ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561


อำเภอ :       สัปดาห์ปัจจุบัน = 2 (ระหว่าง วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561-วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561)
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010000-ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0.00 0 0
2 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 5 2 100.00 10.00 2 3
3 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 255 2 100.00 10.00 132 123
4 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 11 2 100.00 10.00 8 3
5 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 42 2 100.00 10.00 18 24
6 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 3 2 100.00 10.00 1 2
7 60010120-รพ.ร่มฉัตร 0 0 0.00 0.00 0 0
8 60010121-รพ.รวมแพทย์ 0 0 0.00 0.00 0 0
9 60010122-รพ.รัตนเวช 0 0 0.00 0.00 0 0
10 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 44 2 100.00 10.00 14 30
11 60010124-ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0.00 0 0
12 60010125-PCU สวรรค์ประชารักษ์ 0 0 0.00 0.00 0 0
13 60010126-คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง 0 0 0.00 0.00 0 0
14 60010201-รพ.สต.บ้านกลางแดด 4 2 100.00 10.00 3 1
15 60010301-รพ.สต.บ้านเกรียงไกร 2 1 50.00 5.00 0 2
16 60010302-รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้ 0 0 0.00 0.00 0 0
17 60010401-รพ.สต.บ้านหนองดุก 4 2 100.00 10.00 2 2
18 60010501-รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ 2 1 50.00 5.00 0 2
19 60010601-รพ.สต.บ้านท่าทอง 9 2 100.00 10.00 6 3
20 60010608-รพ.สต.บ้านวังไผ่ 1 1 50.00 5.00 0 1
21 60010615-ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 6 1 50.00 5.00 0 6
22 60010616-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 4 1 50.00 5.00 0 4
23 60010618-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 1 1 50.00 5.00 0 1
24 60010701-รพ.สต.บ้านหนองแก่ง 1 1 50.00 5.00 0 1
25 60010717-ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 0 0 0.00 0.00 0 0
26 60010801-รพ.สต.บ้านน้ำกลัด 1 1 50.00 5.00 1 0
27 60010901-รพ.สต.บ้านวัดไทร 6 2 100.00 10.00 5 1
28 60010902-รพ.สต. บ้านบางม่วง 1 1 50.00 5.00 1 0
29 60011001-รพ.สต.บ้านมะเกลือ 3 2 100.00 10.00 2 1
30 60011002-รพ.สต. บ้านบึงน้ำใส 0 0 0.00 0.00 0 0
31 60011101-รพ.สต.บ้านแก่ง 1 1 50.00 5.00 0 1
32 60011201-รพ.สต.บ้านพระนอน 0 0 0.00 0.00 0 0
33 60011202-รพ.สต. บ้านหัวครัก 2 2 100.00 10.00 1 1
34 60011401-รพ.สต.บ้านสันติธรรม 2 1 50.00 5.00 2 0
35 60011402-รพ.สต.บ้านหนองเบน 12 1 50.00 5.00 12 0
36 60011403-รพ.สต.บ้านศรีอุทุมพร 3 1 50.00 5.00 3 0
37 60011501-รพ.สต.บ้านหนองตะคลอง 1 1 50.00 5.00 0 1
38 60011502-รพ.สต.บ้านหนองกระโดน 5 2 100.00 10.00 3 2
39 60011601-รพ.สต.บ้านหนองปลิง 10 2 100.00 10.00 8 2
40 60011701-รพ.สต.บ้านสันพิง 3 1 50.00 5.00 0 3
รวม จำนวนหน่วยงาน 40 แห่ง 444 43 53.75 5.38

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:17:06