ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสตำบล และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2016 ถึง 30/09/2017 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่ (dd/mm/yyyy)      ถึงวันที่ (dd/mm/yyyy)       
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา Datedefine DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-02 0 Index
2 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-18 16 Gen1
3 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-22 20 Gen1
4 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-26 24 Gen1
5 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 25 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-01-09 0 Index
6 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2017-02-16 38 Gen2
7 xxxx xxxxxx ชาย 29 6 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-10-08 0 Index
8 xxxx xxxxxx ชาย 41 1 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2016-10-18 10 Gen1
9 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2016-11-01 0 Index
10 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-10-23 0 Index
11 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-10-17 0 Index
12 xxxx xxxxxx หญิง 70 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-03 17 Gen1
13 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-05 19 Gen1
14 xxxx xxxxxx หญิง 32 3 1 60010670 นครสวรรค์ตกนอกเขต 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-11-07 21 Gen1
15 xxxx xxxxxx หญิง 24 6 13 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-11-07 21 Gen1
16 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 3 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-11-13 27 Gen1
17 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 4 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2016-11-24 38 Gen2
18 xxxx xxxxxx ชาย 23 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-01-18 0 Index
19 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-03-19 0 Index
20 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-03-27 8 Gen1
21 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-10-25 0 Index
22 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-11-02 8 Gen1
23 xxxx xxxxxx หญิง 79 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-03 9 Gen1
24 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-05 11 Gen1
25 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-24 30 Gen2
26 xxxx xxxxxx หญิง 46 1 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-29 35 Gen2
27 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-10-07 0 Index
28 xxxx xxxxxx หญิง 26 2 21 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2016-10-31 0 Index
29 xxxx xxxxxx ชาย 50 3 4 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2016-12-09 39 Gen2
30 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 20 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2016-12-14 44 Gen2
31 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-15 0 Index
32 xxxx xxxxxx ชาย 54 6 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-10-13 0 Index
33 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 1 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-03-10 0 Index
34 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-04-03 24 Gen1
35 xxxx xxxxxx ชาย 0 5 18 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-04-06 27 Gen1
36 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-10-04 0 Index
37 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2016-12-26 0 Index
38 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-02-04 40 Gen2
39 xxxx xxxxxx ชาย 25 4 17 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-03-18 0 Index
40 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2016-10-03 0 Index
41 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2016-10-10 0 Index
42 xxxx xxxxxx ชาย 83 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-12-26 0 Index
43 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-01-17 22 Gen1
44 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-02-03 39 Gen2
45 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-23 0 Index
46 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 5 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-07 0 Index
47 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-22 15 Gen1
48 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-22 15 Gen1
49 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 2 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-01-07 0 Index
50 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 5 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-04-03 0 Index
51 xxxx xxxxxx หญิง 9 7 0 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2017-04-28 25 Gen1
52 xxxx xxxxxx ชาย 47 7 0 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-05-05 32 Gen2
53 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 22 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-05-07 34 Gen2
54 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 29 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2017-04-22 0 Index
55 xxxx xxxxxx หญิง 71 11 15 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-06-14 53 Gen2
56 xxxx xxxxxx ชาย 26 8 0 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2017-03-25 0 Index
57 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-04-07 13 Gen1
58 xxxx xxxxxx หญิง 17 10 13 60020704 หมู่ที่ 4 บ้านอู่เฆ่ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-01-04 0 Index
59 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-11-14 0 Index
60 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-05-01 0 Index
61 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 22 60030210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-06-12 42 Gen2
62 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-06-14 0 Index
63 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-10-25 0 Index
64 xxxx xxxxxx ชาย 27 2 7 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-03-01 0 Index
65 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030712 หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-11-03 0 Index
66 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-03-28 0 Index
67 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60031108 ดงพิกุล 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-10-10 0 Index
68 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2016-10-03 0 Index
69 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60040303 หมู่ที่ 3 ธารทหาร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-06-08 0 Index
70 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 26 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2017-03-11 0 Index
71 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 19 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-03-31 0 Index
72 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 7 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.โกรกพระ 2016-11-24 0 Index
73 xxxx xxxxxx หญิง 37 6 27 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2016-12-10 16 Gen1
74 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 27 60050504 นาหุบ 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-01-05 0 Index
75 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 2 60050608 หมู่ที่ 8 บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-01-26 0 Index
76 xxxx xxxxxx หญิง 26 11 18 60050602 หมู่ที่ 2 บ้านบางแก้ว 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-05-31 0 Index
77 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 17 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-26 26 Gen1
78 xxxx xxxxxx หญิง 13 8 5 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-27 27 Gen1
79 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 6 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-01 0 Index
80 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2017-06-18 17 Gen1
81 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2017-06-18 17 Gen1
82 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 24 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-19 18 Gen1
83 xxxx xxxxxx ชาย 46 7 15 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-22 21 Gen1
84 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 6 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-25 24 Gen1
85 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-10-09 0 Index
86 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2017-04-28 0 Index
87 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60051106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกว้าง 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2016-11-15 0 Index
88 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 9 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-04-25 0 Index
89 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 23 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-04-27 2 Gen1
90 xxxx xxxxxx หญิง 30 10 1 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-04-29 4 Gen1
91 xxxx xxxxxx หญิง 23 5 5 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-05-11 16 Gen1
92 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 23 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-05-11 16 Gen1
93 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 11 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-06-21 0 Index
94 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 0 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2017-03-10 0 Index
95 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-06-12 0 Index
96 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-10-25 0 Index
97 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070111 หมู่ที่ 11 บ้านสะพานปูน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2016-11-04 10 Gen1
98 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 8 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-02-21 0 Index
99 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-03-01 8 Gen1
100 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 0 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2017-06-11 0 Index
101 xxxx xxxxxx หญิง 43 11 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-06-19 8 Gen1
102 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2017-04-19 0 Index
103 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2017-06-18 0 Index
104 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 1 60070705 หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-02-07 0 Index
105 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60080410 หมู่ที่10บ้านเนินตาลเสี้ยน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-12-05 0 Index
106 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรม 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2016-11-12 0 Index
107 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-11-14 2 Gen1
108 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2016-11-20 8 Gen1
109 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2016-11-10 0 Index
110 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-03 0 Index
111 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-16 13 Gen1
112 xxxx xxxxxx ชาย 27 6 12 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-17 14 Gen1
113 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-12-14 0 Index
114 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2017-03-13 0 Index
115 xxxx xxxxxx หญิง 34 4 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-11-13 0 Index
116 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-05-19 0 Index
117 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-06-07 19 Gen1
118 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-18 0 Index
119 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 3 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2016-11-08 0 Index
120 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 0 60090511 แถลงพันธ์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-02-26 0 Index
121 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090502 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ประชาสรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-02-27 1 Gen1
122 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 0 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2016-10-06 0 Index
123 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090704 หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-06-09 0 Index
124 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-06-09 0 Index
125 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 29 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-06-24 15 Gen1
126 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 1 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2016-12-27 0 Index
127 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100316 หมู่ที่ 16 บ้านบ่อใหม่พัฒนา 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-02-14 49 Gen2
128 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-16 0 Index
129 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2016-11-18 2 Gen1
130 xxxx xxxxxx ชาย 80 6 0 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2016-10-27 0 Index
131 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 22 60100806 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาทอง 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-03-13 0 Index
132 xxxx xxxxxx ชาย 43 3 2 60100806 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาทอง 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-03-27 14 Gen1
133 xxxx xxxxxx ชาย 25 3 0 60100806 หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาทอง 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-04-07 25 Gen1
134 xxxx xxxxxx ชาย 34 4 7 60101106 หมู่ 6 บ้านเนินตูม 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-01-29 0 Index
135 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2016-10-14 0 Index
136 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-01-24 0 Index
137 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 23 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-26 0 Index
138 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 0 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-10-20 0 Index
139 xxxx xxxxxx ชาย 61 1 0 60110312 หมู่ที่ 12 บ้านเกาะเปา 601103 วังม้า ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-02-24 0 Index
140 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60110707 หมู่ที่ 7 บ้านนกคลาน 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-10 0 Index
141 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60110928 หมู่ที่ 28 บ้านใหม่พัฒนา 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-05-03 0 Index
142 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 3 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-17 45 Gen2
143 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60111609 หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2016-11-29 0 Index
144 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60111607 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-17 0 Index
145 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60111702 หมู่ที่ 02 บ้านสวนขวัญ 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-04-17 0 Index
146 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2017-06-22 0 Index
147 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60120105 บ้านไผ่นาเริง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-10-24 0 Index
148 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60120103 บ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-06-21 0 Index
149 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2017-01-14 0 Index
150 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-10-11 0 Index
151 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2016-10-25 14 Gen1
152 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-06-14 0 Index
153 xxxx xxxxxx หญิง 44 8 0 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2017-06-22 8 Gen1
154 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 29 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-05-15 0 Index
155 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 0 60130315 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2017-04-13 0 Index
156 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 12 60130314 หมู่ที่ 14 บ้านหนองไม้ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-05-25 42 Gen2
157 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 10 60130314 หมู่ที่ 14 บ้านหนองไม้ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-05-26 43 Gen2
158 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 21 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-05-28 45 Gen2
159 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 22 60130315 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-06-01 49 Gen2
160 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 20 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-06-05 53 Gen2
161 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 12 60130325 หมู่ที่ 25 บ้านบุ่งผักหนาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2017-06-23 0 Index
162 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 17 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-11-18 0 Index
163 xxxx xxxxxx ชาย 53 9 18 60130508 บ้านดงยาง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2016-10-21 0 Index
164 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2016-10-10 0 Index
165 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 19 60140104 หมู่ที่ 4 บ้านลานหมาไน 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-11-04 25 Gen1
166 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 25 60140124 หมู่ที่ 24 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2016-12-23 0 Index
167 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 8 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2017-04-03 0 Index
168 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 17 60140107 หมู่ที่ 7 เขาแหลม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2017-04-29 26 Gen1
169 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2017-05-31 0 Index
170 xxxx xxxxxx ชาย 25 4 5 60140115 หมู่ที่ 15 เขามะตูม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2017-06-26 26 Gen1
171 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 19 60150106 หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2017-01-16 0 Index
172 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60150112 หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2017-02-15 30 Gen2
173 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60150112 หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2017-04-15 0 Index
174 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60150108 หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2017-04-16 1 Gen1
175 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 25 60150108 หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2017-05-08 23 Gen1
176 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60150106 หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2017-06-26 0 Index
177 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 28 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2016-10-04 0 Index
178 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60150201 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไอ้โต่น 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2016-10-14 10 Gen1
179 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2017-06-13 0 Index
180 xxxx xxxxxx หญิง 15 7 9 60150204 หมู่ที่ 4 บ้านปางงู 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2017-06-21 8 Gen1

update วันที่ 2017-06-27 เวลา 15:17:07