สรุปรายงานสถานการณ์โรค Sexually transmitted disease (37-41,88-89)
    อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
          นับตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค Sexually transmitted disease (37-41,88-89) ในพื้นที่ของอำเภอ แม่วงก์ จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 28.91 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

          พบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 44 จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 1 ราย มีรายงานผู้ป่วยในสัปดาห์ปัจจุบัน คือสัปดาห์ที่ 52 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย และ จำนวนผู้ป่วยใน 4 สัปดาห์ย้อนหลัง มีการรายงานดังนี้ สัปดาห์ที่ 51 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย สัปดาห์ที่ 50 จำนวนผู้ป่วย 1 ราย สัปดาห์ที่ 49 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย และ สัปดาห์ที่ 48 จำนวนผู้ป่วย 1 ราย ตามลำดับ

ตำบล ประชากร ผู้ป่วยอัตราต่อแสน
แม่วงก์ 4,102 2 48.76
แม่เล่ย์ 19,939 8 40.12
วังซ่าน 8,742 2 22.88
เขาชนกัน 8,722 0 0.00
รวม 41,505 12 28.91

           ตำบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตำบลแม่วงก์ อัตราป่วยเท่ากับ ( 48.76 ) ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ตำบลแม่เล่ย์ ( 40.12 ) ต่อแสนประชากร   ตำบลวังซ่าน ( 22.88 ) ต่อแสนประชากร   ตามลำดับ

กลุ่มอายุ ประชากร ผู้ป่วยอัตราต่อแสน
0 - 4 1,466 1 68.21
5 - 9 2,663 0 0.00
10 - 14 2,939 0 0.00
15 - 24 5,366 6 111.82
25 - 34 5,051 5 98.99
35 - 44 5,295 0 0.00
45 - 54 6,416 0 0.00
55 - 64 6,002 0 0.00
65 + 6,307 0 0.00
รวม 41,505 12 28.91

           กลุ่มอายุ ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ (15-24 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 111.82 ) ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ (25-34 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 98.99 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (0-4 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 68.21 ) ต่อแสนประชากร   ตามลำดับ