สรุปรายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา พ.ศ.2565
    จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565