สรุปรายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา พ.ศ.2562
    จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562