20 6 16 60070805 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-01-12 0 Index
1191 xxxx xxxxxx ชาย 20 9 12 60070901 หมู่ที่ 1 บ้านลาดทิพยรส 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-02-09 0 Index
1192 xxxx xxxxxx ชาย 21 2 9 60070901 หมู่ที่ 1 บ้านลาดทิพยรส 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-02-25 16 Gen1
1193 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 3 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-08-03 0 Index
1194 xxxx xxxxxx หญิง 24 4 3 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-09-03 31 Gen2
1195 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-19 0 Index
1196 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 20 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-26 7 Gen1
1197 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 21 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2019-07-03 0 Index
1198 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-12 9 Gen1
1199 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60080102 หมู่ 2 บ้านเขาน้อย 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-21 0 Index
1200 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60080103 หมู่ 3 บ้านหางน้ำ 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-20 0 Index
1201 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080105 หมู่ 5 บ้านเขาน้อยพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-12 0 Index
1202 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60080105 หมู่ 5 บ้านเขาน้อยพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-16 4 Gen1
1203 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080105 หมู่ 5 บ้านเขาน้อยพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-01 20 Gen1
1204 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60080105 หมู่ 5 บ้านเขาน้อยพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2019-08-09 28 Gen1
1205 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60080106 หมู่ 6 บ้านโคกมะรื่น 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-03 0 Index
1206 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60080106 หมู่ 6 บ้านโคกมะรื่น 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-15 12 Gen1
1207 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080107 หมู่ 7 บ้านท่าตะโกพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-03 0 Index
1208 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080107 หมู่ 7 บ้านท่าตะโกพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-03 0 Index
1209 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080107 หมู่ 7 บ้านท่าตะโกพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-11-05 33 Gen2
1210 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080107 หมู่ 7 บ้านท่าตะโกพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-21 0 Index
1211 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60080203 หมู่ที่ 3บ้าหนองคร่อ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-13 0 Index
1212 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080210 หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-12 0 Index
1213 xxxx xxxxxx หญิง 0 10 0 60080210 หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-12 0 Index
1214 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080210 หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-15 3 Gen1
1215 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาชะโด 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-02 0 Index
1216 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080305 หมู่ที5 บ้านเขาค้างคาว 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-06 0 Index
1217 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60080308 หมู่ที่8บ้านเขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-03-25 0 Index
1218 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-11 0 Index
1219 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-13 0 Index
1220 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60080404 หมู่ที่ 4 บ้านชะลอมแหน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-26 0 Index
1221 xxxx xxxxxx หญิง 29 6 13 60080410 หมู่ที่ 10 บ้านเนินตาลเสี้ยน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2019-04-14 0 Index
1222 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-03 0 Index
1223 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-14 11 Gen1
1224 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-17 14 Gen1
1225 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-04 0 Index
1226 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 4 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2019-03-18 0 Index
1227 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-13 0 Index
1228 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-12 0 Index
1229 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2019-07-21 9 Gen1
1230 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080504 หมู่มี่ 4 บ้านปากง่ามเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-26 0 Index
1231 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60080505 หมู่ที่ 5 บ้านปากง่ามใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-11-27 0 Index
1232 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 0 60080506 หมู่ที่ 6 บ้านวังมหากร 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2019-07-10 0 Index
1233 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-11-05 0 Index
1234 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080510 หมู่ที่ 10 บ้านขอนดู่ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-03-23 0 Index
1235 xxxx xxxxxx หญิง 31 11 7 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2019-05-02 0 Index
1236 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-04 0 Index
1237 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-18 14 Gen1
1238 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-11-02 29 Gen2
1239 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-11-07 34 Gen2
1240 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-21 0 Index
1241 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-21 0 Index
1242 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-21 0 Index
1243 xxxx xxxxxx ชาย 19 8 18 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2019-07-23 2 Gen1
1244 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-26 5 Gen1
1245 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60080602 หมู่ที่ 2 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-20 0 Index
1246 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60080602 หมู่ที่ 2 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-21 0 Index
1247 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080604 หมู่ที่ 4 บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-21 0 Index
1248 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080604 หมู่ที่ 4 บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-21 0 Index
1249 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080604 หมู่ที่ 4 บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2019-09-17 0 Index
1250 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080604 หมู่ที่ 4 บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2019-09-17 0 Index
1251 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-26 0 Index
1252 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-12 17 Gen1
1253 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านคอกควายใหญ่ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2019-08-28 0 Index
1254 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-26 0 Index
1255 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080611 หมู่ที่ 11 บ้านเขาล้อเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-11 0 Index
1256 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080611 หมู่ที่ 11 บ้านเขาล้อเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-13 0 Index
1257 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080613 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-10 0 Index
1258 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60080613 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-21 11 Gen1
1259 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080613 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-23 13 Gen1
1260 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60080613 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-04 25 Gen1
1261 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080613 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-06 27 Gen1
1262 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-11-04 0 Index
1263 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-12 0 Index
1264 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-24 12 Gen1
1265 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 13 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2019-07-28 16 Gen1
1266 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-03 22 Gen1
1267 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-03 22 Gen1
1268 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-07 26 Gen1
1269 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาล้อใต้ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-11-03 0 Index
1270 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60080617 หมู่ท่ 17 เขาล้อตะวันตก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-07-11 0 Index
1271 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 1 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-09-29 0 Index
1272 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2019-09-30 1 Gen1
1273 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080706 หมู่ที่ 6 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-15 0 Index
1274 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-02 0 Index
1275 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2018-10-20 0 Index
1276 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-11 52 Gen2
1277 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-02-12 0 Index
1278 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-13 0 Index
1279 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-23 10 Gen1
1280 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-24 11 Gen1
1281 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-30 17 Gen1
1282 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-11-14 32 Gen2
1283 xxxx xxxxxx หญิง 67 3 16 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-11-26 0 Index
1284 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 29 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-11-29 3 Gen1
1285 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2019-08-08 0 Index
1286 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60080909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองขุด 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-10-19 0 Index
1287 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60081001 หมู่ที่ 01 บ้านหนองหลวง 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-08-04 0 Index
1288 xxxx xxxxxx ชาย 74 4 0 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ร่มฉัตร 2019-07-15 0 Index
1289 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-08-09 25 Gen1
1290 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-16 0 Index
1291 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-12-08 0 Index
1292 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-15 0 Index
1293 xxxx xxxxxx ชาย 38 3 18 60090107 หมู่ที่ 07 บ้านหนองแทงแรด 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-25 0 Index
1294 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-03-25 0 Index
1295 xxxx xxxxxx ชาย 59 6 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-05-10 0 Index
1296 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090208 หมู่ที่ 08 บ้านวังคาง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-02-03 0 Index
1297 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-04 0 Index
1298 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-07-10 0 Index
1299 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 26 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-07-19 9 Gen1
1300 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-08-07 28 Gen1
1301 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-08-25 46 Gen2
1302 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-04 56 Gen2
1303 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-21 0 Index
1304 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-06-25 0 Index
1305 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-01 0 Index
1306 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-08-07 0 Index
1307 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-17 41 Gen2
1308 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-07-06 0 Index
1309 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-13 0 Index
1310 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-06 0 Index
1311 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-07-19 0 Index
1312 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-08-01 13 Gen1
1313 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090405 05ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-08-16 0 Index
1314 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 0 60090407 07ช่องคีรี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-11 0 Index
1315 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 0 60090408 08โนนสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-07-19 0 Index
1316 xxxx xxxxxx ชาย 18 6 0 60090409 09เขาเขียว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-01-28 0 Index
1317 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 0 60090409 09เขาเขียว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-01-30 2 Gen1
1318 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-06-03 0 Index
1319 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-06-25 22 Gen1
1320 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-05 0 Index
1321 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-07-19 0 Index
1322 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-08-14 0 Index
1323 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-03 0 Index
1324 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-06 3 Gen1
1325 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-30 27 Gen1
1326 xxxx xxxxxx ชาย 67 11 0 60090504 หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2019-06-11 0 Index
1327 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 25 60090507 หนองปลาย 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2018-12-05 0 Index
1328 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 0 60090511 แถลงพันธ์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2019-08-13 0 Index
1329 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-07 0 Index
1330 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-10 0 Index
1331 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-24 14 Gen1
1332 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-11-08 29 Gen2
1333 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-03-13 0 Index
1334 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-08 0 Index
1335 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว 600906 วังข่อย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2018-10-21 13 Gen1
1336 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-07-22 0 Index
1337 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-05 0 Index
1338 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-25 20 Gen1
1339 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-30 0 Index
1340 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-10 0 Index
1341 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090702 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-10 0 Index
1342 xxxx xxxxxx ชาย 29 9 0 60090709 หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน 600907 นาขอม ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2019-03-11 0 Index
1343 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60090711 หมู่ 11 บ้านหนองเคล็ด 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-03-01 0 Index
1344 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-09 0 Index
1345 xxxx xxxxxx หญิง 28 5 3 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-16 7 Gen1
1346 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-03-14 0 Index
1347 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-03-23 9 Gen1
1348 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-10-14 0 Index
1349 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-04-21 0 Index
1350 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2019-02-01 0 Index
1351 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-09-06 0 Index
1352 xxxx xxxxxx หญิง 56 3 0 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-16 0 Index
1353 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 6 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-20 0 Index
1354 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 6 60100103 หมู่ที่ 3.บ้านเนินฝอยทอง เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-05-02 0 Index
1355 xxxx xxxxxx ชาย 29 2 12 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-02 0 Index
1356 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 24 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-07 5 Gen1
1357 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-02 31 Gen2
1358 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-03 32 Gen2
1359 xxxx xxxxxx หญิง 19 10 30 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-21 0 Index
1360 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 12 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-30 0 Index
1361 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 24 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-09 0 Index
1362 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-03 25 Gen1
1363 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-01-14 0 Index
1364 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-01 0 Index
1365 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 16 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-26 56 Gen2
1366 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-11 0 Index
1367 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 25 60100107 หมู่ที่ 7.บ้านท่าแร่ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-17 0 Index
1368 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 28 60100107 หมู่ที่ 7.บ้านท่าแร่ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-06-14 0 Index
1369 xxxx xxxxxx ชาย 22 10 0 60100107 หมู่ที่ 7.บ้านท่าแร่ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-08-27 0 Index
1370 xxxx xxxxxx ชาย 41 4 30 60100109 หมู่ที่ 9.บ้านวงศ์มหาพรหม เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-16 0 Index
1371 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 9 60100109 หมู่ที่ 9.บ้านวงศ์มหาพรหม เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-06 51 Gen2
1372 xxxx xxxxxx หญิง 22 11 20 60100109 หมู่ที่ 9.บ้านวงศ์มหาพรหม เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-11 0 Index
1373 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา ม.2 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-15 0 Index
1374 xxxx xxxxxx หญิง 23 11 19 60100152 ชุมชนดงกะเปา ม.2 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-22 7 Gen1
1375 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 21 60100152 ชุมชนดงกะเปา ม.2 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-15 30 Gen2
1376 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 0 60100154 ชุมชนตลาดใต้ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-13 0 Index
1377 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 5 60100154 ชุมชนตลาดใต้ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-07-12 0 Index
1378 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 0 60100154 ชุมชนตลาดใต้ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-07-13 1 Gen1
1379 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 0 60100154 ชุมชนตลาดใต้ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-08-27 46 Gen2
1380 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 28 60100155 ชุมชนท่าจันทร์ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-02 0 Index
1381 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 1 60100155 ชุมชนท่าจันทร์ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-13 0 Index
1382 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 0 60100155 ชุมชนท่าจันทร์ ม.5 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-09-02 0 Index
1383 xxxx xxxxxx หญิง 20 11 7 60100156 ชุมชนป่าสะแก ม.6 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-08 0 Index
1384 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-10 0 Index
1385 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-12 2 Gen1
1386 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-13 3 Gen1
1387 xxxx xxxxxx หญิง 48 10 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-16 6 Gen1
1388 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-29 19 Gen1
1389 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-01 0 Index
1390 xxxx xxxxxx หญิง 35 6 0 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-01-03 0 Index
1391 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-04 0 Index
1392 xxxx xxxxxx ชาย 31 4 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-04 0 Index
1393 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-12 8 Gen1
1394 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 16 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-15 11 Gen1
1395 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-23 19 Gen1
1396 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 26 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-26 22 Gen1
1397 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 11 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-09 36 Gen2
1398 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 25 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-25 52 Gen2
1399 xxxx xxxxxx ชาย 22 6 3 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-30 0 Index
1400 xxxx xxxxxx ชาย 34 5 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-01-26 27 Gen1
1401 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 4 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-10 0 Index
1402 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 7 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-24 14 Gen1
1403 xxxx xxxxxx ชาย 6 5 3 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-20 0 Index
1404 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 16 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-22 0 Index
1405 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 6 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-30 8 Gen1
1406 xxxx xxxxxx หญิง 17 7 26 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-31 9 Gen1
1407 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 9 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-15 0 Index
1408 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 8 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-01 17 Gen1
1409 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-02 18 Gen1
1410 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 0 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-05 21 Gen1
1411 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 17 60100209 หมู่ที่ 9 บ้านหัวงิ้ว 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-30 0 Index
1412 xxxx xxxxxx ชาย 19 2 0 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-08 0 Index
1413 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 10 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-10 2 Gen1
1414 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 0 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-12 0 Index
1415 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 22 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-10-20 0 Index
1416 xxxx xxxxxx ชาย 23 6 18 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-26 6 Gen1
1417 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 0 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-01 12 Gen1
1418 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 27 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-04 45 Gen2
1419 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 30 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-14 0 Index
1420 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 18 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-28 14 Gen1
1421 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 14 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-05 0 Index
1422 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-20 0 Index
1423 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 22 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-29 9 Gen1
1424 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 0 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-02 13 Gen1
1425 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 17 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-22 33 Gen2
1426 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 1 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-02 0 Index
1427 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 0 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-12-02 0 Index
1428 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-10 0 Index
1429 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 24 60100311 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-23 0 Index
1430 xxxx xxxxxx หญิง 34 1 22 60100314 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำพุ 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-19 0 Index
1431 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 0 60100314 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำพุ 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-26 7 Gen1
1432 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 0 60100314 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำพุ 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-27 8 Gen1
1433 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 13 60100401 หมู่ที่ 1 บ้านบน 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-14 0 Index
1434 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 1 60100401 หมู่ที่ 1 บ้านบน 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-18 4 Gen1
1435 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60100407 หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหัก 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-06-24 0 Index
1436 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 29 60100502 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสะแก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-10-25 0 Index
1437 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 1 60100502 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสะแก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-11-21 27 Gen1
1438 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 28 60100502 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสะแก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-11-28 34 Gen2
1439 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 18 60100502 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสะแก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-12-01 37 Gen2
1440 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60100502 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสะแก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-12-02 38 Gen2
1441 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100506 หมู่ที่ 6 บ้านยางขาว 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-16 0 Index
1442 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 12 60100506 หมู่ที่ 6 บ้านยางขาว 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-06-22 0 Index
1443 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 4 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-10-11 0 Index
1444 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 3 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2019-07-29 0 Index
1445 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 11 60100508 หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระชาย 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-11-22 0 Index
1446 xxxx xxxxxx หญิง 45 3 10 60100508 หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระชาย 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2019-07-18 0 Index
1447 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 28 60100509 หมู่ที่ 9 บ้านดอนกระชายใหม่ 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2019-06-29 0 Index
1448 xxxx xxxxxx หญิง 20 2 12 60100509 หมู่ที่ 9 บ้านดอนกระชายใหม่ 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2019-09-20 0 Index
1449 xxxx xxxxxx หญิง 61 2 0 60100601 หมู่ที่ 1 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-19 0 Index
1450 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60100602 หมู่ที่ 2บ้านใหม่ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-11-29 0 Index
1451 xxxx xxxxxx หญิง 19 10 9 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.ชุมแสง 2018-10-07 0 Index
1452 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 25 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-26 50 Gen2
1453 xxxx xxxxxx หญิง 31 8 9 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2019-07-11 0 Index
1454 xxxx xxxxxx ชาย 16 10 4 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-09 0 Index
1455 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 16 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-20 42 Gen2
1456 xxxx xxxxxx ชาย 34 1 20 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-08 0 Index
1457 xxxx xxxxxx หญิง 26 5 14 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-29 0 Index
1458 xxxx xxxxxx ชาย 58 7 0 60100607 หมู่ที่ 7 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-10-24 0 Index
1459 xxxx xxxxxx ชาย 36 4 13 60100607 หมู่ที่ 7 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-12 49 Gen2
1460 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-22 0 Index
1461 xxxx xxxxxx หญิง 6 7 11 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-11-26 4 Gen1
1462 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2018-12-14 22 Gen1
1463 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2018-12-19 27 Gen1
1464 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 17 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-21 29 Gen2
1465 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-12-30 38 Gen2
1466 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-03-04 0 Index
1467 xxxx xxxxxx ชาย 28 1 2 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-03-15 11 Gen1
1468 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-04-01 28 Gen1
1469 xxxx xxxxxx ชาย 19 7 26 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-12 0 Index
1470 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 25 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-25 13 Gen1
1471 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-01-21 40 Gen2
1472 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-03 53 Gen2
1473 xxxx xxxxxx หญิง 58 5 20 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-03 0 Index
1474 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-22 0 Index
1475 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-11-25 3 Gen1
1476 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 18 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-01-14 53 Gen2
1477 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 27 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-02-01 0 Index
1478 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 28 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-20 19 Gen1
1479 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-02-25 24 Gen1
1480 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-26 25 Gen1
1481 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 2 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-03-23 50 Gen2
1482 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-03-23 50 Gen2
1483 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 15 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-04-05 0 Index
1484 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-04-08 3 Gen1
1485 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-07-18 0 Index
1486 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-19 1 Gen1
1487 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 11 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-07-05 0 Index
1488 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 3 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-09-09 0 Index
1489 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 6 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-07 0 Index
1490 xxxx xxxxxx ชาย 62 0 0 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-03-08 0 Index
1491 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-04-01 24 Gen1
1492 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 3 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-09-11 0 Index
1493 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2018-10-11 0 Index
1494 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 13 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-07 0 Index
1495 xxxx xxxxxx หญิง 30 2 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-06-14 0 Index
1496 xxxx xxxxxx ชาย 1 11 14 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-06-21 7 Gen1
1497 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-07-08 24 Gen1
1498 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 6 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-07-12 28 Gen1
1499 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-07-24 40 Gen2
1500 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-07-28 44 Gen2
1501 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-22 0 Index
1502 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-22 0 Index
1503 xxxx xxxxxx หญิง 1 3 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-03-02 8 Gen1
1504 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-03-03 9 Gen1
1505 xxxx xxxxxx หญิง 31 8 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-03-27 33 Gen2
1506 xxxx xxxxxx หญิง 27 5 6 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-10 0 Index
1507 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 23 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-06 0 Index
1508 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 11 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-07-24 0 Index
1509 xxxx xxxxxx ชาย 2 8 0 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-07-29 5 Gen1
1510 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 16 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-08-09 16 Gen1
1511 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 12 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-09-19 0 Index
1512 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-02 0 Index
1513 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 2 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-16 0 Index
1514 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 12 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-07-10 0 Index
1515 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-16 0 Index
1516 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 0 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-03-01 0 Index
1517 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-21 20 Gen1
1518 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-16 0 Index
1519 xxxx xxxxxx หญิง 21 3 17 60100711 หมู่ที่ 11 บ้านฉอกสวรรค์ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-05-13 0 Index
1520 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 23 60100711 หมู่ที่ 11 บ้านฉอกสวรรค์ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-06-04 22 Gen1
1521 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 2 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-07-05 0 Index
1522 xxxx xxxxxx หญิง 44 8 0 60100804 บ้านทุ่งอ้ายดอก 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2019-08-31 0 Index
1523 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-02-16 0 Index
1524 xxxx xxxxxx หญิง 53 10 27 60100901 หมู่ที่ 1 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-10-28 0 Index
1525 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 1 60100901 หมู่ที่ 1 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-12-09 42 Gen2
1526 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60100901 หมู่ที่ 1 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-05-19 0 Index
1527 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 0 60100901 หมู่ที่ 1 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-07-01 43 Gen2
1528 xxxx xxxxxx หญิง 35 10 25 60100901 หมู่ที่ 1 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2019-08-19 0 Index
1529 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 20 60100902 หมู่ที่ 2 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-22 0 Index
1530 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 0 60100902 หมู่ที่ 2 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-23 1 Gen1
1531 xxxx xxxxxx ชาย 18 10 0 60100903 หมู่ที่ 3 บ้านคลองโพธิ์ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-11 0 Index
1532 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 10 60100904 หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางเดื่อ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-17 0 Index
1533 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 13 60100904 หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางเดื่อ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-04-05 19 Gen1
1534 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60100904 หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางเดื่อ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-06-24 0 Index
1535 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 0 60100904 หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางเดื่อ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-07-01 7 Gen1
1536 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 8 60100905 หมู่ที่ 5 บ้านท่าแดง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-23 0 Index
1537 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 0 60100905 หมู่ที่ 5 บ้านท่าแดง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-05 10 Gen1
1538 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 20 60100905 หมู่ที่ 5 บ้านท่าแดง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-23 0 Index
1539 xxxx xxxxxx หญิง 64 7 25 60100905 หมู่ที่ 5 บ้านท่าแดง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-26 3 Gen1
1540 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 0 60100906 หมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-18 0 Index
1541 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 11 60100910 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำทรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-16 0 Index
1542 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 24 60100910 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำทรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-09-21 0 Index
1543 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 29 60101001 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยบง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-11-26 0 Index
1544 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60101002 หมู่ที่ 2บ้านเขาสามยอด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-01-07 0 Index
1545 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 15 60101003 หมู่ที่ 3 บ้านพุหว้า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-18 0 Index
1546 xxxx xxxxxx ชาย 67 11 0 60101003 หมู่ที่ 3 บ้านพุหว้า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-07-17 0 Index
1547 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-04-03 0 Index
1548 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 5 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-02-01 0 Index
1549 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-02-05 4 Gen1
1550 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 23 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-02-14 13 Gen1
1551 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 20 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-05-09 0 Index
1552 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60101007 หมู่ที่ 7 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-25 0 Index
1553 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 21 60101007 หมู่ที่ 7 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-02-15 52 Gen2
1554 xxxx xxxxxx หญิง 14 10 3 60101007 หมู่ที่ 7 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-07-30 0 Index
1555 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 0 60101008 หมู่ที่ 8 บ้านสระบัวเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-01-19 0 Index
1556 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 16 60101008 หมู่ที่ 8 บ้านสระบัวเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-04 16 Gen1
1557 xxxx xxxxxx ชาย 30 3 28 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-02 0 Index
1558 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2019-02-09 7 Gen1
1559 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-26 24 Gen1
1560 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-06-07 0 Index
1561 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 7 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-24 0 Index
1562 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 1 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-07 0 Index
1563 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 17 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-14 38 Gen2
1564 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60101012 หมู่ที่ 12 บ้านเขาสนามชัย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-19 0 Index
1565 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 11 60101012 หมู่ที่ 12 บ้านเขาสนามชัย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-28 40 Gen2
1566 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60101101 หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ศีกษา 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-22 0 Index
1567 xxxx xxxxxx ชาย 67 10 25 60101102 หมู่ที่ 2 บ้านสระทะเล 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-26 0 Index
1568 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 24 60101103 หมู่ที่ 3 บ้านสระทะเล 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-26 0 Index
1569 xxxx xxxxxx ชาย 34 6 0 60101103 หมู่ที่ 3 บ้านสระทะเล 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-30 0 Index
1570 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60101104 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้ำซึม 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-07-30 0 Index
1571 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 11 60101104 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้ำซึม 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-08 9 Gen1
1572 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 5 60101105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-11-25 0 Index
1573 xxxx xxxxxx หญิง 30 1 15 60101105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-10 0 Index
1574 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 0 60101105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-27 17 Gen1
1575 xxxx xxxxxx หญิง 45 11 0 60101106 หมู่ที่ 6 บ้านเนินตูม 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-27 0 Index
1576 xxxx xxxxxx ชาย 36 3 29 60101106 หมู่ที่ 6 บ้านเนินตูม 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-08-22 0 Index
1577 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 0 60101107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินตะควร 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-10-10 0 Index
1578 xxxx xxxxxx หญิง 15 11 0 60101110 หมู่ที่ 10 บ้านเนินสนวน 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-16 0 Index
1579 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60101110 หมู่ที่ 10 บ้านเนินสนวน 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-17 1 Gen1
1580 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 0 60101110 หมู่ที่ 10 บ้านเนินสนวน 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-09 24 Gen1
1581 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 25 60101111 หมู่ที่ 11 บ้านธารหวาย 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-05 0 Index
1582 xxxx xxxxxx ชาย 35 4 1 60101111 หมู่ที่ 11 บ้านธารหวาย 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-25 20 Gen1
1583 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 27 60101111 หมู่ที่ 11 บ้านธารหวาย 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2019-08-05 0 Index
1584 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 0 60101112 หมู่ที่ 12 บ้านลับโลกพัฒนา 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-12-17 0 Index
1585 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 0 60101112 หมู่ที่ 12 บ้านลับโลกพัฒนา 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-01-29 43 Gen2
1586 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 20 60101112 หมู่ที่ 12 บ้านลับโลกพัฒนา 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-02-04 49 Gen2
1587 xxxx xxxxxx ชาย 18 10 24 60101112 หมู่ที่ 12 บ้านลับโลกพัฒนา 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-03-01 0 Index
1588 xxxx xxxxxx ชาย 19 8 16 60110101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-05-05 0 Index
1589 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 28 60110101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-17 0 Index
1590 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 6 60110101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-17 0 Index
1591 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 0 60110102 หมู่ที่ 2 คลองสาลี 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-07 0 Index
1592 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-26 0 Index
1593 xxxx xxxxxx หญิง 22 4 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2019-05-28 0 Index
1594 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-06-09 12 Gen1
1595 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-08 0 Index
1596 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-09 1 Gen1
1597 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-03-13 0 Index
1598 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-08 0 Index
1599 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-16 8 Gen1
1600 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-05 0 Index
1601 xxxx xxxxxx หญิง 59 7 0 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2019-07-15 0 Index
1602 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-29 0 Index
1603 xxxx xxxxxx หญิง 32 4 25 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2019-04-20 0 Index
1604 xxxx xxxxxx ชาย 19 11 27 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-11 0 Index
1605 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 3 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-06-19 0 Index
1606 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 26 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-04-14 0 Index
1607 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110202 หมู่ที่ 2 วังหิน 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-19 0 Index
1608 xxxx xxxxxx ชาย 26 5 24 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-12 0 Index
1609 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 29 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-20 0 Index
1610 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 25 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-31 11 Gen1
1611 xxxx xxxxxx หญิง 29 3 8 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ชุมตาบง 2019-02-14 56 Gen2
1612 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 2 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-03-05 0 Index
1613 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 27 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-03-10 5 Gen1
1614 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-03-12 7 Gen1
1615 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-03-15 10 Gen1
1616 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60110205 หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาซ้าย 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-05 0 Index
1617 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 23 60110205 หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาซ้าย 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2019-04-21 0 Index
1618 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 28 60110206 หมู่ที่ 6 บ้านศรีทอง 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-04-18 0 Index
1619 xxxx xxxxxx ชาย 38 3 12 60110206 หมู่ที่ 6 บ้านศรีทอง 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-04-19 1 Gen1
1620 xxxx xxxxxx หญิง 10 8 20 60110206 หมู่ที่ 6 บ้านศรีทอง 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-04-19 1 Gen1
1621 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 22 60110206 หมู่ที่ 6 บ้านศรีทอง 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-04-23 5 Gen1
1622 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 30 60110206 หมู่ที่ 6 บ้านศรีทอง 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-05-07 19 Gen1
1623 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 17 60110207 โหมู่ที่ 7ปร่งสังข์ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-28 0 Index
1624 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110208 หมู่ที่ 8ห้วยน้ำหอม 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-02 0 Index
1625 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 0 60110208 หมู่ที่ 8ห้วยน้ำหอม 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-04 2 Gen1
1626 xxxx xxxxxx หญิง 3 9 0 60110208 หมู่ที่ 8ห้วยน้ำหอม 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-05 3 Gen1
1627 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 0 60110208 หมู่ที่ 8ห้วยน้ำหอม 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-05 3 Gen1
1628 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 0 60110208 หมู่ที่ 8ห้วยน้ำหอม 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-06 4 Gen1
1629 xxxx xxxxxx หญิง 17 8 24 60110208 หมู่ที่ 8ห้วยน้ำหอม 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-01-29 0 Index
1630 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 9 60110208 หมู่ที่ 8ห้วยน้ำหอม 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-24 26 Gen1
1631 xxxx xxxxxx ชาย 7 7 0 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-02 0 Index
1632 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 0 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-02 0 Index
1633 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 0 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-03 1 Gen1
1634 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-05 3 Gen1
1635 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-07 5 Gen1
1636 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 0 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-12 41 Gen2
1637 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 19 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน 601103 วังม้า ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2018-11-24 0 Index
1638 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 0 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-08 14 Gen1
1639 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 0 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-09 15 Gen1
1640 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 0 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-09-14 0 Index
1641 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60110313 หมู่ที่ 13 บ้านนกคลาน 601103 วังม้า ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-29 0 Index
1642 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 0 60110502 หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิกรี 601105 สร้อยละคร ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-28 0 Index
1643 xxxx xxxxxx หญิง 58 9 0 60110510 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยใหญ่ 601105 สร้อยละคร ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-09 0 Index
1644 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 0 60110602 หมู่ที่ 2 ท่าสนุ่น 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-03 0 Index
1645 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60110602 หมู่ที่ 2 ท่าสนุ่น 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-20 17 Gen1
1646 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 18 60110602 หมู่ที่ 2 ท่าสนุ่น 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-09 37 Gen2
1647 xxxx xxxxxx หญิง 34 4 0 60110602 หมู่ที่ 2 ท่าสนุ่น 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-22 50 Gen2
1648 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60110602 หมู่ที่ 2 ท่าสนุ่น 601106 มาบแก ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-12-06 0 Index
1649 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60110603 หมู่ท่ 3 บ้านมาบแก(3) 601106 มาบแก ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-25 0 Index
1650 xxxx xxxxxx หญิง 28 8 0 60110605 หม่ที่ 5 หนองโพงเข้ 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-08 0 Index
1651 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 2 60110703 หมู่ที่ 3 บ้านดอนตะเคียน 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-28 0 Index
1652 xxxx xxxxxx หญิง 1 9 10 60110703 หมู่ที่ 3 บ้านดอนตะเคียน 601107 หนองยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2019-09-22 0 Index
1653 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 7 60110706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหูช้าง 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-13 0 Index
1654 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60110802 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-17 0 Index
1655 xxxx xxxxxx หญิง 10 8 0 60110802 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-22 5 Gen1
1656 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60110802 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-02-02 0 Index
1657 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 0 60110803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2018-12-02 0 Index
1658 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60110803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-22 0 Index
1659 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 0 60110805 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2018-12-05 0 Index
1660 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60110805 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2018-12-26 21 Gen1
1661 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60110806 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-22 0 Index
1662 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60110808 หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-01 0 Index
1663 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60110902 หมู่ที่ 2 บ้านบึงหล่ม 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-06-20 0 Index
1664 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 0 60110903 หมู่ที่ 3 บ้านหนองหมี 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-05 0 Index
1665 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60110903 หมู่ที่ 3 บ้านหนองหมี 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-17 43 Gen2
1666 xxxx xxxxxx หญิง 28 11 5 60110905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-21 0 Index
1667 xxxx xxxxxx ชาย 24 5 26 60110907 หมู่ที่ 7 บ้านเนินม่วง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-08-23 0 Index
1668 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 17 60110910 หมู่ที่ 10 บ้านสวนหลวง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-05 0 Index
1669 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 26 60110910 หมู่ที่ 10 บ้านสวนหลวง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-20 15 Gen1
1670 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 0 60110910 หมู่ที่ 10 บ้านสวนหลวง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-22 17 Gen1
1671 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 0 60110910 หมู่ที่ 10 บ้านสวนหลวง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2018-10-23 18 Gen1
1672 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 12 60110910 หมู่ที่ 10 บ้านสวนหลวง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-02 28 Gen1
1673 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 25 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2019-03-06 0 Index
1674 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 11 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-08 0 Index
1675 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 8 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-09 1 Gen1
1676 xxxx xxxxxx หญิง 25 4 0 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2019-07-11 3 Gen1
1677 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 2 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-16 8 Gen1
1678 xxxx xxxxxx หญิง 23 7 15 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-21 13 Gen1
1679 xxxx xxxxxx ชาย 26 3 3 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-22 14 Gen1
1680 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 10 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-22 14 Gen1
1681 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 7 60110911 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-25 17 Gen1
1682 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 28 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-08-06 0 Index
1683 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 29 60110913 หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-22 0 Index
1684 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60110914 หมู่ที่ 14 บ้านบ่อกะปุง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-16 0 Index
1685 xxxx xxxxxx ชาย 25 1 1 60110915 หมู่ที่ 15 บ้านเนินสะเดาปัก 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-25 0 Index
1686 xxxx xxxxxx ชาย 0 10 0 60110915 หมู่ที่ 15 บ้านเนินสะเดาปัก 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-03-15 0 Index
1687 xxxx xxxxxx หญิง 1 4 1 60110915 หมู่ที่ 15 บ้านเนินสะเดาปัก 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-07-21 0 Index
1688 xxxx xxxxxx หญิง 20 6 2 60110916 หมู่ที่ 16 บ้านหนองน้ำแดง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-04-13 0 Index
1689 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 27 60110916 หมู่ที่ 16 บ้านหนองน้ำแดง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-04-26 13 Gen1
1690 xxxx xxxxxx หญิง 27 7 25 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-01 0 Index
1691 xxxx xxxxxx หญิง 20 2 24 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-01 0 Index
1692 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 30 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-04 3 Gen1
1693 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 28 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-04 3 Gen1
1694 xxxx xxxxxx หญิง 26 9 25 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-06 5 Gen1
1695 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 21 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-06 5 Gen1
1696 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 9 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2019-07-09 8 Gen1
1697 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 14 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-10 9 Gen1
1698 xxxx xxxxxx หญิง 42 2 19 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-10 9 Gen1
1699 xxxx xxxxxx ชาย 53 1 26 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-13 12 Gen1
1700 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 7 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2019-07-18 17 Gen1
1701 xxxx xxxxxx หญิง 25 4 5 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-23 22 Gen1
1702 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-26 25 Gen1
1703 xxxx xxxxxx หญิง 55 6 25 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-27 26 Gen1
1704 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60110917 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแรต 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-28 27 Gen1
1705 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 0 60110918 หมู่ที่ 18 บ้านหนองบอนใต้ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-11 0 Index
1706 xxxx xxxxxx หญิง 31 3 27 60110918 หมู่ที่ 18 บ้านหนองบอนใต้ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-13 2 Gen1
1707 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 14 60110918 หมู่ที่ 18 บ้านหนองบอนใต้ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-18 7 Gen1
1708 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-02 0 Index
1709 xxxx xxxxxx หญิง 23 3 1 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-12 40 Gen2
1710 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 0 60110922 หมู่ที่ 22 บ้านหนองโมก 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-04-26 0 Index
1711 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 3 60110922 หมู่ที่ 22 บ้านหนองโมก 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-18 0 Index
1712 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 21 60110922 หมู่ที่ 22 บ้านหนองโมก 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-19 1 Gen1
1713 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 24 60110923 หมู่ที่ 23 บ้านหนองสองห้อง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-17 0 Index
1714 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 10 60110923 หมู่ที่ 23 บ้านหนองสองห้อง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-17 0 Index
1715 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 13 60110923 หมู่ที่ 23 บ้านหนองสองห้อง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-23 6 Gen1
1716 xxxx xxxxxx หญิง 24 7 25 60110923 หมู่ที่ 23 บ้านหนองสองห้อง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-23 6 Gen1
1717 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60110925 หมู่ที่ 25 บ้านหนองนา 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-28 0 Index
1718 xxxx xxxxxx หญิง 3 4 17 60110925 หมู่ที่ 25 บ้านหนองนา 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-03-08 8 Gen1
1719 xxxx xxxxxx หญิง 3 11 0 60110926 หมู่ที่ 26 บ้านบ่อสวอง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2019-09-15 0 Index
1720 xxxx xxxxxx หญิง 52 8 14 60110927 หมู่ที่ 27 บ้านมะค่าปม 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-27 0 Index
1721 xxxx xxxxxx หญิง 26 8 0 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2019-08-26 0 Index
1722 xxxx xxxxxx ชาย 10 6 0 60111003 หมู่ที่3เนินขี้เหล็ก(3) 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2019-08-16 0 Index
1723 xxxx xxxxxx ชาย 25 3 0 60111006 หมู่ที่6ดงฉัตรหวาย 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-10-15 0 Index
1724 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60111008 หมู่ที่ 8 บ้านดงเพิ่ม 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-18 0 Index
1725 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60111009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-24 0 Index
1726 xxxx xxxxxx ชาย 15 7 0 60111009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2019-06-23 0 Index
1727 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 0 60111012 หมู่ที่ 12 บ้านเกริ่นกระถิน 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2019-05-01 0 Index
1728 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 1 60111602 หมู่ที่ 2 วังทับเกวียน 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-01-30 0 Index
1729 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 29 60111603 หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2018-11-22 0 Index
1730 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 25 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2018-10-22 0 Index
1731 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 16 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2018-11-09 18 Gen1
1732 xxxx xxxxxx ชาย 45 11 27 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2018-11-22 31 Gen2
1733 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 12 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2018-11-23 32 Gen2
1734 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-28 37 Gen2
1735 xxxx xxxxxx ชาย 21 7 8 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2018-11-29 38 Gen2
1736 xxxx xxxxxx ชาย 21 2 0 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-12-08 47 Gen2
1737 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 14 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2019-01-25 0 Index
1738 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 6 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2019-02-14 20 Gen1
1739 xxxx xxxxxx ชาย 51 3 19 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2019-07-10 0 Index
1740 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 20 60111607 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2019-07-21 0 Index
1741 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 1 60111608 หมู่ที่ 8 บ้านชุมมะนาว 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2019-04-14 0 Index
1742 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-02-07 0 Index
1743 xxxx xxxxxx ชาย 22 10 22 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-05-07 0 Index
1744 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2019-07-10 0 Index
1745 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 15 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-22 0 Index
1746 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 27 60111611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-07-04 0 Index
1747 xxxx xxxxxx หญิง 45 5 2 60111611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2019-07-09 5 Gen1
1748 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 0 60111702 หมู่ที่ 02 บ้านสวนขวัญ 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-17 0 Index
1749 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 16 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2019-08-22 0 Index
1750 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 9 60111706 หมู่ที่ 06 บ้านหนองจิกโคกช้าง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-10 0 Index
1751 xxxx xxxxxx หญิง 51 5 0 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2018-11-27 0 Index
1752 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2019-01-13 0 Index
1753 xxxx xxxxxx ชาย 33 5 19 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2019-01-31 18 Gen1
1754 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ไพศาลี 2018-12-02 0 Index
1755 xxxx xxxxxx ชาย 33 4 1 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-05-05 0 Index
1756 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 8 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-08-15 0 Index
1757 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 28 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2018-12-22 0 Index
1758 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2019-07-16 0 Index
1759 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60120105 หมู่ที่ 5 บ้านไผ่นาเริง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-08-19 0 Index
1760 xxxx xxxxxx หญิง 4 2 0 60120106 หมู่ที่ 6 บ้านธารเกษตร 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2019-05-11 0 Index
1761 xxxx xxxxxx ชาย 15 7 0 60120107 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวงาม 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-08-15 0 Index
1762 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 0 60120203 หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะบองนาค 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-09-30 0 Index
1763 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 0 60120204 หมู่ที่ 4 บ้านพุลำใย 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-02-11 0 Index
1764 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60120302 บ้านเกษตรชัย 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2018-11-25 0 Index
1765 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-06-02 0 Index
1766 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 0 60120305 หมู่ที่ 5 บ้านวังสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2018-10-02 0 Index
1767 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60120307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2018-12-06 0 Index
1768 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 0 60120307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-01-20 45 Gen2
1769 xxxx xxxxxx ชาย 15 3 24 60120402 หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2018-10-25 0 Index
1770 xxxx xxxxxx ชาย 38 8 8 60120402 หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2018-10-30 5 Gen1
1771 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 16 60120402 หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2018-11-04 10 Gen1
1772 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 20 60120407 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2018-12-03 0 Index
1773 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 0 60120408 หมู่ที่ 8 บ้านพลับพลาชัย 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-08-10 0 Index
1774 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 0 60120410 หมู่ที่ 10 บ้านซับเจริญ 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2018-12-04 0 Index
1775 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 0 60120410 หมู่ที่ 10 บ้านซับเจริญ 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-08-08 0 Index
1776 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60120501 หมู่ที่ 1 บ้านชอนพลู 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2018-10-22 0 Index
1777 xxxx xxxxxx ชาย 16 10 0 60120508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งสังข์ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2018-11-20 0 Index
1778 xxxx xxxxxx หญิง 9 7 1 60120509 หมู่ที่ 9 บ้านคลองใหม่ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2018-10-10 0 Index
1779 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60120602 หมู่ที่2 บ้านล้ำเจริญ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ท่าตะโก 2018-10-02 0 Index
1780 xxxx xxxxxx หญิง 14 2 25 60120606 หมู่ที่ 6 บ้านพุมะค่า 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-07-22 0 Index
1781 xxxx xxxxxx หญิง 13 5 0 60120608 หมู่ที่ 8 บ้านหัวปะแจ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2018-12-25 0 Index
1782 xxxx xxxxxx หญิง 24 2 0 60120610 หมู่ที่ 10 บ้านแคทราย 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-08-21 0 Index
1783 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 1 60120612 หมู่ที่ 12 บ้านสระเกตุโมรี 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2018-11-01 0 Index
1784 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 29 60120612 หมู่ที่ 12 บ้านสระเกตุโมรี 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2018-11-23 22 Gen1
1785 xxxx xxxxxx ชาย 51 1 0 60120612 หมู่ที่ 12 บ้านสระเกตุโมรี 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-09-03 0 Index
1786 xxxx xxxxxx หญิง 58 1 0 60120705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองระกำ 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-08-21 0 Index
1787 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 21 60120706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2018-10-13 0 Index
1788 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 25 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-01-24 0 Index
1789 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 12 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-02-11 18 Gen1
1790 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 24 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-02-25 32 Gen2
1791 xxxx xxxxxx ชาย 7 7 4 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-02-25 32 Gen2
1792 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 0 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2018-11-21 0 Index
1793 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 0 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2018-11-26 5 Gen1
1794 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 11 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-04-05 0 Index
1795 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 21 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-08-01 0 Index
1796 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 0 60130105 หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทรายทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-07-19 0 Index
1797 xxxx xxxxxx หญิง 64 2 16 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-03-17 0 Index
1798 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 9 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-27 0 Index
1799 xxxx xxxxxx หญิง 27 5 0 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2018-11-19 0 Index
1800 xxxx xxxxxx หญิง 41 10 7 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-11-27 8 Gen1
1801 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 3 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-01-06 48 Gen2
1802 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 16 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-01-18 0 Index
1803 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 24 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-07-27 0 Index
1804 xxxx xxxxxx หญิง 31 6 19 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-08-12 16 Gen1
1805 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 16 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-11 0 Index
1806 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 29 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-12-18 0 Index
1807 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 1 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-01-08 21 Gen1
1808 xxxx xxxxxx หญิง 56 10 26 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-11-27 0 Index
1809 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 15 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2019-05-23 0 Index
1810 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 0 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ร่มฉัตร 2019-05-23 0 Index
1811 xxxx xxxxxx หญิง 10 1 21 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2019-05-27 4 Gen1
1812 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 21 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-11 19 Gen1
1813 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 3 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-13 21 Gen1
1814 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 17 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ชุมตาบง 2018-10-26 0 Index
1815 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 14 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-10-29 3 Gen1
1816 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 26 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-10-29 3 Gen1
1817 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 11 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-11-10 15 Gen1
1818 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 5 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.รวมแพทย์ 2018-12-16 51 Gen2
1819 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2018-12-24 0 Index
1820 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 9 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-12-26 2 Gen1
1821 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 1 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2019-01-01 8 Gen1
1822 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 22 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-01-09 16 Gen1
1823 xxxx xxxxxx หญิง 35 1 17 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-01-09 16 Gen1
1824 xxxx xxxxxx หญิง 0 7 5 60130308 หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-10-29 0 Index
1825 xxxx xxxxxx ชาย 2 2 8 60130308 หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-07-03 0 Index
1826 xxxx xxxxxx หญิง 47 1 2 60130310 หมู่ที่ 10 บ้านมอหนึ่ง สอง สาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-11-22 0 Index
1827 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 25 60130313 หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดร้อยไร่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-05-09 0 Index
1828 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 27 60130313 หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดร้อยไร่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-05-27 18 Gen1
1829 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 9 60130313 หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดร้อยไร่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2019-06-06 28 Gen1
1830 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 29 60130313 หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดร้อยไร่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-20 42 Gen2
1831 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 5 60130313 หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดร้อยไร่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-26 48 Gen2
1832 xxxx xxxxxx ชาย 27 8 16 60130314 หมู่ที่ 14 บ้านหนองไม้ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-09-27 0 Index
1833 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 14 60130315 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-07-07 0 Index
1834 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 7 60130316 หมู่ที่ 16 บ้านยุบใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2019-02-10 0 Index
1835 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 1 60130316 หมู่ที่ 16 บ้านยุบใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-07-06 0 Index
1836 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 2 60130316 หมู่ที่ 16 บ้านยุบใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-07-07 1 Gen1
1837 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 2 60130317 หมู่ที่ 17 บ้านวังใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-09 0 Index
1838 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 26 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-11-07 0 Index
1839 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 23 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-19 0 Index
1840 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 21 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-19 0 Index
1841 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 17 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-06-21 2 Gen1
1842 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 14 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-07-08 19 Gen1
1843 xxxx xxxxxx ชาย 45 1 6 60130320 หมู่ที่ 20 บ้านยอดห้วยแก้ว 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-10-24 0 Index
1844 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 1 60130320 หมู่ที่ 20 บ้านยอดห้วยแก้ว 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-08-05 0 Index
1845 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 18 60130325 หมู่ที่ 25 บ้านบุ่งผักหนาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-10-15 0 Index
1846 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 12 60130326 หมู่ที่ 26 บ้านปางข้าวสาร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-05-20 0 Index
1847 xxxx xxxxxx ชาย 19 10 24 60130404 หมู่ที่ 04 บ้านคลองสำราญ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2019-08-04 0 Index
1848 xxxx xxxxxx หญิง 6 3 10 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2018-10-03 0 Index
1849 xxxx xxxxxx หญิง 54 6 7 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด 601304 วังซ่าน<