ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสตำบล และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 01/10/2022 ถึง 30/09/2023 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :   เลือกอำเภอ  แสดงข้อมูลวันที่ (dd/mm/yyyy)      ถึงวันที่ (dd/mm/yyyy)       
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา Datedefine DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 1 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2022-10-14 0 Index
2 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-15 1 Gen1
3 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-18 4 Gen1
4 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2022-10-18 4 Gen1
5 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-25 11 Gen1
6 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-26 12 Gen1
7 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-30 16 Gen2
8 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2022-11-06 23 Gen2
9 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 4 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-11-09 26 Gen2
10 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-12 0 Index
11 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-11-24 12 Gen1
12 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-11-24 12 Gen1
13 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-30 18 Gen2
14 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-12-09 27 Gen2
15 xxxx xxxxxx หญิง 33 1 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-01-12 0 Index
16 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-02-01 20 Gen2
17 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-03-17 0 Index
18 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-29 12 Gen1
19 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-04-12 26 Gen2
20 xxxx xxxxxx หญิง 71 2 16 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-04-24 0 Index
21 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-05-11 17 Gen2
22 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-07-10 0 Index
23 xxxx xxxxxx หญิง 34 10 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-08-01 22 Gen2
24 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-18 0 Index
25 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-19 1 Gen1
26 xxxx xxxxxx หญิง 31 6 6 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2023-08-31 13 Gen1
27 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-01 14 Gen1
28 xxxx xxxxxx ชาย 70 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-05 18 Gen2
29 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-08 21 Gen2
30 xxxx xxxxxx ชาย 19 2 12 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2023-09-08 21 Gen2
31 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-09 22 Gen2
32 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60010167 ชุมชนเกาะยม 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-10 23 Gen2
33 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 18 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2023-09-11 24 Gen2
34 xxxx xxxxxx หญิง 20 6 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-09-12 25 Gen2
35 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-25 0 Index
36 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-08 14 Gen1
37 xxxx xxxxxx หญิง 43 5 15 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2023-08-10 16 Gen2
38 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 22 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2023-08-13 19 Gen2
39 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-15 21 Gen2
40 xxxx xxxxxx หญิง 13 5 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-30 0 Index
41 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-13 14 Gen1
42 xxxx xxxxxx ชาย 63 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-02-19 0 Index
43 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-06-20 0 Index
44 xxxx xxxxxx ชาย 27 6 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-08-02 0 Index
45 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินขาม 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-03 0 Index
46 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010401 หมู่ที่ 1 บ้านคลองบอระเพ็ด 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-19 0 Index
47 xxxx xxxxxx ชาย 32 5 25 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2023-09-22 0 Index
48 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2022-10-04 0 Index
49 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-05 1 Gen1
50 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-08 4 Gen1
51 xxxx xxxxxx หญิง 29 3 1 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-10-10 6 Gen1
52 xxxx xxxxxx ชาย 26 9 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-10-10 6 Gen1
53 xxxx xxxxxx ชาย 27 1 12 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-11-07 0 Index
54 xxxx xxxxxx หญิง 35 5 24 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2022-11-08 1 Gen1
55 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-16 9 Gen1
56 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-19 12 Gen1
57 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-19 12 Gen1
58 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-22 15 Gen2
59 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-22 15 Gen2
60 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-29 22 Gen2
61 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-03 26 Gen2
62 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2022-12-05 28 Gen2
63 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-11 0 Index
64 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-11 0 Index
65 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-21 10 Gen1
66 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-22 11 Gen1
67 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-01-08 28 Gen2
68 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-01-08 28 Gen2
69 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-01-13 0 Index
70 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-01-23 10 Gen1
71 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-02-22 0 Index
72 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-03 9 Gen1
73 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-04-26 0 Index
74 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 13 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2023-05-08 12 Gen1
75 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-05-21 25 Gen2
76 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-05-26 0 Index
77 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-06-13 18 Gen2
78 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-07-05 0 Index
79 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-07-06 1 Gen1
80 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 3 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2023-07-07 2 Gen1
81 xxxx xxxxxx หญิง 27 9 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-07-11 6 Gen1
82 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 7 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2023-07-12 7 Gen1
83 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010669 ชุมชนรวมใจพัฒนา 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2023-07-14 9 Gen1
84 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-07-14 9 Gen1
85 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2023-07-17 12 Gen1
86 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-07-20 15 Gen2
87 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-25 20 Gen2
88 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-05 0 Index
89 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-06 1 Gen1
90 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-15 10 Gen1
91 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 29 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-16 11 Gen1
92 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-16 11 Gen1
93 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-18 13 Gen1
94 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-19 14 Gen1
95 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-23 18 Gen2
96 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-30 25 Gen2
97 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-01 27 Gen2
98 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-04 0 Index
99 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-06 2 Gen1
100 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-06 2 Gen1
101 xxxx xxxxxx หญิง 66 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-13 9 Gen1
102 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-19 15 Gen2
103 xxxx xxxxxx หญิง 17 2 5 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-19 15 Gen2
104 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-26 22 Gen2
105 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-27 23 Gen2
106 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-09-29 25 Gen2
107 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-30 26 Gen2
108 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-05-29 0 Index
109 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-07-11 0 Index
110 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-07-23 12 Gen1
111 xxxx xxxxxx หญิง 67 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-07-24 13 Gen1
112 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-03 23 Gen2
113 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-08-08 28 Gen2
114 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010701 เกาะเห็ด 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-08-12 0 Index
115 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-17 5 Gen1
116 xxxx xxxxxx หญิง 29 4 14 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-25 13 Gen1
117 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-08-30 18 Gen2
118 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-01 20 Gen2
119 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-01 20 Gen2
120 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-05 24 Gen2
121 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-08 27 Gen2
122 xxxx xxxxxx ชาย 62 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-13 0 Index
123 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-14 1 Gen1
124 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-15 2 Gen1
125 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-15 2 Gen1
126 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-18 5 Gen1
127 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010758 ชุมชนวัดเทวดาสร้าง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-19 6 Gen1
128 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-19 6 Gen1
129 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-20 7 Gen1
130 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-20 7 Gen1
131 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-21 8 Gen1
132 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-21 8 Gen1
133 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-21 8 Gen1
134 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-21 8 Gen1
135 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-22 9 Gen1
136 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-22 9 Gen1
137 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-27 14 Gen1
138 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-28 15 Gen2
139 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-29 16 Gen2
140 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-29 16 Gen2
141 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-30 17 Gen2
142 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-30 17 Gen2
143 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2023-01-27 0 Index
144 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-04-27 0 Index
145 xxxx xxxxxx หญิง 52 8 18 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2023-09-18 0 Index
146 xxxx xxxxxx ชาย 53 2 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2022-12-07 0 Index
147 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-01-09 0 Index
148 xxxx xxxxxx ชาย 69 9 9 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2023-07-06 0 Index
149 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-07-23 17 Gen2
150 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-07 0 Index
151 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011214 หมู่ที่ 14 บ้านยางโทน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-16 0 Index
152 xxxx xxxxxx หญิง 2 8 0 60011210 หมู่ที่ 10 พุน้อย 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-24 8 Gen1
153 xxxx xxxxxx หญิง 17 10 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2023-02-07 0 Index
154 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-20 0 Index
155 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-19 0 Index
156 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-10-07 0 Index
157 xxxx xxxxxx หญิง 32 6 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-21 14 Gen1
158 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 24 60011352 ชุมชนวัดไทย์ใต้ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-10-21 14 Gen1
159 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-06 0 Index
160 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-18 12 Gen1
161 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-26 20 Gen2
162 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 13 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-12-23 0 Index
163 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-01-09 17 Gen2
164 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 0 60011352 ชุมชนวัดไทย์ใต้ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-02-15 0 Index
165 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-02-22 7 Gen1
166 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-02-24 9 Gen1
167 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-25 0 Index
168 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-26 1 Gen1
169 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-31 6 Gen1
170 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-06-29 0 Index
171 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-04 0 Index
172 xxxx xxxxxx หญิง 31 10 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-08-14 10 Gen1
173 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-14 10 Gen1
174 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-06 0 Index
175 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-09 3 Gen1
176 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 12 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2023-09-11 5 Gen1
177 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-19 13 Gen1
178 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-20 14 Gen1
179 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-22 16 Gen2
180 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 12 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-10-28 0 Index
181 xxxx xxxxxx ชาย 6 5 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-06 9 Gen1
182 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-21 0 Index
183 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-28 7 Gen1
184 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-04-08 18 Gen2
185 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.สต.บ้านหนองเบน 2023-07-14 0 Index
186 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-07-16 2 Gen1
187 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-22 8 Gen1
188 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-23 9 Gen1
189 xxxx xxxxxx หญิง 29 6 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-07-23 9 Gen1
190 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-26 12 Gen1
191 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-27 13 Gen1
192 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-29 15 Gen2
193 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 15 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2023-08-06 23 Gen2
194 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 8 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2023-08-19 0 Index
195 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-23 4 Gen1
196 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-28 9 Gen1
197 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 21 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2023-09-05 17 Gen2
198 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 7 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2023-09-08 20 Gen2
199 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2023-09-08 20 Gen2
200 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-19 0 Index
201 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-26 7 Gen1
202 xxxx xxxxxx ชาย 3 5 3 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-11-02 0 Index
203 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-21 19 Gen2
204 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-12-08 0 Index
205 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 26 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2022-12-25 17 Gen2
206 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-01 0 Index
207 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-03-29 28 Gen2
208 xxxx xxxxxx หญิง 57 5 11 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2023-06-11 0 Index
209 xxxx xxxxxx ชาย 31 1 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-07-03 22 Gen2
210 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-10 0 Index
211 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-11 1 Gen1
212 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-22 12 Gen1
213 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-24 14 Gen1
214 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-07-25 15 Gen2
215 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-07-30 20 Gen2
216 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-03 24 Gen2
217 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-06 27 Gen2
218 xxxx xxxxxx ชาย 68 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-07 28 Gen2
219 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011513 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแกแล 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-14 0 Index
220 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-19 0 Index
221 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-10-21 0 Index
222 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 2 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2022-10-26 5 Gen1
223 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 22 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2022-12-07 0 Index
224 xxxx xxxxxx หญิง 0 10 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-01-09 0 Index
225 xxxx xxxxxx หญิง 0 3 20 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2023-01-25 16 Gen2
226 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-02-18 0 Index
227 xxxx xxxxxx ชาย 64 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-04-17 0 Index
228 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-07-20 0 Index
229 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-26 6 Gen1
230 xxxx xxxxxx หญิง 44 8 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-17 28 Gen2
231 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-20 0 Index
232 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-22 2 Gen1
233 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-22 2 Gen1
234 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-23 3 Gen1
235 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-23 3 Gen1
236 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-26 6 Gen1
237 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2023-08-30 10 Gen1
238 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2023-08-31 11 Gen1
239 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-01 12 Gen1
240 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-02 13 Gen1
241 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-04 15 Gen2
242 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-05 16 Gen2
243 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-11 22 Gen2
244 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-15 26 Gen2
245 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-18 0 Index
246 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-19 1 Gen1
247 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-19 1 Gen1
248 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-22 4 Gen1
249 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 13 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2023-09-25 7 Gen1
250 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-26 8 Gen1
251 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-27 9 Gen1
252 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-03-17 0 Index
253 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011706 หมู่ที่ 6 บ้านคลองก่าง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-03-23 6 Gen1
254 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60011706 หมู่ที่ 6 บ้านคลองก่าง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-24 0 Index
255 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 18 60011706 หมู่ที่ 6 บ้านคลองก่าง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2023-09-07 0 Index
256 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-16 9 Gen1
257 xxxx xxxxxx หญิง 22 9 25 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.สต.บ้านสันพิง 2023-09-21 14 Gen1
258 xxxx xxxxxx หญิง 35 3 6 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2022-12-18 0 Index
259 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 21 60020104 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ(2) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-07-30 0 Index
260 xxxx xxxxxx ชาย 22 10 15 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-08-16 17 Gen2
261 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-08-30 0 Index
262 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-31 1 Gen1
263 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 23 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-08-31 1 Gen1
264 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 26 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-18 19 Gen2
265 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 8 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-18 19 Gen2
266 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 10 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-18 19 Gen2
267 xxxx xxxxxx หญิง 41 7 24 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-19 20 Gen2
268 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2022-11-11 0 Index
269 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-04-07 0 Index
270 xxxx xxxxxx หญิง 46 4 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2023-07-11 0 Index
271 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.พยุหะคีรี 2023-07-11 0 Index
272 xxxx xxxxxx หญิง 36 7 21 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-07-16 5 Gen1
273 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 4 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-07-19 8 Gen1
274 xxxx xxxxxx หญิง 39 4 1 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-07-19 8 Gen1
275 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 20 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-19 0 Index
276 xxxx xxxxxx ชาย 30 8 18 60020209 หมู่ที่ 9 บ้านเนินกร่าง 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-29 10 Gen1
277 xxxx xxxxxx ชาย 43 6 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2023-09-29 10 Gen1
278 xxxx xxxxxx หญิง 77 3 25 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-07-30 0 Index
279 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-12 0 Index
280 xxxx xxxxxx ชาย 62 3 3 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-18 6 Gen1
281 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 26 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-07-30 0 Index
282 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 0 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-02 0 Index
283 xxxx xxxxxx ชาย 21 10 0 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2023-09-12 10 Gen1
284 xxxx xxxxxx หญิง 50 5 20 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-19 17 Gen2
285 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 22 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-22 20 Gen2
286 xxxx xxxxxx หญิง 45 5 17 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-28 26 Gen2
287 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2023-02-23 0 Index
288 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 26 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-02-26 3 Gen1
289 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 16 60020502 หมู่ที่ 2 บ้านในซุ้ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-04-10 0 Index
290 xxxx xxxxxx ชาย 25 2 18 60020502 หมู่ที่ 2 บ้านในซุ้ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-04-12 2 Gen1
291 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 5 60020502 หมู่ที่ 2 บ้านในซุ้ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-04-14 4 Gen1
292 xxxx xxxxxx หญิง 24 9 19 60020507 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำผาสวรรค์ 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-04-19 9 Gen1
293 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2023-09-18 0 Index
294 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 3 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2022-12-21 0 Index
295 xxxx xxxxxx ชาย 45 8 14 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-08-25 0 Index
296 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 23 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-19 25 Gen2
297 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 2 60020704 หมู่ที่ 4 บ้านอู่เฆ่ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-07 0 Index
298 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 5 60020704 หมู่ที่ 4 บ้านอู่เฆ่ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-09 2 Gen1
299 xxxx xxxxxx หญิง 38 1 0 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2023-02-19 0 Index
300 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 10 60020803 หมู่ที่ 3 บ้านเนินศาลา 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2023-09-10 0 Index
301 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 24 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-10-16 0 Index
302 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60030104 ชุมชนแสงราษฎรรังสรรค์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-11-04 19 Gen2
303 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60030102 ชุมชนแสงเจียรนัย 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-02 0 Index
304 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 15 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-09-27 25 Gen2
305 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2022-10-16 0 Index
306 xxxx xxxxxx หญิง 33 11 22 60030308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วงสรวง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-09-27 0 Index
307 xxxx xxxxxx หญิง 33 10 30 60030417 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-02-05 0 Index
308 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-10-18 0 Index
309 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 7 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-02-23 0 Index
310 xxxx xxxxxx หญิง 22 4 7 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-03-02 7 Gen1
311 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 19 60030510 หมู่ที่ 10 บ้านดงกะพี้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-05-03 0 Index
312 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 21 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-06-03 0 Index
313 xxxx xxxxxx หญิง 41 7 2 60030507 หมู่ที่7บ้านท่าเตียน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-06-08 5 Gen1
314 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 7 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-06-09 6 Gen1
315 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 11 60030507 หมู่ที่7บ้านท่าเตียน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-06-12 9 Gen1
316 xxxx xxxxxx ชาย 26 7 25 60030510 หมู่ที่ 10 บ้านดงกะพี้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-06-13 10 Gen1
317 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 0 60030507 หมู่ที่7บ้านท่าเตียน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2023-07-07 0 Index
318 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030507 หมู่ที่7บ้านท่าเตียน 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2023-09-11 0 Index
319 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030802 หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-10-22 0 Index
320 xxxx xxxxxx หญิง 86 0 0 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-11-11 20 Gen2
321 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 8 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-10-04 0 Index
322 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 18 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-10-18 0 Index
323 xxxx xxxxxx ชาย 31 4 20 60031103 หมู่3 บ้านมะขามเรียง 600311 ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2022-10-03 0 Index
324 xxxx xxxxxx ชาย 29 5 12 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2022-10-14 0 Index
325 xxxx xxxxxx ชาย 29 5 10 60040117 หมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2022-10-16 2 Gen1
326 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-05-19 0 Index
327 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-07-26 0 Index
328 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-07-29 3 Gen1
329 xxxx xxxxxx ชาย 64 4 1 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-08-15 20 Gen2
330 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60040107 โคกมะกอก 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-20 0 Index
331 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-01-08 0 Index
332 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-04-24 0 Index
333 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช.ท่าตะโก 2022-10-21 0 Index
334 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-02-19 0 Index
335 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-02-27 8 Gen1
336 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-03-01 10 Gen1
337 xxxx xxxxxx หญิง 28 6 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2022-11-04 0 Index
338 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 18 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2023-02-16 0 Index
339 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-11-10 0 Index
340 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60040808 หมู่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2023-09-04 0 Index
341 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040910 หมู่ที่ 10 หนองถั่วแปบ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2022-11-09 0 Index
342 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040911 หมู่ที่ 11 หนองรกฟ้า 600409 วังบ่อ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-01-05 0 Index
343 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-10-15 0 Index
344 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-03 19 Gen2
345 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-11 27 Gen2
346 xxxx xxxxxx หญิง 67 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-14 0 Index
347 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2023-01-10 0 Index
348 xxxx xxxxxx ชาย 70 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-24 14 Gen1
349 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-04 25 Gen2
350 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-22 0 Index
351 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-26 4 Gen1
352 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-01 7 Gen1
353 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-10-16 0 Index
354 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-01 16 Gen2
355 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-03 18 Gen2
356 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-04 19 Gen2
357 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-15 0 Index
358 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-24 0 Index
359 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-20 27 Gen2
360 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-21 28 Gen2
361 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-02-22 0 Index
362 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-27 5 Gen1
363 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-28 6 Gen1
364 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2023-03-01 7 Gen1
365 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-25 0 Index
366 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-23 0 Index
367 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-14 22 Gen2
368 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-08 0 Index
369 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง 600503 หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-10 2 Gen1
370 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2022-10-22 0 Index
371 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-21 0 Index
372 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-23 2 Gen1
373 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60050404 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแรต 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-08 18 Gen2
374 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60050404 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแรต 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-19 0 Index
375 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-19 0 Index
376 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-21 2 Gen1
377 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60050404 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแรต 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-07 16 Gen2
378 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-09 18 Gen2
379 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-31 0 Index
380 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60050703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-10-01 0 Index
381 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-23 0 Index
382 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-01 0 Index
383 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-01 0 Index
384 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-01 0 Index
385 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-09 8 Gen1
386 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-09 8 Gen1
387 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-10 9 Gen1
388 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-16 15 Gen2
389 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-25 24 Gen2
390 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-29 28 Gen2
391 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-29 28 Gen2
392 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-05 0 Index
393 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-16 11 Gen1
394 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60050802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินตะโก 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-18 0 Index
395 xxxx xxxxxx ชาย 70 0 0 60050811 หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้ว 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-15 25 Gen2
396 xxxx xxxxxx ชาย 69 0 0 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-04-01 0 Index
397 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-08-28 0 Index
398 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-08-18 0 Index
399 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-08-29 11 Gen1
400 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60050901 หมู่ที่ 1 บ้านด่านช้าง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-09-25 0 Index
401 xxxx xxxxxx หญิง 14 10 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2022-12-22 0 Index
402 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-22 0 Index
403 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-24 2 Gen1
404 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-01 10 Gen1
405 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60051104 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหล่ม 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-09-06 0 Index
406 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60051204 ห้วยโรง 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2023-03-24 0 Index
407 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60051207 ทุ่งสระ 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-08-19 0 Index
408 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60051207 ทุ่งสระ 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-08-29 10 Gen1
409 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-01 0 Index
410 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-19 18 Gen2
411 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-11-20 19 Gen2
412 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2022-11-22 21 Gen2
413 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-10 0 Index
414 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-10 0 Index
415 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-24 14 Gen1
416 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2022-12-31 21 Gen2
417 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-02 23 Gen2
418 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 8 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2023-01-08 0 Index
419 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-01-17 9 Gen1
420 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-14 0 Index
421 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-02-18 4 Gen1
422 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-07 21 Gen2
423 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-20 0 Index
424 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2023-08-09 0 Index
425 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 10 60051305 หมูที่ 5 คลองคต 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2023-09-17 0 Index
426 xxxx xxxxxx ชาย 34 9 0 60060202 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ร่มฉัตร 2023-03-15 0 Index
427 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 4 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.ชุมแสง 2023-08-03 0 Index
428 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60060302 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าใต้ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2023-08-15 12 Gen1
429 xxxx xxxxxx หญิง 52 4 8 60060410 หมู่ที่ 10 บ้านคลองคล้า 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2022-11-08 0 Index
430 xxxx xxxxxx ชาย 33 9 1 60060404 หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2023-04-05 0 Index
431 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60060410 หมู่ที่ 10 บ้านคลองคล้า 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2023-07-09 0 Index
432 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60060406 หมู่ที่ 6 บ้านเขาดินใต้ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-07-21 12 Gen1
433 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 19 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2022-11-20 0 Index
434 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 22 60060512 ม.12 บ้านคลองช้าง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2023-09-25 0 Index
435 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-10 0 Index
436 xxxx xxxxxx หญิง 66 4 19 60070158 ชุมชนที่ 8 ชุมชนตาคลีใหญ่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-11-28 18 Gen2
437 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-12-02 22 Gen2
438 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-12-04 24 Gen2
439 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 18 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-12-06 26 Gen2
440 xxxx xxxxxx หญิง 9 1 7 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2023-01-09 0 Index
441 xxxx xxxxxx ชาย 28 8 7 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2023-01-10 1 Gen1
442 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2023-01-12 3 Gen1
443 xxxx xxxxxx หญิง 52 5 2 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-01-24 15 Gen2
444 xxxx xxxxxx ชาย 32 6 27 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2023-02-13 0 Index
445 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-02-17 4 Gen1
446 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-03-02 17 Gen2
447 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 1 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-03-15 0 Index
448 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-03-15 0 Index
449 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 7 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-03-20 5 Gen1
450 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-03-30 15 Gen2
451 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง 600701 ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-16 0 Index
452 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 20 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-08-18 2 Gen1
453 xxxx xxxxxx ชาย 21 11 19 60070111 หมู่ที่ 11 บ้านสะพานปูน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-08-24 8 Gen1
454 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-03-08 0 Index
455 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 19 60070211 หมู่ที่ 11 บ้านพวงเพ็ชร 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-03-28 20 Gen2
456 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 1 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-07-04 0 Index
457 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 11 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-08-18 0 Index
458 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 18 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-08-24 6 Gen1
459 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070511 หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-02-13 0 Index
460 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-03-01 16 Gen2
461 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-10-30 0 Index
462 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-12-02 0 Index
463 xxxx xxxxxx ชาย 29 3 21 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-04-28 0 Index
464 xxxx xxxxxx หญิง 5 2 20 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-06-30 0 Index
465 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-09-05 0 Index
466 xxxx xxxxxx ชาย 76 0 0 60070913 หมู่ที่ 13 บ้านรักเจริญ 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-02-13 0 Index
467 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070911 หมู่ที่ 11 บ้านไทยอาสา 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2023-09-07 0 Index
468 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2022-10-30 0 Index
469 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080211 หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-10 0 Index
470 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080204 หมู่ที่ 4 บ้านพนมรอก 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-29 0 Index
471 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-21 0 Index
472 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-10 0 Index
473 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-10 0 Index
474 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-10 0 Index
475 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-12 2 Gen1
476 xxxx xxxxxx ชาย 70 4 12 60080307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง 600803 หัวถนน ท่าตะโก ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2023-07-13 3 Gen1
477 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-05 26 Gen2
478 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60080305 หมู่ที5 บ้านเขาค้างคาว 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-29 0 Index
479 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-17 19 Gen2
480 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 26 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2023-09-21 23 Gen2
481 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60080302 หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนนใต้ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-26 28 Gen2
482 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080301 หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนนเหนือ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-27 0 Index
483 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60080410 หมู่ที่ 10 บ้านเนินตาลเสี้ยน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-28 0 Index
484 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080414 หมู่ที่ 14 บ้านหนองทับพระ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-28 0 Index
485 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080410 หมู่ที่ 10 บ้านเนินตาลเสี้ยน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-03 0 Index
486 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080415 หมู่ที่ 15 บ้านคลอง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-03 0 Index
487 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60080409 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำใส 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-04 1 Gen1
488 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60080409 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำใส 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-05 2 Gen1
489 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 19 60080405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2023-09-07 4 Gen1
490 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 6 60080405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2023-09-07 4 Gen1
491 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080409 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำใส 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-17 14 Gen1
492 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-17 14 Gen1
493 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080402 หมู่ที่ 2 บ้านสายลำโพงกลาง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-26 23 Gen2
494 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60080407 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-26 23 Gen2
495 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080501 หมู่ที่1บ้านท่าสุ่ม 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-06-24 0 Index
496 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2023-09-07 0 Index
497 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-17 10 Gen1
498 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-17 10 Gen1
499 xxxx xxxxxx หญิง 25 2 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ร่มฉัตร 2022-10-04 0 Index
500 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080612 หมู่ที่ 12 บ้านเขาล้อกลาง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-02 0 Index
501 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-17 15 Gen2
502 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 25 60080617 หมู่ท่ 17 เขาล้อตะวันตก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2023-01-24 22 Gen2
503 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-25 23 Gen2
504 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080612 หมู่ที่ 12 บ้านเขาล้อกลาง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-02-06 0 Index
505 xxxx xxxxxx ชาย 29 8 0 60080614 หมู่ที่ 14 บ้านดอนคาเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ร่มฉัตร 2023-02-15 9 Gen1
506 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาล้อใต้ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-03-19 0 Index
507 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60080615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาล้อใต้ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-03-26 7 Gen1
508 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080604 หมู่ที่ 4 บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-04-02 14 Gen1
509 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080602 หมู่ที่ 2 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-05-31 0 Index
510 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080602 หมู่ที่ 2 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-06-11 11 Gen1
511 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080602 หมู่ที่ 2 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-06-12 12 Gen1
512 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-06-12 12 Gen1
513 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60080611 หมู่ที่ 11 บ้านเขาล้อเหนือ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-06-13 13 Gen1
514 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60080612 หมู่ที่ 12 บ้านเขาล้อกลาง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-06-14 14 Gen1
515 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60080610 หมู่ที่ 10 บ้านพนมฉัตรพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-10 0 Index
516 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-10 0 Index
517 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080602 หมู่ที่ 2 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-11 1 Gen1
518 xxxx xxxxxx หญิง 72 1 24 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา 600806 ดอนคา ท่าตะโก ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2023-07-14 4 Gen1
519 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080617 หมู่ท่ 17 เขาล้อตะวันตก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-01 22 Gen2
520 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080607 หมู่ที่ 7 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-29 0 Index
521 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080607 หมู่ที่ 7 บ้านเขาล้อ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-29 0 Index
522 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-03 5 Gen1
523 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-17 19 Gen2
524 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-26 28 Gen2
525 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-26 28 Gen2
526 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-16 0 Index
527 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60080705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระโดน 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-21 5 Gen1
528 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-01-21 5 Gen1
529 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ไพศาลี 2023-06-16 0 Index
530 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080701 หมู่ที่ 1 บ้านวังตะแบก 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-07-15 0 Index
531 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60080701 หมู่ที่ 1 บ้านวังตะแบก 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-01 17 Gen2
532 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080701 หมู่ที่ 1 บ้านวังตะแบก 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-02 18 Gen2
533 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60080701 หมู่ที่ 1 บ้านวังตะแบก 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-22 0 Index
534 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080701 หมู่ที่ 1 บ้านวังตะแบก 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-29 7 Gen1
535 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080802 หมู่ที่ 2 บ้านหนองละมาน 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2022-11-03 0 Index
536 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 0 60080802 หมู่ที่ 2 บ้านหนองละมาน 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-02-25 0 Index
537 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 23 60080808 หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะเกลือ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2023-08-30 0 Index
538 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60080804 หมู่ที่ 4 บ้านตะเฆ่ค่าย 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-04 5 Gen1
539 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60080808 หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะเกลือ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2023-09-17 18 Gen2
540 xxxx xxxxxx ชาย 21 7 7 60080808 หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะเกลือ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2023-09-18 19 Gen2
541 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60080904 หมู่ที่ 4 บ้านคร่อเรียงราย 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-03 0 Index
542 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60080909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองขุด 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-17 14 Gen1
543 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 0 60080901 หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2023-09-19 16 Gen2
544 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60080909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองขุด 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-09-26 23 Gen2
545 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-06-24 0 Index
546 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60081004 หมู่ที่ 04 บ้านเขาดิน 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ไพศาลี 2023-07-17 23 Gen2
547 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60081004 หมู่ที่ 04 บ้านเขาดิน 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-05 0 Index
548 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60081004 หมู่ที่ 04 บ้านเขาดิน 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-16 11 Gen1
549 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60081002 หมู่ที่ 02 บ้านลาด 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2023-08-19 14 Gen1
550 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 27 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-13 0 Index
551 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-28 15 Gen2
552 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-28 15 Gen2
553 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-11-01 19 Gen2
554 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-11-09 27 Gen2
555 xxxx xxxxxx ชาย 26 4 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-11-20 0 Index
556 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-11-30 10 Gen1
557 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-01-19 0 Index
558 xxxx xxxxxx หญิง 44 8 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-02-12 24 Gen2
559 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-25 0 Index
560 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-21 0 Index
561 xxxx xxxxxx หญิง 36 7 11 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-16 26 Gen2
562 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-18 28 Gen2
563 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-28 0 Index
564 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-28 0 Index
565 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-30 2 Gen1
566 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-12-15 0 Index
567 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 10 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-12-23 8 Gen1
568 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-07-05 0 Index
569 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60090220 หมู่ที่ 20 บ้านไผ่แก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-07-25 20 Gen2
570 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-11 0 Index
571 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 26 60090219 หมู่ที่ 19 วังตลุก 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-16 5 Gen1
572 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-22 11 Gen1
573 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 0 60090217 หมู่ที่ 17 บ้านดอนกอก 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2023-09-30 19 Gen2
574 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-03 0 Index
575 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-05 2 Gen1
576 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 19 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-13 10 Gen1
577 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60090310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-11-14 0 Index
578 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-01-11 0 Index
579 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-02-02 22 Gen2
580 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-03-23 0 Index
581 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-04-19 27 Gen2
582 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-07-03 0 Index
583 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2023-07-10 7 Gen1
584 xxxx xxxxxx ชาย 28 6 3 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-07-14 11 Gen1
585 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 6 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-07-29 26 Gen2
586 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-08 0 Index
587 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090309 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-01 24 Gen2
588 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-25 0 Index
589 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60090310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-27 2 Gen1
590 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-01-19 0 Index
591 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090413 13หนองผักแว่น 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-02-20 0 Index
592 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-05-17 0 Index
593 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090408 08โนนสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-12 26 Gen2
594 xxxx xxxxxx หญิง 71 0 0 60090407 07ช่องคีรี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-21 0 Index
595 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-06 0 Index
596 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-07 1 Gen1
597 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090408 08โนนสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-18 12 Gen1
598 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090408 08โนนสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-20 14 Gen1
599 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 29 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2023-09-25 19 Gen2
600 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2023-09-27 21 Gen2
601 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2023-09-27 21 Gen2
602 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 18 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-30 24 Gen2
603 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 0 60090506 โค้งสวอง 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-01-10 0 Index
604 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 0 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-12 0 Index
605 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090604 หมู่ที่ 04 บ้านหัวพุ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-11-10 0 Index
606 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60090604 หมู่ที่ 04 บ้านหัวพุ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-11-23 13 Gen1
607 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090604 หมู่ที่ 04 บ้านหัวพุ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-11-24 14 Gen1
608 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-01-16 0 Index
609 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-03-31 0 Index
610 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-04-13 13 Gen1
611 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-05-04 0 Index
612 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-05-19 15 Gen2
613 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 4 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-05-26 22 Gen2
614 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-05-31 27 Gen2
615 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-05-31 27 Gen2
616 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-01 28 Gen2
617 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-02 0 Index
618 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-03 1 Gen1
619 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-05 3 Gen1
620 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-07 5 Gen1
621 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-19 17 Gen2
622 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090608 หมู่ที่ 08 บ้านเขาปูน 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-21 19 Gen2
623 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090609 หมู่ที่ 09 บ้านระหอกเหียง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-25 23 Gen2
624 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-28 26 Gen2
625 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-03 0 Index
626 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-13 10 Gen1
627 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-14 11 Gen1
628 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-18 15 Gen2
629 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-22 19 Gen2
630 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-22 19 Gen2
631 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-23 20 Gen2
632 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-25 22 Gen2
633 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-30 27 Gen2
634 xxxx xxxxxx หญิง 50 3 9 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-08 0 Index
635 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 11 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-09 1 Gen1
636 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60090609 หมู่ที่ 09 บ้านระหอกเหียง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-18 10 Gen1
637 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090609 หมู่ที่ 09 บ้านระหอกเหียง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-19 11 Gen1
638 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-19 11 Gen1
639 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-22 14 Gen1
640 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-24 16 Gen2
641 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60090606 หมู่ที่ 06 บ้านซับสมบูรณ์ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-29 21 Gen2
642 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090702 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-07-06 0 Index
643 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090706 หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-11 0 Index
644 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 19 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-13 0 Index
645 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 25 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-14 1 Gen1
646 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-16 3 Gen1
647 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-17 4 Gen1
648 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 29 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-23 10 Gen1
649 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-10-31 18 Gen2
650 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-11-07 25 Gen2
651 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2022-12-01 0 Index
652 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 6 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-03-05 0 Index
653 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-06-04 0 Index
654 xxxx xxxxxx ชาย 30 8 28 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-07-08 0 Index
655 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-08 0 Index
656 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-09 1 Gen1
657 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-16 8 Gen1
658 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-18 10 Gen1
659 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-18 10 Gen1
660 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 14 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-19 11 Gen1
661 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-22 14 Gen1
662 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-08-30 22 Gen2
663 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-18 0 Index
664 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-19 1 Gen1
665 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-19 1 Gen1
666 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-22 4 Gen1
667 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2023-09-28 10 Gen1
668 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60100103 หมู่ที่ 3.บ้านเนินฝอยทอง เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2023-06-14 0 Index
669 xxxx xxxxxx หญิง 26 8 0 60100106 ชุมชนคลองบางไทร ม.6 เขตเทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2023-07-27 0 Index
670 xxxx xxxxxx หญิง 44 1 15 60100102 หมู่ที่ 2 บ้านดงกะเปา เขต อบต. 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-19 23 Gen2
671 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100104 ชุมชนเขาแก้ว ม.4 เทศบาล 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-12 0 Index
672 xxxx xxxxxx หญิง 37 1 6 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2022-10-14 0 Index
673 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2022-12-26 0 Index
674 xxxx xxxxxx หญิง 13 5 1 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2022-11-05 0 Index
675 xxxx xxxxxx ชาย 3 9 13 60100314 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำพุ 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2023-06-30 0 Index
676 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 0 60100311 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดวัว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2023-09-28 0 Index
677 xxxx xxxxxx ชาย 44 5 7 60100402 หมู่ที่ 2 บ้านม่วงหัก 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-21 0 Index
678 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100408 หมู่ที่ 8บ้านหางน้ำหนองแขม 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-07 17 Gen2
679 xxxx xxxxxx ชาย 34 11 5 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2023-08-24 0 Index
680 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 5 60100508 หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระชาย 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2023-09-29 0 Index
681 xxxx xxxxxx หญิง 20 3 0 60100602 หมู่ที่ 2บ้านใหม่ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2023-03-07 0 Index
682 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2022-11-21 0 Index
683 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2022-12-08 17 Gen2
684 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 22 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2023-02-26 0 Index
685 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 26 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2023-03-06 8 Gen1
686 xxxx xxxxxx หญิง 75 2 0 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2023-03-06 8 Gen1
687 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2023-03-31 0 Index
688 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 17 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2023-04-05 5 Gen1
689 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2023-04-05 5 Gen1
690 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2023-04-07 7 Gen1
691 xxxx xxxxxx ชาย 74 3 0 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2023-04-19 19 Gen2
692 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-05-02 0 Index
693 xxxx xxxxxx ชาย 48 5 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2023-07-01 0 Index
694 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 19 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2023-07-12 11 Gen1
695 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 12 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2023-07-14 13 Gen1
696 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 2 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 2023-07-14 13 Gen1
697 xxxx xxxxxx หญิง 76 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2023-07-19 18 Gen2
698 xxxx xxxxxx ชาย 21 10 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2023-07-29 28 Gen2
699 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2023-07-29 28 Gen2
700 xxxx xxxxxx หญิง 48 2 12 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-01 0 Index
701 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-08-02 1 Gen1
702 xxxx xxxxxx หญิง 13 8 17 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-06 5 Gen1
703 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-11 10 Gen1
704 xxxx xxxxxx ชาย 1 8 0 60100712 หมู่ที่ 12 บ้านป่าบัวทองใหม่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2023-08-23 22 Gen2
705 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 10 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 2023-08-29 28 Gen2
706 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2023-09-02 0 Index
707 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-07 5 Gen1
708 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2023-09-25 23 Gen2
709 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-29 27 Gen2
710 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-29 27 Gen2
711 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-09-29 27 Gen2
712 xxxx xxxxxx ชาย 28 10 20 60100801 หมู่ที่1 บ้านท่ายายหล้า 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2023-03-03 0 Index
713 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 3 60100805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าน้ำอ้อย 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2023-03-19 16 Gen2
714 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-11-12 0 Index
715 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-10 28 Gen2
716 xxxx xxxxxx ชาย 30 7 16 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2022-12-12 0 Index
717 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 0 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2022-12-14 2 Gen1
718 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 14 60101019 หมู่ที่ 19 บ้านใหม่ท่าน้ำอ้อย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2023-05-01 0 Index
719 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-18 0 Index
720 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2023-07-19 1 Gen1
721 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-20 2 Gen1
722 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2023-08-16 0 Index
723 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60101010 หมู่ที่ 10 บ้านพุวิเศษ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2023-08-30 14 Gen1
724 xxxx xxxxxx ชาย 20 3 20 60101005 บ้านธารลำไย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2023-09-19 0 Index
725 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60101003 หมู่ที่ 3 บ้านพุหว้า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2023-09-26 7 Gen1
726 xxxx xxxxxx ชาย 58 6 0 60101103 หมู่ 3 บ้านสระทะเล 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2023-03-12 0 Index
727 xxxx xxxxxx ชาย 88 0 0 60101102 หมู่ 2 บ้านสระทะเล 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-03-19 7 Gen1
728 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 0 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2022-12-25 0 Index
729 xxxx xxxxxx หญิง 18 3 8 60110113 หนองไทร 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-05-13 0 Index
730 xxxx xxxxxx ชาย 29 11 23 60110113 หนองไทร 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-05-14 1 Gen1
731 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 6 60110113 หนองไทร 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-05-16 3 Gen1
732 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 27 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-05-21 8 Gen1
733 xxxx xxxxxx ชาย 34 3 25 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-14 0 Index
734 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-07-04 20 Gen2
735 xxxx xxxxxx หญิง 45 3 0 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2023-07-16 0 Index
736 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-07-27 11 Gen1
737 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2023-08-04 19 Gen2
738 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-13 28 Gen2
739 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 18 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-18 0 Index
740 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-08-22 4 Gen1
741 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2023-09-02 15 Gen2
742 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60110108 หมู่ที่ 8 ดงมะไฟ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-02 15 Gen2
743 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2023-09-09 22 Gen2
744 xxxx xxxxxx ชาย 27 1 0 60110104 บ้านเหนือ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2023-09-10 23 Gen2
745 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-25 0 Index
746 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 19 60110202 หมู่ที่ 2 วังหิน 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-10-24 0 Index
747 xxxx xxxxxx หญิง 56 1 0 60110202 หมู่ที่ 2 วังหิน 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-10-25 1 Gen1
748 xxxx xxxxxx ชาย 19 4 8 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-03-27 0 Index
749 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 1 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-03-28 1 Gen1
750 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 29 60110207 โหมู่ที่ 7ปร่งสังข์ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-04-02 6 Gen1
751 xxxx xxxxxx ชาย 0 5 16 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2023-04-16 20 Gen2
752 xxxx xxxxxx หญิง 49 8 19 60110205 หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาซ้าย 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-04-25 0 Index
753 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 13 60110202 หมู่ที่ 2 วังหิน 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-08-01 0 Index
754 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2023-08-12 11 Gen1
755 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110210 หมู่ที่ 10 บ้านเทียนชัย 601102 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-27 0 Index
756 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 14 60110307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทิง 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-15 0 Index
757 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 14 60110307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทิง 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-18 3 Gen1
758 xxxx xxxxxx หญิง 33 7 9 60110310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-27 12 Gen1
759 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 1 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-16 0 Index
760 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 0 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน 601103 วังม้า ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2023-09-05 0 Index
761 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60110316 หมู่ที่ 16 บ้านไร่ใหญ่ 601103 วังม้า ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-07 2 Gen1
762 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 24 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-09-28 23 Gen2
763 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60110306 หมู่ที่ 6 บ้านวังดินดาด 601103 วังม้า ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2023-09-28 23 Gen2
764 xxxx xxxxxx ชาย 26 11 17 60110402 หมู่ที่ 2 บ้านดอนม่วง 601104 วังเมือง ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-03-09 0 Index
765 xxxx xxxxxx ชาย 38 4 26 60110408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม 601104 วังเมือง ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-14 0 Index
766 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 21 60110602 หมู่ที่ 2 ท่าสนุ่น 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-01-13 0 Index
767 xxxx xxxxxx หญิง 73 9 26 60110607 หมู่ที่ 7 หน้าเขา 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-04-03 0 Index
768 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 21 60110601 หมู่ที่ 1 บ้านมาบแก(1) 601106 มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-04-13 10 Gen1
769 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 1 60110704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-10-05 0 Index
770 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 15 60110709 หมู่ที่ 9 บ้านหนองผำ 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-10-12 7 Gen1
771 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60110704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว 601107 หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-10-25 20 Gen2
772 xxxx xxxxxx ชาย 18 8 29 60110808 หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-12-01 0 Index
773 xxxx xxxxxx หญิง 39 4 3 60110808 หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-12-18 17 Gen2
774 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 27 60110809 หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว 601108 หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-20 0 Index
775 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 16 60110925 หมู่ที่ 25 บ้านหนองนา 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-10-29 0 Index
776 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 19 60110907 หมู่ที่ 7 เนินม่วง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-03-26 0 Index
777 xxxx xxxxxx หญิง 54 1 30 60110906 หมู่ที่ 6 หนองโพธิ์ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-03-31 5 Gen1
778 xxxx xxxxxx ชาย 44 2 0 60110925 หมู่ที่ 25 บ้านหนองนา 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-04-01 6 Gen1
779 xxxx xxxxxx หญิง 64 4 13 60110907 หมู่ที่ 7 เนินม่วง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-04-12 17 Gen2
780 xxxx xxxxxx ชาย 23 9 27 60110925 หมู่ที่ 25 บ้านหนองนา 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-04-16 21 Gen2
781 xxxx xxxxxx หญิง 4 5 22 60110916 หมู่ที่ 16 หนองน้ำแดง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-08 0 Index
782 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 14 60110928 หมู่ที่ 28 บ้านใหม่พัฒนา 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-12 4 Gen1
783 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 27 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-03 25 Gen2
784 xxxx xxxxxx ชาย 22 5 14 60110926 หมู่ที่ 26 บ้านบ่อสวอง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-03 25 Gen2
785 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 18 60110926 หมู่ที่ 26 บ้านบ่อสวอง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-06 28 Gen2
786 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 9 60110914 หมู่ที่ 14 บ้านบ่อกะปุง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-10 0 Index
787 xxxx xxxxxx หญิง 38 6 29 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-11 1 Gen1
788 xxxx xxxxxx หญิง 29 10 28 60110918 หมู่ที่ 18 บ้านหนองบอนใต้ 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-20 10 Gen1
789 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 26 60110913 หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง 601109 บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-23 13 Gen1
790 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60111009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2023-03-29 0 Index
791 xxxx xxxxxx หญิง 32 9 0 60111010 หมู่ที่ 10 หนองพลับ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-04-21 23 Gen2
792 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 16 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ 601110 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-21 0 Index
793 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 4 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2022-11-06 0 Index
794 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 4 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2022-11-06 0 Index
795 xxxx xxxxxx ชาย 42 8 21 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2022-12-29 0 Index
796 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 12 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-02-07 0 Index
797 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 2 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2023-03-09 0 Index
798 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 15 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2023-03-23 14 Gen1
799 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 14 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2023-04-06 28 Gen2
800 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 24 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2023-04-20 0 Index
801 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 23 60111603 หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-07 0 Index
802 xxxx xxxxxx หญิง 39 5 12 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-06 0 Index
803 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 26 60111611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-09 3 Gen1
804 xxxx xxxxxx ชาย 38 2 0 60111603 หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2023-07-14 8 Gen1
805 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 26 60111611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-17 11 Gen1
806 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60111603 หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2023-07-20 14 Gen1
807 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2023-08-17 0 Index
808 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60111610 หมู่ที่ 10 บ้านบุรีรัมย์ 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2023-09-23 0 Index
809 xxxx xxxxxx ชาย 77 5 27 60111608 หมู่ที่ 8 บ้านชุมมะนาว 601116 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2023-09-30 7 Gen1
810 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 15 60111702 หมู่ที่ 02 บ้านสวนขวัญ 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2022-12-20 0 Index
811 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 6 60111702 หมู่ที่ 02 บ้านสวนขวัญ 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2022-12-29 9 Gen1
812 xxxx xxxxxx ชาย 61 4 15 60111708 ดอนโม่(8) 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2023-05-07 0 Index
813 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 2 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-23 0 Index
814 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 1 60111704 หมู่ที่ 04 บ้านหนองโขมง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-06-30 7 Gen1
815 xxxx xxxxxx หญิง 19 1 21 60111706 หมู่ที่ 06 บ้านหนองจิกโคกช้าง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2023-07-03 10 Gen1
816 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2023-07-21 28 Gen2
817 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 30 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2023-07-25 0 Index
818 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 25 60111706 หมู่ที่ 06 บ้านหนองจิกโคกช้าง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2023-07-30 5 Gen1
819 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 5 60111706 หมู่ที่ 06 บ้านหนองจิกโคกช้าง 601117 สระแก้ว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2023-08-06 12 Gen1
820 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60120107 บ้านหนองบัวงาม 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-10-14 0 Index
821 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 0 60120107 บ้านหนองบัวงาม 601201 ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2023-09-25 0 Index
822 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60120202 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำวิ่ง 601202 ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2023-09-25 0 Index
823 xxxx xxxxxx หญิง 23 3 0 60120303 บ้านเขาหมี 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2022-10-03 0 Index
824 xxxx xxxxxx ชาย 23 9 0 60120311 หม่ที่ 11 บ้านซับตะเคียน 601203 สุขสำราญ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2023-09-06 0 Index
825 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 0 60120502 หมู่ที่ 2 บ้านชอนทุเรียน 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2023-02-10 0 Index
826 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60120502 หมู่ที่ 2 บ้านชอนทุเรียน 601205 พุนกยูง ตากฟ้า รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-11 0 Index
827 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60120605 หมู่ที่ 5 บ้านอุดมธัญญา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2023-08-05 0 Index
828 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 0 60120605 หมู่ที่ 5 บ้านอุดมธัญญา 601206 อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2023-09-04 0 Index
829 xxxx xxxxxx ชาย 35 10 0 60120705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองระกำ 601207 เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2023-02-13 0 Index
830 xxxx xxxxxx ชาย 31 1 2 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-10-21 0 Index
831 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-10-29 8 Gen1
832 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 0 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-11-10 20 Gen2
833 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 22 60130102 หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-01-25 0 Index
834 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 21 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-06-29 0 Index
835 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 6 60130103 หมู่ที่ 3 บ้านเนินสมบูรณ์ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-16 17 Gen2
836 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 12 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-18 19 Gen2
837 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 12 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-25 26 Gen2
838 xxxx xxxxxx หญิง 56 8 28 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-25 26 Gen2
839 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-07-26 27 Gen2
840 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-29 0 Index
841 xxxx xxxxxx หญิง 68 6 30 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-31 2 Gen1
842 xxxx xxxxxx หญิง 59 7 5 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-31 2 Gen1
843 xxxx xxxxxx หญิง 33 4 9 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-02 4 Gen1
844 xxxx xxxxxx ชาย 50 7 14 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-03 5 Gen1
845 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 21 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-03 5 Gen1
846 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 19 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-06 8 Gen1
847 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 2 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-06 8 Gen1
848 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 10 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-07 9 Gen1
849 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 3 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-07 9 Gen1
850 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 21 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-10 12 Gen1
851 xxxx xxxxxx ชาย 24 1 15 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-10 12 Gen1
852 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 20 60130107 หมู่ที่ 7 บ้านลานตะแบก 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-10 12 Gen1
853 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-12 14 Gen1
854 xxxx xxxxxx ชาย 71 0 0 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-12 14 Gen1
855 xxxx xxxxxx ชาย 48 5 17 60130103 หมู่ที่ 3 บ้านเนินสมบูรณ์ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-15 17 Gen2
856 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60130103 หมู่ที่ 3 บ้านเนินสมบูรณ์ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-16 18 Gen2
857 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 6 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-17 19 Gen2
858 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 10 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-17 19 Gen2
859 xxxx xxxxxx หญิง 49 10 0 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-18 20 Gen2
860 xxxx xxxxxx หญิง 20 3 14 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-18 20 Gen2
861 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-20 22 Gen2
862 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 26 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-20 22 Gen2
863 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-21 23 Gen2
864 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-23 25 Gen2
865 xxxx xxxxxx ชาย 16 10 14 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-23 25 Gen2
866 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 4 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-24 26 Gen2
867 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 22 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-24 26 Gen2
868 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 26 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ชุมตาบง 2023-08-25 27 Gen2
869 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 22 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-28 0 Index
870 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 5 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-28 0 Index
871 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 25 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-28 0 Index
872 xxxx xxxxxx ชาย 27 8 13 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-01 4 Gen1
873 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 28 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-01 4 Gen1
874 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 26 60130108 หมู่ที่ 8 บ้านสระหลวง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-04 7 Gen1
875 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 20 60130109 หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-04 7 Gen1
876 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 8 60130103 หมู่ที่ 3 บ้านเนินสมบูรณ์ 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-07 10 Gen1
877 xxxx xxxxxx ชาย 37 1 30 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ชุมตาบง 2023-09-15 18 Gen2
878 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60130101 หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-15 18 Gen2
879 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60130106 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายสา 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-16 19 Gen2
880 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 8 60130104 หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง 601301 แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-30 0 Index
881 xxxx xxxxxx ชาย 57 8 6 60130308 หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-02-24 0 Index
882 xxxx xxxxxx หญิง 53 10 21 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-05-22 0 Index
883 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60130325 หมู่ที่ 25 บ้านบุ่งผักหนาม 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-13 0 Index
884 xxxx xxxxxx ชาย 23 6 10 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-31 18 Gen2
885 xxxx xxxxxx หญิง 68 9 4 60130313 หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดร้อยไร่ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-04 22 Gen2
886 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 16 60130315 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-05 23 Gen2
887 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 13 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-06 24 Gen2
888 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 29 60130307 หมู่ที่ 7 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-08 26 Gen2
889 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 2 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-21 0 Index
890 xxxx xxxxxx ชาย 61 2 12 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-21 0 Index
891 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ 601303 แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-23 2 Gen1
892 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 12 60130403 หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-10-08 0 Index
893 xxxx xxxxxx ชาย 61 4 24 60130406 หมู่ที่ 06 บ้านตะแบกงาม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-01-09 0 Index
894 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 17 60130409 หมู่ที่ 9 บ้านวังป่าใหญ่ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-02-14 0 Index
895 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 6 60130404 หมู่ที่ 04 บ้านคลองสำราญ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-03-28 0 Index
896 xxxx xxxxxx ชาย 36 7 25 60130404 หมู่ที่ 04 บ้านคลองสำราญ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-02 0 Index
897 xxxx xxxxxx หญิง 22 9 19 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-18 16 Gen2
898 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 24 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-03 0 Index
899 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 1 60130407 หมู่ 7 บ้านวัด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-04 1 Gen1
900 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 29 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-07 4 Gen1
901 xxxx xxxxxx ชาย 46 6 15 60130406 หมู่ที่ 06 บ้านตะแบกงาม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-09 6 Gen1
902 xxxx xxxxxx หญิง 19 11 12 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-13 10 Gen1
903 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-13 10 Gen1
904 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60130410 หมู่ที่ 10 บ้านธารมะยม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-13 10 Gen1
905 xxxx xxxxxx ชาย 43 4 13 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-14 11 Gen1
906 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 10 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-14 11 Gen1
907 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 18 60130410 หมู่ที่ 10 บ้านธารมะยม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-15 12 Gen1
908 xxxx xxxxxx ชาย 32 8 19 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-16 13 Gen1
909 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 13 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-16 13 Gen1
910 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 28 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-18 15 Gen2
911 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-18 15 Gen2
912 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 15 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-18 15 Gen2
913 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 3 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-19 16 Gen2
914 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-19 16 Gen2
915 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-19 16 Gen2
916 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 3 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-20 17 Gen2
917 xxxx xxxxxx หญิง 50 11 29 60130402 หมู่ที่ 2 บ้านเปราะ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-21 18 Gen2
918 xxxx xxxxxx หญิง 54 5 3 60130402 หมู่ที่ 2 บ้านเปราะ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-22 19 Gen2
919 xxxx xxxxxx ชาย 52 8 28 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-23 20 Gen2
920 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 13 60130402 หมู่ที่ 2 บ้านเปราะ 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-25 22 Gen2
921 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 29 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-04 0 Index
922 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพ.ศรีสวรรค์ 2023-09-04 0 Index
923 xxxx xxxxxx หญิง 38 7 15 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-05 1 Gen1
924 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 23 60130401 หมู่ที่ 1 บ้านวังซ่าน 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-11 7 Gen1
925 xxxx xxxxxx ชาย 35 2 1 60130410 หมู่ที่ 10 บ้านธารมะยม 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-20 16 Gen2
926 xxxx xxxxxx หญิง 54 3 19 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย 601304 วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-29 25 Gen2
927 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 30 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-10-14 0 Index
928 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 8 60130501 บ้านวังน้ำขาว 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-11-13 0 Index
929 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 6 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2022-12-15 0 Index
930 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 7 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-04-23 0 Index
931 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 19 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-06-08 0 Index
932 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60130507 บ้านเขาชนกัน 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-22 0 Index
933 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60130508 บ้านดงยาง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-07-29 7 Gen1
934 xxxx xxxxxx ชาย 59 7 3 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-04 13 Gen1
935 xxxx xxxxxx หญิง 56 1 16 60130508 บ้านดงยาง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-08-10 19 Gen2
936 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60130508 บ้านดงยาง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-12 21 Gen2
937 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-13 22 Gen2
938 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-14 23 Gen2
939 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 15 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-16 25 Gen2
940 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-18 27 Gen2
941 xxxx xxxxxx หญิง 55 3 5 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-18 27 Gen2
942 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-19 28 Gen2
943 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-20 0 Index
944 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 24 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-22 2 Gen1
945 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 14 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-23 3 Gen1
946 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 12 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-24 4 Gen1
947 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 4 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-25 5 Gen1
948 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 13 60130515 หมู่ที่ 15 บ้านเนินสว่างพัฒนา 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-28 8 Gen1
949 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 30 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-28 8 Gen1
950 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 4 60130512 หมู่ที่12 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 12) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-30 10 Gen1
951 xxxx xxxxxx หญิง 13 5 18 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-08-31 11 Gen1
952 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 5 60130512 หมู่ที่12 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 12) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-01 12 Gen1
953 xxxx xxxxxx หญิง 53 7 18 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-01 12 Gen1
954 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 16 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-06 17 Gen2
955 xxxx xxxxxx ชาย 4 1 15 60130511 บ้านทุ่งรวงทอง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-07 18 Gen2
956 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 26 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-09-07 18 Gen2
957 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 7 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2023-09-11 22 Gen2
958 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60130504 หมู่ที่4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-15 26 Gen2
959 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 17 60130508 บ้านดงยาง 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-22 0 Index
960 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 10 60130509 บ้านหนองไผ่ 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-26 4 Gen1
961 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60130507 บ้านเขาชนกัน 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-28 6 Gen1
962 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 29 60130512 หมู่ที่12 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 12) 601305 เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2023-09-30 8 Gen1
963 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 2 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-10-02 0 Index
964 xxxx xxxxxx ชาย 42 10 7 60140105 หมู่ที่ 5 สระสวัสดิ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-10-02 0 Index
965 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 26 60140124 หมู่ที่ 24 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-10-14 12 Gen1
966 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 3 60140111 หมู่ที่ 11 บ้านมาลาศรี 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-11-14 0 Index
967 xxxx xxxxxx หญิง 10 1 12 60140102 หมู่ที่ 2 โนนสมบูรณ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-11-15 1 Gen1
968 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 8 60140105 หมู่ที่ 5 สระสวัสดิ์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2022-11-25 11 Gen1
969 xxxx xxxxxx หญิง 48 2 8 60140107 หมู่ที่ 7 เขาแหลม 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2023-02-04 0 Index
970 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 0 60140104 หมู่ที่ 4 บ้านลานหมาไน 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2023-02-13 9 Gen1
971 xxxx xxxxxx หญิง 2 10 29 60140121 หมู่ที่21 คลองห้วยหวาย 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2023-06-21 0 Index
972 xxxx xxxxxx ชาย 67 11 18 60140120 หมู่ที่20 สวนป่า 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2023-07-20 0 Index
973 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 1 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2023-09-08 0 Index
974 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 24 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2023-09-14 6 Gen1
975 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 10 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2023-09-17 9 Gen1
976 xxxx xxxxxx ชาย 1 6 18 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2023-09-21 13 Gen1
977 xxxx xxxxxx หญิง 30 2 21 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2023-09-25 17 Gen2
978 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 3 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2023-09-28 20 Gen2
979 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 16 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.ชุมตาบง 2023-09-30 22 Gen2
980 xxxx xxxxxx หญิง 60 5 26 60140101 หมู่ที่ 1 คลองเจริญ 601401 แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2023-09-30 22 Gen2
981 xxxx xxxxxx ชาย 47 10 9 60150104 หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-10-26 0 Index
982 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 20 60150104 หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-11-23 28 Gen2
983 xxxx xxxxxx ชาย 36 3 6 60150105 หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-12-04 0 Index
984 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 22 60150102 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งสูง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-12-06 2 Gen1
985 xxxx xxxxxx ชาย 85 10 17 60150101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2023-02-22 0 Index
986 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 5 60150109 หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบงสอง 601501 ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2023-05-21 0 Index
987 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 15 60150201 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไอ้โต่น 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2022-10-13 0 Index
988 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 6 60150208 หมู่ที่ 8 บ้านปางชัย 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2023-01-03 0 Index
989 xxxx xxxxxx ชาย 42 3 20 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2023-02-20 0 Index
990 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 27 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2023-02-28 8 Gen1
991 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 11 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพ.ปากน้ำโพ 2023-03-03 11 Gen1
992 xxxx xxxxxx หญิง 4 5 10 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2023-03-05 13 Gen1
993 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 17 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2023-03-05 13 Gen1
994 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 13 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2023-03-15 23 Gen2
995 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 27 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2023-03-22 0 Index
996 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 7 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2023-03-24 2 Gen1
997 xxxx xxxxxx หญิง 3 11 22 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2023-03-24 2 Gen1
998 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 20 60150201 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไอ้โต่น 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2023-03-26 4 Gen1
999 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 10 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ชุมตาบง 2023-04-11 20 Gen2
1000 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60150211 หมู่ที่ 11 บ้านคลองบ่วงสามัคคี 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2023-08-19 0 Index
1001 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 3 60150211 หมู่ที่ 11 บ้านคลองบ่วงสามัคคี 601502 ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2023-08-30 11 Gen1

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 21:52:53