ตารางแสดงความสม่ำเสมอของการส่งรายงาน 506 รายสัปดาห์
ของโรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561


สัปดาห์ปัจจุบัน = 2 (ระหว่าง วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561-วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561)
ลำดับ สถานพยาบาล รวม (รง.506) รวมส่ง (week) ร้อยละ คะแนน w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 w50 w51 w52
1 60010110-รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 255 2 100.00 10.00 132 123
2 60010111-รพ.ค่ายจิรประวัติ 11 2 100.00 10.00 8 3
3 60010112-รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 42 2 100.00 10.00 18 24
4 60070111-รพ.กองบิน 4 0 0 0.00 0.00 0 0
5 60020110-รพช.โกรกพระ 19 2 100.00 10.00 15 4
6 60030410-รพช.ชุมแสง 71 2 100.00 10.00 33 38
7 60040110-รพช. หนองบัว 56 2 100.00 10.00 32 24
8 60051310-รพช.บรรพตพิสัย 109 2 100.00 10.00 58 51
9 60060010-รพช.เก้าเลี้ยว 47 2 100.00 10.00 30 17
10 60070110-รพช.ตาคลี 99 2 100.00 10.00 60 39
11 60080010-รพช.ท่าตะโก 109 2 100.00 10.00 76 33
12 60090810-รพช.ไพศาลี 67 2 100.00 10.00 34 33
13 60100010-รพช.พยุหะคีรี 35 2 100.00 10.00 32 3
14 60110110-รพช.ลาดยาว 145 2 100.00 10.00 73 72
15 60120010-รพช.ตากฟ้า 51 2 100.00 10.00 20 31
16 60130110-รพช.แม่วงก์ 89 2 100.00 10.00 48 41
17 60150110-รพช.ชุมตาบง 25 2 100.00 10.00 19 6
18 60010013-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 5 2 100.00 10.00 2 3
19 60030111-ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 0 0 0.00 0.00 0 0
20 60070112-ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี 0 0 0.00 0.00 0 0
21 60070215-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 0 0 0.00 0.00 0 0
22 60010119-รพ.ปากน้ำโพ 3 2 100.00 10.00 1 2
23 60010120-รพ.ร่มฉัตร 0 0 0.00 0.00 0 0
24 60010121-รพ.รวมแพทย์ 0 0 0.00 0.00 0 0
25 60010123-รพ.ศรีสวรรค์ 44 2 100.00 10.00 14 30
26 60070214-รพ.แพทย์ช่องแค 0 0 0.00 0.00 0 0
รวม จำนวนหน่วยงาน 26 แห่ง 1282 38 73.08 7.31

ประมวลผลข้อมูลตามวันที่รักษา(DATEDEFINE) จำแนกรายอำเภอ แยกรายสัปดาห์ , รายงาน ณ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:15:53