ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน/ชุมชน และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2020 ถึง 30/09/2021 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่ (dd/mm/yyyy)      ถึงวันที่ (dd/mm/yyyy)        สูตรคำนวณ ปีงบ 2559
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา วันที่พบผู้ป่วย DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-02 0 Index
2 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-08 6 Gen1
3 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-09 7 Gen1
4 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-11 9 Gen1
5 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-12 10 Gen1
6 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-14 12 Gen1
7 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-15 13 Gen1
8 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-17 15 Gen1
9 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 15 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-19 17 Gen1
10 xxxx xxxxxx หญิง 40 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-24 22 Gen1
11 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 14 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-28 26 Gen1
12 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2020-10-28 26 Gen1
13 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-01 30 Gen2
14 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-01 30 Gen2
15 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-06 35 Gen2
16 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-10 39 Gen2
17 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-11 40 Gen2
18 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-14 43 Gen2
19 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-14 43 Gen2
20 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-16 45 Gen2
21 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-18 47 Gen2
22 xxxx xxxxxx หญิง 36 4 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-22 51 Gen2
23 xxxx xxxxxx ชาย 37 9 24 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-23 52 Gen2
24 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-23 52 Gen2
25 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-28 0 Index
26 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-29 1 Gen1
27 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-01 3 Gen1
28 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-05 7 Gen1
29 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-07 9 Gen1
30 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-12-15 17 Gen1
31 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 1 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-12-18 20 Gen1
32 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-01-09 42 Gen2
33 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-01-16 49 Gen2
34 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-04-08 0 Index
35 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 13 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2021-08-01 0 Index
36 xxxx xxxxxx ชาย 19 7 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-06 0 Index
37 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010158 ชุมชนวัดตะแบก 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2021-07-09 0 Index
38 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 0 60010176 ชุมชนป้อมหนึ่ง 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2021-01-15 0 Index
39 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-09 0 Index
40 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-19 10 Gen1
41 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-08 0 Index
42 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 7 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-11 3 Gen1
43 xxxx xxxxxx ชาย 1 10 15 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-12 4 Gen1
44 xxxx xxxxxx ชาย 23 6 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-24 16 Gen1
45 xxxx xxxxxx ชาย 38 4 0 60010302 หมู่ที่ 2 ตาลสองยอด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-02 0 Index
46 xxxx xxxxxx ชาย 67 5 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-17 0 Index
47 xxxx xxxxxx หญิง 24 3 0 60010307 หมู่ที่ 7 บ้านปากคลองบอระเพ็ด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-22 0 Index
48 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-03 0 Index
49 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-12-18 15 Gen1
50 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 3 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-03 0 Index
51 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-08 0 Index
52 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-24 16 Gen1
53 xxxx xxxxxx หญิง 4 2 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-07 0 Index
54 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-11 0 Index
55 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-04 0 Index
56 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-16 0 Index
57 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-05 0 Index
58 xxxx xxxxxx ชาย 24 4 1 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-26 21 Gen1
59 xxxx xxxxxx ชาย 41 3 3 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-12-22 0 Index
60 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-24 0 Index
61 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-15 0 Index
62 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 15 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2021-03-16 0 Index
63 xxxx xxxxxx ชาย 31 2 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-05 0 Index
64 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-07 0 Index
65 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-08 1 Gen1
66 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-08 1 Gen1
67 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 1 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2020-10-26 19 Gen1
68 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 5 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2020-11-01 25 Gen1
69 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-10 34 Gen2
70 xxxx xxxxxx ชาย 40 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-13 37 Gen2
71 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-15 39 Gen2
72 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-01 0 Index
73 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-01 0 Index
74 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-05 4 Gen1
75 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-05 4 Gen1
76 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-08 7 Gen1
77 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-16 15 Gen1
78 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-16 15 Gen1
79 xxxx xxxxxx หญิง 3 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-17 16 Gen1
80 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-19 18 Gen1
81 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-19 18 Gen1
82 xxxx xxxxxx ชาย 21 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-21 20 Gen1
83 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-27 26 Gen1
84 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-02 32 Gen2
85 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-02 32 Gen2
86 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-06 36 Gen2
87 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 9 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2020-11-09 39 Gen2
88 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-10 40 Gen2
89 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-10 40 Gen2
90 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-12 42 Gen2
91 xxxx xxxxxx ชาย 2 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-16 46 Gen2
92 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 29 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-16 46 Gen2
93 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-17 47 Gen2
94 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-23 53 Gen2
95 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-24 54 Gen2
96 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-30 0 Index
97 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-30 0 Index
98 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-04 4 Gen1
99 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-01-06 37 Gen2
100 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2021-01-29 0 Index
101 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-02-24 26 Gen1
102 xxxx xxxxxx หญิง 28 7 28 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2021-09-02 0 Index
103 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-03-17 0 Index
104 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-03-25 8 Gen1
105 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-04 0 Index
106 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-07 3 Gen1
107 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-18 14 Gen1
108 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-20 16 Gen1
109 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-22 18 Gen1
110 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-10 37 Gen2
111 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-14 41 Gen2
112 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-18 45 Gen2
113 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-19 46 Gen2
114 xxxx xxxxxx หญิง 44 4 6 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2020-12-05 0 Index
115 xxxx xxxxxx หญิง 14 10 16 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2020-12-06 1 Gen1
116 xxxx xxxxxx หญิง 19 10 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2021-02-24 0 Index
117 xxxx xxxxxx หญิง 19 10 4 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-25 1 Gen1
118 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 26 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2021-04-07 42 Gen2
119 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-07-23 0 Index
120 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-07-27 4 Gen1
121 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-11 0 Index
122 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-27 16 Gen1
123 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 26 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-12-02 21 Gen1
124 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2021-07-11 0 Index
125 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2021-08-02 22 Gen1
126 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-08-03 23 Gen1
127 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-08-03 23 Gen1
128 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-17 0 Index
129 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-28 42 Gen2
130 xxxx xxxxxx หญิง 25 4 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-23 0 Index
131 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-01-11 19 Gen1
132 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-06-14 0 Index
133 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-06-28 14 Gen1
134 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010751 ชุมชนหนองปลาแห้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-03-15 0 Index
135 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 0 60010758 ชุมชนวัดเทวดาสร้าง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-02 0 Index
136 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-05-24 0 Index
137 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-02 0 Index
138 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-05 0 Index
139 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 27 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-17 12 Gen1
140 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 8 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2020-12-25 0 Index
141 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011105 หมู่ที่ 5 บ้านแก่ง(5) 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-07-20 0 Index
142 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-01-15 0 Index
143 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-14 0 Index
144 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-01 0 Index
145 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-18 0 Index
146 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-03-02 12 Gen1
147 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-22 0 Index
148 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-14 0 Index
149 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 3 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-27 13 Gen1
150 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 29 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-07 24 Gen1
151 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-23 40 Gen2
152 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-25 42 Gen2
153 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-10 0 Index
154 xxxx xxxxxx ชาย 23 1 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-12-12 2 Gen1
155 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 4 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-04 0 Index
156 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-14 0 Index
157 xxxx xxxxxx หญิง 39 3 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2021-07-10 0 Index
158 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-08 0 Index
159 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 9 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2021-05-05 0 Index
160 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 17 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2021-05-05 0 Index
161 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-05-11 6 Gen1
162 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-05-20 15 Gen1
163 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 0 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-06-12 38 Gen2
164 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 0 60011215 หมู่ที่ 15 ปากดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-17 0 Index
165 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 0 60011215 หมู่ที่ 15 ปากดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-18 1 Gen1
166 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-25 0 Index
167 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-04 9 Gen1
168 xxxx xxxxxx หญิง 31 6 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-08 13 Gen1
169 xxxx xxxxxx หญิง 31 8 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2020-10-13 0 Index
170 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-03-11 0 Index
171 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 23 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2021-08-16 0 Index
172 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-16 0 Index
173 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-30 14 Gen1
174 xxxx xxxxxx หญิง 52 1 19 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2021-02-08 0 Index
175 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-02 0 Index
176 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 4 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-12-02 0 Index
177 xxxx xxxxxx หญิง 47 7 9 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-12-13 11 Gen1
178 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 21 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2021-08-06 0 Index
179 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 21 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-08-02 0 Index
180 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-16 0 Index
181 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-18 0 Index
182 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-07 50 Gen2
183 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-23 0 Index
184 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-10 49 Gen2
185 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-14 53 Gen2
186 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-15 54 Gen2
187 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-25 0 Index
188 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-03-01 4 Gen1
189 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-03-09 12 Gen1
190 xxxx xxxxxx หญิง 56 9 13 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2021-03-19 22 Gen1
191 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-16 0 Index
192 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-16 0 Index
193 xxxx xxxxxx ชาย 55 6 7 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-15 30 Gen2
194 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-13 0 Index
195 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-04 0 Index
196 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-17 44 Gen2
197 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-01-15 0 Index
198 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-06-14 0 Index
199 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-31 0 Index
200 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-30 0 Index
201 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-09-26 0 Index
202 xxxx xxxxxx ชาย 23 7 1 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-04 0 Index
203 xxxx xxxxxx หญิง 78 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-07 3 Gen1
204 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-04 0 Index
205 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2020-11-06 2 Gen1
206 xxxx xxxxxx ชาย 3 6 5 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2021-05-05 0 Index
207 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-05-21 16 Gen1
208 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 4 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-06-23 49 Gen2
209 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-07-07 0 Index
210 xxxx xxxxxx ชาย 0 1 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-07-07 0 Index
211 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 24 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-08 0 Index
212 xxxx xxxxxx ชาย 23 4 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-11 0 Index
213 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 23 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-12-08 0 Index
214 xxxx xxxxxx หญิง 22 11 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-20 0 Index
215 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-26 6 Gen1
216 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-02 13 Gen1
217 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-06 17 Gen1
218 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-08 19 Gen1
219 xxxx xxxxxx หญิง 23 10 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-11-21 32 Gen2
220 xxxx xxxxxx หญิง 22 9 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2020-11-22 33 Gen2
221 xxxx xxxxxx หญิง 26 8 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-24 35 Gen2
222 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 13 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-12-01 42 Gen2
223 xxxx xxxxxx หญิง 4 2 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-12-09 50 Gen2
224 xxxx xxxxxx ชาย 30 9 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2020-12-19 0 Index
225 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 25 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2021-08-04 0 Index
226 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-08 0 Index
227 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-12 4 Gen1
228 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-15 7 Gen1
229 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 28 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-16 8 Gen1
230 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-23 15 Gen1
231 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-26 18 Gen1
232 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-07 30 Gen2
233 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-07 30 Gen2
234 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-08 31 Gen2
235 xxxx xxxxxx ชาย 24 1 12 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-11-08 31 Gen2
236 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-11 34 Gen2
237 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-14 37 Gen2
238 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-27 50 Gen2
239 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-28 51 Gen2
240 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-29 52 Gen2
241 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-12-07 0 Index
242 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 22 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2021-02-23 0 Index
243 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 10 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2021-08-24 0 Index
244 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-03 0 Index
245 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2020-10-03 0 Index
246 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-09 6 Gen1
247 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-02 30 Gen2
248 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 16 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-11-03 31 Gen2
249 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-16 44 Gen2
250 xxxx xxxxxx ชาย 29 8 22 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2020-12-09 0 Index
251 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-13 0 Index
252 xxxx xxxxxx หญิง 25 6 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-29 16 Gen1
253 xxxx xxxxxx ชาย 27 6 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2021-01-03 21 Gen1
254 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-01-04 22 Gen1
255 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-04-08 0 Index
256 xxxx xxxxxx ชาย 25 2 12 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2020-10-07 0 Index
257 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 2 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2021-01-04 0 Index
258 xxxx xxxxxx ชาย 2 5 2 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2020-12-04 0 Index
259 xxxx xxxxxx หญิง 13 2 24 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-12-14 10 Gen1
260 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 16 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2020-12-25 21 Gen1
261 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 1 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2021-01-13 40 Gen2
262 xxxx xxxxxx ชาย 24 9 0 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2020-12-14 0 Index
263 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 0 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2020-12-28 0 Index
264 xxxx xxxxxx ชาย 71 7 25 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-11-12 0 Index
265 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 8 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-10-06 0 Index
266 xxxx xxxxxx ชาย 26 8 22 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-10-04 0 Index
267 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 13 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-10-04 0 Index
268 xxxx xxxxxx หญิง 30 2 17 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-10-14 10 Gen1
269 xxxx xxxxxx ชาย 1 2 0 60030303 หมู่ที่ 3 บ้านดงพิกุล 600303 พิกุล ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-01-20 0 Index
270 xxxx xxxxxx ชาย 24 5 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-27 0 Index
271 xxxx xxxxxx หญิง 24 10 22 60030309 หมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-10-28 0 Index
272 xxxx xxxxxx หญิง 85 2 18 60030404 หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2021-03-18 0 Index
273 xxxx xxxxxx หญิง 36 2 6 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2020-11-20 0 Index
274 xxxx xxxxxx หญิง 22 9 3 60030602 หมู่ที่ 2 บ้านสันเนิน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2021-04-02 0 Index
275 xxxx xxxxxx หญิง 13 5 8 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-10-22 0 Index
276 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-12-03 0 Index
277 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 0 60030905 หมู่ที่ 5 อ้อมราชพงษา 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2020-12-02 0 Index
278 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60030906 หมู่ที่ 6 บึงกบละคร 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-12-04 0 Index
279 xxxx xxxxxx หญิง 23 10 23 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2020-11-08 0 Index
280 xxxx xxxxxx หญิง 25 8 0 60031208 หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-04 0 Index
281 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040103 กุฎฤาษี 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-11-26 0 Index
282 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-10-14 0 Index
283 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040108 โคกมะตูม 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-11-26 0 Index
284 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-16 0 Index
285 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-12-16 0 Index
286 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040207 หมู่ที่ 7 บ้านวังแรต 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-10-11 0 Index
287 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-10-06 0 Index
288 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-10-07 1 Gen1
289 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60040301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาไหล 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-12-23 0 Index
290 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-12-29 0 Index
291 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-10-17 0 Index
292 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-10-26 0 Index
293 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-10-29 3 Gen1
294 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2020-11-30 0 Index
295 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 8 60050401 หมู่ 1 บ้านท่าแรต 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2021-04-02 0 Index
296 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-02-21 0 Index
297 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-02-23 2 Gen1
298 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 19 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-02-21 0 Index
299 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-03-03 10 Gen1
300 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-10-26 0 Index
301 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60050706 หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วแบ้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-02-22 0 Index
302 xxxx xxxxxx หญิง 72 10 0 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-10-31 0 Index
303 xxxx xxxxxx หญิง 65 9 0 60050805 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะเดื่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2020-10-27 0 Index
304 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 25 60050809 หมู่ที่9 บ้านแหลมย้อย 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2020-10-17 0 Index
305 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60050908 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-09-11 0 Index
306 xxxx xxxxxx หญิง 9 5 0 60050908 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-09-12 1 Gen1
307 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60050908 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-09-21 10 Gen1
308 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60050908 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-09-23 12 Gen1
309 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60050908 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-09-24 13 Gen1
310 xxxx xxxxxx ชาย 31 10 0 60050910 หมู่ 10 บ้านเนินทราย 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-05-25 0 Index
311 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-12-20 0 Index
312 xxxx xxxxxx ชาย 18 5 11 60051303 หมู่ที่ 3หนองหว้า 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2021-03-11 0 Index
313 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-10-12 0 Index
314 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 1 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2020-11-30 0 Index
315 xxxx xxxxxx ชาย 70 9 12 60060302 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าใต้ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2020-12-22 0 Index
316 xxxx xxxxxx ชาย 25 5 13 60060509 หมู่ที่ 9 บ้านหนองแพงพวย 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2020-11-14 0 Index
317 xxxx xxxxxx หญิง 29 10 8 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.เก้าเลี้ยว 2020-10-06 0 Index
318 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 11 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-05-06 0 Index
319 xxxx xxxxxx หญิง 75 4 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-11-10 0 Index
320 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 0 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-04 0 Index
321 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 14 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-04 0 Index
322 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60070111 หมู่ที่ 11 บ้านสะพานปูน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-19 0 Index
323 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 0 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-08 0 Index
324 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 27 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-13 5 Gen1
325 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 28 60070119 หมู่ที่ 19 บ้านเขาน้อย 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-11-19 0 Index
326 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 26 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-05 0 Index
327 xxxx xxxxxx ชาย 23 9 15 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2021-02-02 0 Index
328 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-01 0 Index
329 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-15 14 Gen1
330 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 0 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-28 0 Index
331 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 5 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-14 0 Index
332 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-16 2 Gen1
333 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 0 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-04 0 Index
334 xxxx xxxxxx ชาย 80 0 0 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-04 0 Index
335 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 0 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-29 25 Gen1
336 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 19 60070173 ชุมชนที่ 23 ชุมชนมาลัย 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-01-29 0 Index
337 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-06-01 0 Index
338 xxxx xxxxxx หญิง 15 2 0 60070257 พรหมศิลา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-11 0 Index
339 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-16 0 Index
340 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-01-15 0 Index
341 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 7 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-04-03 0 Index
342 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 0 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2020-10-16 0 Index
343 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2021-09-27 0 Index
344 xxxx xxxxxx ชาย 30 9 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2021-09-28 1 Gen1
345 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-06-02 0 Index
346 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 0 60070603 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-16 0 Index
347 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 0 60070603 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-16 0 Index
348 xxxx xxxxxx ชาย 2 2 13 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-09-13 0 Index
349 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 25 60070612 หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-09-13 0 Index
350 xxxx xxxxxx ชาย 37 4 17 60070801 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทะเลทราย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-05-27 0 Index
351 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60070801 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทะเลทราย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-05-28 1 Gen1
352 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60070801 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทะเลทราย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-05-29 2 Gen1
353 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-05-30 0 Index
354 xxxx xxxxxx ชาย 62 9 0 60070805 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-10-20 0 Index
355 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60070805 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-06-06 0 Index
356 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 0 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-04 0 Index
357 xxxx xxxxxx หญิง 29 5 9 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-12-21 17 Gen1
358 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-05-31 0 Index
359 xxxx xxxxxx ชาย 25 1 28 60070902 หมู่ที่ 2 บ้านหนองคูน้อย 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2020-11-19 0 Index
360 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60071000 เทศบาลตำบลช่องแค 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-06-07 0 Index
361 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60071000 เทศบาลตำบลช่องแค 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-06-14 7 Gen1
362 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 8 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-06-14 0 Index
363 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-06-21 0 Index
364 xxxx xxxxxx ชาย 31 10 17 60080107 หมู่ 7 บ้านท่าตะโกพัฒนา 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-10 0 Index
365 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพธิ์ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-12 0 Index
366 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080213 หมู่ที่ 13 บ้านเหนือเขา 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-11-29 0 Index
367 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080302 หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนนใต้ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-02 0 Index
368 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-12 0 Index
369 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกราง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-22 0 Index
370 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกราง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-22 0 Index
371 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080413 หมู่ที่ 13 บ้านหนองจิกรางพัฒนา 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-13 0 Index
372 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-27 0 Index
373 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-26 0 Index
374 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 0 60080504 หมู่มี่ 4 บ้านปากง่ามเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-12 0 Index
375 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080504 หมู่มี่ 4 บ้านปากง่ามเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-10-12 0 Index
376 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2021-01-31 0 Index
377 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 18 60080607 หมู่ที่ 7 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2020-11-23 0 Index
378 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 26 60080611 หมู่ที่ 11 บ้านเขาล้อเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-19 0 Index
379 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 15 60080611 หมู่ที่ 11 บ้านเขาล้อเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-31 12 Gen1
380 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 0 60080612 หมู่ที่ 12 บ้านเขาล้อกลาง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2020-11-11 0 Index
381 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080617 หมู่ท่ 17 เขาล้อตะวันตก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-13 0 Index
382 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60080804 หมู่ที่ 4 บ้านตะเฆ่ค่าย 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-12 0 Index
383 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080804 หมู่ที่ 4 บ้านตะเฆ่ค่าย 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-12 0 Index
384 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60080804 หมู่ที่ 4 บ้านตะเฆ่ค่าย 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-12 0 Index
385 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60080804 หมู่ที่ 4 บ้านตะเฆ่ค่าย 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-13 1 Gen1
386 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2021-05-15 0 Index
387 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2021-06-23 39 Gen2
388 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2021-07-23 0 Index
389 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2021-07-28 5 Gen1
390 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2021-07-31 8 Gen1
391 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2021-08-15 23 Gen1
392 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60080905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองครก 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-07 0 Index
393 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองครก 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-12 5 Gen1
394 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองครก 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-26 19 Gen1
395 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 3 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2020-11-08 0 Index
396 xxxx xxxxxx หญิง 25 10 19 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2020-11-09 1 Gen1
397 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60080908 หมู่ที่ 8 บ้านแหลมกระทุ่ม 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-11-25 0 Index
398 xxxx xxxxxx ชาย 52 1 11 60080908 หมู่ที่ 8 บ้านแหลมกระทุ่ม 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2020-12-17 22 Gen1
399 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080910 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมประดา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-04 0 Index
400 xxxx xxxxxx หญิง 51 6 1 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2020-10-13 0 Index
401 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-16 0 Index
402 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60081005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2020-12-12 0 Index
403 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-10 0 Index
404 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-12-12 0 Index
405 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-08-19 0 Index
406 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60090202 หมู่ที่ 02 บ้านวังเตียน 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-09-10 0 Index
407 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-16 0 Index
408 xxxx xxxxxx หญิง 81 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-21 5 Gen1
409 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-30 14 Gen1
410 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-28 0 Index
411 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-09-16 0 Index
412 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-09-22 6 Gen1
413 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-04 0 Index
414 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-22 18 Gen1
415 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090212 หมู่ที่ 12 บ้านกระชัด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-01 0 Index
416 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-03-26 0 Index
417 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60090219 หมู่ที่ 19 วังตลุก 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-09 0 Index
418 xxxx xxxxxx ชาย 50 5 15 60090220 หมู่ที่ 20 บ้านไผ่แก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-08-12 0 Index
419 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-01-06 0 Index
420 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60090308 หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระบอก 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-12-22 0 Index
421 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090308 หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระบอก 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-12-26 4 Gen1
422 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60090308 หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระบอก 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-01-07 16 Gen1
423 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-11 0 Index
424 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-08 28 Gen1
425 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-12-04 0 Index
426 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-12-15 0 Index
427 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-03-14 0 Index
428 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-21 0 Index
429 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-08 0 Index
430 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60090504 หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-25 0 Index
431 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-01-16 0 Index
432 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60090507 หนองปลาย 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2021-02-13 0 Index
433 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090508 หนองยอ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-17 0 Index
434 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090509 หมู่ที่ 9 บ้านคีรีล้อม 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-01 0 Index
435 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60090512 บ้านหนองต้น 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-12-04 0 Index
436 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-02 0 Index
437 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-16 45 Gen2
438 xxxx xxxxxx ชาย 1 10 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-27 56 Gen2
439 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-30 0 Index
440 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2021-01-15 46 Gen2
441 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-09-27 0 Index
442 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-02-17 0 Index
443 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-11-25 0 Index
444 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2020-10-08 0 Index
445 xxxx xxxxxx ชาย 40 6 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2020-12-05 0 Index
446 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-27 0 Index
447 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 28 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-30 0 Index
448 xxxx xxxxxx หญิง 50 2 29 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2021-01-26 0 Index
449 xxxx xxxxxx ชาย 5 10 7 60100153 ชุมชนท่ากระบือ ม.4 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-16 0 Index
450 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 24 60100201 หมู่ที่ 1 บ้านเนินกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-12-22 0 Index
451 xxxx xxxxxx หญิง 41 1 15 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-06 0 Index
452 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 0 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-12-19 0 Index
453 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 21 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-30 0 Index
454 xxxx xxxxxx ชาย 35 4 0 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-11-19 20 Gen1
455 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 6 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-12-21 52 Gen2
456 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 13 60100303 หมู่ที่ 03 บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-16 0 Index
457 xxxx xxxxxx ชาย 52 2 3 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-06 0 Index
458 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60100314 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำพุ 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-07 0 Index
459 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 22 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2020-10-13 0 Index
460 xxxx xxxxxx หญิง 19 4 5 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-25 12 Gen1
461 xxxx xxxxxx ชาย 34 4 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2021-03-12 0 Index
462 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 10 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2020-11-02 0 Index
463 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.ตากฟ้า 2020-10-13 0 Index
464 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2020-11-26 44 Gen2
465 xxxx xxxxxx หญิง 65 6 11 60100903 บ้านคลองโพธิ์ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-30 0 Index
466 xxxx xxxxxx ชาย 25 5 3 60100910 บ้านน้ำทรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-20 0 Index
467 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 13 60100910 บ้านน้ำทรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-26 6 Gen1
468 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 0 60101001 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยบง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-10-19 0 Index
469 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-03 0 Index
470 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 0 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-04 32 Gen2
471 xxxx xxxxxx ชาย 35 2 0 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-10-13 0 Index
472 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 23 60101018 หมู่ที่ 18 บ้านเขาวงกลาง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2020-10-04 0 Index
473 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 7 60101108 หมู่ 8 บ้านเนินกะสังข์ 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2020-10-12 0 Index
474 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 6 60110102 หมู่ที่ 2 คลองสาลี 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2021-03-30 0 Index
475 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 6 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2020-10-09 0 Index
476 xxxx xxxxxx ชาย 66 9 29 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-06 0 Index
477 xxxx xxxxxx ชาย 2 6 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-10 0 Index
478 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 22 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-30 20 Gen1
479 xxxx xxxxxx ชาย 42 9 16 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-12 0 Index
480 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 16 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-11-09 28 Gen1
481 xxxx xxxxxx ชาย 77 4 3 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2021-05-04 0 Index
482 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 0 60110306 หมู่ที่ 6 บ้านวังดินดาด 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-01 0 Index
483 xxxx xxxxxx หญิง 61 10 12 60110306 หมู่ที่ 6 บ้านวังดินดาด 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-13 12 Gen1
484 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 12 60110306 หมู่ที่ 6 บ้านวังดินดาด 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-16 15 Gen1
485 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 17 60110306 หมู่ที่ 6 บ้านวังดินดาด 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-17 16 Gen1
486 xxxx xxxxxx ชาย 69 0 0 60110314 หมู่ที่ 14 บ้านวังสำราญ 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-12-04 0 Index
487 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 25 60110406 หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกแดง 601104 วังเมือง ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2021-05-30 0 Index
488 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 0 60110605 หม่ที่ 5 หนองโพงเข้ 601106 มาบแก ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-06-10 0 Index
489 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 0 60110707 หมู่ที่ 7 บ้านนกคลาน 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-11-07 0 Index
490 xxxx xxxxxx ชาย 67 11 26 60110707 หมู่ที่ 7 บ้านนกคลาน 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-11-25 18 Gen1
491 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 4 60110809 หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-24 0 Index
492 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 0 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-03 0 Index
493 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 13 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-03 0 Index
494 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 21 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2020-10-04 1 Gen1
495 xxxx xxxxxx ชาย 33 8 0 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-10-29 26 Gen1
496 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 4 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2021-06-10 0 Index
497 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 6 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2021-06-10 0 Index
498 xxxx xxxxxx ชาย 2 2 21 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2021-05-07 0 Index
499 xxxx xxxxxx หญิง 2 7 24 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2021-05-04 0 Index
500 xxxx xxxxxx หญิง 20 6 9 60111709 ดอนโม่(9) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2021-05-21 0 Index
501 xxxx xxxxxx หญิง 14 7 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-22 0 Index
502 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2020-12-01 9 Gen1
503 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2021-06-24 0 Index
504 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 0 60120101 บ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2021-07-06 12 Gen1
505 xxxx xxxxxx หญิง 29 1 0 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-10-05 0 Index
506 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60120204 หมู่ที่ 4 บ้านพุลำใย 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-01-11 0 Index
507 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 0 60120206 หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสง่า 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-14 0 Index
508 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 0 60120206 หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสง่า 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-22 8 Gen1
509 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลาไหล 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2020-12-03 0 Index
510 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 0 60120301 หมู่ที่ 1 บ้านสุขสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-25 0 Index
511 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 0 60120301 หมู่ที่ 1 บ้านสุขสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-29 4 Gen1
512 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 3 60120301 หมู่ที่ 1 บ้านสุขสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2020-12-14 19 Gen1
513 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60120302 บ้านเกษตรชัย 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2020-11-05 0 Index
514 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 17 60120302 บ้านเกษตรชัย 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2020-11-09 4 Gen1
515 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 0 60120302 บ้านเกษตรชัย 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-19 14 Gen1
516 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-30 0 Index
517 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2021-07-09 0 Index
518 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60120306 หมู่ที่ 6 บ้านพุขมิ้น 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-19 0 Index
519 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 0 60120306 หมู่ที่ 6 บ้านพุขมิ้น 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-21 2 Gen1
520 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 0 60120308 หมู่ที่ 8 บ้านซับสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-28 0 Index
521 xxxx xxxxxx ชาย 31 8 21 60120308 หมู่ที่ 8 บ้านซับสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2021-04-07 0 Index
522 xxxx xxxxxx หญิง 56 10 0 60120311 หม่ที่ 11 บ้านซับตะเคียน 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-10-22 0 Index
523 xxxx xxxxxx หญิง 23 3 0 60120311 หม่ที่ 11 บ้านซับตะเคียน 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2021-09-28 0 Index
524 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60120408 หมู่ที่ 8 บ้านพลับพลาชัย 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตาคลี 2021-05-31 0 Index
525 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 9 60120504 หมู่ที่ 4 บ้านพุเลียบ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2021-08-13 0 Index
526 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 5 60120506 หมู่ที่ 6 บ้านไตรคีรี 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2020-11-02 0 Index
527 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60120601 หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งพัฒนา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2020-11-02 0 Index
528 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 0 60120603 หมู่ที่3 บ้านดำรงรักษ์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-13 0 Index
529 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60120603 หมู่ที่3 บ้านดำรงรักษ์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ท่าตะโก 2021-02-13 0 Index
530 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60120604 หมู่ที่ 4 บ้านปลายราง 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.รวมแพทย์ 2020-11-13 0 Index
531 xxxx xxxxxx หญิง 4 5 0 60120605 หมู่ที่ 5 บ้านอุดมธัญญา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2020-10-10 0 Index
532 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 0 60120612 หมู่ที่ 12 บ้านสระเกตุโมรี 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-10-11 0 Index
533 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 0 60120612 หมู่ที่ 12 บ้านสระเกตุโมรี 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-10-14 3 Gen1
534 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 0 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2020-11-15 0 Index
535 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 25 60120703 หมู่ที่ 3 บ้านธารสัมฤทธิ์ 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2020-12-07 0 Index
536 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 0 60130105 หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทรายทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2021-09-03 0 Index
537 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 0 60130105 หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทรายทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2021-09-03 0 Index
538 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 24 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-10-17 0 Index
539 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 21 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-10-19 2 Gen1
540 xxxx xxxxxx ชาย 53 4 10 60130301 หมู่ที่ 01 บ้านหินดาด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-11-30 0 Index
541 xxxx xxxxxx ชาย 30 5 13 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-11-15 0 Index
542 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 28 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-10-25 0 Index
543 xxxx xxxxxx ชาย 43 9 23 60130306 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์บำรุง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-11-19 25 Gen1
544 xxxx xxxxxx ชาย 23 3 17 60130313 หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดร้อยไร่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2020-10-17 0 Index
545 xxxx xxxxxx ชาย 41 9 0 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2021-08-11 0 Index
546 xxxx xxxxxx ชาย 83 2 0 60130403 หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพ.รวมแพทย์ 2021-08-06 0 Index
547 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 21 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2020-10-19 0 Index
548 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 18 60130502 บ้านบุ่งผักกาด 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2021-09-16 0 Index
549 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 9 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพ.ปากน้ำโพ 2020-10-01 0 Index
550 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 2 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2020-10-10 0 Index
551 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 16 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2020-10-21 11 Gen1
552 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 7 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2020-10-21 11 Gen1
553 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 26 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2020-10-21 11 Gen1
554 xxxx xxxxxx หญิง 21 4 4 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2021-06-07 0 Index
555 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 18 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2021-06-12 5 Gen1
556 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 2 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2021-06-13 6 Gen1
557 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 3 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2020-10-11 0 Index
558 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 15 60140120 หมู่ที่20 สวนป่า 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2021-06-22 0 Index
559 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 14 60140120 หมู่ที่20 สวนป่า 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2021-07-04 12 Gen1
560 xxxx xxxxxx ชาย 19 9 2 60140120 หมู่ที่20 สวนป่า 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2021-07-04 12 Gen1
561 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 18 60140120 หมู่ที่20 สวนป่า 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2021-08-30 0 Index
562 xxxx xxxxxx ชาย 60 4 16 60140123 หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ชัยมงคล 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2021-06-19 0 Index
563 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 2 60150201 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไอ้โต่น 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพ.ปากน้ำโพ 2021-05-10 0 Index
564 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 29 60150211 หมู่ที่ 11 บ้านคลองบ่วงสามัคคี 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2020-11-01 0 Index

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:16:10