สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวม(26)(27)(66)
    อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
          นับตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค ไข้เลือดออกรวม(26)(27)(66) ในพื้นที่ของอำเภอ แม่วงก์ จำนวนทั้งสิ้น 67 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 161.43 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

          พบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 24 จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 8 ราย มีรายงานผู้ป่วยในสัปดาห์ปัจจุบัน คือสัปดาห์ที่ 52 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย และ จำนวนผู้ป่วยใน 4 สัปดาห์ย้อนหลัง มีการรายงานดังนี้ สัปดาห์ที่ 51 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย สัปดาห์ที่ 50 จำนวนผู้ป่วย 1 ราย สัปดาห์ที่ 49 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย และ สัปดาห์ที่ 48 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย ตามลำดับ

ตำบล ประชากร ผู้ป่วยอัตราต่อแสน
แม่วงก์ 4,102 8 195.03
แม่เล่ย์ 19,939 9 45.14
วังซ่าน 8,742 15 171.59
เขาชนกัน 8,722 35 401.28
รวม 41,505 67 161.43

           ตำบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตำบลเขาชนกัน อัตราป่วยเท่ากับ ( 401.28 ) ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ตำบลแม่วงก์ ( 195.03 ) ต่อแสนประชากร   ตำบลวังซ่าน ( 171.59 ) ต่อแสนประชากร   ตำบลแม่เล่ย์ ( 45.14 ) ต่อแสนประชากร   ตามลำดับ

กลุ่มอายุ ประชากร ผู้ป่วยอัตราต่อแสน
0 - 4 1,466 8 545.70
5 - 9 2,663 14 525.72
10 - 14 2,939 16 544.40
15 - 24 5,366 15 279.54
25 - 34 5,051 7 138.59
35 - 44 5,295 1 18.89
45 - 54 6,416 2 31.17
55 - 64 6,002 1 16.66
65 + 6,307 3 47.57
รวม 41,505 67 161.43

           กลุ่มอายุ ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ (0-4 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 545.70 ) ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ (10-14 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 544.40 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (5-9 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 525.72 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (15-24 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 279.54 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (25-34 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 138.59 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (65 + ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 47.57 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (45-54 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 31.17 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (35-44 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 18.89 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (55-64 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 16.66 ) ต่อแสนประชากร   ตามลำดับ