ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสตำบล และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2021 ถึง 30/09/2022 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่ (dd/mm/yyyy)      ถึงวันที่ (dd/mm/yyyy)       
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา Datedefine DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-12-02 0 Index
2 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-01 0 Index
3 xxxx xxxxxx ชาย 29 5 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-08-08 38 Gen2
4 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010157 ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-12 42 Gen2
5 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 2 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-08-15 45 Gen2
6 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010180 ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-19 49 Gen2
7 xxxx xxxxxx ชาย 20 3 17 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-08-20 50 Gen2
8 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 0 60010180 ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-24 54 Gen2
9 xxxx xxxxxx ชาย 24 6 6 60010167 ชุมชนเกาะยม 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-08-28 0 Index
10 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-13 16 Gen1
11 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-11-12 0 Index
12 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-22 0 Index
13 xxxx xxxxxx ชาย 20 9 0 60010302 หมู่ที่ 2 ตาลสองยอด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-28 37 Gen2
14 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010301 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหว้า 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-09-30 0 Index
15 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-13 0 Index
16 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-09-23 41 Gen2
17 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 19 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-07-22 0 Index
18 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-07-30 8 Gen1
19 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-02 11 Gen1
20 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-06 15 Gen1
21 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-09 18 Gen1
22 xxxx xxxxxx ชาย 22 3 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-10 19 Gen1
23 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-13 22 Gen1
24 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-16 25 Gen1
25 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-17 26 Gen1
26 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2022-08-20 29 Gen2
27 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-22 31 Gen2
28 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-23 32 Gen2
29 xxxx xxxxxx หญิง 29 2 29 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-08-27 36 Gen2
30 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010666 ชุมชนชอนตะวัน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-07 47 Gen2
31 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010666 ชุมชนชอนตะวัน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-13 53 Gen2
32 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010655 ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-13 53 Gen2
33 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010666 ชุมชนชอนตะวัน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-14 54 Gen2
34 xxxx xxxxxx หญิง 25 2 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2022-09-19 0 Index
35 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-29 10 Gen1
36 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2021-11-04 0 Index
37 xxxx xxxxxx ชาย 39 6 24 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2021-11-21 17 Gen1
38 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-04-11 0 Index
39 xxxx xxxxxx ชาย 28 9 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2022-06-07 0 Index
40 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-06-22 15 Gen1
41 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-07-25 48 Gen2
42 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-19 0 Index
43 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-08-22 3 Gen1
44 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-06 18 Gen1
45 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-09-07 19 Gen1
46 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-09-19 31 Gen2
47 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-09-23 35 Gen2
48 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-06 0 Index
49 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 17 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-07-13 0 Index
50 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-27 14 Gen1
51 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-13 0 Index
52 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011213 หมู่ที่ 13 ห้วยลึก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2022-08-06 0 Index
53 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-04 0 Index
54 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 22 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-07-22 18 Gen1
55 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2022-07-25 21 Gen1
56 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-25 21 Gen1
57 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-08-19 46 Gen2
58 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-20 47 Gen2
59 xxxx xxxxxx ชาย 39 3 26 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-09-16 0 Index
60 xxxx xxxxxx หญิง 66 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-09-23 7 Gen1
61 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-05-12 0 Index
62 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 0 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-06-17 36 Gen2
63 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-06-24 43 Gen2
64 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-05 54 Gen2
65 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-10 0 Index
66 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-14 4 Gen1
67 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-14 4 Gen1
68 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-14 4 Gen1
69 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 14 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-07-15 5 Gen1
70 xxxx xxxxxx ชาย 6 6 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-16 6 Gen1
71 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-29 19 Gen1
72 xxxx xxxxxx หญิง 33 10 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-29 19 Gen1
73 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 16 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-09-24 0 Index
74 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-04 0 Index
75 xxxx xxxxxx ชาย 23 9 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-05 1 Gen1
76 xxxx xxxxxx หญิง 3 9 6 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2022-07-11 7 Gen1
77 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-08-21 48 Gen2
78 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-06 0 Index
79 xxxx xxxxxx หญิง 38 6 24 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-06-22 0 Index
80 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 1 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-06-24 2 Gen1
81 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-07-08 16 Gen1
82 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 9 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-07-22 30 Gen2
83 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 15 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-08-16 55 Gen2
84 xxxx xxxxxx ชาย 68 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-09-02 0 Index
85 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-09-08 6 Gen1
86 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-06-11 0 Index
87 xxxx xxxxxx หญิง 21 7 0 60011706 หมู่ที่ 6 บ้านคลองก่าง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-06-17 6 Gen1
88 xxxx xxxxxx ชาย 25 11 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-08-10 0 Index
89 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 16 60020202 หมู่ที่ 2 บ้านหว้า 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2021-10-12 0 Index
90 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-05-05 0 Index
91 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก 600204 บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-14 0 Index
92 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-09-01 49 Gen2
93 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 1 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2022-09-07 55 Gen2
94 xxxx xxxxxx หญิง 35 4 0 60020701 หมู่ที่ 1 บ้านเนินเปร็ง 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2021-12-03 0 Index
95 xxxx xxxxxx หญิง 50 6 5 60020901 หมู่ที่ 1 บ้านโปร่งสังข์ 600209 หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2021-10-19 0 Index
96 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 0 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-08-05 0 Index
97 xxxx xxxxxx หญิง 39 5 3 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-08-19 14 Gen1
98 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2022-09-09 35 Gen2
99 xxxx xxxxxx หญิง 40 2 13 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2022-01-19 0 Index
100 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 6 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-06-17 0 Index
101 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 4 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-06-18 1 Gen1
102 xxxx xxxxxx ชาย 25 11 13 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-06-29 12 Gen1
103 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ท่าตะโก 2022-07-06 19 Gen1
104 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 17 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-08-24 0 Index
105 xxxx xxxxxx ชาย 30 2 0 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2022-08-29 5 Gen1
106 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 9 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-08-30 6 Gen1
107 xxxx xxxxxx หญิง 35 5 12 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-09 16 Gen1
108 xxxx xxxxxx ชาย 26 9 6 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-09 16 Gen1
109 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60030210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-10 17 Gen1
110 xxxx xxxxxx ชาย 63 8 13 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-11 18 Gen1
111 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 20 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-11 18 Gen1
112 xxxx xxxxxx หญิง 67 8 12 60030210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาว 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-11 18 Gen1
113 xxxx xxxxxx หญิง 78 10 21 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-15 22 Gen1
114 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 13 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-20 27 Gen1
115 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 15 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-22 29 Gen2
116 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030302 หมู่ที่ 2 บ้านหนองขี้หนู 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-20 0 Index
117 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60030604 หมู่ที่ 4 บ้านบางไอ้วุ่น 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-06-04 0 Index
118 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 0 60030613 หมู่ที่ 13 บ้านบางเคียน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-09-27 0 Index
119 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 3 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2021-12-04 0 Index
120 xxxx xxxxxx หญิง 53 6 12 60030805 หมู่ที่ 5 บ้านดงขมิ้น 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-08-02 0 Index
121 xxxx xxxxxx หญิง 74 6 25 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-06-15 0 Index
122 xxxx xxxxxx หญิง 57 11 11 60030906 หมู่ที่ 6 บึงกบละคร 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-07-03 18 Gen1
123 xxxx xxxxxx หญิง 35 3 13 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-07-17 32 Gen2
124 xxxx xxxxxx ชาย 36 3 14 60030906 หมู่ที่ 6 บึงกบละคร 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-04 0 Index
125 xxxx xxxxxx ชาย 19 8 15 60030906 หมู่ที่ 6 บึงกบละคร 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-11 7 Gen1
126 xxxx xxxxxx ชาย 7 1 23 60031104 หมู่ 4 บ้านฆะมัง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-08-24 0 Index
127 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-08-17 0 Index
128 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-08-21 4 Gen1
129 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-06 20 Gen1
130 xxxx xxxxxx ชาย 22 10 9 60031208 หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-14 28 Gen1
131 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 15 60031208 หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-21 35 Gen2
132 xxxx xxxxxx หญิง 53 7 29 60031208 หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-09-23 37 Gen2
133 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040103 กุฎฤาษี 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2022-06-28 0 Index
134 xxxx xxxxxx หญิง 44 1 8 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-02 4 Gen1
135 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 24 60040107 โคกมะกอก 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-30 32 Gen2
136 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-09-07 0 Index
137 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-09-07 0 Index
138 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 6 60040205 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-06-28 0 Index
139 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-26 28 Gen1
140 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040211 เนินขวาง 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-08-21 54 Gen2
141 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 22 60040308 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระถิน 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-05-26 0 Index
142 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 3 60040308 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระถิน 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-05-31 5 Gen1
143 xxxx xxxxxx หญิง 29 5 25 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-06-16 21 Gen1
144 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 12 60040308 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระถิน 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-06-17 22 Gen1
145 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 23 60040301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาไหล 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-06-22 27 Gen1
146 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 1 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-06-22 27 Gen1
147 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 23 60040308 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระถิน 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-06-26 31 Gen2
148 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 25 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-03 38 Gen2
149 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 4 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-04 39 Gen2
150 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 1 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-16 51 Gen2
151 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 13 60040301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาไหล 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-21 56 Gen2
152 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 8 60040302 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำสาดเหนือ 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-21 56 Gen2
153 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-08-27 0 Index
154 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 25 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-20 0 Index
155 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-25 5 Gen1
156 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040812 12บ้านหนองสะเอ้ง 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-09-15 0 Index
157 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 28 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2022-05-11 0 Index
158 xxxx xxxxxx ชาย 28 11 16 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-05-13 2 Gen1
159 xxxx xxxxxx ชาย 14 10 7 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-05-27 16 Gen1
160 xxxx xxxxxx หญิง 25 9 13 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-05-28 17 Gen1
161 xxxx xxxxxx ชาย 53 8 18 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-05-31 20 Gen1
162 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 16 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-06-22 42 Gen2
163 xxxx xxxxxx หญิง 59 3 14 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-11 0 Index
164 xxxx xxxxxx หญิง 23 10 30 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-07-16 5 Gen1
165 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60040910 หมู่ที่ 10 หนองถั่วแปบ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-08-30 50 Gen2
166 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60050704 หมู่ที่ 4 บ้านตาขีด 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-07-25 0 Index
167 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60050705 หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-09-26 0 Index
168 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60050906 หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-06-01 0 Index
169 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2022-07-18 0 Index
170 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-07-19 1 Gen1
171 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-07-19 1 Gen1
172 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-07-22 4 Gen1
173 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-07-25 7 Gen1
174 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-08-05 18 Gen1
175 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60051107 หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมวัฒนา 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2022-07-26 0 Index
176 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-07-05 0 Index
177 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60060509 หมู่ที่ 9 บ้านหนองแพงพวย 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2022-09-23 0 Index
178 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 28 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2021-10-25 0 Index
179 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-12-21 0 Index
180 xxxx xxxxxx ชาย 19 9 9 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2022-02-15 56 Gen2
181 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 14 60070109 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าคลัก 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-05-26 0 Index
182 xxxx xxxxxx หญิง 25 5 3 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-06-06 11 Gen1
183 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-06-19 24 Gen1
184 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-07-01 36 Gen2
185 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070169 ชุมชนที่ 19 ชุมชนรวมใจ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-08-04 0 Index
186 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-08-04 0 Index
187 xxxx xxxxxx ชาย 25 4 12 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2022-08-12 8 Gen1
188 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 7 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-08-29 25 Gen1
189 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2022-09-13 40 Gen2
190 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 4 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-09-15 42 Gen2
191 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-05-31 0 Index
192 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-06-06 6 Gen1
193 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-06-28 28 Gen1
194 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-08-02 0 Index
195 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-08-04 2 Gen1
196 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 26 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-10-03 0 Index
197 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 10 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-10-05 2 Gen1
198 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 12 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-10-15 12 Gen1
199 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 1 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-11-05 33 Gen2
200 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 18 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-11-21 49 Gen2
201 xxxx xxxxxx หญิง 33 7 18 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-11-25 53 Gen2
202 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-12-21 0 Index
203 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-12-23 2 Gen1
204 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 4 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2022-01-17 27 Gen1
205 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-01-19 29 Gen2
206 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-02-25 0 Index
207 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-03-11 14 Gen1
208 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-04-06 40 Gen2
209 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 9 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-05-01 0 Index
210 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-05-04 3 Gen1
211 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-05-15 14 Gen1
212 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-05-15 14 Gen1
213 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070612 หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-05-30 29 Gen2
214 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-06-01 31 Gen2
215 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 24 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-06-02 32 Gen2
216 xxxx xxxxxx หญิง 46 9 29 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-06-19 49 Gen2
217 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-06-27 0 Index
218 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 18 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2022-06-30 3 Gen1
219 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 10 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-04 7 Gen1
220 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 26 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2022-07-06 9 Gen1
221 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 29 60070613 หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2022-07-20 23 Gen1
222 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 20 60070613 หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2022-07-21 24 Gen1
223 xxxx xxxxxx หญิง 29 2 12 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2022-07-22 25 Gen1
224 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 16 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-11-17 0 Index
225 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 15 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-11-19 2 Gen1
226 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-12-01 14 Gen1
227 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-12-06 19 Gen1
228 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-12-07 20 Gen1
229 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2021-12-23 36 Gen2
230 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 7 60070905 หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-08-18 0 Index
231 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60080212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาชะโด 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-07-09 0 Index
232 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60080413 หมู่ที่ 13 บ้านหนองจิกรางพัฒนา 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-04-30 0 Index
233 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60080407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-06-23 54 Gen2
234 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080413 หมู่ที่ 13 บ้านหนองจิกรางพัฒนา 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-07-11 0 Index
235 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080402 หมู่ที่ 2 บ้านสายลำโพงกลาง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-08-11 31 Gen2
236 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60080510 หมู่ที่ 10 บ้านขอนดู่ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-06-14 0 Index
237 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60080508 หมู่ที่8 บ้านเนินสำราญ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-07-07 23 Gen1
238 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60080505 หมู่ที่ 5 บ้านปากง่ามใต้ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-07-07 23 Gen1
239 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-08-10 0 Index
240 xxxx xxxxxx หญิง 0 1 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-08-21 11 Gen1
241 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 26 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2022-08-28 18 Gen1
242 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2022-09-13 34 Gen2
243 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-07-09 0 Index
244 xxxx xxxxxx ชาย 31 9 10 60080907 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2022-04-14 0 Index
245 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60080910 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมประดา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2022-04-25 11 Gen1
246 xxxx xxxxxx ชาย 66 5 5 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2022-06-06 53 Gen2
247 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-07-10 0 Index
248 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-07-10 0 Index
249 xxxx xxxxxx หญิง 58 5 12 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2022-07-20 10 Gen1
250 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60081006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-07-22 0 Index
251 xxxx xxxxxx หญิง 74 9 7 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2022-08-12 21 Gen1
252 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2022-08-12 21 Gen1
253 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-05-23 0 Index
254 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-05-25 2 Gen1
255 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-05-30 7 Gen1
256 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-06 14 Gen1
257 xxxx xxxxxx ชาย 26 5 29 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-07 15 Gen1
258 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-14 22 Gen1
259 xxxx xxxxxx หญิง 1 7 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-06-15 23 Gen1
260 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-23 31 Gen2
261 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-29 37 Gen2
262 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-30 38 Gen2
263 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-01 39 Gen2
264 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-15 0 Index
265 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-14 30 Gen2
266 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-29 45 Gen2
267 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-10-04 0 Index
268 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 8 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-10-09 5 Gen1
269 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-12 0 Index
270 xxxx xxxxxx หญิง 20 1 28 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-23 11 Gen1
271 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 10 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-31 19 Gen1
272 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-01 20 Gen1
273 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-01 20 Gen1
274 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-13 0 Index
275 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-15 2 Gen1
276 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-22 9 Gen1
277 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-08 0 Index
278 xxxx xxxxxx ชาย 22 3 26 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-21 13 Gen1
279 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-21 13 Gen1
280 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-01 24 Gen1
281 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-06 29 Gen2
282 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 15 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-13 36 Gen2
283 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-30 53 Gen2
284 xxxx xxxxxx ชาย 3 2 17 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-03 0 Index
285 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-16 13 Gen1
286 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 24 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-18 15 Gen1
287 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 5 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-18 15 Gen1
288 xxxx xxxxxx ชาย 79 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-23 20 Gen1
289 xxxx xxxxxx หญิง 0 7 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-30 27 Gen1
290 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 24 60090413 13หนองผักแว่น 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-10 0 Index
291 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090404 04ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-04 25 Gen1
292 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 11 60090503 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-01-08 0 Index
293 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090512 บ้านหนองต้น 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-04-18 0 Index
294 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 0 60090507 หนองปลาย 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2022-04-30 12 Gen1
295 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 0 60090507 หนองปลาย 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2022-05-02 14 Gen1
296 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60090503 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-08 51 Gen2
297 xxxx xxxxxx หญิง 32 10 7 60090507 หนองปลาย 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-10 53 Gen2
298 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60090510 ผาลาด 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2022-06-26 0 Index
299 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 0 60090510 ผาลาด 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2022-07-04 8 Gen1
300 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090506 โค้งสวอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-07-12 16 Gen1
301 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-16 51 Gen2
302 xxxx xxxxxx ชาย 33 5 4 60090506 โค้งสวอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-27 0 Index
303 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090610 หมู่ที่ 10 บ้านเขาสามหมื่น 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2021-10-18 0 Index
304 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 18 60090705 หมู่ที่ 05 บ้านหนองหญ้าขาว 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-05-29 0 Index
305 xxxx xxxxxx ชาย 24 4 8 60090710 หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด 600907 นาขอม ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2022-05-31 2 Gen1
306 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090705 หมู่ที่ 05 บ้านหนองหญ้าขาว 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-21 23 Gen1
307 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090705 หมู่ที่ 05 บ้านหนองหญ้าขาว 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-25 27 Gen1
308 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090705 หมู่ที่ 05 บ้านหนองหญ้าขาว 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-26 28 Gen1
309 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 16 60090711 หมู่ 11 บ้านหนองเคล็ด 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-08 0 Index
310 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-01-19 0 Index
311 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-06-28 0 Index
312 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-28 0 Index
313 xxxx xxxxxx ชาย 85 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-06-29 1 Gen1
314 xxxx xxxxxx ชาย 31 6 2 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-03 5 Gen1
315 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-26 28 Gen1
316 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-07-26 28 Gen1
317 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 24 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2022-08-18 51 Gen2
318 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-08-28 0 Index
319 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 21 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-03 6 Gen1
320 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-10 13 Gen1
321 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-13 16 Gen1
322 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-22 25 Gen1
323 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-09-26 29 Gen2
324 xxxx xxxxxx ชาย 7 6 25 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2021-10-05 0 Index
325 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2021-11-03 29 Gen2
326 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2022-08-28 0 Index
327 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 0 60100310 หมู่ที่ 10 บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-08-09 0 Index
328 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 29 60100601 หมู่ที่ 1 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2021-10-29 0 Index
329 xxxx xxxxxx หญิง 23 10 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2021-11-13 15 Gen1
330 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60100601 หมู่ที่ 1 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-08-10 0 Index
331 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 15 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2022-06-28 0 Index
332 xxxx xxxxxx ชาย 31 1 29 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2022-06-28 0 Index
333 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 16 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2022-09-01 0 Index
334 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 2 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2022-07-09 0 Index
335 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60101016 หมู่ที่ 16 บ้านหางน้ำ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2022-07-17 8 Gen1
336 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60101001 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยบง 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2022-08-20 42 Gen2
337 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 23 60110114 หมู่ 14 บ้านดอนธาตุ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-05-23 0 Index
338 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 13 60110204 หมู่ที่ 4 บ้านกกกอก 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2022-08-28 0 Index
339 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 21 60110510 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยใหญ่ 601105 สร้อยละคร ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-07-17 0 Index
340 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 3 60110705 หมู่ที่ 5 บ้านวังยิ้มแย้ม 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-07-09 0 Index
341 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 30 60110704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-07-10 1 Gen1
342 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 2 60110803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-09-04 0 Index
343 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60110911 หมู่ที่ 11 หนองแฟบ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2021-10-02 0 Index
344 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60110904 หมู่ที่ 4 เนินเรียง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2022-09-17 0 Index
345 xxxx xxxxxx หญิง 25 2 23 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-08-10 0 Index
346 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 22 60111010 หมู่ที่ 10 หนองพลับ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-09-21 42 Gen2
347 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 23 60111602 หมู่ที่ 2 วังทับเกวียน 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-08-02 0 Index
348 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 21 60111602 หมู่ที่ 2 วังทับเกวียน 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-08-10 8 Gen1
349 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 1 60111602 หมู่ที่ 2 วังทับเกวียน 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-08-10 8 Gen1
350 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60111704 หมู่ที่ 04 บ้านหนองโขมง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2022-08-01 0 Index
351 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60120107 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวงาม 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-04-11 0 Index
352 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60120101 ชุมชนบ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-06-26 0 Index
353 xxxx xxxxxx ชาย 30 7 0 60120102 หม่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-02 6 Gen1
354 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 0 60120104 หมู่ที่ 4 บ้านพุนิมิต 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-13 17 Gen1
355 xxxx xxxxxx หญิง 26 3 0 60120106 หมู่ที่ 6 บ้านธารเกษตร 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-22 26 Gen1
356 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60120106 หมู่ที่ 6 บ้านธารเกษตร 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-22 26 Gen1
357 xxxx xxxxxx ชาย 8 4 0 60120102 หม่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-22 26 Gen1
358 xxxx xxxxxx หญิง 54 3 0 60120102 หม่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-24 28 Gen1
359 xxxx xxxxxx หญิง 24 7 0 60120108 หมู่ที่ 8 บ้านมะขามงาม 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-08-10 45 Gen2
360 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60120103 ชุมชนบ้านถนนโค้ง 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-08-13 48 Gen2
361 xxxx xxxxxx หญิง 28 2 0 60120101 ชุมชนบ้านตากฟ้า 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-09-14 0 Index
362 xxxx xxxxxx หญิง 32 5 0 60120305 หมู่ที่ 5 บ้านวังสำราญ 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-06-26 0 Index
363 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 0 60120306 หมู่ที่ 6 บ้านพุขมิ้น 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-02 6 Gen1
364 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60120312 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งทอง 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-20 24 Gen1
365 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 0 60120407 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-06-20 0 Index
366 xxxx xxxxxx หญิง 26 10 0 60120407 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-06-26 6 Gen1
367 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 0 60120407 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี 601204 หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-03 13 Gen1
368 xxxx xxxxxx หญิง 23 7 0 60120510 หมู่ที่ 10 บ้านไผ่เจริญ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-04-03 0 Index
369 xxxx xxxxxx ชาย 29 7 0 60120508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งสังข์ 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-18 0 Index
370 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 14 60120605 หมู่ที่ 5 บ้านอุดมธัญญา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.ร่มฉัตร 2022-09-14 0 Index
371 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 0 60120705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองระกำ 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-03 0 Index
372 xxxx xxxxxx หญิง 24 5 0 60120705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองระกำ 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-07-10 7 Gen1
373 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60120705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองระกำ 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-07-29 26 Gen1
374 xxxx xxxxxx ชาย 48 8 0 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-01 0 Index
375 xxxx xxxxxx ชาย 3 3 9 60130105 หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทรายทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-23 22 Gen1
376 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 22 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-24 23 Gen1
377 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 1 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-29 28 Gen1
378 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 9 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-08-19 0 Index
379 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 21 60130322 หมู่ที่ 22 บ้านแม่คลองคต 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-05-11 0 Index
380 xxxx xxxxxx หญิง 72 11 13 60130316 หมู่ที่ 16 บ้านยุบใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-14 34 Gen2
381 xxxx xxxxxx ชาย 51 1 27 60130317 หมู่ที่ 17 บ้านวังใหญ่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-24 44 Gen2
382 xxxx xxxxxx ชาย 24 10 0 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-12 0 Index
383 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 0 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-13 1 Gen1
384 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 0 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-16 4 Gen1
385 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 0 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-16 4 Gen1
386 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 7 60130323 หมู่ที่ 23 บ้านฝาถัง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-08-22 41 Gen2
387 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 13 60130307 หมู่ที่ 7 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-08-23 42 Gen2
388 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 14 60130406 หมู่ที่ 06 บ้านตะแบกงาม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-03-07 0 Index
389 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 4 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-09 0 Index
390 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 11 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-22 13 Gen1
391 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 1 60130412 หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-01 22 Gen1
392 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 18 60130412 หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-03 24 Gen1
393 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 28 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-05 26 Gen1
394 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 16 60130410 หมู่ที่ 10 บ้านธารมะยม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-10 31 Gen2
395 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 13 60130407 หมู่ 7 บ้านวัด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-11 32 Gen2
396 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 0 60130409 หมู่ที่ 9 บ้านวังป่าใหญ่ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-14 35 Gen2
397 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 21 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-20 41 Gen2
398 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 16 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-22 43 Gen2
399 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 1 60130409 หมู่ที่ 9 บ้านวังป่าใหญ่ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-08-05 0 Index
400 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 16 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-08-09 4 Gen1
401 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 20 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2022-09-12 38 Gen2
402 xxxx xxxxxx ชาย 24 5 13 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-05-12 0 Index
403 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 16 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-05-21 9 Gen1
404 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 20 60130507 หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-05-23 11 Gen1
405 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 3 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-05-24 12 Gen1
406 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60130517 หมู่ 17 บ้านหนองกระทุ่ม 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพ.ศรีสวรรค์ 2022-05-27 15 Gen1
407 xxxx xxxxxx หญิง 10 1 24 60130507 หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-05-29 17 Gen1
408 xxxx xxxxxx ชาย 69 5 0 60130516 หมู่ที่ 16 บ้านทรัพย์มาก 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-01 20 Gen1
409 xxxx xxxxxx หญิง 28 6 0 60130507 หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-01 20 Gen1
410 xxxx xxxxxx ชาย 32 7 17 60130507 หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-01 20 Gen1
411 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 13 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-05 24 Gen1
412 xxxx xxxxxx หญิง 28 9 30 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-08 27 Gen1
413 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 14 60130517 หมู่ 17 บ้านหนองกระทุ่ม 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-09 28 Gen1
414 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-11 30 Gen2
415 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 29 60130507 หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-15 34 Gen2
416 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ท่าตะโก 2022-06-16 35 Gen2
417 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 19 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-16 35 Gen2
418 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ท่าตะโก 2022-06-16 35 Gen2
419 xxxx xxxxxx ชาย 7 6 3 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-17 36 Gen2
420 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 5 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-17 36 Gen2
421 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60130517 หมู่ 17 บ้านหนองกระทุ่ม 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพ.ศรีสวรรค์ 2022-06-17 36 Gen2
422 xxxx xxxxxx ชาย 35 4 12 60130517 หมู่ 17 บ้านหนองกระทุ่ม 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-21 40 Gen2
423 xxxx xxxxxx หญิง 17 5 5 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-22 41 Gen2
424 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 27 60130511 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-27 46 Gen2
425 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 12 60130511 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-28 47 Gen2
426 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-06-29 48 Gen2
427 xxxx xxxxxx ชาย 6 1 25 60130511 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-04 53 Gen2
428 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 13 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-04 53 Gen2
429 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 7 60130507 หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-26 0 Index
430 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 10 60130507 หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-07-29 3 Gen1
431 xxxx xxxxxx ชาย 76 10 29 60130505 หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-08-02 7 Gen1
432 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 30 60130513 หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์น้อย 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-08-07 12 Gen1
433 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 7 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-08-22 27 Gen1
434 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 14 60140106 หมู่ที่ 6 ตลุกตาสาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-06-02 0 Index
435 xxxx xxxxxx หญิง 50 9 23 60140122 หมู่ที่ 22 บ้านลานสอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-07-18 46 Gen2
436 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60140111 หมู่ที่ 11 บ้านมาลาศรี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-07-26 54 Gen2
437 xxxx xxxxxx ชาย 45 8 22 60140105 หมู่ที่ 5 สระสวัสดิ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-07-27 55 Gen2
438 xxxx xxxxxx ชาย 56 2 17 60140113 หมู่ที่ 13 คลองค่าย 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-07-28 56 Gen2
439 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 0 60140105 หมู่ที่ 5 สระสวัสดิ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-08-05 0 Index
440 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 27 60140104 หมู่ที่ 4 บ้านลานหมาไน 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-08-05 0 Index
441 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 25 60140117 หมู่ที่ 17 ประดู่งาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-08-05 0 Index
442 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 28 60140117 หมู่ที่ 17 ประดู่งาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-08-07 2 Gen1
443 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 8 60140117 หมู่ที่ 17 ประดู่งาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-08-07 2 Gen1
444 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 12 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-08-17 12 Gen1
445 xxxx xxxxxx ชาย 54 3 19 60140117 หมู่ที่ 17 ประดู่งาม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-08-24 19 Gen1
446 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 8 60140124 หมู่ที่ 24 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-09-12 38 Gen2
447 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60140105 หมู่ที่ 5 สระสวัสดิ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพ.ศรีสวรรค์ 2022-09-14 40 Gen2
448 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 9 60140113 หมู่ที่ 13 คลองค่าย 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-09-23 49 Gen2
449 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 29 60140105 หมู่ที่ 5 สระสวัสดิ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-09-23 49 Gen2
450 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 8 60140109 หมู่ที่ 9 บ้านแม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-09-24 50 Gen2
451 xxxx xxxxxx หญิง 39 5 2 60140114 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-09-25 51 Gen2
452 xxxx xxxxxx หญิง 54 6 12 60140109 หมู่ที่ 9 บ้านแม่กะสี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-09-26 52 Gen2
453 xxxx xxxxxx ชาย 27 3 9 60140105 หมู่ที่ 5 สระสวัสดิ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-09-27 53 Gen2
454 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 16 60140113 หมู่ที่ 13 คลองค่าย 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-09-28 54 Gen2
455 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 16 60150108 หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2021-12-15 0 Index
456 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 25 60150105 หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-07-29 0 Index
457 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 29 60150111 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งสะเดา 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-08-01 3 Gen1
458 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 20 60150104 หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-08-11 13 Gen1
459 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 11 60150105 หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-08-18 20 Gen1
460 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 1 60150209 หมู่ที่ 9 บ้านชุมม่วงเหนือ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2022-09-08 0 Index

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:18:48