ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560


อำเภอ :       สัปดาห์ปัจจุบัน = 13 (ระหว่าง วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560-วันเสาร์ ที่ 01 เมษายน 2560)
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010000-ต่างจังหวัด 7 5 38.46 3.85 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 42 12 92.31 9.23 1 6 1 1 2 6 2 5 2 4 5 7 0
3 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 1341 13 100.00 10.00 97 107 141 120 80 121 110 118 113 107 105 112 10
4 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 193 13 100.00 10.00 17 18 18 14 15 27 14 14 11 15 12 13 5
5 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 125 12 92.31 9.23 4 15 6 10 11 13 11 8 10 11 14 12 0
6 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 13 9 69.23 6.92 0 0 0 1 1 4 1 1 1 2 0 1 1
7 60010120-รพ.ร่มฉัตร 4 2 15.38 1.54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8 60010121-รพ.รวมแพทย์ 57 10 76.92 7.69 4 4 15 4 4 2 1 10 7 6 0 0 0
9 60010122-รพ.รัตนเวช 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 373 12 92.31 9.23 41 31 32 17 25 38 26 31 23 36 46 27 0
11 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ 6 6 46.15 4.62 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
13 60010126-คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด 3 3 23.08 2.31 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร 8 6 46.15 4.62 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
16 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ 17 8 61.54 6.15 0 0 2 0 4 1 1 2 2 0 1 4 0
17 60010401-รพ.สต.บ้านหนองดุก 20 10 76.92 7.69 2 4 1 1 2 2 2 0 3 1 2 0 0
18 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ 10 7 53.85 5.38 0 1 1 3 0 2 0 0 1 0 1 1 0
19 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง 35 10 76.92 7.69 0 1 3 5 6 4 1 0 1 5 1 8 0
20 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ 4 4 30.77 3.08 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
21 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 34 8 61.54 6.15 0 0 0 3 7 6 0 4 6 1 6 1 0
22 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 18 8 61.54 6.15 0 1 2 3 0 1 3 4 2 0 2 0 0
23 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 11 7 53.85 5.38 0 1 1 2 3 0 1 0 2 0 0 1 0
24 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง 9 6 46.15 4.62 0 3 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0
25 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 11 6 46.15 4.62 0 5 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0
26 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด 3 3 23.08 2.31 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
27 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร 35 12 92.31 9.23 4 5 4 7 2 4 0 1 2 2 2 1 1
28 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง 17 9 69.23 6.92 0 1 0 0 1 5 0 2 2 1 2 2 1
29 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ 12 8 61.54 6.15 2 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1
30 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส 5 4 30.77 3.08 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
31 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง 10 6 46.15 4.62 0 0 1 0 4 0 0 1 2 1 1 0 0
32 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน 5 3 23.08 2.31 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0
33 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก 5 3 23.08 2.31 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
34 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม 8 3 23.08 2.31 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
35 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน 46 8 61.54 6.15 0 4 3 0 0 3 2 5 14 13 0 2 0
36 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร 17 5 38.46 3.85 0 1 4 8 0 0 0 1 0 0 0 0 3
37 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง 7 5 38.46 3.85 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1
38 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน 9 5 38.46 3.85 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0
39 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง 68 12 92.31 9.23 9 15 5 2 8 2 3 7 4 4 5 4 0
40 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง 33 10 76.92 7.69 1 6 4 3 1 0 1 5 3 0 6 3 0
รวม จำนวนหน่วยงาน 40 แห่ง 2621 273 52.50 5.25

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 17:23:07