สรุปรายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา พ.ศ.2566
    จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 07 ธันวาคม 2566