ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสตำบล และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2561 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2017 ถึง 30/09/2018 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่ (dd/mm/yyyy)      ถึงวันที่ (dd/mm/yyyy)       
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา Datedefine DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-10-15 0 Index
2 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-10-27 12 Gen1
3 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-03 19 Gen1
4 xxxx xxxxxx ชาย 29 4 6 60010161 ชุมชนโกมินทร์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2017-11-10 26 Gen1
5 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-10 26 Gen1
6 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2017-11-25 41 Gen2
7 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-27 43 Gen2
8 xxxx xxxxxx หญิง 25 5 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-27 43 Gen2
9 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-12-02 48 Gen2
10 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2017-12-10 56 Gen2
11 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-12-12 0 Index
12 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2017-12-13 1 Gen1
13 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-12-19 7 Gen1
14 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2017-12-30 18 Gen1
15 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-01-19 38 Gen2
16 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-02-06 56 Gen2
17 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-02-19 0 Index
18 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 15 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-03-14 23 Gen1
19 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-03-19 28 Gen1
20 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-03-22 31 Gen2
21 xxxx xxxxxx หญิง 24 2 19 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-04-05 45 Gen2
22 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-04-14 54 Gen2
23 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-07 0 Index
24 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-05-31 24 Gen1
25 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-09 33 Gen2
26 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-16 40 Gen2
27 xxxx xxxxxx หญิง 36 1 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-20 44 Gen2
28 xxxx xxxxxx ชาย 22 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-06-21 45 Gen2
29 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-25 49 Gen2
30 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-04 0 Index
31 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-04 0 Index
32 xxxx xxxxxx ชาย 29 3 15 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-10 6 Gen1
33 xxxx xxxxxx ชาย 68 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-21 17 Gen1
34 xxxx xxxxxx หญิง 37 7 8 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-23 19 Gen1
35 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-25 21 Gen1
36 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-26 22 Gen1
37 xxxx xxxxxx หญิง 28 3 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-29 25 Gen1
38 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-01 28 Gen1
39 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-04 31 Gen2
40 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-05 32 Gen2
41 xxxx xxxxxx ชาย 31 2 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-05 32 Gen2
42 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-09 36 Gen2
43 xxxx xxxxxx หญิง 28 3 0 60010173 ชุมชนหน้าป้ายอุทยาน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-10 37 Gen2
44 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 13 60010168 ชุมชนยุวบัณฑิต 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-14 41 Gen2
45 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010179 ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-14 41 Gen2
46 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 6 60010179 ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-15 42 Gen2
47 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 9 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-20 47 Gen2
48 xxxx xxxxxx หญิง 26 2 26 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-25 52 Gen2
49 xxxx xxxxxx ชาย 37 7 1 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-04 0 Index
50 xxxx xxxxxx ชาย 37 7 2 60010178 ชุมชนบ่อนไก่ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-05 1 Gen1
51 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 15 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-08 4 Gen1
52 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-11 7 Gen1
53 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-11 7 Gen1
54 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-09-13 9 Gen1
55 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-13 9 Gen1
56 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 25 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-15 11 Gen1
57 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-16 12 Gen1
58 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 28 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-16 12 Gen1
59 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-09-18 14 Gen1
60 xxxx xxxxxx ชาย 45 11 14 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-18 14 Gen1
61 xxxx xxxxxx ชาย 5 10 0 60010163 ชุมชนวรนารถ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-18 14 Gen1
62 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-20 16 Gen1
63 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-22 18 Gen1
64 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-24 20 Gen1
65 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-12-19 0 Index
66 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-24 0 Index
67 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-24 0 Index
68 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-05-31 7 Gen1
69 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 6 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2018-06-01 8 Gen1
70 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-02 9 Gen1
71 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-04 11 Gen1
72 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-05 12 Gen1
73 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-09 16 Gen1
74 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-09 16 Gen1
75 xxxx xxxxxx หญิง 1 9 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-16 23 Gen1
76 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-17 24 Gen1
77 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-17 24 Gen1
78 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-18 25 Gen1
79 xxxx xxxxxx หญิง 4 2 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-25 32 Gen2
80 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-02 0 Index
81 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-05 3 Gen1
82 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-05 3 Gen1
83 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-28 26 Gen1
84 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-17 46 Gen2
85 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-27 56 Gen2
86 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-21 0 Index
87 xxxx xxxxxx หญิง 66 0 0 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-21 31 Gen2
88 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-09 49 Gen2
89 xxxx xxxxxx ชาย 22 1 11 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-18 0 Index
90 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010312 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเจ้าสนุก 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-24 6 Gen1
91 xxxx xxxxxx ชาย 53 3 23 60010307 หมู่ที่ 7 บ้านปากคลองบอระเพ็ด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-29 11 Gen1
92 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-31 13 Gen1
93 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-25 38 Gen2
94 xxxx xxxxxx ชาย 63 0 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-13 0 Index
95 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-09-25 12 Gen1
96 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-10-02 0 Index
97 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-15 0 Index
98 xxxx xxxxxx หญิง 5 4 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-18 3 Gen1
99 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-06 21 Gen1
100 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-29 0 Index
101 xxxx xxxxxx หญิง 37 7 13 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-05 7 Gen1
102 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-05-14 0 Index
103 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-05-20 6 Gen1
104 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-23 9 Gen1
105 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-25 11 Gen1
106 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-25 11 Gen1
107 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-02 19 Gen1
108 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-10 27 Gen1
109 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 10 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-13 30 Gen2
110 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-14 31 Gen2
111 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-18 35 Gen2
112 xxxx xxxxxx หญิง 26 11 0 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-21 38 Gen2
113 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-27 44 Gen2
114 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 0 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-03 50 Gen2
115 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 0 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-10 0 Index
116 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 10 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-12 2 Gen1
117 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 28 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-08-04 25 Gen1
118 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-11 32 Gen2
119 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 1 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-13 34 Gen2
120 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-15 36 Gen2
121 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 17 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-08-16 37 Gen2
122 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-20 41 Gen2
123 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-25 46 Gen2
124 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-30 51 Gen2
125 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-30 51 Gen2
126 xxxx xxxxxx หญิง 45 8 16 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-07 0 Index
127 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 8 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-09-14 7 Gen1
128 xxxx xxxxxx หญิง 6 3 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-16 9 Gen1
129 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 5 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-09-18 11 Gen1
130 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-18 11 Gen1
131 xxxx xxxxxx ชาย 39 1 6 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-09-22 15 Gen1
132 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 28 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-09-25 18 Gen1
133 xxxx xxxxxx หญิง 27 7 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2017-10-13 0 Index
134 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2017-10-14 1 Gen1
135 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-10-27 14 Gen1
136 xxxx xxxxxx ชาย 19 11 9 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-11-03 21 Gen1
137 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 15 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2017-11-04 22 Gen1
138 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-12-06 54 Gen2
139 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-01-26 0 Index
140 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-03-22 55 Gen2
141 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-03-24 0 Index
142 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-06 43 Gen2
143 xxxx xxxxxx ชาย 38 3 23 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-05-16 53 Gen2
144 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-18 55 Gen2
145 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-25 0 Index
146 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-26 1 Gen1
147 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-30 5 Gen1
148 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-05 11 Gen1
149 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 13 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-06-07 13 Gen1
150 xxxx xxxxxx ชาย 22 1 3 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-06-11 17 Gen1
151 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-12 18 Gen1
152 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-12 18 Gen1
153 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-15 21 Gen1
154 xxxx xxxxxx หญิง 28 8 21 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-17 23 Gen1
155 xxxx xxxxxx หญิง 34 1 26 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-17 23 Gen1
156 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-17 23 Gen1
157 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-19 25 Gen1
158 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-19 25 Gen1
159 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-20 26 Gen1
160 xxxx xxxxxx ชาย 25 3 6 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-06-20 26 Gen1
161 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-20 26 Gen1
162 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-20 26 Gen1
163 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-20 26 Gen1
164 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-21 27 Gen1
165 xxxx xxxxxx หญิง 27 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-21 27 Gen1
166 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-21 27 Gen1
167 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-22 28 Gen1
168 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-06-22 28 Gen1
169 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-24 30 Gen2
170 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-25 31 Gen2
171 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2018-06-28 34 Gen2
172 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 14 60010651 ชุมชนข้าง พ.ว.น. 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-06-28 34 Gen2
173 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-06-29 35 Gen2
174 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-30 36 Gen2
175 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-30 36 Gen2
176 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-01 37 Gen2
177 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 17 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-02 38 Gen2
178 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-03 39 Gen2
179 xxxx xxxxxx ชาย 5 10 29 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-03 39 Gen2
180 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-05 41 Gen2
181 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-08 44 Gen2
182 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-09 45 Gen2
183 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-09 45 Gen2
184 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-13 49 Gen2
185 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-13 49 Gen2
186 xxxx xxxxxx หญิง 21 11 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-14 50 Gen2
187 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-15 51 Gen2
188 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-16 52 Gen2
189 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-16 52 Gen2
190 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 9 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-17 53 Gen2
191 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-18 54 Gen2
192 xxxx xxxxxx ชาย 22 8 13 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-19 55 Gen2
193 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-20 56 Gen2
194 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 2 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-24 0 Index
195 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-26 2 Gen1
196 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-29 5 Gen1
197 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-29 5 Gen1
198 xxxx xxxxxx ชาย 18 10 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2018-07-30 6 Gen1
199 xxxx xxxxxx ชาย 19 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-07-31 7 Gen1
200 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-03 10 Gen1
201 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-03 10 Gen1
202 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-04 11 Gen1
203 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010672 ชุมชนเขาโกรกพม่า 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-05 12 Gen1
204 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-06 13 Gen1
205 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-08-10 17 Gen1
206 xxxx xxxxxx ชาย 47 10 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-12 19 Gen1
207 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 17 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-14 21 Gen1
208 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-08-14 21 Gen1
209 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-15 22 Gen1
210 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-17 24 Gen1
211 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-18 25 Gen1
212 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-19 26 Gen1
213 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-21 28 Gen1
214 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-22 29 Gen2
215 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-22 29 Gen2
216 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-22 29 Gen2
217 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 4 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-23 30 Gen2
218 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-23 30 Gen2
219 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-23 30 Gen2
220 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 22 60010665 ชุมชนหนองผักตบ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-23 30 Gen2
221 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-24 31 Gen2
222 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-25 32 Gen2
223 xxxx xxxxxx หญิง 20 8 21 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-28 35 Gen2
224 xxxx xxxxxx ชาย 50 4 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-28 35 Gen2
225 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-01 39 Gen2
226 xxxx xxxxxx หญิง 23 1 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-02 40 Gen2
227 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-02 40 Gen2
228 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 20 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-02 40 Gen2
229 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-03 41 Gen2
230 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-03 41 Gen2
231 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-04 42 Gen2
232 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-10 48 Gen2
233 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 2 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-11 49 Gen2
234 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-13 51 Gen2
235 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-09-13 51 Gen2
236 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-13 51 Gen2
237 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-13 51 Gen2
238 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-14 52 Gen2
239 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-15 53 Gen2
240 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-15 53 Gen2
241 xxxx xxxxxx ชาย 18 8 6 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-16 54 Gen2
242 xxxx xxxxxx ชาย 22 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-16 54 Gen2
243 xxxx xxxxxx ชาย 23 9 0 60010653 ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-17 55 Gen2
244 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-19 0 Index
245 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-20 1 Gen1
246 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-09-22 3 Gen1
247 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-22 3 Gen1
248 xxxx xxxxxx หญิง 23 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-22 3 Gen1
249 xxxx xxxxxx หญิง 39 5 0 60010665 ชุมชนหนองผักตบ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-23 4 Gen1
250 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-23 4 Gen1
251 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 24 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-23 4 Gen1
252 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-24 5 Gen1
253 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-25 6 Gen1
254 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-26 7 Gen1
255 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-27 8 Gen1
256 xxxx xxxxxx หญิง 26 3 20 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-27 8 Gen1
257 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-28 9 Gen1
258 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-29 10 Gen1
259 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 15 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-30 11 Gen1
260 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-10-28 0 Index
261 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-12-24 0 Index
262 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-03-23 0 Index
263 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-04-14 22 Gen1
264 xxxx xxxxxx หญิง 28 9 14 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-04-25 33 Gen2
265 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-30 0 Index
266 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 0 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-08 9 Gen1
267 xxxx xxxxxx หญิง 22 9 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-12 13 Gen1
268 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 1 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-06-20 21 Gen1
269 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-23 24 Gen1
270 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-25 26 Gen1
271 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-25 26 Gen1
272 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-26 27 Gen1
273 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-26 27 Gen1
274 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-27 28 Gen1
275 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-29 30 Gen2
276 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-03 34 Gen2
277 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-07 38 Gen2
278 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 3 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-07-09 40 Gen2
279 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-11 42 Gen2
280 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 13 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-07-12 43 Gen2
281 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 3 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2018-07-12 43 Gen2
282 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-12 43 Gen2
283 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 25 60010753 ชุมชนตลาดใหม่ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-07-16 47 Gen2
284 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-17 48 Gen2
285 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010751 ชุมชนหนองปลาแห้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-17 48 Gen2
286 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-18 49 Gen2
287 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-24 55 Gen2
288 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-25 56 Gen2
289 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-25 56 Gen2
290 xxxx xxxxxx หญิง 27 4 17 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-26 0 Index
291 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-01 6 Gen1
292 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-08-09 14 Gen1
293 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-17 22 Gen1
294 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-08-20 25 Gen1
295 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-08-26 31 Gen2
296 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-26 31 Gen2
297 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 28 60010751 ชุมชนหนองปลาแห้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-30 35 Gen2
298 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-14 50 Gen2
299 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-15 51 Gen2
300 xxxx xxxxxx หญิง 2 8 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-19 55 Gen2
301 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-23 0 Index
302 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-23 0 Index
303 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-10-15 0 Index
304 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-22 0 Index
305 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 0 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-22 0 Index
306 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-24 2 Gen1
307 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 8 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-09-02 11 Gen1
308 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-06 15 Gen1
309 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-07 16 Gen1
310 xxxx xxxxxx หญิง 35 11 26 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-08 17 Gen1
311 xxxx xxxxxx ชาย 29 10 29 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-18 27 Gen1
312 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-21 30 Gen2
313 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-16 0 Index
314 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-20 4 Gen1
315 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-03-25 0 Index
316 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-13 49 Gen2
317 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-15 51 Gen2
318 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-05-26 0 Index
319 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-28 2 Gen1
320 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-12 17 Gen1
321 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-20 25 Gen1
322 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-26 31 Gen2
323 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-27 32 Gen2
324 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-30 35 Gen2
325 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-30 35 Gen2
326 xxxx xxxxxx ชาย 3 2 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-01 36 Gen2
327 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-11 46 Gen2
328 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-26 0 Index
329 xxxx xxxxxx ชาย 25 3 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-07-28 2 Gen1
330 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-01 6 Gen1
331 xxxx xxxxxx หญิง 20 8 9 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-13 18 Gen1
332 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 2 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-19 24 Gen1
333 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-23 28 Gen1
334 xxxx xxxxxx ชาย 49 8 26 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-25 30 Gen2
335 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-29 34 Gen2
336 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-05 41 Gen2
337 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-17 53 Gen2
338 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-10-06 0 Index
339 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-10-23 17 Gen1
340 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-06 31 Gen2
341 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-07 32 Gen2
342 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-12-02 0 Index
343 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-12-23 21 Gen1
344 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-12-26 24 Gen1
345 xxxx xxxxxx หญิง 20 11 2 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-02-28 0 Index
346 xxxx xxxxxx ชาย 1 5 0 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-03-14 14 Gen1
347 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-04-02 33 Gen2
348 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-04-02 33 Gen2
349 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-04-06 37 Gen2
350 xxxx xxxxxx หญิง 58 9 19 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-04-12 43 Gen2
351 xxxx xxxxxx ชาย 3 6 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-04-16 47 Gen2
352 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-04-18 49 Gen2
353 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 10 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-04-27 0 Index
354 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 8 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-04-30 3 Gen1
355 xxxx xxxxxx ชาย 24 9 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-02 5 Gen1
356 xxxx xxxxxx หญิง 15 2 7 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-05-05 8 Gen1
357 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-05-08 11 Gen1
358 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-13 16 Gen1
359 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-13 16 Gen1
360 xxxx xxxxxx หญิง 34 11 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-05-15 18 Gen1
361 xxxx xxxxxx ชาย 22 3 3 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-05-17 20 Gen1
362 xxxx xxxxxx ชาย 29 3 21 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-05-17 20 Gen1
363 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-18 21 Gen1
364 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-20 23 Gen1
365 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 8 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-05-24 27 Gen1
366 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 15 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-05-28 31 Gen2
367 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-06 40 Gen2
368 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-06 40 Gen2
369 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-09 43 Gen2
370 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-15 49 Gen2
371 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 7 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-07-09 0 Index
372 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-16 7 Gen1
373 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-16 7 Gen1
374 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-07-25 16 Gen1
375 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-03 25 Gen1
376 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-06 28 Gen1
377 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-08 30 Gen2
378 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-19 41 Gen2
379 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-21 43 Gen2
380 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-23 45 Gen2
381 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-26 48 Gen2
382 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-04 0 Index
383 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-04 0 Index
384 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-07 3 Gen1
385 xxxx xxxxxx ชาย 24 5 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-11 7 Gen1
386 xxxx xxxxxx หญิง 22 9 28 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-11 7 Gen1
387 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-13 9 Gen1
388 xxxx xxxxxx ชาย 47 8 25 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-09-18 14 Gen1
389 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 21 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-09-19 15 Gen1
390 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-19 15 Gen1
391 xxxx xxxxxx หญิง 19 10 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-20 16 Gen1
392 xxxx xxxxxx ชาย 25 2 12 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-09-24 20 Gen1
393 xxxx xxxxxx หญิง 50 7 7 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-09-25 21 Gen1
394 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 0 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-29 25 Gen1
395 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-06 0 Index
396 xxxx xxxxxx หญิง 24 4 8 60011107 หมู่ที่ 7 บ้านแก่ง(7) 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-11-19 13 Gen1
397 xxxx xxxxxx ชาย 49 1 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-01-29 0 Index
398 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-03-25 55 Gen2
399 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-05-27 0 Index
400 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-04 8 Gen1
401 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-07 11 Gen1
402 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-12 16 Gen1
403 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-15 19 Gen1
404 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011109 หมู่ที่ 9 บ้านโรงสีเก่า 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-18 22 Gen1
405 xxxx xxxxxx ชาย 3 9 19 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-02 36 Gen2
406 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-09 43 Gen2
407 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-11 45 Gen2
408 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-27 0 Index
409 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-28 1 Gen1
410 xxxx xxxxxx หญิง 8 7 21 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2018-08-01 5 Gen1
411 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-05 9 Gen1
412 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 25 60011107 หมู่ที่ 7 บ้านแก่ง(7) 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-05 9 Gen1
413 xxxx xxxxxx หญิง 57 5 11 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-13 17 Gen1
414 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-16 20 Gen1
415 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-25 29 Gen2
416 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-18 53 Gen2
417 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-25 0 Index
418 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-28 3 Gen1
419 xxxx xxxxxx ชาย 7 6 0 60011214 หมู่ที่ 14 บ้านยางโทน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-10-07 0 Index
420 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-10-08 1 Gen1
421 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-08 32 Gen2
422 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-02 0 Index
423 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-06 4 Gen1
424 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-07 5 Gen1
425 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-13 11 Gen1
426 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-14 12 Gen1
427 xxxx xxxxxx หญิง 17 7 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-18 16 Gen1
428 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-23 21 Gen1
429 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-28 26 Gen1
430 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-30 28 Gen1
431 xxxx xxxxxx ชาย 4 2 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-05 33 Gen2
432 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวล 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-10 38 Gen2
433 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-13 41 Gen2
434 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 4 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-15 43 Gen2
435 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-17 45 Gen2
436 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 14 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-18 46 Gen2
437 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-25 53 Gen2
438 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-27 55 Gen2
439 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 20 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-02 0 Index
440 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2018-08-03 1 Gen1
441 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-08 6 Gen1
442 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-08 6 Gen1
443 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 0 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-13 11 Gen1
444 xxxx xxxxxx ชาย 23 9 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2018-08-17 15 Gen1
445 xxxx xxxxxx หญิง 56 4 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-17 15 Gen1
446 xxxx xxxxxx ชาย 2 5 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-22 20 Gen1
447 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 23 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-28 26 Gen1
448 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 13 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-17 46 Gen2
449 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 20 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-18 47 Gen2
450 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-18 47 Gen2
451 xxxx xxxxxx ชาย 41 7 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-11-06 0 Index
452 xxxx xxxxxx หญิง 39 1 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-11-21 15 Gen1
453 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-24 18 Gen1
454 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 16 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2017-11-25 19 Gen1
455 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-05-20 0 Index
456 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-27 7 Gen1
457 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2018-06-03 14 Gen1
458 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-11 22 Gen1
459 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-14 25 Gen1
460 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-14 25 Gen1
461 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 4 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-06-19 30 Gen2
462 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-19 30 Gen2
463 xxxx xxxxxx หญิง 37 10 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-06-22 33 Gen2
464 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 20 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-06-22 33 Gen2
465 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-23 34 Gen2
466 xxxx xxxxxx หญิง 85 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-23 34 Gen2
467 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-23 34 Gen2
468 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-24 35 Gen2
469 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-25 36 Gen2
470 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-28 39 Gen2
471 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60011308 หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-06-30 41 Gen2
472 xxxx xxxxxx หญิง 28 8 11 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-02 43 Gen2
473 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-02 43 Gen2
474 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-09 50 Gen2
475 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-11 52 Gen2
476 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-12 53 Gen2
477 xxxx xxxxxx หญิง 20 6 3 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-12 53 Gen2
478 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-15 56 Gen2
479 xxxx xxxxxx ชาย 26 5 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-16 0 Index
480 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-17 1 Gen1
481 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-18 2 Gen1
482 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-20 4 Gen1
483 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-22 6 Gen1
484 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-25 9 Gen1
485 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-25 9 Gen1
486 xxxx xxxxxx ชาย 33 5 5 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-27 11 Gen1
487 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-29 13 Gen1
488 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-01 16 Gen1
489 xxxx xxxxxx หญิง 46 11 17 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-03 18 Gen1
490 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-03 18 Gen1
491 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-04 19 Gen1
492 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-04 19 Gen1
493 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-05 20 Gen1
494 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-05 20 Gen1
495 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-06 21 Gen1
496 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-07 22 Gen1
497 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-07 22 Gen1
498 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-08 23 Gen1
499 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-11 26 Gen1
500 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-11 26 Gen1
501 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 20 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-08-15 30 Gen2
502 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-16 31 Gen2
503 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-17 32 Gen2
504 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-17 32 Gen2
505 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-20 35 Gen2
506 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-22 37 Gen2
507 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-22 37 Gen2
508 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-22 37 Gen2
509 xxxx xxxxxx หญิง 43 2 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-25 40 Gen2
510 xxxx xxxxxx หญิง 0 2 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-26 41 Gen2
511 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-02 48 Gen2
512 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-04 50 Gen2
513 xxxx xxxxxx หญิง 27 2 3 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-09 55 Gen2
514 xxxx xxxxxx ชาย 30 5 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-10 56 Gen2
515 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-12 0 Index
516 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-17 5 Gen1
517 xxxx xxxxxx ชาย 26 8 6 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-17 5 Gen1
518 xxxx xxxxxx ชาย 41 10 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-17 5 Gen1
519 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 3 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2018-09-19 7 Gen1
520 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-22 10 Gen1
521 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-23 11 Gen1
522 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-25 13 Gen1
523 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-25 13 Gen1
524 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-26 14 Gen1
525 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-28 16 Gen1
526 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-15 0 Index
527 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 14 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-03-12 0 Index
528 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-19 0 Index
529 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-22 3 Gen1
530 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-25 6 Gen1
531 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-05-25 6 Gen1
532 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-30 11 Gen1
533 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-30 11 Gen1
534 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-01 13 Gen1
535 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-03 15 Gen1
536 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-06 18 Gen1
537 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-14 26 Gen1
538 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 12 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-16 28 Gen1
539 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-23 35 Gen2
540 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-24 36 Gen2
541 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-12 54 Gen2
542 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011417 หมู่ที่ 17 บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-12 54 Gen2
543 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60011405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-12 54 Gen2
544 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-13 55 Gen2
545 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-14 56 Gen2
546 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-14 56 Gen2
547 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-14 56 Gen2
548 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-15 0 Index
549 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-09 25 Gen1
550 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-11 27 Gen1
551 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 18 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-12 28 Gen1
552 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-13 29 Gen2
553 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-13 29 Gen2
554 xxxx xxxxxx หญิง 50 4 10 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-15 31 Gen2
555 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-17 33 Gen2
556 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-23 39 Gen2
557 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-26 42 Gen2
558 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-27 43 Gen2
559 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-04 51 Gen2
560 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-05 52 Gen2
561 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-06 53 Gen2
562 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-09 56 Gen2
563 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-11 0 Index
564 xxxx xxxxxx หญิง 24 9 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-11 0 Index
565 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-12 1 Gen1
566 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-12 1 Gen1
567 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-14 3 Gen1
568 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-15 4 Gen1
569 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 0 60011405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-16 5 Gen1
570 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-19 8 Gen1
571 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011411 หมู่ที่ 11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-21 10 Gen1
572 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 1 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-21 10 Gen1
573 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011413 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-24 13 Gen1
574 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 0 60011413 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-26 15 Gen1
575 xxxx xxxxxx หญิง 42 4 20 60011413 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-28 17 Gen1
576 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-30 19 Gen1
577 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-03 0 Index
578 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-08 5 Gen1
579 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011512 หมู่ที่ 12 บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-11-17 14 Gen1
580 xxxx xxxxxx หญิง 4 8 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-13 0 Index
581 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 29 60011515 หมู่ที่ 15 บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-06-16 3 Gen1
582 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011512 หมู่ที่ 12 บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-18 5 Gen1
583 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-20 7 Gen1
584 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-27 14 Gen1
585 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-28 15 Gen1
586 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-06-29 16 Gen1
587 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011515 หมู่ที่ 15 บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-30 17 Gen1
588 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-30 17 Gen1
589 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-01 18 Gen1
590 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-01 18 Gen1
591 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-01 18 Gen1
592 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011512 หมู่ที่ 12 บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-03 20 Gen1
593 xxxx xxxxxx ชาย 19 8 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-07-12 29 Gen2
594 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60011512 หมู่ที่ 12 บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-12 29 Gen2
595 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-14 31 Gen2
596 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-17 34 Gen2
597 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-25 42 Gen2
598 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-28 45 Gen2
599 xxxx xxxxxx หญิง 34 1 13 60011515 หมู่ที่ 15 บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-14 0 Index
600 xxxx xxxxxx ชาย 28 5 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-18 4 Gen1
601 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 19 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-22 8 Gen1
602 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-23 9 Gen1
603 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011516 หมู่ที่ 16 บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2018-09-04 21 Gen1
604 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-05 22 Gen1
605 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 18 60011512 หมู่ที่ 12 บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-17 34 Gen2
606 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-18 35 Gen2
607 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-18 35 Gen2
608 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011516 หมู่ที่ 16 บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-20 37 Gen2
609 xxxx xxxxxx หญิง 27 1 0 60011515 หมู่ที่ 15 บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-21 38 Gen2
610 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 0 60011516 หมู่ที่ 16 บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-21 38 Gen2
611 xxxx xxxxxx ชาย 27 7 0 60011515 หมู่ที่ 15 บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-26 43 Gen2
612 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-10-03 0 Index
613 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-10-31 28 Gen1
614 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-12-26 0 Index
615 xxxx xxxxxx หญิง 33 9 29 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2017-12-26 0 Index
616 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-12-27 1 Gen1
617 xxxx xxxxxx หญิง 5 4 11 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-03-11 0 Index
618 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 17 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-04-29 49 Gen2
619 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-05 55 Gen2
620 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-18 0 Index
621 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-05-21 3 Gen1
622 xxxx xxxxxx หญิง 18 5 3 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-22 35 Gen2
623 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-23 36 Gen2
624 xxxx xxxxxx ชาย 2 5 2 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-16 0 Index
625 xxxx xxxxxx ชาย 24 4 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-07-19 3 Gen1
626 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-24 8 Gen1
627 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 10 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-07-27 11 Gen1
628 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-27 11 Gen1
629 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-28 12 Gen1
630 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-31 15 Gen1
631 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-01 16 Gen1
632 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-02 17 Gen1
633 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-03 18 Gen1
634 xxxx xxxxxx หญิง 19 11 22 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-04 19 Gen1
635 xxxx xxxxxx หญิง 24 3 11 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-06 21 Gen1
636 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-06 21 Gen1
637 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-06 21 Gen1
638 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-07 22 Gen1
639 xxxx xxxxxx ชาย 3 2 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-08 23 Gen1
640 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-09 24 Gen1
641 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-12 27 Gen1
642 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-08-14 29 Gen2
643 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-15 30 Gen2
644 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-08-19 34 Gen2
645 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 2 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-19 34 Gen2
646 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-08-20 35 Gen2
647 xxxx xxxxxx ชาย 29 10 25 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-27 42 Gen2
648 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-28 43 Gen2
649 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 1 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-29 44 Gen2
650 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-01 47 Gen2
651 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-02 48 Gen2
652 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-02 48 Gen2
653 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-04 50 Gen2
654 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-04 50 Gen2
655 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 21 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-06 52 Gen2
656 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-10 56 Gen2
657 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-12 0 Index
658 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-13 1 Gen1
659 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-14 2 Gen1
660 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-16 4 Gen1
661 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 23 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-19 7 Gen1
662 xxxx xxxxxx หญิง 32 9 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-20 8 Gen1
663 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2017-10-21 0 Index
664 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 0 60011706 หมู่ที่ 6 บ้านคลองก่าง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-21 0 Index
665 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-22 1 Gen1
666 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2018-05-25 4 Gen1
667 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-10 20 Gen1
668 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-12 22 Gen1
669 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-17 27 Gen1
670 xxxx xxxxxx หญิง 4 4 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-18 28 Gen1
671 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-18 28 Gen1
672 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-19 29 Gen2
673 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-20 30 Gen2
674 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-20 30 Gen2
675 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-21 31 Gen2
676 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011706 หมู่ที่ 6 บ้านคลองก่าง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-24 34 Gen2
677 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-25 35 Gen2
678 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-15 55 Gen2
679 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-23 0 Index
680 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-07 15 Gen1
681 xxxx xxxxxx ชาย 27 5 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-15 23 Gen1
682 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-20 28 Gen1
683 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-21 29 Gen2
684 xxxx xxxxxx หญิง 45 10 24 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-10-03 0 Index
685 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 19 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-10-28 25 Gen1
686 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 24 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-10-29 26 Gen1
687 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 2 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-11-08 36 Gen2
688 xxxx xxxxxx ชาย 34 5 20 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-11-11 39 Gen2
689 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 7 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-11-11 39 Gen2
690 xxxx xxxxxx หญิง 19 1 25 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-11-17 45 Gen2
691 xxxx xxxxxx หญิง 9 5 5 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-11-21 49 Gen2
692 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 14 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-11-28 56 Gen2
693 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 12 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-03-09 0 Index
694 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 11 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-04-28 50 Gen2
695 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 24 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-05-10 0 Index
696 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 4 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-05-18 8 Gen1
697 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-21 11 Gen1
698 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-05-23 13 Gen1
699 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-05-23 13 Gen1
700 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 17 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-05-31 21 Gen1
701 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 17 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-05 26 Gen1
702 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 4 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-05 26 Gen1
703 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 6 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-07 28 Gen1
704 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 21 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-11 32 Gen2
705 xxxx xxxxxx ชาย 58 5 17 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-13 34 Gen2
706 xxxx xxxxxx ชาย 4 1 14 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-14 35 Gen2
707 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 5 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-16 37 Gen2
708 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 28 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-19 40 Gen2
709 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 14 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-20 41 Gen2
710 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 20 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-22 43 Gen2
711 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-29 50 Gen2
712 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 4 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-29 50 Gen2
713 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 0 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-07-10 0 Index
714 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 10 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-10 0 Index
715 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-23 13 Gen1
716 xxxx xxxxxx หญิง 63 6 25 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-26 16 Gen1
717 xxxx xxxxxx หญิง 10 8 18 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-02 23 Gen1
718 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 16 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-03 24 Gen1
719 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 7 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-04 25 Gen1
720 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 13 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-09 30 Gen2
721 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 0 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-13 34 Gen2
722 xxxx xxxxxx ชาย 37 3 0 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-08-18 39 Gen2
723 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 9 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-20 41 Gen2
724 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 10 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-21 42 Gen2
725 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 25 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-24 45 Gen2
726 xxxx xxxxxx ชาย 34 10 27 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-25 46 Gen2
727 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.ไพศาลี 2018-08-31 52 Gen2
728 xxxx xxxxxx หญิง 30 2 0 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-03 55 Gen2
729 xxxx xxxxxx หญิง 61 2 18 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-15 0 Index
730 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 0 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-18 3 Gen1
731 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-09-24 9 Gen1
732 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-24 9 Gen1
733 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 21 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-09-26 11 Gen1
734 xxxx xxxxxx หญิง 33 8 9 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-11-28 0 Index
735 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 17 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2018-07-19 0 Index
736 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-01 13 Gen1
737 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-05 17 Gen1
738 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-13 25 Gen1
739 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-15 27 Gen1
740 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 15 60020202 หมู่ที่ 2 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-15 27 Gen1
741 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60020202 หมู่ที่ 2 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-18 30 Gen2
742 xxxx xxxxxx ชาย 24 5 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-08-27 39 Gen2
743 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60020202 หมู่ที่ 2 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-02 45 Gen2
744 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-08 51 Gen2
745 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 16 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-15 0 Index
746 xxxx xxxxxx ชาย 7 6 0 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-15 0 Index
747 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 27 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-09-15 0 Index
748 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 24 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2018-09-20 5 Gen1
749 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 1 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2018-09-23 8 Gen1
750 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 6 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-03-04 0 Index
751 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 4 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-03-05 1 Gen1
752 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-13 0 Index
753 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 28 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-28 0 Index
754 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 0 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-09-10 13 Gen1
755 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 29 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-09-14 17 Gen1
756 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 14 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-09-27 30 Gen2
757 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 24 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-10-20 0 Index
758 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 24 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2017-12-04 45 Gen2
759 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60020405 หมู่ที่ 5 บ้านบางประมุง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-01-26 0 Index
760 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 24 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2018-06-24 0 Index
761 xxxx xxxxxx หญิง 14 7 23 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-09-09 0 Index
762 xxxx xxxxxx หญิง 3 9 17 60020507 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำผาสวรรค์ 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-05-28 0 Index
763 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 0 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-13 0 Index
764 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 3 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2017-10-24 0 Index
765 xxxx xxxxxx หญิง 9 5 20 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-18 0 Index
766 xxxx xxxxxx ชาย 23 7 30 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-01 44 Gen2
767 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 7 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-09-01 0 Index
768 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-22 21 Gen1
769 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 12 60020705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-05 0 Index
770 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 23 60020705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-07 2 Gen1
771 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 28 60020705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-07 2 Gen1
772 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 2 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-16 11 Gen1
773 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 25 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-16 11 Gen1
774 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60020705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2018-06-18 13 Gen1
775 xxxx xxxxxx ชาย 21 7 4 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-20 15 Gen1
776 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 28 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-25 20 Gen1
777 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 8 60020705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-06-29 24 Gen1
778 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 20 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-02 27 Gen1
779 xxxx xxxxxx ชาย 19 2 18 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-04 29 Gen2
780 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 25 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-11 36 Gen2
781 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 6 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-12 37 Gen2
782 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 21 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-13 38 Gen2
783 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 29 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-26 51 Gen2
784 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 29 60020706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองพรมหน่อ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-12 0 Index
785 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 5 60020706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองพรมหน่อ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-09-25 44 Gen2
786 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 0 60020801 หมู่ที่ 1 บ้านเนินกระพี้ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-23 0 Index
787 xxxx xxxxxx หญิง 9 7 21 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-27 4 Gen1
788 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 10 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-27 4 Gen1
789 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 23 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-07-27 4 Gen1
790 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 25 60020903 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตอ 600209 หาดสูง โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-27 0 Index
791 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 2 60020906 หมู่ที่ 6 บ้านเนินหญ้าคา 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2018-08-22 26 Gen1
792 xxxx xxxxxx ชาย 77 0 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-10-20 0 Index
793 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 19 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-10-25 5 Gen1
794 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2017-10-29 9 Gen1
795 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 5 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-11-11 22 Gen1
796 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-11-24 35 Gen2
797 xxxx xxxxxx หญิง 38 1 19 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-12-04 45 Gen2
798 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-23 0 Index
799 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-12 50 Gen2
800 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-14 52 Gen2
801 xxxx xxxxxx ชาย 73 6 15 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-17 55 Gen2
802 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 10 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-01 0 Index
803 xxxx xxxxxx ชาย 39 9 30 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-16 15 Gen1
804 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 7 60030107 ชุมชนบัณฑิตสร้างสรรค์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-30 29 Gen2
805 xxxx xxxxxx ชาย 47 10 30 60030107 ชุมชนบัณฑิตสร้างสรรค์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-07 37 Gen2
806 xxxx xxxxxx ชาย 86 8 10 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-11 41 Gen2
807 xxxx xxxxxx หญิง 25 8 3 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-12 42 Gen2
808 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 15 60030110 ชุมชนโชติช่วงชัชวาลย์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-16 46 Gen2
809 xxxx xxxxxx หญิง 15 7 6 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-21 51 Gen2
810 xxxx xxxxxx หญิง 49 8 17 60030110 ชุมชนโชติช่วงชัชวาลย์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-22 52 Gen2
811 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 23 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-22 52 Gen2
812 xxxx xxxxxx หญิง 21 11 18 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-22 52 Gen2
813 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 18 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-23 53 Gen2
814 xxxx xxxxxx หญิง 21 10 25 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-10-22 0 Index
815 xxxx xxxxxx หญิง 71 10 29 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.แม่วงก์ 2017-11-30 39 Gen2
816 xxxx xxxxxx ชาย 55 11 10 60030202 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแม่พังงา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-01-16 0 Index
817 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 23 60030212 หมู่ที่ 12 บ้านคลองปลากดใน 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-22 0 Index
818 xxxx xxxxxx หญิง 72 3 23 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.แม่วงก์ 2018-04-24 2 Gen1
819 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-22 0 Index
820 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-07 15 Gen1
821 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 23 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-31 39 Gen2
822 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 20 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-07 46 Gen2
823 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 21 60030210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-01 0 Index
824 xxxx xxxxxx ชาย 57 6 20 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-28 27 Gen1
825 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 7 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-12-20 0 Index
826 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วงสรวง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-10 0 Index
827 xxxx xxxxxx ชาย 35 9 24 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-12 2 Gen1
828 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-19 0 Index
829 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 16 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-21 2 Gen1
830 xxxx xxxxxx หญิง 23 9 28 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-22 3 Gen1
831 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 18 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2018-08-22 3 Gen1
832 xxxx xxxxxx ชาย 53 6 27 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-23 4 Gen1
833 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-24 5 Gen1
834 xxxx xxxxxx หญิง 26 3 22 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-31 12 Gen1
835 xxxx xxxxxx หญิง 53 10 16 60030309 หมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-17 29 Gen2
836 xxxx xxxxxx หญิง 44 8 14 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-10-09 0 Index
837 xxxx xxxxxx หญิง 18 3 7 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-10-27 18 Gen1
838 xxxx xxxxxx หญิง 27 1 7 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-12-23 0 Index
839 xxxx xxxxxx ชาย 41 6 17 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-12-24 1 Gen1
840 xxxx xxxxxx หญิง 19 11 26 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-12-29 6 Gen1
841 xxxx xxxxxx หญิง 2 8 8 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-05-27 0 Index
842 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 11 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-08 42 Gen2
843 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60030409 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-18 0 Index
844 xxxx xxxxxx หญิง 59 10 10 60030409 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-23 5 Gen1
845 xxxx xxxxxx ชาย 22 3 26 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-25 7 Gen1
846 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 15 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2018-09-27 9 Gen1
847 xxxx xxxxxx หญิง 81 8 27 60030416 หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์หนองยาว 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-28 10 Gen1
848 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030412 หมู่ที่ 12 บ้านท่านา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-30 12 Gen1
849 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 14 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-24 0 Index
850 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-12 0 Index
851 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 17 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-13 1 Gen1
852 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-17 36 Gen2
853 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 15 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-20 39 Gen2
854 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 27 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-30 49 Gen2
855 xxxx xxxxxx หญิง 31 6 21 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-06 56 Gen2
856 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-09 0 Index
857 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 16 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-22 13 Gen1
858 xxxx xxxxxx ชาย 44 2 6 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-24 15 Gen1
859 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 19 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-25 16 Gen1
860 xxxx xxxxxx หญิง 65 8 27 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-27 18 Gen1
861 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-29 20 Gen1
862 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 16 60030609 หมู่ที่ 09 บ้านวังคลัก 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-03-13 0 Index
863 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030603 หมู่ที่ 03 บ้านลาด 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-03-23 10 Gen1
864 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 4 60030601 หมู่ที่ 1 บ้านคลองคล้า 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-14 0 Index
865 xxxx xxxxxx หญิง 56 7 22 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-21 7 Gen1
866 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 7 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-28 0 Index
867 xxxx xxxxxx ชาย 31 10 10 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-28 0 Index
868 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 14 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-09 11 Gen1
869 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 1 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-12 14 Gen1
870 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-15 17 Gen1
871 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 0 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-23 25 Gen1
872 xxxx xxxxxx หญิง 61 2 12 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-27 29 Gen2
873 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-27 29 Gen2
874 xxxx xxxxxx ชาย 23 1 24 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-28 30 Gen2
875 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030710 หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะล้อ 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-28 30 Gen2
876 xxxx xxxxxx ชาย 71 2 27 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-06 39 Gen2
877 xxxx xxxxxx หญิง 21 11 24 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-08 41 Gen2
878 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 12 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-09 42 Gen2
879 xxxx xxxxxx ชาย 6 1 4 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-13 46 Gen2
880 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 27 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-16 49 Gen2
881 xxxx xxxxxx ชาย 27 4 13 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-20 53 Gen2
882 xxxx xxxxxx ชาย 52 11 5 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-21 54 Gen2
883 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 6 60030708 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฟบ 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-21 54 Gen2
884 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 0 60030708 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฟบ 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-23 56 Gen2
885 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 22 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-23 56 Gen2
886 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 13 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-25 0 Index
887 xxxx xxxxxx หญิง 15 7 21 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-09 14 Gen1
888 xxxx xxxxxx ชาย 26 10 14 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-10 0 Index
889 xxxx xxxxxx ชาย 38 4 19 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-30 20 Gen1
890 xxxx xxxxxx หญิง 53 5 27 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-30 20 Gen1
891 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-11-12 0 Index
892 xxxx xxxxxx หญิง 32 1 6 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-30 0 Index
893 xxxx xxxxxx ชาย 43 1 26 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-01 2 Gen1
894 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 24 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-02 3 Gen1
895 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 4 60030802 หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-07 8 Gen1
896 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 0 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2018-08-04 0 Index
897 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-07 3 Gen1
898 xxxx xxxxxx ชาย 40 3 18 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-07 3 Gen1
899 xxxx xxxxxx หญิง 22 4 6 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-07 3 Gen1
900 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 22 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-06 33 Gen2
901 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 4 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-09 36 Gen2
902 xxxx xxxxxx หญิง 48 7 13 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-18 45 Gen2
903 xxxx xxxxxx ชาย 56 9 24 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-22 49 Gen2
904 xxxx xxxxxx ชาย 52 5 27 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-23 50 Gen2
905 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 28 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-25 52 Gen2
906 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 19 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-28 55 Gen2
907 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-25 0 Index
908 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 3 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-12 17 Gen1
909 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 13 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-14 19 Gen1
910 xxxx xxxxxx ชาย 37 9 3 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-17 22 Gen1
911 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 5 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-31 36 Gen2
912 xxxx xxxxxx หญิง 44 8 27 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-09 45 Gen2
913 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-18 54 Gen2
914 xxxx xxxxxx หญิง 32 10 6 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-19 55 Gen2
915 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 18 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-19 55 Gen2
916 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 15 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-20 56 Gen2
917 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 9 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-21 0 Index
918 xxxx xxxxxx ชาย 44 8 8 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-09 18 Gen1
919 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 13 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-09 18 Gen1
920 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-26 35 Gen2
921 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 20 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-28 37 Gen2
922 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 23 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-09 49 Gen2
923 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 7 60030905 หมู่ที่ 5 อ้อมราชพงษา 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-10 50 Gen2
924 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 15 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-10 50 Gen2
925 xxxx xxxxxx หญิง 14 7 24 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-16 56 Gen2
926 xxxx xxxxxx ชาย 56 9 19 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-23 0 Index
927 xxxx xxxxxx หญิง 3 7 15 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-25 2 Gen1
928 xxxx xxxxxx ชาย 62 5 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-30 7 Gen1
929 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 2 60030906 หมู่ที่ 6 บึงกบละคร 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-30 7 Gen1
930 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 3 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-31 8 Gen1
931 xxxx xxxxxx หญิง 49 1 4 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-01 9 Gen1
932 xxxx xxxxxx ชาย 38 5 21 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-04 12 Gen1
933 xxxx xxxxxx หญิง 29 8 5 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-10 18 Gen1
934 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 27 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-11 19 Gen1
935 xxxx xxxxxx หญิง 37 11 13 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-11 19 Gen1
936 xxxx xxxxxx หญิง 37 11 0 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2018-09-12 20 Gen1
937 xxxx xxxxxx ชาย 52 3 6 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-17 25 Gen1
938 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 3 60030906 หมู่ที่ 6 บึงกบละคร 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-18 26 Gen1
939 xxxx xxxxxx ชาย 28 4 13 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-21 29 Gen2
940 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 26 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-22 30 Gen2
941 xxxx xxxxxx ชาย 43 6 7 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-23 31 Gen2
942 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 21 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-25 33 Gen2
943 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-26 34 Gen2
944 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 19 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-26 34 Gen2
945 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-27 35 Gen2
946 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 3 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-28 36 Gen2
947 xxxx xxxxxx หญิง 41 10 27 60031007 หมู่ที่ 7 หนองขอน 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-12 0 Index
948 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60031007 หมู่ที่ 7 หนองขอน 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-15 3 Gen1
949 xxxx xxxxxx ชาย 48 7 14 60031007 หมู่ที่ 7 หนองขอน 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-06-23 42 Gen2
950 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60031002 หมูที่ 2 ไผ่สิงห์ 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-01 0 Index
951 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 20 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-02 1 Gen1
952 xxxx xxxxxx หญิง 41 2 17 60031001 หมู่ที่ 1 หนองกุ่ม 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-09 8 Gen1
953 xxxx xxxxxx หญิง 23 8 1 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-18 17 Gen1
954 xxxx xxxxxx หญิง 57 8 2 60031003 หมู่ที่ 3 โพธิ์หนองยาว 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-25 24 Gen1
955 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 8 60031105 หมู่ 5 บ้านพรมแดน 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-03-07 0 Index
956 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 20 60031105 หมู่ 5 บ้านพรมแดน 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-03-19 12 Gen1
957 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 13 60031105 หมู่ 5 บ้านพรมแดน 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-03-25 18 Gen1
958 xxxx xxxxxx หญิง 80 2 6 60031105 หมู่ 5 บ้านพรมแดน 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-10 34 Gen2
959 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 5 60031105 หมู่ 5 บ้านพรมแดน 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-14 38 Gen2
960 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 19 60031105 หมู่ 5 บ้านพรมแดน 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-20 44 Gen2
961 xxxx xxxxxx หญิง 29 7 12 60031105 หมู่ 5 บ้านพรมแดน 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-21 45 Gen2
962 xxxx xxxxxx หญิง 39 7 25 60031102 หมู่ 2 บ้านมะขามเรียง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-24 48 Gen2
963 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 12 60031104 หมู่ 4 บ้านฆะมัง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-30 54 Gen2
964 xxxx xxxxxx ชาย 32 4 5 60031104 หมู่ 4 บ้านฆะมัง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-04-30 54 Gen2
965 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 15 60031104 หมู่ 4 บ้านฆะมัง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-05-17 0 Index
966 xxxx xxxxxx ชาย 25 3 22 60031104 หมู่ 4 บ้านฆะมัง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-07-02 46 Gen2
967 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60031108 หมู่8 บ้านดงพิกุล 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-22 0 Index
968 xxxx xxxxxx หญิง 54 1 8 60031105 หมู่ 5 บ้านพรมแดน 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-23 1 Gen1
969 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 14 60031104 หมู่ 4 บ้านฆะมัง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-24 2 Gen1
970 xxxx xxxxxx หญิง 29 11 27 60031206 หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2017-12-27 0 Index
971 xxxx xxxxxx หญิง 51 5 29 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-03-07 0 Index
972 xxxx xxxxxx หญิง 29 3 8 60031206 หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-03-29 22 Gen1
973 xxxx xxxxxx ชาย 35 9 8 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-21 0 Index
974 xxxx xxxxxx หญิง 63 1 3 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-29 8 Gen1
975 xxxx xxxxxx ชาย 25 3 1 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-08-30 9 Gen1
976 xxxx xxxxxx ชาย 67 3 9 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-01 11 Gen1
977 xxxx xxxxxx หญิง 54 1 21 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-01 11 Gen1
978 xxxx xxxxxx ชาย 44 9 20 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-06 16 Gen1
979 xxxx xxxxxx ชาย 27 9 21 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-06 16 Gen1
980 xxxx xxxxxx หญิง 33 10 23 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-10 20 Gen1
981 xxxx xxxxxx หญิง 34 10 19 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-12 22 Gen1
982 xxxx xxxxxx ชาย 39 8 7 60031205 หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2018-09-20 30 Gen2
983 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040104 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้อย 600401 หนองบัว หนองบัว ต่างจังหวัด 2017-10-10 0 Index
984 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60040117 หมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-11-28 49 Gen2
985 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-03-16 0 Index
986 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 1 60040103 กุฎฤาษี 600401 หนองบัว หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-03-27 11 Gen1
987 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-03 48 Gen2
988 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-16 0 Index
989 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040104 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้อย 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-02 17 Gen1
990 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 0 60040103 กุฎฤาษี 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-02 17 Gen1
991 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-04 19 Gen1
992 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-12 27 Gen1
993 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60040107 โคกมะขามหวาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-13 28 Gen1
994 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60040101 มาบตะคร้อ 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-25 40 Gen2
995 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-28 43 Gen2
996 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040107 โคกมะขามหวาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-29 44 Gen2
997 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60040104 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้อย 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-30 45 Gen2
998 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-01 46 Gen2
999 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-07 52 Gen2
1000 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60040108 โคกมะตูม 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-09 54 Gen2
1001 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040101 มาบตะคร้อ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-10 55 Gen2
1002 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60040117 หมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-12 0 Index
1003 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040107 โคกมะขามหวาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-21 9 Gen1
1004 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040103 กุฎฤาษี 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-29 17 Gen1
1005 xxxx xxxxxx ชาย 23 7 0 60040108 โคกมะตูม 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-08 27 Gen1
1006 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-14 33 Gen2
1007 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-17 36 Gen2
1008 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-28 47 Gen2
1009 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040117 หมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-28 47 Gen2
1010 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-19 0 Index
1011 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-20 1 Gen1
1012 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-27 8 Gen1
1013 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-02-16 0 Index
1014 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-16 0 Index
1015 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 0 60040212 เนินขี้เหล็ก 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-21 5 Gen1
1016 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-22 6 Gen1
1017 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-23 7 Gen1
1018 xxxx xxxxxx หญิง 37 7 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.รวมแพทย์ 2018-07-02 16 Gen1
1019 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60040201 ไร่โพธิ์ทอง 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-03 17 Gen1
1020 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-03 17 Gen1
1021 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-11 25 Gen1
1022 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-13 27 Gen1
1023 xxxx xxxxxx ชาย 6 1 0 60040213 เนินสาน 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-13 27 Gen1
1024 xxxx xxxxxx หญิง 0 10 0 60040207 หมู่ที่ 7 บ้านวังแรต 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-17 31 Gen2
1025 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 23 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.รวมแพทย์ 2018-07-20 34 Gen2
1026 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-23 37 Gen2
1027 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040213 เนินสาน 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-24 38 Gen2
1028 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040211 เนินขวาง 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-29 43 Gen2
1029 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-30 44 Gen2
1030 xxxx xxxxxx หญิง 24 11 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-01 46 Gen2
1031 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040213 เนินสาน 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-01 46 Gen2
1032 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 16 60040202 บ้านหนองกลับ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-08-03 48 Gen2
1033 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-03 48 Gen2
1034 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-05 50 Gen2
1035 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-13 0 Index
1036 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-13 0 Index
1037 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-31 18 Gen1
1038 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-31 18 Gen1
1039 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 0 60040201 ไร่โพธิ์ทอง 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-27 45 Gen2
1040 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040209 เนินตาเกิด 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-27 45 Gen2
1041 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 17 60040308 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระถิน 600403 ธารทหาร หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2017-11-30 0 Index
1042 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-02-07 0 Index
1043 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-01 53 Gen2
1044 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-11 0 Index
1045 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-20 9 Gen1
1046 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-20 9 Gen1
1047 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-21 10 Gen1
1048 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-02 21 Gen1
1049 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-04 23 Gen1
1050 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-10 29 Gen2
1051 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-14 33 Gen2
1052 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-17 36 Gen2
1053 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-17 36 Gen2
1054 xxxx xxxxxx หญิง 28 11 25 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-23 42 Gen2
1055 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-27 46 Gen2
1056 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-27 46 Gen2
1057 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-29 48 Gen2
1058 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-16 0 Index
1059 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60040303 หมู่ที่ 3 บ้านธารทหาร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-21 5 Gen1
1060 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-23 7 Gen1
1061 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-02 16 Gen1
1062 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-09 23 Gen1
1063 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-10 24 Gen1
1064 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-24 38 Gen2
1065 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-25 39 Gen2
1066 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-01 46 Gen2
1067 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-03 48 Gen2
1068 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-06 51 Gen2
1069 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-08 53 Gen2
1070 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040309 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยด้วนพัฒนา 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-15 0 Index
1071 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-19 4 Gen1
1072 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-23 8 Gen1
1073 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-26 11 Gen1
1074 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-29 14 Gen1
1075 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-29 14 Gen1
1076 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 27 60040303 หมู่ที่ 3 บ้านธารทหาร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-08-30 15 Gen1
1077 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-30 15 Gen1
1078 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-12 28 Gen1
1079 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-13 29 Gen2
1080 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-19 35 Gen2
1081 xxxx xxxxxx ชาย 42 6 23 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-05-12 0 Index
1082 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-15 34 Gen2
1083 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-12 0 Index
1084 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-23 11 Gen1
1085 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-07-25 13 Gen1
1086 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-26 0 Index
1087 xxxx xxxxxx หญิง 25 2 28 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-06-23 0 Index
1088 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040502 หมู่ 2 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-25 2 Gen1
1089 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 17 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-06-26 3 Gen1
1090 xxxx xxxxxx หญิง 38 2 23 60040506 หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคร่ง 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-09-20 0 Index
1091 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-26 6 Gen1
1092 xxxx xxxxxx ชาย 25 11 18 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-08-11 0 Index
1093 xxxx xxxxxx ชาย 22 4 0 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-13 2 Gen1
1094 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 15 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-09-06 26 Gen1
1095 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-03-06 0 Index
1096 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-03-20 14 Gen1
1097 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 19 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-03-25 19 Gen1
1098 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-03 28 Gen1
1099 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-05 30 Gen2
1100 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040705 หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ขาด 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-07 32 Gen2
1101 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-15 40 Gen2
1102 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-24 49 Gen2
1103 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-25 50 Gen2
1104 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-04 0 Index
1105 xxxx xxxxxx ชาย 50 11 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-05-24 20 Gen1
1106 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-05-25 21 Gen1
1107 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-26 22 Gen1
1108 xxxx xxxxxx หญิง 29 2 22 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-06-12 39 Gen2
1109 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-14 41 Gen2
1110 xxxx xxxxxx ชาย 25 5 24 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-06-16 43 Gen2
1111 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 20 60040706 หมู่ที่ 6 บ้านดง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-06-17 44 Gen2
1112 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-18 45 Gen2
1113 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-23 50 Gen2
1114 xxxx xxxxxx หญิง 63 5 24 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-06-25 52 Gen2
1115 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-28 55 Gen2
1116 xxxx xxxxxx ชาย 24 3 29 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-06-30 0 Index
1117 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-09 9 Gen1
1118 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-09 9 Gen1
1119 xxxx xxxxxx หญิง 26 2 4 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-07-10 10 Gen1
1120 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-10 10 Gen1
1121 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-17 17 Gen1
1122 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-08-01 32 Gen2
1123 xxxx xxxxxx หญิง 14 1 28 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-08-22 53 Gen2
1124 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 11 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-08-25 56 Gen2
1125 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 5 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2018-08-29 0 Index
1126 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040802 2บ้านเหมืองแร่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2017-10-22 0 Index
1127 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-01-24 0 Index
1128 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040811 11สระตายม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-02-07 14 Gen1
1129 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040811 11สระตายม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-02-14 21 Gen1
1130 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-03-13 48 Gen2
1131 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-20 0 Index
1132 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-23 3 Gen1
1133 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-24 4 Gen1
1134 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040811 11สระตายม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-24 4 Gen1
1135 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-01 11 Gen1
1136 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-03 13 Gen1
1137 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040814 14บ้านสายฝน 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-07 17 Gen1
1138 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040808 หมู่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-08 18 Gen1
1139 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040809 9บ้านทรัพย์สวรรค์ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-15 25 Gen1
1140 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040809 9บ้านทรัพย์สวรรค์ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-15 25 Gen1
1141 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60040812 12บ้านหนองสะเอ้ง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-16 26 Gen1
1142 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60040806 6บ้านหนองกระเปา 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-18 28 Gen1
1143 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-20 30 Gen2
1144 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60040806 6บ้านหนองกระเปา 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-20 30 Gen2
1145 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-23 33 Gen2
1146 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-24 34 Gen2
1147 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-28 38 Gen2
1148 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-28 38 Gen2
1149 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040813 13บ้านหนองลก 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-30 40 Gen2
1150 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60040814 14บ้านสายฝน 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-30 40 Gen2
1151 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040814 14บ้านสายฝน 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-05-30 40 Gen2
1152 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040811 11สระตายม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-05 46 Gen2
1153 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040811 11สระตายม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-05 46 Gen2
1154 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-05 46 Gen2
1155 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040803 3บ้านไทรงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-07 48 Gen2
1156 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60040802 2บ้านเหมืองแร่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-12 53 Gen2
1157 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-12 53 Gen2
1158 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60040803 3บ้านไทรงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-13 54 Gen2
1159 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-14 55 Gen2
1160 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-14 55 Gen2
1161 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60040803 3บ้านไทรงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-15 56 Gen2
1162 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60040803 3บ้านไทรงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-19 0 Index
1163 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-25 6 Gen1
1164 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040808 หมู่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-28 9 Gen1
1165 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040804 4บ้านเขาแม่แก่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-08 19 Gen1
1166 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 0 60040806 6บ้านหนองกระเปา 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-09 20 Gen1
1167 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60040814 14บ้านสายฝน 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-12 23 Gen1
1168 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 0 60040802 2บ้านเหมืองแร่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-12 23 Gen1
1169 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040802 2บ้านเหมืองแร่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-15 26 Gen1
1170 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60040803 3บ้านไทรงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-16 27 Gen1
1171 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-19 30 Gen2
1172 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-24 35 Gen2
1173 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040806 6บ้านหนองกระเปา 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-27 38 Gen2
1174 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60040808 หมู่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-01 43 Gen2
1175 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-06 48 Gen2
1176 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60040802 2บ้านเหมืองแร่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-09 51 Gen2
1177 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-09 51 Gen2
1178 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040808 หมู่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-13 55 Gen2
1179 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040814 14บ้านสายฝน 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-19 0 Index
1180 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040805 หมู่ 5 บ้านหนองดู่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-20 1 Gen1
1181 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040806 6บ้านหนองกระเปา 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-23 4 Gen1
1182 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60040802 2บ้านเหมืองแร่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-26 7 Gen1
1183 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-27 8 Gen1
1184 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-27 8 Gen1
1185 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60040809 9บ้านทรัพย์สวรรค์ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-02 14 Gen1
1186 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-10 22 Gen1
1187 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-13 25 Gen1
1188 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 0 60040806 6บ้านหนองกระเปา 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-14 26 Gen1
1189 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 0 60040806 6บ้านหนองกระเปา 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-19 31 Gen2
1190 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-20 32 Gen2
1191 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60040802 2บ้านเหมืองแร่ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-24 36 Gen2
1192 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040903 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-01-13 0 Index
1193 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040903 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-01-14 1 Gen1
1194 xxxx xxxxxx ชาย 61 0 0 60040914 หมู่ที่ 14 บ้านวังไผ่พัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-02-25 43 Gen2
1195 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040914 หมู่ที่ 14 บ้านวังไผ่พัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-03-01 47 Gen2
1196 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040914 หมู่ที่ 14 บ้านวังไผ่พัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-03-11 0 Index
1197 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60040908 หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวัน 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-03-19 8 Gen1
1198 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60040908 หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวัน 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-03 23 Gen1
1199 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040908 หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวัน 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-17 37 Gen2
1200 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-26 46 Gen2
1201 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60040912 หมู่ที่ 12 กุดตามั่น 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-04-30 50 Gen2
1202 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60040916 หมู่ที่ 16 บ้านเขานางด่วมใต้ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-06-18 0 Index
1203 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040915 หมู่ที่ 15 บ้านเขานางด่วมเหนือ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-15 27 Gen1
1204 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-18 30 Gen2
1205 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040909 หมู่ที่ 9 บ้านวังบ่อ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-24 36 Gen2
1206 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040916 หมู่ที่ 16 บ้านเขานางด่วมใต้ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-07-30 42 Gen2
1207 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-08 51 Gen2
1208 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040915 หมู่ที่ 15 บ้านเขานางด่วมเหนือ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-14 0 Index
1209 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040915 หมู่ที่ 15 บ้านเขานางด่วมเหนือ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-23 9 Gen1
1210 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-26 12 Gen1
1211 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040915 หมู่ที่ 15 บ้านเขานางด่วมเหนือ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-28 14 Gen1
1212 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60040910 หมู่ที่ 10 หนองถั่วแปบ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-29 15 Gen1
1213 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60040916 หมู่ที่ 16 บ้านเขานางด่วมใต้ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-08-31 17 Gen1
1214 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-09 26 Gen1
1215 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040910 หมู่ที่ 10 หนองถั่วแปบ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-14 31 Gen2
1216 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-14 31 Gen2
1217 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2018-09-17 34 Gen2
1218 xxxx xxxxxx ชาย 26 8 22 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-04-17 0 Index
1219 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-02 46 Gen2
1220 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-04 48 Gen2
1221 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 9 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-16 0 Index
1222 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 10 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-17 1 Gen1
1223 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-18 2 Gen1
1224 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 18 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-22 6 Gen1
1225 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 26 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-10 24 Gen1
1226 xxxx xxxxxx ชาย 32 5 23 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-22 36 Gen2
1227 xxxx xxxxxx ชาย 26 10 20 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-02 47 Gen2
1228 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 9 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-12 0 Index
1229 xxxx xxxxxx หญิง 21 3 6 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-14 2 Gen1
1230 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 6 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-22 10 Gen1
1231 xxxx xxxxxx ชาย 26 7 30 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-31 19 Gen1
1232 xxxx xxxxxx หญิง 35 9 8 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-18 37 Gen2
1233 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 12 60050105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-24 43 Gen2
1234 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 9 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-11-26 0 Index
1235 xxxx xxxxxx หญิง 30 1 27 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-12-11 15 Gen1
1236 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2017-12-13 17 Gen1
1237 xxxx xxxxxx ชาย 1 2 14 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-03-03 0 Index
1238 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-05-15 0 Index
1239 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 13 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-05-25 10 Gen1
1240 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 6 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-10 26 Gen1
1241 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 7 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-24 40 Gen2
1242 xxxx xxxxxx หญิง 14 10 2 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-29 45 Gen2
1243 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 13 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-21 0 Index
1244 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 18 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-09 19 Gen1
1245 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 29 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-10 20 Gen1
1246 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 5 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-13 23 Gen1
1247 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ร่มฉัตร 2018-08-18 28 Gen1
1248 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 28 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-27 37 Gen2
1249 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 0 60050205 หมู่ที่ 5 บางตาหงาย 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-24 0 Index
1250 xxxx xxxxxx ชาย 19 4 13 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-01 0 Index
1251 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 9 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-05 35 Gen2
1252 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 10 60050304 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระชอน 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-23 0 Index
1253 xxxx xxxxxx หญิง 2 2 0 60050401 หมู่ 1 บ้านท่าแรต 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-01-25 0 Index
1254 xxxx xxxxxx ชาย 20 11 11 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-05-25 0 Index
1255 xxxx xxxxxx ชาย 29 3 7 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-30 36 Gen2
1256 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 7 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-07 43 Gen2
1257 xxxx xxxxxx ชาย 21 7 13 60050508 หมู่ที่ 8ผาสวรรค์ 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-01-14 0 Index
1258 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 9 60050507 หมู่ที่ 7เขาห้วยลุง 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-07 0 Index
1259 xxxx xxxxxx ชาย 38 6 30 60050509 หมู่ที่ 9ชนบทพัฒนา 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-28 51 Gen2
1260 xxxx xxxxxx หญิง 33 5 23 60050509 หมู่ที่ 9ชนบทพัฒนา 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-30 53 Gen2
1261 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 18 60050505 หมู่ที่ 5กระทุ่มโทน 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-20 0 Index
1262 xxxx xxxxxx ชาย 27 2 0 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ร่มฉัตร 2018-03-25 0 Index
1263 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 6 60050608 หมู่ที่ 8 บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-16 0 Index
1264 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 1 60050601 หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-17 1 Gen1
1265 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 15 60050608 หมู่ที่ 8 บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-19 3 Gen1
1266 xxxx xxxxxx ชาย 5 10 18 60050602 หมู่ที่ 2 บ้านบางแก้ว 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-25 9 Gen1
1267 xxxx xxxxxx ชาย 26 10 4 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-26 10 Gen1
1268 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 24 60050602 หมู่ที่ 2 บ้านบางแก้ว 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-06-27 11 Gen1
1269 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 23 60050606 หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโทน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-26 40 Gen2
1270 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 0 60050606 หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโทน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-27 41 Gen2
1271 xxxx xxxxxx ชาย 32 10 10 60050601 หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-31 45 Gen2
1272 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 16 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-01 46 Gen2
1273 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 27 60050608 หมู่ที่ 8 บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-23 0 Index
1274 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 30 60050706 หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วแบ้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-15 0 Index
1275 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 22 60050703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-20 5 Gen1
1276 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 7 60050703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-05 20 Gen1
1277 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 20 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-17 0 Index
1278 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-28 42 Gen2
1279 xxxx xxxxxx ชาย 3 6 0 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-15 0 Index
1280 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 16 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-05-26 11 Gen1
1281 xxxx xxxxxx ชาย 28 2 14 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-05 21 Gen1
1282 xxxx xxxxxx หญิง 35 2 15 60050811 หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้ว 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-10 26 Gen1
1283 xxxx xxxxxx หญิง 24 5 29 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-13 29 Gen2
1284 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 25 60050811 หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้ว 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-15 0 Index
1285 xxxx xxxxxx หญิง 45 4 26 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-20 5 Gen1
1286 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 6 60050807 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อเพลา 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-26 11 Gen1
1287 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 27 60050802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินตะโก 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-27 12 Gen1
1288 xxxx xxxxxx ชาย 22 6 0 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-04 20 Gen1
1289 xxxx xxxxxx หญิง 45 3 29 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-07 23 Gen1
1290 xxxx xxxxxx ชาย 56 3 16 60050807 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อเพลา 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-07 23 Gen1
1291 xxxx xxxxxx หญิง 58 7 13 60050807 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อเพลา 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-12 28 Gen1
1292 xxxx xxxxxx ชาย 16 10 20 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-12 28 Gen1
1293 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 13 60050807 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อเพลา 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-12 28 Gen1
1294 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 23 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-14 30 Gen2
1295 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 8 60050805 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะเดื่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-23 39 Gen2
1296 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-27 43 Gen2
1297 xxxx xxxxxx หญิง 21 7 4 60050802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินตะโก 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-17 0 Index
1298 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60050807 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อเพลา 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-21 4 Gen1
1299 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60050911 หมู่ที่ 11 บ้านบึงเฒ่า 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.ท่าตะโก 2017-11-26 0 Index
1300 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 23 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-03-12 0 Index
1301 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 2 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-03-27 15 Gen1
1302 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2018-04-05 24 Gen1
1303 xxxx xxxxxx หญิง 30 3 9 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-05-25 0 Index
1304 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-02 8 Gen1
1305 xxxx xxxxxx หญิง 28 6 26 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-04 10 Gen1
1306 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 29 60050910 หมู่ 10 บ้านเนินทราย 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-07 13 Gen1
1307 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 13 60050907 หมู่ 7 บ้านหนองปลาใหล 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-13 19 Gen1
1308 xxxx xxxxxx ชาย 35 2 14 60050902 หมู่ที่ 2 บ้านวงฆ้อง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-15 21 Gen1
1309 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 9 60050908 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-05 41 Gen2
1310 xxxx xxxxxx หญิง 46 6 10 60050910 หมู่ 10 บ้านเนินทราย 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-10 46 Gen2
1311 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 13 60050906 หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-08 0 Index
1312 xxxx xxxxxx หญิง 32 10 25 60050905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-27 50 Gen2
1313 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 0 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย ต่างจังหวัด 2017-11-20 0 Index
1314 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60051010 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรด 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-04-13 0 Index
1315 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 21 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-12 0 Index
1316 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 30 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-18 6 Gen1
1317 xxxx xxxxxx หญิง 28 10 29 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-22 10 Gen1
1318 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-23 11 Gen1
1319 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 21 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-23 11 Gen1
1320 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 13 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-25 13 Gen1
1321 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-30 18 Gen1
1322 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 15 60051015 หมู่ที่ 15 บ้านบึงใต้ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-01 19 Gen1
1323 xxxx xxxxxx หญิง 32 9 6 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-01 19 Gen1
1324 xxxx xxxxxx หญิง 24 6 5 60051011 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2018-07-03 21 Gen1
1325 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 23 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2018-07-03 21 Gen1
1326 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-04 22 Gen1
1327 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 0 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-04 22 Gen1
1328 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-04 22 Gen1
1329 xxxx xxxxxx หญิง 23 1 25 60051011 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-05 23 Gen1
1330 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 25 60051013 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-16 34 Gen2
1331 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 22 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-18 36 Gen2
1332 xxxx xxxxxx ชาย 22 4 12 60051015 หมู่ที่ 15 บ้านบึงใต้ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-14 0 Index
1333 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 11 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-17 3 Gen1
1334 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 28 60051002 หมู่ที่ 2 บ้านแหลมยาง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-09-24 41 Gen2
1335 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 14 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2017-12-09 0 Index
1336 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 17 60051110 หมู่ที่ 10 บ้านเนินสะเดา 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-04-09 0 Index
1337 xxxx xxxxxx ชาย 32 10 11 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-21 0 Index
1338 xxxx xxxxxx ชาย 33 9 8 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-28 37 Gen2
1339 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 7 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-15 55 Gen2
1340 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 30 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-17 0 Index
1341 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 13 60051206 หนองซาก 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-04-23 0 Index
1342 xxxx xxxxxx ชาย 33 6 27 60051206 หนองซาก 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-05-11 18 Gen1
1343 xxxx xxxxxx หญิง 21 7 4 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-05-18 25 Gen1
1344 xxxx xxxxxx หญิง 24 5 15 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-05-19 26 Gen1
1345 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 25 60051208 ทรายทอง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-21 0 Index
1346 xxxx xxxxxx หญิง 30 6 15 60051206 หนองซาก 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-28 37 Gen2
1347 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-04-30 0 Index
1348 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2018-05-25 25 Gen1
1349 xxxx xxxxxx หญิง 33 11 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-01 32 Gen2
1350 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-10 41 Gen2
1351 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-10 41 Gen2
1352 xxxx xxxxxx ชาย 27 8 8 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-22 53 Gen2
1353 xxxx xxxxxx หญิง 69 9 8 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-07 0 Index
1354 xxxx xxxxxx หญิง 26 6 12 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-13 6 Gen1
1355 xxxx xxxxxx หญิง 1 10 28 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-21 14 Gen1
1356 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-09 0 Index
1357 xxxx xxxxxx ชาย 32 2 17 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-14 5 Gen1
1358 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 2 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-17 8 Gen1
1359 xxxx xxxxxx หญิง 19 11 24 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-23 14 Gen1
1360 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-29 20 Gen1
1361 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60060101 หมู่ที่ 1บ้านท่ามะขามเอน 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-01-09 0 Index
1362 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 15 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-20 0 Index
1363 xxxx xxxxxx หญิง 13 8 12 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-21 1 Gen1
1364 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 4 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-25 5 Gen1
1365 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-02 12 Gen1
1366 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-12 22 Gen1
1367 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-20 30 Gen2
1368 xxxx xxxxxx ชาย 33 4 30 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.ตากฟ้า 2018-08-18 0 Index
1369 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 14 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-07-04 0 Index
1370 xxxx xxxxxx หญิง 9 7 11 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-08-14 41 Gen2
1371 xxxx xxxxxx ชาย 63 10 10 60060204 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-08-24 51 Gen2
1372 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-04 0 Index
1373 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-09-17 13 Gen1
1374 xxxx xxxxxx หญิง 39 1 7 60060201 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-09-21 17 Gen1
1375 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2018-01-09 0 Index
1376 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 15 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-07-19 0 Index
1377 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 16 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.ชุมแสง 2018-07-25 6 Gen1
1378 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 20 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.ชุมแสง 2018-09-05 48 Gen2
1379 xxxx xxxxxx ชาย 3 6 26 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-09-29 0 Index
1380 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 18 60060407 หมู่ที่ 7 บ้านดงเมืองใต้ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2017-11-17 0 Index
1381 xxxx xxxxxx หญิง 17 2 21 60060407 หมู่ที่ 7 บ้านดงเมืองใต้ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2017-12-17 30 Gen2
1382 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 27 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-22 0 Index
1383 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 11 60060409 หมู่ 9 บ้านแหลมสมอ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-22 0 Index
1384 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 19 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-24 2 Gen1
1385 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 0 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-25 3 Gen1
1386 xxxx xxxxxx ชาย 38 9 4 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-07-05 13 Gen1
1387 xxxx xxxxxx ชาย 18 10 12 60060409 หมู่ 9 บ้านแหลมสมอ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-10 18 Gen1
1388 xxxx xxxxxx ชาย 44 8 28 60060408 หมู่ 8 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-07-10 18 Gen1
1389 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-11 19 Gen1
1390 xxxx xxxxxx หญิง 50 1 20 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-07-11 19 Gen1
1391 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 0 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-16 24 Gen1
1392 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 0 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-08-03 42 Gen2
1393 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 26 60060409 หมู่ 9 บ้านแหลมสมอ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2018-08-09 48 Gen2
1394 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60060409 หมู่ 9 บ้านแหลมสมอ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2018-08-28 0 Index
1395 xxxx xxxxxx ชาย 2 4 0 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-11 14 Gen1
1396 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 25 60060407 หมู่ที่ 7 บ้านดงเมืองใต้ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-20 23 Gen1
1397 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-05-28 0 Index
1398 xxxx xxxxxx หญิง 32 9 14 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-10 13 Gen1
1399 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 15 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-11 14 Gen1
1400 xxxx xxxxxx หญิง 35 10 18 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-12 15 Gen1
1401 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 0 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-12 15 Gen1
1402 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 19 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-14 17 Gen1
1403 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 16 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-15 18 Gen1
1404 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 3 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-16 19 Gen1
1405 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 28 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2018-06-16 19 Gen1
1406 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 26 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-20 23 Gen1
1407 xxxx xxxxxx ชาย 44 4 2 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-22 25 Gen1
1408 xxxx xxxxxx หญิง 23 8 6 60060508 ม.8 บ้านตะกุกหิน 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-23 26 Gen1
1409 xxxx xxxxxx หญิง 26 6 1 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-06-25 28 Gen1
1410 xxxx xxxxxx หญิง 22 8 9 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-04 37 Gen2
1411 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-07-07 40 Gen2
1412 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 1 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-08 41 Gen2
1413 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 19 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-14 47 Gen2
1414 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 3 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-14 47 Gen2
1415 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 18 60060508 ม.8 บ้านตะกุกหิน 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-24 0 Index
1416 xxxx xxxxxx หญิง 28 6 14 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-07-28 4 Gen1
1417 xxxx xxxxxx หญิง 21 11 5 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-04 11 Gen1
1418 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 26 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2018-08-05 12 Gen1
1419 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 29 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-17 24 Gen1
1420 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 27 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-20 27 Gen1
1421 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 12 60060504 ม.4 บ้านท่าวัว 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-08-24 31 Gen2
1422 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-16 54 Gen2
1423 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 13 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-16 54 Gen2
1424 xxxx xxxxxx ชาย 27 8 19 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-20 0 Index
1425 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 17 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-23 3 Gen1
1426 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 19 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-23 3 Gen1
1427 xxxx xxxxxx หญิง 34 5 12 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-24 4 Gen1
1428 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-29 9 Gen1
1429 xxxx xxxxxx ชาย 1 8 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-29 9 Gen1
1430 xxxx xxxxxx หญิง 38 11 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2017-10-12 0 Index
1431 xxxx xxxxxx ชาย 62 9 15 60070120 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-10-17 5 Gen1
1432 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 13 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนยศวิมล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-10-25 13 Gen1
1433 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 17 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-11-01 20 Gen1
1434 xxxx xxxxxx ชาย 27 4 23 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-11-11 30 Gen2
1435 xxxx xxxxxx หญิง 33 2 23 60070111 หมู่ที่ 11 บ้านสะพานปูน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-11-29 48 Gen2
1436 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60070158 ชุมชนที่ 8 ชุมชนตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-12-04 53 Gen2
1437 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 22 60070111 หมู่ที่ 11 บ้านสะพานปูน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-12-15 0 Index
1438 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-01-16 32 Gen2
1439 xxxx xxxxxx หญิง 32 7 7 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนเขาใบไม้ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-02-08 55 Gen2
1440 xxxx xxxxxx หญิง 32 9 4 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-02-12 0 Index
1441 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 8 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2018-02-15 3 Gen1
1442 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนเขาใบไม้ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-02-20 8 Gen1
1443 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 12 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-03-06 22 Gen1
1444 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60070121 หมู่ที่ 21 บ้านสามัคคีหน้ากองบิน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-03-13 29 Gen2
1445 xxxx xxxxxx ชาย 63 4 11 60070120 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-05-12 0 Index
1446 xxxx xxxxxx หญิง 24 4 14 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2018-05-13 1 Gen1
1447 xxxx xxxxxx หญิง 1 5 29 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2018-05-23 11 Gen1
1448 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-14 33 Gen2
1449 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-14 33 Gen2
1450 xxxx xxxxxx หญิง 32 7 11 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-06-17 36 Gen2
1451 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2018-06-23 42 Gen2
1452 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 4 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-07-05 54 Gen2
1453 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 3 60070102 หมู่ที่ 2 บ้านตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-07-16 0 Index
1454 xxxx xxxxxx ชาย 18 5 26 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-07-18 2 Gen1
1455 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2018-08-01 16 Gen1
1456 xxxx xxxxxx หญิง 35 4 19 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-08-07 22 Gen1
1457 xxxx xxxxxx ชาย 21 7 30 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-09-20 0 Index
1458 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 0 60070210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-05-31 0 Index
1459 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 16 60070210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-06-15 15 Gen1
1460 xxxx xxxxxx หญิง 34 9 11 60070212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาก้อน 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-07-23 53 Gen2
1461 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 20 60070408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวตากลาน 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-05-29 0 Index
1462 xxxx xxxxxx หญิง 28 8 0 60070404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดุม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-07-16 48 Gen2
1463 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 14 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-10-31 0 Index
1464 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 27 60070514 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้ำลูด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-11-09 9 Gen1
1465 xxxx xxxxxx ชาย 30 4 10 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-11-11 11 Gen1
1466 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 1 60070514 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้ำลูด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-11-20 20 Gen1
1467 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 21 60070512 หมู่ที่ 12 บ้านซับสัมพันธ์ 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-07-23 0 Index
1468 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 13 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-08-10 18 Gen1
1469 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-10-18 0 Index
1470 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 26 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2017-11-12 25 Gen1
1471 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-15 0 Index
1472 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2018-06-27 12 Gen1
1473 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 10 60070612 หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-07-16 31 Gen2
1474 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 11 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-08-06 52 Gen2
1475 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 8 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-08-09 55 Gen2
1476 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 26 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-06-17 0 Index
1477 xxxx xxxxxx ชาย 19 2 7 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-04-29 0 Index
1478 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 24 60071007 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์คอย 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2018-08-13 0 Index
1479 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080104 หมู่ 4 บ้านหนองขานาง 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-29 0 Index
1480 xxxx xxxxxx ชาย 26 5 5 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2018-09-04 0 Index
1481 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 0 60080101 หมู่ 1 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-14 10 Gen1
1482 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-10-12 0 Index
1483 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080208 หมู่ที่ 8 บ้านโคก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-01 0 Index
1484 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080208 หมู่ที่ 8 บ้านโคก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-19 18 Gen1
1485 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080209 หมู่ที่ 9 บ้านพนมรอกใต้ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-24 23 Gen1
1486 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60080208 หมู่ที่ 8 บ้านโคก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-24 23 Gen1
1487 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080213 หมู่ที่ 13 บ้านเหนือเขา 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-14 43 Gen2
1488 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-08-05 0 Index
1489 xxxx xxxxxx ชาย 1 10 4 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-15 41 Gen2
1490 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-09-18 44 Gen2
1491 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60080209 หมู่ที่ 9 บ้านพนมรอกใต้ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-09-26 52 Gen2
1492 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60080208 หมู่ที่ 8 บ้านโคก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-09-28 54 Gen2
1493 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080202 หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-09-28 54 Gen2
1494 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 0 60080305 หมู่ที5 บ้านเขาค้างคาว 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-11-13 0 Index
1495 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-05-18 0 Index
1496 xxxx xxxxxx หญิง 83 0 0 60080301 หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนนเหนือ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-25 38 Gen2
1497 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-16 0 Index
1498 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-17 1 Gen1
1499 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 5 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.พยุหะคีรี 2018-08-23 38 Gen2
1500 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60080402 หมู่ที่ 2 บ้านสายลำโพงกลาง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-29 0 Index
1501 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080414 หมู่ที่ 14 บ้านหนองทับพระ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-27 29 Gen2
1502 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60080414 หมู่ที่ 14 บ้านหนองทับพระ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-05 37 Gen2
1503 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080409 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำใส 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-14 46 Gen2
1504 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-15 47 Gen2
1505 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080509 หมู่ที่9 บ้านวังรอใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-12-04 0 Index
1506 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60080509 หมู่ที่9 บ้านวังรอใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2017-12-06 2 Gen1
1507 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60080509 หมู่ที่9 บ้านวังรอใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2017-12-19 15 Gen1
1508 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-20 0 Index
1509 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-21 1 Gen1
1510 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-21 1 Gen1
1511 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-29 9 Gen1
1512 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-31 11 Gen1
1513 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-05 16 Gen1
1514 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-14 25 Gen1
1515 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 0 60080506 หมู่ที่ 6 บ้านวังมหากร 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2018-06-19 30 Gen2
1516 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60080509 หมู่ที่9 บ้านวังรอใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-19 30 Gen2
1517 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60080506 หมู่ที่ 6 บ้านวังมหากร 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-24 35 Gen2
1518 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60080506 หมู่ที่ 6 บ้านวังมหากร 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-24 35 Gen2
1519 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60080510 หมู่ที่ 10 บ้านขอนดู่ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2018-07-02 43 Gen2
1520 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60080506 หมู่ที่ 6 บ้านวังมหากร 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-15 56 Gen2
1521 xxxx xxxxxx ชาย 60 0 0 60080506 หมู่ที่ 6 บ้านวังมหากร 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-16 0 Index
1522 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-06 21 Gen1
1523 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60080501 หมู่ที่1บ้านท่าสุ่ม 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-08-06 21 Gen1
1524 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 22 60080509 หมู่ที่9 บ้านวังรอใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2018-08-24 39 Gen2
1525 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60080509 หมู่ที่9 บ้านวังรอใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-18 0 Index
1526 xxxx xxxxxx ชาย 0 3 1 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ร่มฉัตร 2018-09-28 10 Gen1
1527 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60080504 หมู่มี่ 4 บ้านปากง่ามเหนือ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-09-29 11 Gen1
1528 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-31 0 Index
1529 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-17 17 Gen1
1530 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-19 19 Gen1
1531 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-19 19 Gen1
1532 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-19 19 Gen1
1533 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2018-07-01 31 Gen2
1534 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-05 35 Gen2
1535 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-26 0 Index
1536 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 23 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-08-27 1 Gen1
1537 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60080706 หมู่ที่ 6 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก ต่างจังหวัด 2017-11-20 0 Index
1538 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60080705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระโดน 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-22 0 Index
1539 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระโดน 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-31 9 Gen1
1540 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 0 60080705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระโดน 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-03 12 Gen1
1541 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-08-05 0 Index
1542 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 26 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-05-21 0 Index
1543 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-06 16 Gen1
1544 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-06 16 Gen1
1545 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-07 17 Gen1
1546 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 6 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-09-13 0 Index
1547 xxxx xxxxxx ชาย 29 1 12 60080902 หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิกโค้ง 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-08-31 0 Index
1548 xxxx xxxxxx หญิง 62 6 12 60080902 หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิกโค้ง 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-09-12 12 Gen1
1549 xxxx xxxxxx หญิง 33 11 19 60080902 หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิกโค้ง 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-09-12 12 Gen1
1550 xxxx xxxxxx ชาย 53 7 2 60080902 หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิกโค้ง 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-09-16 16 Gen1
1551 xxxx xxxxxx หญิง 47 8 12 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2018-09-21 21 Gen1
1552 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 0 60081005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2017-10-27 0 Index
1553 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 0 60081005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2018-05-15 0 Index
1554 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60081005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-15 0 Index
1555 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 0 60081006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-05-18 3 Gen1
1556 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60081005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-23 8 Gen1
1557 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60081006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-05-29 14 Gen1
1558 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 0 60081009 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยลึก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2018-05-30 15 Gen1
1559 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60081006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-06 22 Gen1
1560 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 0 60081006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-15 31 Gen2
1561 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-19 35 Gen2
1562 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60081006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-19 35 Gen2
1563 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-06-20 36 Gen2
1564 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 0 60081006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2018-06-25 41 Gen2
1565 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60081004 หมู่ที่ 04 บ้านเขาดิน 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-02 48 Gen2
1566 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60081011 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่หนองหลวง 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2018-07-05 51 Gen2
1567 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-25 0 Index
1568 xxxx xxxxxx หญิง 28 10 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-27 2 Gen1
1569 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-03 8 Gen1
1570 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 13 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-07-18 23 Gen1
1571 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-23 28 Gen1
1572 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-26 31 Gen2
1573 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-02 38 Gen2
1574 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090107 หมู่ที่ 07 บ้านหนองแทงแรด 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-13 49 Gen2
1575 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-15 51 Gen2
1576 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-15 51 Gen2
1577 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 14 60090107 หมู่ที่ 07 บ้านหนองแทงแรด 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2018-08-16 52 Gen2
1578 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-17 53 Gen2
1579 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-18 54 Gen2
1580 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090107 หมู่ที่ 07 บ้านหนองแทงแรด 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-27 0 Index
1581 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2018-09-05 9 Gen1
1582 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2018-09-05 9 Gen1
1583 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60090109 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2018-09-16 20 Gen1
1584 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-10-02 0 Index
1585 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-10-04 2 Gen1
1586 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 7 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-01-21 0 Index
1587 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 27 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-02-18 28 Gen1
1588 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-03-08 46 Gen2
1589 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-03-17 55 Gen2
1590 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-03-22 0 Index
1591 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-04-09 18 Gen1
1592 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 21 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-04-15 24 Gen1
1593 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-04-27 36 Gen2
1594 xxxx xxxxxx ชาย 2 5 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-14 53 Gen2
1595 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-15 54 Gen2
1596 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090221 หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-22 0 Index
1597 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 0 60090221 หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-22 0 Index
1598 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090221 หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-23 1 Gen1
1599 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60090221 หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2018-05-29 7 Gen1
1600 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-31 9 Gen1
1601 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090221 หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-01 10 Gen1
1602 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-18 27 Gen1
1603 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-21 30 Gen2
1604 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-21 30 Gen2
1605 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-22 31 Gen2
1606 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-26 35 Gen2
1607 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-09 48 Gen2
1608 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-13 52 Gen2
1609 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-17 56 Gen2
1610 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60090220 หมู่ที่ 20 บ้านไผ่แก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-25 0 Index
1611 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-01 7 Gen1
1612 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-01 7 Gen1
1613 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-06 12 Gen1
1614 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090212 หมู่ที่ 12 บ้านกระชัด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-10 16 Gen1
1615 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-11 48 Gen2
1616 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-11 48 Gen2
1617 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60090220 หมู่ที่ 20 บ้านไผ่แก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-15 52 Gen2
1618 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-19 56 Gen2
1619 xxxx xxxxxx หญิง 32 7 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-23 0 Index
1620 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-11-23 0 Index
1621 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-21 0 Index
1622 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-04 14 Gen1
1623 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-07 17 Gen1
1624 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-08 18 Gen1
1625 xxxx xxxxxx หญิง 0 6 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-12 22 Gen1
1626 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-12 22 Gen1
1627 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-15 25 Gen1
1628 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-21 31 Gen2
1629 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-21 31 Gen2
1630 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-22 32 Gen2
1631 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2018-06-24 34 Gen2
1632 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-25 35 Gen2
1633 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-26 36 Gen2
1634 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-28 38 Gen2
1635 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-30 40 Gen2
1636 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-05 45 Gen2
1637 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-05 45 Gen2
1638 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-05 45 Gen2
1639 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-09 49 Gen2
1640 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-12 52 Gen2
1641 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-13 53 Gen2
1642 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-19 0 Index
1643 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60090308 หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระบอก 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-04 47 Gen2
1644 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-20 0 Index
1645 xxxx xxxxxx หญิง 68 0 0 60090411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-11-13 0 Index
1646 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 15 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-01-21 0 Index
1647 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090417 17วังโพธิ์ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-03-30 0 Index
1648 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-12 43 Gen2
1649 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-15 46 Gen2
1650 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-20 51 Gen2
1651 xxxx xxxxxx หญิง 28 3 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-22 53 Gen2
1652 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-22 53 Gen2
1653 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-23 54 Gen2
1654 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-24 55 Gen2
1655 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-24 55 Gen2
1656 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2018-05-25 56 Gen2
1657 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-25 56 Gen2
1658 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-28 0 Index
1659 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-28 0 Index
1660 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-29 1 Gen1
1661 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2018-05-31 3 Gen1
1662 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-31 3 Gen1
1663 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-31 3 Gen1
1664 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-05-31 3 Gen1
1665 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-04 7 Gen1
1666 xxxx xxxxxx ชาย 16 10 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-04 7 Gen1
1667 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-07 10 Gen1
1668 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-07 10 Gen1
1669 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-08 11 Gen1
1670 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-08 11 Gen1
1671 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 0 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-10 13 Gen1
1672 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-10 13 Gen1
1673 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-12 15 Gen1
1674 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-13 16 Gen1
1675 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-13 16 Gen1
1676 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-14 17 Gen1
1677 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 0 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-16 19 Gen1
1678 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 0 60090411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-16 19 Gen1
1679 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090408 08โนนสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-19 22 Gen1
1680 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-22 25 Gen1
1681 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 30 60090401 หมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-26 29 Gen2
1682 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60090417 17วังโพธิ์ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-28 31 Gen2
1683 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60090411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-06-29 32 Gen2
1684 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-02 35 Gen2
1685 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-03 36 Gen2
1686 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-26 0 Index
1687 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60090407 07ช่องคีรี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-01 6 Gen1
1688 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-11 16 Gen1
1689 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-13 18 Gen1
1690 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-21 26 Gen1
1691 xxxx xxxxxx หญิง 18 5 0 60090507 หนองปลาย 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2018-06-01 0 Index
1692 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60090507 หนองปลาย 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-04 3 Gen1
1693 xxxx xxxxxx หญิง 17 7 0 60090507 หนองปลาย 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2018-06-14 13 Gen1
1694 xxxx xxxxxx หญิง 38 10 0 60090511 แถลงพันธ์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2018-06-18 17 Gen1
1695 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 27 60090506 โค้งสวอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2018-08-19 0 Index
1696 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60090504 หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-21 2 Gen1
1697 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090504 หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-12 24 Gen1
1698 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-15 0 Index
1699 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-26 11 Gen1
1700 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-03 18 Gen1
1701 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-05 20 Gen1
1702 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-07 22 Gen1
1703 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-07 22 Gen1
1704 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-07 22 Gen1
1705 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-08 23 Gen1
1706 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-08 23 Gen1
1707 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-11 26 Gen1
1708 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-12 27 Gen1
1709 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-13 28 Gen1
1710 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2018-07-14 29 Gen2
1711 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-14 29 Gen2
1712 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-15 30 Gen2
1713 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-16 31 Gen2
1714 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-17 32 Gen2
1715 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-17 32 Gen2
1716 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-20 35 Gen2
1717 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-21 36 Gen2
1718 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-21 36 Gen2
1719 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-23 38 Gen2
1720 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-26 41 Gen2
1721 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-26 41 Gen2
1722 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-27 42 Gen2
1723 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-01 47 Gen2
1724 xxxx xxxxxx ชาย 15 7 27 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-02 48 Gen2
1725 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-02 48 Gen2
1726 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-02 48 Gen2
1727 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-04 50 Gen2
1728 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-06 52 Gen2
1729 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-10 56 Gen2
1730 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090610 หมู่ที่ 10 บ้านเขาสามหมื่น 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-11 0 Index
1731 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-14 3 Gen1
1732 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-26 15 Gen1
1733 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-27 16 Gen1
1734 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-29 18 Gen1
1735 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 25 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-30 19 Gen1
1736 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090609 หมู่ที่ 09 บ้านระหอกเหียง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-02 22 Gen1
1737 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2018-09-07 27 Gen1
1738 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-07 27 Gen1
1739 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090609 หมู่ที่ 09 บ้านระหอกเหียง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-07 27 Gen1
1740 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-10 30 Gen2
1741 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090609 หมู่ที่ 09 บ้านระหอกเหียง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-19 39 Gen2
1742 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090609 หมู่ที่ 09 บ้านระหอกเหียง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-20 40 Gen2
1743 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-23 43 Gen2
1744 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-25 45 Gen2
1745 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-26 46 Gen2
1746 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-27 47 Gen2
1747 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60090710 หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-11-27 0 Index
1748 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090708 หมู่ 08 บ้านหนองม่วง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-04-01 0 Index
1749 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090702 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-03 0 Index
1750 xxxx xxxxxx ชาย 23 7 27 60090709 หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน 600907 นาขอม ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2018-09-21 0 Index
1751 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2017-12-07 0 Index
1752 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-01 0 Index
1753 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2018-06-14 13 Gen1
1754 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-20 19 Gen1
1755 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-06-22 21 Gen1
1756 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-06-25 24 Gen1
1757 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-15 44 Gen2
1758 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-16 45 Gen2
1759 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-07-25 54 Gen2
1760 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-03 0 Index
1761 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-10 7 Gen1
1762 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-13 10 Gen1
1763 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-14 11 Gen1
1764 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-15 12 Gen1
1765 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-16 13 Gen1
1766 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-20 17 Gen1
1767 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-21 18 Gen1
1768 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-08-23 20 Gen1
1769 xxxx xxxxxx ชาย 26 4 10 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-02 30 Gen2
1770 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-04 32 Gen2
1771 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-08 36 Gen2
1772 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-14 42 Gen2
1773 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-29 0 Index
1774 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2018-09-29 0 Index
1775 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 0 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-12-02 0 Index
1776 xxxx xxxxxx ชาย 49 5 23 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-12-11 9 Gen1
1777 xxxx xxxxxx ชาย 26 3 3 60100108 หมู่ที่ 8.บ้านหนองใหญ่ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-01-31 0 Index
1778 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60100105 หมู่ที่ 5. บ้านท่าจันทร์ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-02-19 19 Gen1
1779 xxxx xxxxxx หญิง 19 4 0 60100108 หมู่ที่ 8.บ้านหนองใหญ่ เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-03-07 35 Gen2
1780 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 15 60100109 หมู่ที่ 9.บ้านวงศ์มหาพรหม เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-06-10 0 Index
1781 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 27 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-13 33 Gen2
1782 xxxx xxxxxx ชาย 45 8 20 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-16 36 Gen2
1783 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 12 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-23 43 Gen2
1784 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 21 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-23 43 Gen2
1785 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 29 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-26 46 Gen2
1786 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 4 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-28 48 Gen2
1787 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 11 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-14 0 Index
1788 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 3 60100109 หมู่ที่ 9.บ้านวงศ์มหาพรหม เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-14 0 Index
1789 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-25 11 Gen1
1790 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60100103 หมู่ที่ 3.บ้านเนินฝอยทอง เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-08-25 11 Gen1
1791 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 3 60100153 ชุมชนท่ากระบือ ม.4 เขต เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-17 34 Gen2
1792 xxxx xxxxxx ชาย 29 1 0 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-05-20 0 Index
1793 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 8 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-05-22 2 Gen1
1794 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 5 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-05-23 3 Gen1
1795 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 9 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-01 42 Gen2
1796 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 13 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-13 54 Gen2
1797 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-17 0 Index
1798 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 26 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-03 17 Gen1
1799 xxxx xxxxxx หญิง 79 7 11 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-12 26 Gen1
1800 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2018-08-24 38 Gen2
1801 xxxx xxxxxx ชาย 37 1 20 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-27 41 Gen2
1802 xxxx xxxxxx หญิง 90 0 0 60100209 หมู่ที่ 9 บ้านหัวงิ้ว 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-09 54 Gen2
1803 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-18 0 Index
1804 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 26 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-20 2 Gen1
1805 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 19 60100203 หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะกอกใต้ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-25 7 Gen1
1806 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-09-30 12 Gen1
1807 xxxx xxxxxx หญิง 40 3 0 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2017-10-17 0 Index
1808 xxxx xxxxxx ชาย 24 3 15 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-01-05 0 Index
1809 xxxx xxxxxx หญิง 55 10 11 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-04-15 0 Index
1810 xxxx xxxxxx ชาย 40 6 4 60100310 หมู่ที่ 10 บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-05 0 Index
1811 xxxx xxxxxx หญิง 28 8 30 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-16 0 Index
1812 xxxx xxxxxx ชาย 34 11 1 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-17 1 Gen1
1813 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 25 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-30 14 Gen1
1814 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 8 60100410 ชุมชนบ้านเขาบ่อพลับ 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-31 0 Index
1815 xxxx xxxxxx ชาย 29 8 0 60100408 หมู่ที่ 8บ้านหางน้ำหนองแขม 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2018-08-11 11 Gen1
1816 xxxx xxxxxx ชาย 28 3 3 60100504 หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเทศ 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-03-25 0 Index
1817 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-07-05 0 Index
1818 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 7 60100503 หมู่ที่ 3 บ้านมะขามเทศ 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-07-31 26 Gen1
1819 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 27 60100509 หมู่ที่ 9 บ้านดอนกระชายใหม่ 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-08-09 35 Gen2
1820 xxxx xxxxxx หญิง 60 2 11 60100505 หมู่ที่ 5 บ้านยางขาว 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-25 51 Gen2
1821 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-08-27 53 Gen2
1822 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2017-10-02 0 Index
1823 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 7 60100607 หมู่ที่ 7 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2018-03-01 0 Index
1824 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2018-05-24 0 Index
1825 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 27 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-06-05 12 Gen1
1826 xxxx xxxxxx ชาย 32 5 5 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-06-07 14 Gen1
1827 xxxx xxxxxx ชาย 54 9 19 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-06-28 35 Gen2
1828 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 12 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-06-29 36 Gen2
1829 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 7 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-10 47 Gen2
1830 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 7 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-07-10 47 Gen2
1831 xxxx xxxxxx ชาย 34 1 1 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-19 0 Index
1832 xxxx xxxxxx หญิง 19 4 4 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-08 20 Gen1
1833 xxxx xxxxxx หญิง 18 7 29 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.บรรพตพิสัย 2018-09-24 36 Gen2
1834 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2018-08-11 0 Index
1835 xxxx xxxxxx หญิง 1 4 10 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-16 5 Gen1
1836 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-23 43 Gen2
1837 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-25 45 Gen2
1838 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 0 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-26 46 Gen2
1839 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 8 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-09-29 49 Gen2
1840 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60100801 หมู่ที่1 บ้านท่ายายหล้า 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-04-30 0 Index
1841 xxxx xxxxxx หญิง 6 3 0 60100911 บ้านหาดเจริญ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-07 0 Index
1842 xxxx xxxxxx หญิง 14 2 3 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-05 0 Index
1843 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 0 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2018-09-19 14 Gen1
1844 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60101014 หมู่ที่ 14 บ้านเขาขาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2017-11-09 0 Index
1845 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2017-11-14 5 Gen1
1846 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2017-11-14 5 Gen1
1847 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60101016 หมู่ที่ 16 บ้านหางน้ำ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2018-04-10 0 Index
1848 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 21 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2018-05-25 45 Gen2
1849 xxxx xxxxxx หญิง 83 0 0 60101017 หมู่ที่ 17 บ้านเขาวงเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-06-16 0 Index
1850 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60101003 หมู่ที่ 3 บ้านพุหว้า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2018-06-18 2 Gen1
1851 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60101003 หมู่ที่ 3 บ้านพุหว้า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2018-06-24 8 Gen1
1852 xxxx xxxxxx หญิง 26 6 0 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2018-07-05 19 Gen1
1853 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60101002 หมู่ที่ 2บ้านเขาสามยอด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2018-07-07 21 Gen1
1854 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 3 60101001 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยบง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-07-16 30 Gen2
1855 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60101017 หมู่ที่ 17 บ้านเขาวงเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2018-07-23 37 Gen2
1856 xxxx xxxxxx หญิง 6 7 17 60101007 หมู่ที่ 7 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-07-26 40 Gen2
1857 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 5 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-08-10 55 Gen2
1858 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 24 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2018-08-14 0 Index
1859 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 28 60101013 หมู่ที่ 13 บ้านพุตาเมือง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-08-27 13 Gen1
1860 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60101017 หมู่ที่ 17 บ้านเขาวงเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2018-09-04 21 Gen1
1861 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 19 60101007 หมู่ที่ 7 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-05 22 Gen1
1862 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2018-09-16 33 Gen2
1863 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 22 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2018-09-28 45 Gen2
1864 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 0 60101106 หมู่ 6 บ้านเนินตูม 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-10-23 0 Index
1865 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 0 60101106 หมู่ 6 บ้านเนินตูม 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2017-10-25 2 Gen1