สรุปรายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา พ.ศ.2564
    จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564