ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน/ชุมชน และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2019 ถึง 30/09/2020 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่ (dd/mm/yyyy)      ถึงวันที่ (dd/mm/yyyy)        สูตรคำนวณ ปีงบ 2559
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา วันที่พบผู้ป่วย DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 15 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-01 0 Index
2 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-10-11 10 Gen1
3 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-01 31 Gen2
4 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-11-18 48 Gen2
5 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-28 0 Index
6 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-04 6 Gen1
7 xxxx xxxxxx ชาย 19 8 12 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-12-08 10 Gen1
8 xxxx xxxxxx หญิง 28 1 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-13 15 Gen1
9 xxxx xxxxxx หญิง 32 3 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-12-15 17 Gen1
10 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-20 22 Gen1
11 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-01-04 37 Gen2
12 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-01-17 50 Gen2
13 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-05-02 0 Index
14 xxxx xxxxxx หญิง 53 6 30 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-08 0 Index
15 xxxx xxxxxx ชาย 29 11 10 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-14 6 Gen1
16 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-18 10 Gen1
17 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-31 54 Gen2
18 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-31 54 Gen2
19 xxxx xxxxxx หญิง 28 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-02 56 Gen2
20 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 10 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-03 0 Index
21 xxxx xxxxxx ชาย 27 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-04 1 Gen1
22 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-08 5 Gen1
23 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-08 5 Gen1
24 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-14 11 Gen1
25 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-16 13 Gen1
26 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-16 13 Gen1
27 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-17 14 Gen1
28 xxxx xxxxxx ชาย 18 6 17 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-18 15 Gen1
29 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-19 16 Gen1
30 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-25 22 Gen1
31 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-09-29 26 Gen1
32 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 3 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-30 27 Gen1
33 xxxx xxxxxx หญิง 21 3 17 60010152 ชุมชนพุทธมงคล 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-07-27 0 Index
34 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 6 60010155 ชุมชนวัดพรหม 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-10-07 0 Index
35 xxxx xxxxxx ชาย 22 3 4 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2020-08-09 0 Index
36 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010181 ชุมชนป่าไม้ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2020-09-29 0 Index
37 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-02-13 0 Index
38 xxxx xxxxxx หญิง 24 8 27 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2020-07-21 0 Index
39 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-08-23 33 Gen2
40 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-17 0 Index
41 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-27 0 Index
42 xxxx xxxxxx ชาย 21 3 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-31 4 Gen1
43 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-06 10 Gen1
44 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-08 12 Gen1
45 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-12 16 Gen1
46 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-01-02 0 Index
47 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-01-26 24 Gen1
48 xxxx xxxxxx ชาย 31 5 10 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-02-18 47 Gen2
49 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 10 60010302 หมู่ที่ 2 ตาลสองยอด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-10-22 0 Index
50 xxxx xxxxxx ชาย 19 4 15 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-03-13 0 Index
51 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-24 0 Index
52 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 1 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-11-09 0 Index
53 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-14 0 Index
54 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-10-21 0 Index
55 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-02-20 0 Index
56 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-09-26 0 Index
57 xxxx xxxxxx ชาย 46 8 9 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2020-03-27 0 Index
58 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-20 0 Index
59 xxxx xxxxxx หญิง 25 9 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-20 0 Index
60 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-08-28 0 Index
61 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-10-05 0 Index
62 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 7 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-27 22 Gen1
63 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-01-21 0 Index
64 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-02-07 0 Index
65 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-08-29 0 Index
66 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 21 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-08 10 Gen1
67 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 6 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-09-15 17 Gen1
68 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 16 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-20 0 Index
69 xxxx xxxxxx ชาย 32 6 20 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-02-28 0 Index
70 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-03 0 Index
71 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-10-15 0 Index
72 xxxx xxxxxx ชาย 32 4 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2020-02-14 0 Index
73 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 8 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-29 0 Index
74 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 8 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-29 0 Index
75 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 11 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-03 0 Index
76 xxxx xxxxxx หญิง 1 7 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-17 14 Gen1
77 xxxx xxxxxx ชาย 52 9 30 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-07 0 Index
78 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 3 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-23 16 Gen1
79 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 3 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-26 19 Gen1
80 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-30 23 Gen1
81 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-11-02 26 Gen1
82 xxxx xxxxxx หญิง 59 10 24 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-11-05 29 Gen2
83 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-15 39 Gen2
84 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-12-13 0 Index
85 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 3 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2020-07-11 0 Index
86 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-20 9 Gen1
87 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตาคลี 2020-08-20 40 Gen2
88 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2020-09-25 0 Index
89 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2020-09-29 4 Gen1
90 xxxx xxxxxx หญิง 23 6 28 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-10-03 0 Index
91 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-06 3 Gen1
92 xxxx xxxxxx ชาย 51 3 6 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-07 4 Gen1
93 xxxx xxxxxx หญิง 31 3 12 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-13 10 Gen1
94 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-10-14 11 Gen1
95 xxxx xxxxxx ชาย 41 4 26 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-17 14 Gen1
96 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-11-18 46 Gen2
97 xxxx xxxxxx หญิง 27 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-18 46 Gen2
98 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-19 47 Gen2
99 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-20 48 Gen2
100 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-03 0 Index
101 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-10 7 Gen1
102 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-18 15 Gen1
103 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-01-02 30 Gen2
104 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-01-14 42 Gen2
105 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2020-02-24 0 Index
106 xxxx xxxxxx หญิง 45 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-12 0 Index
107 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตาคลี 2020-07-08 26 Gen1
108 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-17 35 Gen2
109 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-21 39 Gen2
110 xxxx xxxxxx หญิง 0 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-21 39 Gen2
111 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-27 45 Gen2
112 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-27 45 Gen2
113 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 28 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-29 47 Gen2
114 xxxx xxxxxx ชาย 40 1 2 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-07-30 48 Gen2
115 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-02 51 Gen2
116 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-04 53 Gen2
117 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-05 54 Gen2
118 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-02 0 Index
119 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-07 5 Gen1
120 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-14 12 Gen1
121 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 16 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-21 19 Gen1
122 xxxx xxxxxx ชาย 25 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-21 19 Gen1
123 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-22 20 Gen1
124 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 9 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-28 26 Gen1
125 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 23 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-28 26 Gen1
126 xxxx xxxxxx หญิง 38 4 14 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-30 28 Gen1
127 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-30 28 Gen1
128 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 5 60010652 ชุมชนประชานุเคราะห์ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-12-01 0 Index
129 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 23 60010653 ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2019-10-02 0 Index
130 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 4 60010653 ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2020-05-19 0 Index
131 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 15 60010664 ชุมชนบางเรารักกันจริง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-25 0 Index
132 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-25 0 Index
133 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-08 0 Index
134 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 3 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2019-10-09 0 Index
135 xxxx xxxxxx หญิง 27 1 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-11 0 Index
136 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 6 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-12-28 17 Gen1
137 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-02-03 54 Gen2
138 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-03-09 0 Index
139 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-07-03 0 Index
140 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-07-03 0 Index
141 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-07-12 9 Gen1
142 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 23 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-07-17 14 Gen1
143 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-07-17 14 Gen1
144 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-07-18 15 Gen1
145 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-21 0 Index
146 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-29 8 Gen1
147 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-29 8 Gen1
148 xxxx xxxxxx ชาย 35 10 30 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2020-08-31 0 Index
149 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-27 0 Index
150 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-29 2 Gen1
151 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 14 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-11-12 0 Index
152 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-11-15 3 Gen1
153 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-12-13 31 Gen2
154 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-08-31 0 Index
155 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 9 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-08-21 0 Index
156 xxxx xxxxxx หญิง 23 5 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-12-19 0 Index
157 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-01-10 22 Gen1
158 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-05-19 0 Index
159 xxxx xxxxxx หญิง 65 4 0 60010902 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง(2) 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-28 0 Index
160 xxxx xxxxxx ชาย 18 10 19 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-27 0 Index
161 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 14 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-10-28 1 Gen1
162 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 4 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-23 0 Index
163 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 1 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-24 1 Gen1
164 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-11-25 0 Index
165 xxxx xxxxxx หญิง 63 5 8 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2020-01-23 0 Index
166 xxxx xxxxxx ชาย 32 7 23 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2020-08-10 0 Index
167 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-02-03 0 Index
168 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-15 0 Index
169 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-11-10 0 Index
170 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-11-17 7 Gen1
171 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-18 8 Gen1
172 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 20 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-03 0 Index
173 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 14 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-08-06 3 Gen1
174 xxxx xxxxxx ชาย 20 3 15 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-10-15 0 Index
175 xxxx xxxxxx ชาย 20 3 16 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-17 2 Gen1
176 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 7 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2020-09-15 0 Index
177 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-31 0 Index
178 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 28 60011101 Moo 1, Ban Mon 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-18 0 Index
179 xxxx xxxxxx หญิง 4 8 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-04 0 Index
180 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-10 0 Index
181 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-25 0 Index
182 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-29 0 Index
183 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 0 60011109 หมู่ที่ 9 บ้านโรงสีเก่า 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-21 0 Index
184 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 0 60011109 หมู่ที่ 9 บ้านโรงสีเก่า 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2019-11-22 1 Gen1
185 xxxx xxxxxx ชาย 21 7 26 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-16 0 Index
186 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-06 0 Index
187 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 0 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-20 0 Index
188 xxxx xxxxxx ชาย 19 10 28 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-01-24 0 Index
189 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-01 0 Index
190 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-25 0 Index
191 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-25 0 Index
192 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 4 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-08-10 16 Gen1
193 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-16 53 Gen2
194 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 9 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-21 0 Index
195 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-26 5 Gen1
196 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 19 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-18 0 Index
197 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-08-29 0 Index
198 xxxx xxxxxx หญิง 19 4 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-01 0 Index
199 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-19 0 Index
200 xxxx xxxxxx หญิง 13 8 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-22 3 Gen1
201 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-21 0 Index
202 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-23 0 Index
203 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-25 2 Gen1
204 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 4 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-27 0 Index
205 xxxx xxxxxx หญิง 1 2 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-23 0 Index
206 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 2 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-14 0 Index
207 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-12-03 50 Gen2
208 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-07-10 0 Index
209 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-09-18 0 Index
210 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-08-30 0 Index
211 xxxx xxxxxx หญิง 26 6 17 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-01 2 Gen1
212 xxxx xxxxxx หญิง 21 5 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-26 0 Index
213 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-06 11 Gen1
214 xxxx xxxxxx หญิง 24 4 1 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-03-29 0 Index
215 xxxx xxxxxx ชาย 70 7 24 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-25 0 Index
216 xxxx xxxxxx ชาย 46 4 16 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-27 33 Gen2
217 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-20 0 Index
218 xxxx xxxxxx หญิง 13 8 19 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-23 3 Gen1
219 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-01-30 0 Index
220 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-11-20 0 Index
221 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-08 18 Gen1
222 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 26 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-12-28 38 Gen2
223 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 8 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-01-11 52 Gen2
224 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-17 0 Index
225 xxxx xxxxxx หญิง 21 4 19 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-17 0 Index
226 xxxx xxxxxx ชาย 33 2 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-12 26 Gen1
227 xxxx xxxxxx ชาย 25 1 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-08-23 0 Index
228 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011355 ชุมชนนวมินทร์ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-10-19 0 Index
229 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 18 60011355 ชุมชนนวมินทร์ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2020-09-28 0 Index
230 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-25 0 Index
231 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-11 0 Index
232 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 0 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-02-27 0 Index
233 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 18 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-05 0 Index
234 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-12-08 0 Index
235 xxxx xxxxxx หญิง 28 11 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-10-23 0 Index
236 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-01 0 Index
237 xxxx xxxxxx ชาย 22 9 17 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-27 0 Index
238 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 17 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-01-03 0 Index
239 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-04 0 Index
240 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-30 0 Index
241 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-06 7 Gen1
242 xxxx xxxxxx ชาย 29 1 15 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-09 10 Gen1
243 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-21 22 Gen1
244 xxxx xxxxxx หญิง 6 3 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-21 22 Gen1
245 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-24 25 Gen1
246 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-26 27 Gen1
247 xxxx xxxxxx ชาย 1 6 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-28 29 Gen2
248 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-02-18 0 Index
249 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-04 0 Index
250 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-05-06 0 Index
251 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 5 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-05-18 12 Gen1
252 xxxx xxxxxx ชาย 10 6 9 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-06-19 44 Gen2
253 xxxx xxxxxx ชาย 25 5 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-07-18 0 Index
254 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-31 13 Gen1
255 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-01 14 Gen1
256 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2020-08-03 16 Gen1
257 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-06 19 Gen1
258 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-14 27 Gen1
259 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-14 27 Gen1
260 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-20 33 Gen2
261 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-25 38 Gen2
262 xxxx xxxxxx หญิง 36 9 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-26 0 Index
263 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-03-05 0 Index
264 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-11 0 Index
265 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-01-26 0 Index
266 xxxx xxxxxx ชาย 33 11 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-02-03 8 Gen1
267 xxxx xxxxxx หญิง 76 2 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-06 40 Gen2
268 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-15 0 Index
269 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-04-25 0 Index
270 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 23 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-05-25 0 Index
271 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-15 21 Gen1
272 xxxx xxxxxx ชาย 54 10 9 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-06-21 27 Gen1
273 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-22 28 Gen1
274 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-23 29 Gen2
275 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-29 35 Gen2
276 xxxx xxxxxx ชาย 14 10 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-09 45 Gen2
277 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-09 45 Gen2
278 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-09 45 Gen2
279 xxxx xxxxxx หญิง 24 3 0 60011511 หมู่ที่11บ้านพุทธรักษา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2019-12-11 0 Index
280 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 11 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2019-12-02 0 Index
281 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-07 0 Index
282 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-11 4 Gen1
283 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-13 6 Gen1
284 xxxx xxxxxx หญิง 19 9 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-13 6 Gen1
285 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-20 13 Gen1
286 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-24 0 Index
287 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011513 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแกแล 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-06 0 Index
288 xxxx xxxxxx หญิง 20 5 20 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2020-03-02 0 Index
289 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-04-08 37 Gen2
290 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2020-07-16 0 Index
291 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-06 21 Gen1
292 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-14 0 Index
293 xxxx xxxxxx หญิง 26 11 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-16 2 Gen1
294 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 19 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-16 2 Gen1
295 xxxx xxxxxx ชาย 2 8 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-17 3 Gen1
296 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-17 3 Gen1
297 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-11 0 Index
298 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-29 0 Index
299 xxxx xxxxxx ชาย 30 9 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-18 0 Index
300 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-19 0 Index
301 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-25 6 Gen1
302 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-10-07 0 Index
303 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 3 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-29 22 Gen1
304 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 29 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-11-01 25 Gen1
305 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-13 0 Index
306 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 5 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-08-10 0 Index
307 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 28 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-18 0 Index
308 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 1 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-12-04 0 Index
309 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-12-24 20 Gen1
310 xxxx xxxxxx ชาย 23 10 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2020-02-20 0 Index
311 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-03-03 12 Gen1
312 xxxx xxxxxx หญิง 19 1 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2020-08-22 0 Index
313 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-26 35 Gen2
314 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-29 38 Gen2
315 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-06-18 0 Index
316 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-14 26 Gen1
317 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-23 0 Index
318 xxxx xxxxxx ชาย 20 11 9 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-11 19 Gen1
319 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2020-09-25 33 Gen2
320 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-07 0 Index
321 xxxx xxxxxx ชาย 28 11 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-08-23 0 Index
322 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-01 0 Index
323 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-09-15 14 Gen1
324 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-17 0 Index
325 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-03 0 Index
326 xxxx xxxxxx ชาย 24 1 24 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-09 0 Index
327 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-11 2 Gen1
328 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-10-27 18 Gen1
329 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-05 0 Index
330 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 27 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-10-27 0 Index
331 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 8 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-10-27 0 Index
332 xxxx xxxxxx ชาย 19 10 18 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-12-07 41 Gen2
333 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-03-21 0 Index
334 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 9 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-08-29 0 Index
335 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 9 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-09-02 4 Gen1
336 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 26 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-09-04 6 Gen1
337 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 20 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-09-14 0 Index
338 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-27 13 Gen1
339 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 8 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-09-28 14 Gen1
340 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-14 0 Index
341 xxxx xxxxxx ชาย 33 10 16 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2019-11-17 34 Gen2
342 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 1 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-03-17 0 Index
343 xxxx xxxxxx ชาย 45 11 21 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-14 0 Index
344 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 0 60020209 หมู่ที่ 9 บ้านเนินกร่าง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-01-22 0 Index
345 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 26 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-10-03 0 Index
346 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-11-08 0 Index
347 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 18 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-09-26 0 Index
348 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-12-10 0 Index
349 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-26 0 Index
350 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 11 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-12-08 0 Index
351 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 16 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-12-27 19 Gen1
352 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 0 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-03 0 Index
353 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 30 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-09-21 18 Gen1
354 xxxx xxxxxx ชาย 1 5 9 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2020-09-27 24 Gen1
355 xxxx xxxxxx หญิง 74 3 21 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-10-22 0 Index
356 xxxx xxxxxx หญิง 27 2 12 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-02-14 0 Index
357 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 2 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-10-29 0 Index
358 xxxx xxxxxx ชาย 1 10 1 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-11-15 17 Gen1
359 xxxx xxxxxx หญิง 25 2 7 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-01-16 0 Index
360 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 26 60020701 หมู่ที่ 1 บ้านเนินเปร็ง 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2019-12-09 0 Index
361 xxxx xxxxxx ชาย 33 7 10 60020805 หมู่ที่ 5 บ้านท่ารวก 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-09-19 0 Index
362 xxxx xxxxxx หญิง 15 4 24 60020904 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้า 600209 หาดสูง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-09 0 Index
363 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 7 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-15 0 Index
364 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 22 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-03 0 Index
365 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-03-23 0 Index
366 xxxx xxxxxx ชาย 25 6 28 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-10-13 0 Index
367 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 29 60030108 ชุมชนแสงมุกดาพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-01-24 0 Index
368 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 14 60030108 ชุมชนแสงมุกดาพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-06-12 0 Index
369 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-12 0 Index
370 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 21 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-22 10 Gen1
371 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 22 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-05-30 0 Index
372 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 28 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-10-26 0 Index
373 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-04 9 Gen1
374 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 8 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-01-04 0 Index
375 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 0 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-07-26 0 Index
376 xxxx xxxxxx หญิง 31 1 30 60030301 หมู่ที่ 1 บ้านบางไซ 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-10-24 0 Index
377 xxxx xxxxxx ชาย 23 3 14 60030309 หมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง 600303 พิกุล ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2020-02-05 0 Index
378 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 25 60030401 หมู่ที่ 1 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-10-21 0 Index
379 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 20 60030401 หมู่ที่ 1 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-30 40 Gen2
380 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-01-21 0 Index
381 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 19 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-07-17 0 Index
382 xxxx xxxxxx ชาย 2 11 16 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-01-19 0 Index
383 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030507 หมู่ที่7บ้านท่าเตียน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-01 0 Index
384 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 13 60030509 หมู่ที่ 09 บ้านวังใหญ่ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-06-19 0 Index
385 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 8 60030509 หมู่ที่ 09 บ้านวังใหญ่ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-06-29 10 Gen1
386 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030512 หมู่ที่ 12 บ้านวังใหญ่พัฒนา 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-06-12 0 Index
387 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 1 60030613 หมู่ที่ 13 บ้านบางเคียน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-09-04 0 Index
388 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 11 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-10-26 0 Index
389 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 29 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-10 15 Gen1
390 xxxx xxxxxx ชาย 26 1 9 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-15 20 Gen1
391 xxxx xxxxxx หญิง 53 10 5 60030708 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฟบ 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-07 0 Index
392 xxxx xxxxxx หญิง 38 8 16 60030714 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุ่มทอง 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-10-11 0 Index
393 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 2 60030714 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุ่มทอง 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-29 49 Gen2
394 xxxx xxxxxx หญิง 59 8 1 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-10-26 0 Index
395 xxxx xxxxxx ชาย 70 8 15 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-09-16 0 Index
396 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 9 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-09-03 0 Index
397 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 19 60031010 หมู่ 10 ไผ่ขวาง 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2019-11-08 0 Index
398 xxxx xxxxxx ชาย 31 1 15 60031107 หมู่7 บ้านดงพิกุล 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-08-05 0 Index
399 xxxx xxxxxx หญิง 21 11 0 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-06-28 0 Index
400 xxxx xxxxxx หญิง 55 7 3 60031208 หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-02-20 0 Index
401 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-09-15 0 Index
402 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040106 หมู่ที่ 6 บ้านป่ารัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-21 0 Index
403 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040107 โคกมะกอก 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-03 0 Index
404 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-05-18 0 Index
405 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2020-06-01 14 Gen1
406 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2020-06-05 18 Gen1
407 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-06-06 19 Gen1
408 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-13 0 Index
409 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-27 14 Gen1
410 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-05-05 0 Index
411 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-07-16 0 Index
412 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 1 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-10-17 0 Index
413 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60040204 เนินพลวง 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-09-13 0 Index
414 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040204 เนินพลวง 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-09-21 8 Gen1
415 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-07-21 0 Index
416 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-17 27 Gen1
417 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-22 32 Gen2
418 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-02 43 Gen2
419 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60040207 หมู่ที่ 7 บ้านวังแรต 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-09-17 0 Index
420 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040208 หมู่ที่ 8 บ้านหัวทำนบ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-12 0 Index
421 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040208 หมู่ที่ 8 บ้านหัวทำนบ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-27 15 Gen1
422 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60040209 เนินตาเกิด 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2019-11-26 0 Index
423 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-25 0 Index
424 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-31 6 Gen1
425 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-09-13 0 Index
426 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-09-30 17 Gen1
427 xxxx xxxxxx ชาย 40 8 10 60040409 หมู่ที่ 9 เนินแต้ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2020-07-31 0 Index
428 xxxx xxxxxx ชาย 21 2 1 60040409 หมู่ที่ 9 เนินแต้ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2020-07-31 0 Index
429 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60040409 หมู่ที่ 9 เนินแต้ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-02 2 Gen1
430 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040502 หมู่ 2 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-27 0 Index
431 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-25 0 Index
432 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-08-27 2 Gen1
433 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-09-08 0 Index
434 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60050204 หมู่ที่ 4 บ้านบางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-01-02 0 Index
435 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-01-18 0 Index
436 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60050401 หมู่ 1 บ้านท่าแรต 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2020-02-04 0 Index
437 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-09-06 0 Index
438 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-10-14 0 Index
439 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-08-10 0 Index
440 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60050510 หมู่ที่ 10บ้านแดนสว่าง 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-06-03 0 Index
441 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60050603 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2019-11-02 0 Index
442 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60050607 หมู่ที่ 7 บ้านมิตรภาพ 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-11-01 0 Index
443 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-01-17 0 Index
444 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-01-17 0 Index
445 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-06-24 0 Index
446 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60050802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินตะโก 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-12-30 0 Index
447 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-08-23 0 Index
448 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60050810 หมู่ที่ 10 บ้านดงแม่นางเมือง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-07-22 0 Index
449 xxxx xxxxxx ชาย 3 9 6 60050905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2020-06-28 0 Index
450 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-08-12 0 Index
451 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-02-19 0 Index
452 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60051008 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสนามชัย 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-08-13 0 Index
453 xxxx xxxxxx หญิง 2 5 11 60051011 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-21 0 Index
454 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2019-12-14 0 Index
455 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60051201 ม.1 บ้านหนองมะขาม 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-08-25 0 Index
456 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60051203 ม.3 บ้านบึงปลาทู 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-08-04 0 Index
457 xxxx xxxxxx ชาย 43 7 24 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2020-01-16 0 Index
458 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-01-20 4 Gen1
459 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 8 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-12-18 0 Index
460 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-11-20 0 Index
461 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2020-05-11 0 Index
462 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 4 60060306 หมู่ที่ 6 บ้านลาดค้าว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-11-20 0 Index
463 xxxx xxxxxx ชาย 46 1 18 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2020-09-05 0 Index
464 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-09 4 Gen1
465 xxxx xxxxxx หญิง 38 2 9 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2020-09-26 0 Index
466 xxxx xxxxxx ชาย 57 8 7 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-12-04 0 Index
467 xxxx xxxxxx หญิง 86 4 4 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2020-05-07 0 Index
468 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-05-26 19 Gen1
469 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60060404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-11-25 0 Index
470 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60060404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-11-25 0 Index
471 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60060404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-26 1 Gen1
472 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 0 60060404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-11-27 2 Gen1
473 xxxx xxxxxx หญิง 21 5 12 60060404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2020-01-10 46 Gen2
474 xxxx xxxxxx หญิง 38 11 0 60060406 หมู่ที่ 6 บ้านเขาดินใต้ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2019-10-21 0 Index
475 xxxx xxxxxx ชาย 30 7 0 60060408 หมู่ 8 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2019-11-14 0 Index
476 xxxx xxxxxx ชาย 55 8 0 60060408 หมู่ 8 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2019-11-21 7 Gen1
477 xxxx xxxxxx หญิง 74 5 16 60060408 หมู่ 8 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-11-22 8 Gen1
478 xxxx xxxxxx ชาย 29 8 7 60060408 หมู่ 8 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2019-11-27 13 Gen1
479 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-11-25 0 Index
480 xxxx xxxxxx ชาย 62 5 25 60060504 ม.4 บ้านท่าวัว 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2020-01-24 0 Index
481 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60060505 ม.5 บ้านหาดเสลา 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2019-10-07 0 Index
482 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60060505 ม.5 บ้านหาดเสลา 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2020-02-24 0 Index
483 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-10-29 0 Index
484 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 20 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-10 12 Gen1
485 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-12-01 33 Gen2
486 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 26 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2020-03-09 0 Index
487 xxxx xxxxxx ชาย 1 6 3 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-05-19 0 Index
488 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 5 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-28 0 Index
489 xxxx xxxxxx หญิง 30 6 3 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-08 11 Gen1
490 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-03 0 Index
491 xxxx xxxxxx หญิง 25 1 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-30 27 Gen1
492 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 0 60070102 หมู่ที่ 2 บ้านตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-06-26 0 Index
493 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-06-02 0 Index
494 xxxx xxxxxx ชาย 35 6 26 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-03 0 Index
495 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 20 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-01-01 0 Index
496 xxxx xxxxxx ชาย 26 3 26 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-08 0 Index
497 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 10 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-13 5 Gen1
498 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070112 หมู่ที่ 12 บ้านเขาดิน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-12 0 Index
499 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 21 60070113 เทศบาลเมืองตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-13 0 Index
500 xxxx xxxxxx หญิง 42 5 19 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-09 0 Index
501 xxxx xxxxxx หญิง 50 10 1 60070121 หมู่ที่ 21 บ้านสามัคคีหน้ากองบิน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-25 0 Index
502 xxxx xxxxxx หญิง 56 9 0 60070121 หมู่ที่ 21 บ้านสามัคคีหน้ากองบิน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-29 4 Gen1
503 xxxx xxxxxx ชาย 51 5 0 60070121 หมู่ที่ 21 บ้านสามัคคีหน้ากองบิน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-02 8 Gen1
504 xxxx xxxxxx หญิง 57 10 12 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-30 0 Index
505 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 5 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2019-11-04 0 Index
506 xxxx xxxxxx ชาย 54 4 15 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2020-06-12 0 Index
507 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-06-24 0 Index
508 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 30 60070158 ชุมชนที่ 8 ชุมชนตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-27 0 Index
509 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 0 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-16 0 Index
510 xxxx xxxxxx ชาย 23 11 0 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-17 1 Gen1
511 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 0 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-18 2 Gen1
512 xxxx xxxxxx หญิง 5 4 16 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-21 5 Gen1
513 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 28 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-03-13 0 Index
514 xxxx xxxxxx หญิง 52 4 17 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-10 0 Index
515 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 21 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-01-19 0 Index
516 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 26 60070173 ชุมชนที่ 23 ชุมชนมาลัย 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-02-24 0 Index
517 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-14 0 Index
518 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 12 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-12 0 Index
519 xxxx xxxxxx ชาย 39 8 5 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-27 0 Index
520 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 19 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-27 0 Index
521 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-03 7 Gen1
522 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-04 8 Gen1
523 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070202 หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-04 0 Index
524 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-06-11 0 Index
525 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 20 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-22 0 Index
526 xxxx xxxxxx ชาย 41 10 21 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-01-07 0 Index
527 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-04 0 Index
528 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 10 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-17 13 Gen1
529 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 20 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-22 18 Gen1
530 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 20 60070257 พรหมศิลา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-27 0 Index
531 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 20 60070311 หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-03-22 0 Index
532 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 1 60070311 หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-04-17 26 Gen1
533 xxxx xxxxxx ชาย 2 1 0 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2019-11-23 0 Index
534 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 2 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-04 0 Index
535 xxxx xxxxxx หญิง 21 6 2 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-04 0 Index
536 xxxx xxxxxx หญิง 19 10 11 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-22 18 Gen1
537 xxxx xxxxxx ชาย 29 10 8 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-21 0 Index
538 xxxx xxxxxx ชาย 7 1 10 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-24 3 Gen1
539 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 21 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-27 6 Gen1
540 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2020-07-18 0 Index
541 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-24 6 Gen1
542 xxxx xxxxxx ชาย 2 8 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2020-09-14 0 Index
543 xxxx xxxxxx ชาย 21 4 0 60070408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวตากลาน 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-10 0 Index
544 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-06 0 Index
545 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-18 12 Gen1
546 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 15 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-17 42 Gen2
547 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 15 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-21 46 Gen2
548 xxxx xxxxxx หญิง 25 3 25 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-06 0 Index
549 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-06 0 Index
550 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-13 38 Gen2
551 xxxx xxxxxx ชาย 21 2 3 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-18 0 Index
552 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 28 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-21 3 Gen1
553 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 29 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-17 0 Index
554 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 21 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-24 7 Gen1
555 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60070507 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยอ 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-12-18 0 Index
556 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 0 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-10-08 0 Index
557 xxxx xxxxxx หญิง 19 4 5 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-10-12 4 Gen1
558 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-06 29 Gen2
559 xxxx xxxxxx ชาย 2 11 0 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-07 30 Gen2
560 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 0 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-07 30 Gen2
561 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-07 30 Gen2
562 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 6 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-09 32 Gen2
563 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 4 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-10 33 Gen2
564 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 30 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ลาดยาว 2019-11-16 39 Gen2
565 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 0 60070512 หมู่ที่ 12 บ้านซับสัมพันธ์ 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-14 0 Index
566 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 5 60070514 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้ำลูด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-19 0 Index
567 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 2 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-09 0 Index
568 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 18 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-11 0 Index
569 xxxx xxxxxx ชาย 41 4 3 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-05-04 0 Index
570 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 25 60070701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแอก 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-06 0 Index
571 xxxx xxxxxx ชาย 38 10 20 60070701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแอก 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-26 20 Gen1
572 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 5 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-28 0 Index
573 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 0 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-03 6 Gen1
574 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-14 17 Gen1
575 xxxx xxxxxx หญิง 55 5 19 60070705 หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-10 0 Index
576 xxxx xxxxxx หญิง 26 10 26 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-30 0 Index
577 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60070707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองละมั่ง 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-07-14 0 Index
578 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 24 60070707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองละมั่ง 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-17 3 Gen1
579 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60070801 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทะเลทราย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-04 0 Index
580 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 16 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-09-10 0 Index
581 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 21 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-12-25 0 Index
582 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 26 60070901 หมู่ที่ 1 บ้านลาดทิพยรส 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-04-09 0 Index
583 xxxx xxxxxx หญิง 26 5 26 60070902 หมู่ที่ 2 บ้านหนองคูน้อย 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-06-26 0 Index
584 xxxx xxxxxx ชาย 19 4 28 60070904 หมู่ที่ 4 บ้านเขาขวาง 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-01-21 0 Index
585 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 0 60070908 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโบสถ์ 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-04-23 0 Index
586 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 19 60070913 หมู่ที่ 13 บ้านรักเจริญ 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-01-31 0 Index
587 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 3 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-10-06 0 Index
588 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 25 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-23 0 Index
589 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-05 13 Gen1
590 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 21 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-08 16 Gen1
591 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 29 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-22 30 Gen2
592 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-07-28 0 Index
593 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 8 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-05 8 Gen1
594 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 24 60071005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-24 0 Index
595 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 22 60071005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-12-01 7 Gen1
596 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 26 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-10-07 0 Index
597 xxxx xxxxxx หญิง 14 1 11 60071007 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์คอย 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-12 0 Index
598 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-14 0 Index
599 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 0 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-08-17 3 Gen1
600 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2019-11-07 0 Index
601 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2020-08-22 0 Index
602 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 24 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-18 27 Gen1
603 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-27 0 Index
604 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-29 2 Gen1
605 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-30 3 Gen1
606 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-31 4 Gen1
607 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-06 10 Gen1
608 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-09 13 Gen1
609 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080204 หมู่ที่ 4 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-06 0 Index
610 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080205 หมู่ที่ 5 บ้านวังใหญ่ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-28 0 Index
611 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพธิ์ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-13 0 Index
612 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60080208 หมู่ที่ 8 บ้านโคก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-24 0 Index
613 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080209 หมู่ที่ 9 บ้านพนมรอกใต้ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-23 0 Index
614 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080209 หมู่ที่ 9 บ้านพนมรอกใต้ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-06 14 Gen1
615 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080209 หมู่ที่ 9 บ้านพนมรอกใต้ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-06 14 Gen1
616 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60080210 หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-06 0 Index
617 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080211 หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-06-25 0 Index
618 xxxx xxxxxx หญิง 31 8 9 60080301 หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนนเหนือ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-30 0 Index
619 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080302 หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนนใต้ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2020-09-12 0 Index
620 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080302 หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนนใต้ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2020-09-25 13 Gen1
621 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080304 หมู่ที่4 บ้านหนองเนิน 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-13 0 Index
622 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080304 หมู่ที่4 บ้านหนองเนิน 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-13 0 Index
623 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080304 หมู่ที่4 บ้านหนองเนิน 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-13 0 Index
624 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-18 0 Index
625 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-10-17 0 Index
626 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-10-28 0 Index
627 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60080401 หมู่ที่ 1 บ้านสายลำโพงใต้ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-27 0 Index
628 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080409 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำใส 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2020-09-19 0 Index
629 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080410 หมู่ที่ 10 บ้านเนินตาลเสี้ยน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-27 0 Index
630 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080410 หมู่ที่ 10 บ้านเนินตาลเสี้ยน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-27 0 Index
631 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080410 หมู่ที่ 10 บ้านเนินตาลเสี้ยน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-08-03 7 Gen1
632 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60080413 หมู่ที่ 13 บ้านหนองจิกรางพัฒนา 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2020-07-31 0 Index
633 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60080413 หมู่ที่ 13 บ้านหนองจิกรางพัฒนา 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-03 3 Gen1
634 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080413 หมู่ที่ 13 บ้านหนองจิกรางพัฒนา 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-06 6 Gen1
635 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 14 60080414 หมู่ที่ 14 บ้านหนองทับพระ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-31 0 Index
636 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60080415 หมู่ที่ 15 บ้านคลอง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-27 0 Index
637 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60080501 หมู่ที่1บ้านท่าสุ่ม 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-06 0 Index
638 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-10-06 0 Index
639 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-10-17 11 Gen1
640 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-06-24 0 Index
641 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-05 11 Gen1
642 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-13 19 Gen1
643 xxxx xxxxxx ชาย 24 8 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2020-08-30 0 Index
644 xxxx xxxxxx หญิง 9 7 25 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2019-11-14 0 Index
645 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-11-03 0 Index
646 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60080509 หมู่ที่9 บ้านวังรอใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2020-07-09 0 Index
647 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60080509 หมู่ที่9 บ้านวังรอใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-20 11 Gen1
648 xxxx xxxxxx หญิง 35 1 0 60080510 หมู่ที่ 10 บ้านขอนดู่ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ร่มฉัตร 2019-10-09 0 Index
649 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรม 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2019-11-01 0 Index
650 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080607 หมู่ที่ 7 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-10-17 0 Index
651 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 12 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-08-16 0 Index
652 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080613 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-07 0 Index
653 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-10-07 0 Index
654 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-08-08 0 Index
655 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-07-27 0 Index
656 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-11-12 0 Index
657 xxxx xxxxxx หญิง 30 7 30 60080904 หมู่ที่ 4 บ้านคร่อเรียงราย 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2020-08-06 0 Index
658 xxxx xxxxxx ชาย 15 7 20 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2020-09-12 0 Index
659 xxxx xxxxxx หญิง 67 1 28 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2019-12-01 0 Index
660 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2019-11-03 0 Index
661 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60081007 หมู่ที่ 7 บ้านพุขาม 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2020-09-12 0 Index
662 xxxx xxxxxx หญิง 3 4 0 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-10 0 Index
663 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-07 0 Index
664 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-02 0 Index
665 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-03 1 Gen1
666 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-24 0 Index
667 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-01 0 Index
668 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2019-10-07 6 Gen1
669 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-28 27 Gen1
670 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-05 35 Gen2
671 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-06 36 Gen2
672 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-13 43 Gen2
673 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-18 0 Index
674 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-09 0 Index
675 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-07 0 Index
676 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-26 0 Index
677 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-30 4 Gen1
678 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-05 10 Gen1
679 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 บ้านใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-22 0 Index
680 xxxx xxxxxx ชาย 22 9 30 60090206 หมู่ที่ 06 บ้านใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-26 4 Gen1
681 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 บ้านใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-11 20 Gen1
682 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 บ้านใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-25 34 Gen2
683 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090207 หมู่ที่ 07 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-10 0 Index
684 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60090207 หมู่ที่ 07 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-20 10 Gen1
685 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090207 หมู่ที่ 07 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-21 11 Gen1
686 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60090207 หมู่ที่ 07 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-02 23 Gen1
687 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60090208 หมู่ที่ 08 บ้านวังคาง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-05 0 Index
688 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60090208 หมู่ที่ 08 บ้านวังคาง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-06 1 Gen1
689 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090208 หมู่ที่ 08 บ้านวังคาง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-19 14 Gen1
690 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-26 0 Index
691 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-07 0 Index
692 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-17 0 Index
693 xxxx xxxxxx ชาย 52 3 3 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-19 2 Gen1
694 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 0 60090212 หมู่ที่ 12 บ้านกระชัด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-22 0 Index
695 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090213 หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงชัยเหนือ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-21 0 Index
696 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60090213 หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงชัยเหนือ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-31 10 Gen1
697 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60090213 หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงชัยเหนือ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-09 19 Gen1
698 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-07-16 0 Index
699 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-27 0 Index
700 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-20 0 Index
701 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-07 18 Gen1
702 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090304 หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช. หนองบัว 2020-09-29 0 Index
703 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-02 0 Index
704 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-08 0 Index
705 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-06 0 Index
706 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-18 0 Index
707 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-12-20 0 Index
708 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-20 0 Index
709 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-14 0 Index
710 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 12 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-03 0 Index
711 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 28 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2020-08-25 0 Index
712 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090405 05ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-08 0 Index
713 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-19 0 Index
714 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 0 60090408 08โนนสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-10 0 Index
715 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-08 0 Index
716 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-27 0 Index
717 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-08 12 Gen1
718 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-09 0 Index
719 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60090413 13หนองผักแว่น 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-08 0 Index
720 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 4 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2019-10-03 0 Index
721 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60090417 17วังโพธิ์ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2019-10-14 0 Index
722 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090417 17วังโพธิ์ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-25 0 Index
723 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090417 17วังโพธิ์ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-30 5 Gen1
724 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090417 17วังโพธิ์ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-05 11 Gen1
725 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-20 0 Index
726 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-23 3 Gen1
727 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-31 11 Gen1
728 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-01 12 Gen1
729 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-03 14 Gen1
730 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60090502 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ประชาสรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-04 0 Index
731 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 0 60090502 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ประชาสรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-18 14 Gen1
732 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090502 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ประชาสรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-11 38 Gen2
733 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090502 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ประชาสรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-18 0 Index
734 xxxx xxxxxx ชาย 26 9 0 60090503 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2019-11-30 0 Index
735 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090504 หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-15 0 Index
736 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 0 60090504 หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2019-11-18 3 Gen1
737 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090504 หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-24 9 Gen1
738 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60090509 หมู่ที่ 9 บ้านคีรีล้อม 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-10 0 Index
739 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090512 บ้านหนองต้น 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-10 0 Index
740 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-26 0 Index
741 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-22 0 Index
742 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-10 19 Gen1
743 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-23 0 Index
744 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-04 12 Gen1
745 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-31 0 Index
746 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-11 0 Index
747 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-21 10 Gen1
748 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-03-12 0 Index
749 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60090610 หมู่ที่ 10 บ้านเขาสามหมื่น 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-07-31 0 Index
750 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-31 0 Index
751 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-02 2 Gen1
752 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-18 0 Index
753 xxxx xxxxxx หญิง 2 5 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-07-31 0 Index
754 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-05 5 Gen1
755 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-11 11 Gen1
756 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-08-31 31 Gen2
757 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-01 32 Gen2
758 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-11 42 Gen2
759 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 12 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-14 45 Gen2
760 xxxx xxxxxx หญิง 1 3 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-05 0 Index
761 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 14 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-07-06 0 Index
762 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-10-03 0 Index
763 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-09-17 0 Index
764 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-09-26 9 Gen1
765 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2019-11-19 0 Index
766 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 23 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-01-07 0 Index
767 xxxx xxxxxx หญิง 1 3 0 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-01-11 4 Gen1
768 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 12 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-12-13 0 Index
769 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 21 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-02-25 0 Index
770 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 18 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-04-02 37 Gen2
771 xxxx xxxxxx หญิง 31 9 0 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2020-01-13 0 Index
772 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-03-11 0 Index
773 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-03-12 1 Gen1
774 xxxx xxxxxx ชาย 23 10 0 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-08-19 0 Index
775 xxxx xxxxxx ชาย 26 3 0 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-02-20 0 Index
776 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 18 60100107 หมู่ที่ 7.บ้านท่าแร่ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-09-18 0 Index
777 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 10 60100108 หมู่ที่ 8.บ้านหนองใหญ่ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-01-03 0 Index
778 xxxx xxxxxx หญิง 30 3 19 60100109 หมู่ที่ 9.บ้านวงศ์มหาพรหม เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-09-03 0 Index
779 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 14 60100203 หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-02-12 0 Index
780 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-08-29 0 Index
781 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 27 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-03-12 0 Index
782 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-21 0 Index
783 xxxx xxxxxx ชาย 61 0 27 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-09-04 0 Index
784 xxxx xxxxxx หญิง 19 11 14 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-08-08 0 Index
785 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 28 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-08-15 0 Index
786 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 8 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-08-24 0 Index
787 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 27 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-09-25 0 Index
788 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 20 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-10-13 0 Index
789 xxxx xxxxxx หญิง 23 11 6 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-10-13 0 Index
790 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-11-16 0 Index
791 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-26 0 Index
792 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-26 0 Index
793 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 22 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2019-11-17 0 Index
794 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 7 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-01-04 48 Gen2
795 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 8 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-01-04 48 Gen2
796 xxxx xxxxxx หญิง 24 10 10 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-01-05 49 Gen2
797 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 9 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-01-06 50 Gen2
798 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-02-02 0 Index
799 xxxx xxxxxx หญิง 33 2 29 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-08-23 0 Index
800 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 25 60100309 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตั้ง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2019-12-24 0 Index
801 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 13 60100310 หมู่ที่ 10 บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2020-01-29 0 Index
802 xxxx xxxxxx ชาย 31 10 4 60100310 หมู่ที่ 10 บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-01-30 1 Gen1
803 xxxx xxxxxx หญิง 0 11 7 60100314 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำพุ 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-07-25 0 Index
804 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60100404 หมู่ที่ 4 บ้านบน 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-01-02 0 Index
805 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60100404 หมู่ที่ 4 บ้านบน 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-09-05 0 Index
806 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60100407 หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหัก 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-09-10 0 Index
807 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 27 60100602 หมู่ที่ 2บ้านใหม่ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-11-15 0 Index
808 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 3 60100602 หมู่ที่ 2บ้านใหม่ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-02-12 0 Index
809 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2019-11-23 0 Index
810 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 5 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2019-12-02 0 Index
811 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 22 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-08-20 0 Index
812 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 13 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2020-08-28 8 Gen1
813 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 2 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2020-08-31 11 Gen1
814 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 15 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-09-06 17 Gen1
815 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 25 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2020-09-08 19 Gen1
816 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-14 25 Gen1
817 xxxx xxxxxx ชาย 0 11 16 60100711 หมู่ที่ 11 บ้านฉอกสวรรค์ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2020-09-23 0 Index
818 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-12-06 0 Index
819 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-12-13 7 Gen1
820 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 3 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-01-13 38 Gen2
821 xxxx xxxxxx หญิง 69 6 18 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-07-19 0 Index
822 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 19 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-10-22 0 Index
823 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 19 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2019-10-22 0 Index
824 xxxx xxxxxx ชาย 26 5 29 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2020-09-26 0 Index
825 xxxx xxxxxx หญิง 1 10 27 60100902 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-06-20 0 Index
826 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60100908 บ้านคลองบางหวาย 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2019-10-16 0 Index
827 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 21 60100908 บ้านคลองบางหวาย 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2020-08-11 0 Index
828 xxxx xxxxxx ชาย 32 1 0 60101006 บ้านหนองกลอย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-08-30 0 Index
829 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60101006 บ้านหนองกลอย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-14 15 Gen1
830 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 9 60101009 หมู่ที่ 9 บ้านสระบัวใต้ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-09-18 0 Index
831 xxxx xxxxxx หญิง 3 7 17 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-18 0 Index
832 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2020-08-27 9 Gen1
833 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-28 0 Index
834 xxxx xxxxxx หญิง 36 9 27 60101013 หมู่ที่ 13 บ้านพุตาเมือง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-08-23 0 Index
835 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60101018 หมู่ที่ 18 บ้านเขาวงกลาง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-09-24 0 Index
836 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 0 60101112 หมู่ 12 บ้านลับโลกพัฒนา 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2020-09-26 0 Index
837 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 9 60110101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-02 0 Index
838 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 7 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-21 0 Index
839 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-07-26 5 Gen1
840 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 26 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-31 10 Gen1
841 xxxx xxxxxx หญิง 0 10 22 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2020-08-01 11 Gen1
842 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 25 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-08-03 13 Gen1
843 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 28 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-08 18 Gen1
844 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2020-08-08 18 Gen1
845 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 1 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-11 21 Gen1
846 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 13 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-11 21 Gen1
847 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 13 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-12 22 Gen1
848 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 2 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-02 43 Gen2
849 xxxx xxxxxx หญิง 39 6 26 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-04 45 Gen2
850 xxxx xxxxxx หญิง 3 4 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-05 46 Gen2
851 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-07 48 Gen2
852 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 2 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-07 48 Gen2
853 xxxx xxxxxx หญิง 23 1 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-03-20 0 Index
854 xxxx xxxxxx ชาย 31 7 9 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-31 0 Index
855 xxxx xxxxxx หญิง 53 7 16 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2020-08-19 19 Gen1
856 xxxx xxxxxx หญิง 34 6 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2020-08-20 20 Gen1
857 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-29 29 Gen2
858 xxxx xxxxxx หญิง 49 2 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-02 33 Gen2
859 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 8 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-02 33 Gen2
860 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 7 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2020-09-09 40 Gen2
861 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-03-08 0 Index
862 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 23 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-07 0 Index
863 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-08-22 15 Gen1
864 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-25 18 Gen1
865 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 7 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-28 21 Gen1
866 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-08-29 22 Gen1
867 xxxx xxxxxx ชาย 6 1 1 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-31 24 Gen1
868 xxxx xxxxxx หญิง 93 9 2 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-02 26 Gen1
869 xxxx xxxxxx ชาย 1 10 17 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-24 0 Index
870 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 18 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-11 18 Gen1
871 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 1 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-27 0 Index
872 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-27 0 Index
873 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 7 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-06 10 Gen1
874 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-07 11 Gen1
875 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 25 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-09 13 Gen1
876 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-11 15 Gen1
877 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 18 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-18 22 Gen1
878 xxxx xxxxxx ชาย 23 7 13 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-09 0 Index
879 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2020-08-15 6 Gen1
880 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 27 60110114 หมู่ 14 บ้านดอนธาตุ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-09 0 Index
881 xxxx xxxxxx ชาย 29 9 11 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-19 0 Index
882 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 12 60110202 หมู่ที่ 2 วังหิน 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-08 0 Index
883 xxxx xxxxxx หญิง 31 7 21 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-24 0 Index
884 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60110210 หมู่ที่ 10 บ้านเทียนชัย 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-09-29 0 Index
885 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 17 60110301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระโดน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-17 0 Index
886 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 2 60110304 หมู่ที่ 4 บ้านวังม้า 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-10-13 0 Index
887 xxxx xxxxxx หญิง 33 4 6 60110304 หมู่ที่ 4 บ้านวังม้า 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-17 0 Index
888 xxxx xxxxxx ชาย 30 8 0 60110307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทิง 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-27 0 Index
889 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 8 60110310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-12 0 Index
890 xxxx xxxxxx ชาย 27 2 0 60110310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-16 4 Gen1
891 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 22 60110310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-09 28 Gen1
892 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 29 60110312 หมู่ที่ 12 บ้านเกาะเปา 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-07 0 Index
893 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 0 60110312 หมู่ที่ 12 บ้านเกาะเปา 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-09 2 Gen1
894 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 15 60110312 หมู่ที่ 12 บ้านเกาะเปา 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2020-09-09 0 Index
895 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 18 60110316 หมู่ที่ 16 บ้านไร่ใหญ่ 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-17 0 Index
896 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 2 60110316 หมู่ที่ 16 บ้านไร่ใหญ่ 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-23 6 Gen1
897 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 0 60110316 หมู่ที่ 16 บ้านไร่ใหญ่ 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-27 10 Gen1
898 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 0 60110316 หมู่ที่ 16 บ้านไร่ใหญ่ 601103 วังม้า ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-08-10 24 Gen1
899 xxxx xxxxxx หญิง 39 2 19 60110401 หมู่ที่ 1 บ้านวังตาทอง 601104 วังเมือง ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-23 0 Index
900 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 27 60110401 หมู่ที่ 1 บ้านวังตาทอง 601104 วังเมือง ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-24 1 Gen1
901 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 6 60110408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม 601104 วังเมือง ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-11 0 Index
902 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 30 60110606 หมู่ที่ 6 วังแจง 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-01-21 0 Index
903 xxxx xxxxxx หญิง 41 10 8 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-26 0 Index
904 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 27 60110703 หมู่ที่ 3 บ้านดอนตะเคียน 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-08 0 Index
905 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 17 60110808 หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-19 0 Index
906 xxxx xxxxxx ชาย 34 3 16 60110808 หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-20 1 Gen1
907 xxxx xxxxxx หญิง 20 2 0 60110808 หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-07-27 8 Gen1
908 xxxx xxxxxx หญิง 21 5 27 60110902 หมู่ที่ 2 บ้านบึงหล่ม 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-12 0 Index
909 xxxx xxxxxx หญิง 25 4 9 60110902 หมู่ที่ 2 บ้านบึงหล่ม 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-16 4 Gen1
910 xxxx xxxxxx หญิง 39 2 15 60110902 หมู่ที่ 2 บ้านบึงหล่ม 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-16 4 Gen1
911 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 3 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-29 0 Index
912 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 2 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-11 0 Index
913 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 27 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-25 14 Gen1
914 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 13 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-02 0 Index
915 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 4 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-15 13 Gen1
916 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 12 60111603 หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-07-08 0 Index
917 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 19 60111606 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตะโก 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-12-11 0 Index
918 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 10 60111606 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตะโก 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-03-18 0 Index
919 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 11 60111607 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2020-09-13 0 Index
920 xxxx xxxxxx หญิง 29 11 17 60111607 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-25 12 Gen1
921 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 16 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-11-21 0 Index
922 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 2 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-12-01 10 Gen1
923 xxxx xxxxxx หญิง 15 2 29 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-12-01 10 Gen1
924 xxxx xxxxxx ชาย 26 3 1 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2019-12-02 11 Gen1
925 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 7 60111611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-02-27 0 Index
926 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 21 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2020-03-22 0 Index
927 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 23 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-03-26 4 Gen1
928 xxxx xxxxxx หญิง 26 8 19 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-03-28 6 Gen1
929 xxxx xxxxxx ชาย 2 5 3 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-03-28 6 Gen1
930 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 25 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-03-28 6 Gen1
931 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-03-29 7 Gen1
932 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-04-02 11 Gen1
933 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 24 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2020-04-18 27 Gen1
934 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 28 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-24 0 Index
935 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 8 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-24 0 Index
936 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 8 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-28 4 Gen1
937 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 23 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-06 13 Gen1
938 xxxx xxxxxx ชาย 6 1 17 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-16 23 Gen1
939 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 16 60111701 หมู่ที่ 01 บ้านสวนขวัญ 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-09-22 0 Index
940 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 23 60111704 หมู่ที่ 04 บ้านหนองโขมง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-06-05 0 Index
941 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 14 60111704 หมู่ที่ 04 บ้านหนองโขมง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-06-30 25 Gen1
942 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 16 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-31 0 Index
943 xxxx xxxxxx ชาย 31 8 14 60111706 หมู่ที่ 06 บ้านหนองจิกโคกช้าง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-15 0 Index
944 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 18 60111706 หมู่ที่ 06 บ้านหนองจิกโคกช้าง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-17 2 Gen1
945 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 5 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-07-21 0 Index
946 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 18 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-30 9 Gen1
947 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 5 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-05 0 Index
948 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 9 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-07 2 Gen1
949 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 30 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-16 11 Gen1
950 xxxx xxxxxx หญิง 23 7 0 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-18 13 Gen1
951 xxxx xxxxxx ชาย 21 5 0 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-18 13 Gen1
952 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 0 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-18 13 Gen1
953 xxxx xxxxxx ชาย 51 6 19 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-20 15 Gen1
954 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 1 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-20 15 Gen1
955 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-07-20 15 Gen1
956 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 26 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-21 16 Gen1
957 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-21 16 Gen1
958 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 7 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-07-21 16 Gen1
959 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 0 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-07-28 23 Gen1
960 xxxx xxxxxx หญิง 26 8 23 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-08-09 35 Gen2
961 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 0 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-08-10 36 Gen2
962 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-10-15 0 Index
963 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-08-19 0 Index
964 xxxx xxxxxx หญิง 23 5 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-13 25 Gen1
965 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 0 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-21 0 Index
966 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60120105 บ้านไผ่นาเริง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-08-17 0 Index
967 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 0 60120105 บ้านไผ่นาเริง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-08-18 1 Gen1
968 xxxx xxxxxx หญิง 5 2 0 60120105 บ้านไผ่นาเริง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-11 25 Gen1
969 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120108 บ้านมะขามงาม 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-08-17 0 Index
970 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 0 60120201 หมู่ที่ 1 บ้านลำพยนต์ 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-10-28 0 Index
971 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 0 60120202 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำวิ่ง 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-15 0 Index
972 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 0 60120203 หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะบองนาค 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-08-30 0 Index
973 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 0 60120203 หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะบองนาค 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-02 3 Gen1
974 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 0 60120206 หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสง่า 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-25 0 Index
975 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60120301 หมู่ที่ 1 บ้านสุขสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-06-21 0 Index
976 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 0 60120301 หมู่ที่ 1 บ้านสุขสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-07-18 27 Gen1
977 xxxx xxxxxx ชาย 64 8 0 60120301 หมู่ที่ 1 บ้านสุขสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-07 0 Index
978 xxxx xxxxxx หญิง 3 7 0 60120302 บ้านเกษตรชัย 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-11-23 0 Index
979 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2020-08-14 0 Index
980 xxxx xxxxxx หญิง 42 8 0 60120308 หมู่ที่ 8 บ้านซับสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-25 0 Index
981 xxxx xxxxxx ชาย 1 10 0 60120310 หมู่ที่ 10 บ้านเขาดิน 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-02 0 Index
982 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 0 60120407 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-11-04 0 Index
983 xxxx xxxxxx ชาย 47 8 0 60120502 หมู่ที่ 2 บ้านชอนทุเรียน 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-04-28 0 Index
984 xxxx xxxxxx หญิง 39 6 0 60120603 หมู่ที่3 บ้านดำรงรักษ์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-10-01 0 Index
985 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 0 60120603 หมู่ที่3 บ้านดำรงรักษ์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-10-18 17 Gen1
986 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 0 60120605 หมู่ที่ 5 บ้านอุดมธัญญา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-24 0 Index
987 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60120607 หมู่ที่ 7 บ้านโค้งบ้านใหม่ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2019-12-27 0 Index
988 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60120612 หมู่ที่ 12 บ้านสระเกตุโมรี 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2019-11-21 0 Index
989 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 0 60120613 หมู่ที่ 13 บ้านพุม่วง 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-28 0 Index
990 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-04-13 0 Index
991 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 7 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2020-04-17 4 Gen1
992 xxxx xxxxxx หญิง 19 1 0 60120702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสลา 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-11-26 0 Index
993 xxxx xxxxxx ชาย 29 1 0 60120702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสลา 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-02-18 0 Index
994 xxxx xxxxxx ชาย 26 4 0 60120702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเสลา 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-02-19 1 Gen1
995 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60120704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2019-11-16 0 Index
996 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 0 60120704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-07-10 0 Index
997 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 0 60120705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองระกำ 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-09-26 0 Index
998 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 2 60120706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2020-08-08 0 Index
999 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 26 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-11-07 0 Index
1000 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 0 60130102 หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-10-21 0 Index
1001 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 26 60130102 หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-20 0 Index
1002 xxxx xxxxxx ชาย 0 11 3 60130105 หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทรายทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-02-17 0 Index
1003 xxxx xxxxxx หญิง 54 5 20 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-19 0 Index
1004 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 30 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-03 46 Gen2
1005 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 25 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-05 0 Index
1006 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 26 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-20 0 Index
1007 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 3 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-09 20 Gen1
1008 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 20 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-14 25 Gen1
1009 xxxx xxxxxx ชาย 24 1 11 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-31 42 Gen2
1010 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 18 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-02-10 52 Gen2
1011 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 28 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-02-13 55 Gen2
1012 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 3 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-02-23 0 Index
1013 xxxx xxxxxx หญิง 36 10 11 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-03-13 19 Gen1
1014 xxxx xxxxxx ชาย 72 0 0 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-08-10 0 Index
1015 xxxx xxxxxx หญิง 35 7 29 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-30 0 Index
1016 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 6 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-30 31 Gen2
1017 xxxx xxxxxx ชาย 46 10 4 60130301 หมู่ที่ 01 บ้านหินดาด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2020-08-01 0 Index
1018 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 2 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-10-29 0 Index
1019 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 25 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-02 0 Index
1020 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 2 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-26 0 Index
1021 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60130303 หมู่ที่ 03 บ้านมอสาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ศรีสวรรค์ 2019-10-07 0 Index
1022 xxxx xxxxxx ชาย 34 6 16 60130303 หมู่ที่ 03 บ้านมอสาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-11 0 Index
1023 xxxx xxxxxx ชาย 38 4 18 60130303 หมู่ที่ 03 บ้านมอสาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-28 0 Index
1024 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 17 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-02 0 Index
1025 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 0 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-17 15 Gen1
1026 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 21 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-20 18 Gen1
1027 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 22 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-25 23 Gen1
1028 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 3 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-12-25 23 Gen1
1029 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 13 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-14 43 Gen2
1030 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 11 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-15 44 Gen2
1031 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 22 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-20 49 Gen2
1032 xxxx xxxxxx ชาย 18 6 4 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-26 55 Gen2
1033 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 19 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-02-04 0 Index
1034 xxxx xxxxxx ชาย 19 4 5 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-02-20 16 Gen1
1035 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 2 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-03-04 29 Gen2
1036 xxxx xxxxxx หญิง 28 3 30 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-10 0 Index
1037 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 0 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ร่มฉัตร 2019-11-01 0 Index
1038 xxxx xxxxxx หญิง 37 1 17 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-04-15 0 Index
1039 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 23 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-14 0 Index
1040 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 5 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-19 5 Gen1
1041 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 1 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-31 17 Gen1
1042 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 21 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-02 19 Gen1
1043 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 19 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-23 0 Index
1044 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 27 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-16 24 Gen1
1045 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 17 60130308 หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-12 0 Index
1046 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 19 60130308 หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-23 42 Gen2
1047 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 8 60130309 หมู่ที่ 09 บ้านเกาะใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-06-30 0 Index
1048 xxxx xxxxxx หญิง 56 2 20 60130309 หมู่ที่ 09 บ้านเกาะใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-12 12 Gen1
1049 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 7 60130309 หมู่ที่ 09 บ้านเกาะใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-19 50 Gen2
1050 xxxx xxxxxx หญิง 23 9 3 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-01-14 0 Index
1051 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 29 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-03 0 Index
1052 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 0 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-08-24 52 Gen2
1053 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 16 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-14 0 Index
1054 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 18 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-10-10 0 Index
1055 xxxx xxxxxx หญิง 68 5 26 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-06-30 0 Index
1056 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 10 60130316 หมู่ที่ 16 บ้านยุบใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-11 0 Index
1057 xxxx xxxxxx หญิง 63 4 6 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-17 0 Index
1058 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 17 60130321 หมู่ที่ 21 บ้านมอช้างงาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-18 0 Index
1059 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 30 60130321 หมู่ที่ 21 บ้านมอช้างงาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-18 0 Index
1060 xxxx xxxxxx หญิง 51 5 28 60130322 หมู่ที่ 22 บ้านแม่คลองคต 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-10-06 0 Index
1061 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 28 60130323 หมู่ที่ 23 บ้านฝาถัง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-23 0 Index
1062 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 11 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-03-25 0 Index
1063 xxxx xxxxxx ชาย 47 2 5 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-19 0 Index
1064 xxxx xxxxxx หญิง 48 7 20 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-19 0 Index
1065 xxxx xxxxxx หญิง 63 11 30 60130325 หมู่ที่ 25 บ้านบุ่งผักหนาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-04 0 Index
1066 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 0 60130404 หมู่ที่ 04 บ้านคลองสำราญ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-10 0 Index
1067 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 2 60130407 หมู่ 7 บ้านวัด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพ.ปากน้ำโพ 2019-12-02 0 Index
1068 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 21 60130409 หมู่ที่ 9 บ้านวังป่าใหญ่ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-08-09 0 Index
1069 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 27 60130410 หมู่ที่ 10 บ้านธารมะยม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-13 0 Index
1070 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 1 60130410 หมู่ที่ 10 บ้านธารมะยม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-15 2 Gen1
1071 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 0 60130503 บ้านคลองสายทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2020-07-26 0 Index
1072 xxxx xxxxxx ชาย 22 9 15 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2019-10-20 0 Index
1073 xxxx xxxxxx หญิง 1 8 1 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-09-10 0 Index
1074 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 10 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2019-10-08 0 Index
1075 xxxx xxxxxx หญิง 43 2 26 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-07-16 0 Index
1076 xxxx xxxxxx หญิง 15 2 28 60140101 หมู่ที่ 1 คลองเจริญ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-07-18 0 Index
1077 xxxx xxxxxx ชาย 58 6 24 60140101 หมู่ที่ 1 คลองเจริญ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2020-07-24 6 Gen1
1078 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 13 60140101 หมู่ที่ 1 คลองเจริญ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-08-05 18 Gen1
1079 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 2 60140102 หมู่ที่ 2 โนนสมบูรณ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-02-27 0 Index
1080 xxxx xxxxxx ชาย 30 4 6 60140102 หมู่ที่ 2 โนนสมบูรณ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-03-01 3 Gen1
1081 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60140103 หมู่ที่ 3 หนองพวา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-07-18 0 Index
1082 xxxx xxxxxx หญิง 1 8 17 60140104 หมู่ที่ 4 บ้านลานหมาไน 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2020-07-16 0 Index
1083 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 8 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2019-11-21 0 Index
1084 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 2 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-01-18 0 Index
1085 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 1 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2020-06-11 0 Index
1086 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 19 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2020-06-12 1 Gen1
1087 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 15 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2020-06-17 6 Gen1
1088 xxxx xxxxxx หญิง 72 3 24 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-09-26 0 Index
1089 xxxx xxxxxx หญิง 53 9 0 60140111 หมู่ที่ 11 บ้านมาลาศรี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2020-07-02 0 Index
1090 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 9 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2019-11-12 0 Index
1091 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 0 60140115 หมู่ที่ 15 เขามะตูม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-01-31 0 Index
1092 xxxx xxxxxx หญิง 20 6 4 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-06-15 0 Index
1093 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 22 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-07-20 35 Gen2
1094 xxxx xxxxxx หญิง 44 4 11 60140117 หมู่ที่ 17 ประดู่งาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-07-15 0 Index
1095 xxxx xxxxxx หญิง 18 7 12 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2020-09-28 0 Index
1096 xxxx xxxxxx ชาย 24 3 13 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2019-10-08 0 Index
1097 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 23 60140123 หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ชัยมงคล 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-03-11 0 Index
1098 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 23 60140123 หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ชัยมงคล 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-03-30 19 Gen1
1099 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 24 60150102 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งสูง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2020-08-10 0 Index
1100 xxxx xxxxxx หญิง 53 8 13 60150103 หมู่ที่ 3 บ้านสำนักน้อย 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-18 0 Index
1101 xxxx xxxxxx ชาย 27 6 2 60150103 หมู่ที่ 3 บ้านสำนักน้อย 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-18 0 Index
1102 xxxx xxxxxx หญิง 26 9 21 60150104 หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-26 0 Index
1103 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 2 60150106 หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2019-12-16 0 Index
1104 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 0 60150106 หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2019-12-16 0 Index
1105 xxxx xxxxxx หญิง 39 11 14 60150106 หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-03-06 0 Index
1106 xxxx xxxxxx ชาย 48 10 15 60150107 หมู่ที่ 7 บ้านชุมตาบงหนึ่ง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-14 0 Index
1107 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 29 60150107 หมู่ที่ 7 บ้านชุมตาบงหนึ่ง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-17 3 Gen1
1108 xxxx xxxxxx หญิง 29 10 5 60150108 หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-06-29 0 Index
1109 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 3 60150108 หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-10 11 Gen1
1110 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 12 60150109 หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบงสอง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-17 0 Index
1111 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 6 60150110 หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-08-22 0 Index
1112 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 10 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2020-07-19 0 Index
1113 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 5 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2020-08-27 39 Gen2
1114 xxxx xxxxxx ชาย 38 5 20 60150204 หมู่ที่ 4 บ้านปางงู 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพ.ปากน้ำโพ 2020-07-21 0 Index
1115 xxxx xxxxxx หญิง 66 0 4 60150205 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งแฝก 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-07 0 Index
1116 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60150208 หมู่ที่ 8 บ้านปางชัย 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-18 0 Index
1117 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 9 60150209 หมู่ที่ 9 บ้านชุมม่วงเหนือ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2020-07-22 0 Index
1118 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 28 60150210 หมู่ที่ 10 บ้านเขานางฟ้า 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2020-07-19 0 Index
1119 xxxx xxxxxx หญิง 58 4 7 60150211 หมู่ที่ 11 บ้านคลองบ่วงสามัคคี 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2020-07-24 0 Index

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:49:02