สรุปรายงานสถานการณ์โรค Hand foot and mouth disease (HFM)
    อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
          นับตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค Hand foot and mouth disease (HFM) ในพื้นที่ของอำเภอ แม่วงก์ จำนวนทั้งสิ้น 225 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 542.10 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

          พบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 30 จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 63 ราย มีรายงานผู้ป่วยในสัปดาห์ปัจจุบัน คือสัปดาห์ที่ 52 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย และ จำนวนผู้ป่วยใน 4 สัปดาห์ย้อนหลัง มีการรายงานดังนี้ สัปดาห์ที่ 51 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย สัปดาห์ที่ 50 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย สัปดาห์ที่ 49 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย และ สัปดาห์ที่ 48 จำนวนผู้ป่วย 0 ราย ตามลำดับ

ตำบล ประชากร ผู้ป่วยอัตราต่อแสน
แม่วงก์ 4,102 47 1,145.78
แม่เล่ย์ 19,939 77 386.18
วังซ่าน 8,742 31 354.61
เขาชนกัน 8,722 70 802.57
รวม 41,505 225 542.10

           ตำบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตำบลแม่วงก์ อัตราป่วยเท่ากับ ( 1,145.78 ) ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ตำบลเขาชนกัน ( 802.57 ) ต่อแสนประชากร   ตำบลแม่เล่ย์ ( 386.18 ) ต่อแสนประชากร   ตำบลวังซ่าน ( 354.61 ) ต่อแสนประชากร   ตามลำดับ

กลุ่มอายุ ประชากร ผู้ป่วยอัตราต่อแสน
0 - 4 1,466 172 11,732.61
5 - 9 2,663 48 1,802.48
10 - 14 2,939 5 170.13
15 - 24 5,366 0 0.00
25 - 34 5,051 0 0.00
35 - 44 5,295 0 0.00
45 - 54 6,416 0 0.00
55 - 64 6,002 0 0.00
65 + 6,307 0 0.00
รวม 41,505 225 542.10

           กลุ่มอายุ ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ (0-4 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 11,732.61 ) ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ (5-9 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 1,802.48 ) ต่อแสนประชากร   กลุ่มอายุ (10-14 ปี) อัตราป่วยเท่ากับ ( 170.13 ) ต่อแสนประชากร   ตามลำดับ