ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข (MIS)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ >> หน่วยงานคุณธรรม >> มีน้ำใจ โปร่งใส สามัคคี
วารสารสาธารณสุข

× Avatar
Remember me
Forgot password?

ข้อมูลงบประมาณ


วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30


ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี งบประมาณ 2563

ลำดับ กลุ่มงาน งบประมาณ ตั้งเบิก อนุมัติ เงินคืน เบิกจ่าย คงเหลือ % ตั้งเบิก % อนุมัติ % เบิกจ่าย
1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 79,150.00 79,150.00 79,150.00 0.00 79,150.00 0.00 100.00 100.00 100.00
2 งานการเงิน 72,409,378.00 72,080,490.02 72,080,490.02 178,502.13 71,901,987.89 507,390.11 99.55 100.00 99.30
3 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 934,019.38 912,339.38 912,339.38 4,800.00 907,539.38 26,480.00 97.68 100.00 97.16
4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 104,520.00 101,460.00 101,460.00 0.00 101,460.00 3,060.00 97.07 100.00 97.07
5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 192,980.00 184,940.00 184,940.00 0.00 184,940.00 8,040.00 95.83 100.00 95.83
6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 1,857,338.00 1,777,540.00 1,777,540.00 2,000.00 1,775,540.00 81,798.00 95.70 100.00 95.60
7 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 626,027.00 613,837.00 613,837.00 18,000.00 595,837.00 30,190.00 98.05 100.00 95.18
8 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 1,098,780.00 1,038,480.00 1,038,480.00 4,800.00 1,033,680.00 65,100.00 94.51 100.00 94.08
9 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 431,390.00 400,370.00 400,370.00 0.00 400,370.00 31,020.00 92.81 100.00 92.81
10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 740,812.20 656,058.20 656,058.20 0.00 656,058.20 84,754.00 88.56 100.00 88.56
11 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 290,680.00 222,580.00 222,580.00 0.00 222,580.00 68,100.00 76.57 100.00 76.57
12 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 299,560.00 225,980.00 225,980.00 0.00 225,980.00 73,580.00 75.44 100.00 75.44
13 กลุ่มงานนิติการ 33,632.00 24,992.00 24,992.00 0.00 24,992.00 8,640.00 74.31 100.00 74.31
14 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 76,750.00 51,260.00 51,260.00 0.00 51,260.00 25,490.00 66.79 100.00 66.79
15 งานพัสดุ 75,207,889.78 50,330,552.46 47,390,796.46 0.00 47,390,796.46 27,817,093.32 66.92 94.16 63.01

วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30

 

วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30


ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี งบประมาณ 2563

ลำดับ สสอ. งบประมาณ ตั้งเบิก อนุมัติ เงินคืน เบิกจ่าย คงเหลือ % ตั้งเบิก % อนุมัติ % เบิกจ่าย
1 สสอ.แม่วงก์ 470,100.00 468,116.03 468,116.03 0.00 468,116.03 1,983.97 99.58 100.00 99.58
2 สสอ.ลาดยาว 530,782.00 521,685.88 521,685.88 0.00 521,685.88 9,096.12 98.29 100.00 98.29
3 สสอ.พยุหะคีรี 473,200.00 460,014.65 460,014.65 0.00 460,014.65 13,185.35 97.21 100.00 97.21
4 สสอ.ไพศาลี 445,800.00 430,833.62 430,833.62 0.00 430,833.62 14,966.38 96.64 100.00 96.64
5 สสอ.ตากฟ้า 420,850.00 406,495.96 406,495.96 0.00 406,495.96 14,354.04 96.59 100.00 96.59
6 สสอ.โกรกพระ 385,742.00 371,997.10 371,997.10 0.00 371,997.10 13,744.90 96.44 100.00 96.44
7 สสอ.หนองบัว 587,330.00 562,137.96 562,137.96 0.00 562,137.96 25,192.04 95.71 100.00 95.71
8 สสอ.บรรพตพิสัย 498,950.00 475,933.87 475,933.87 92.91 475,840.96 23,109.04 95.39 100.00 95.37
9 สสอ.ท่าตะโก 473,650.00 450,509.30 450,509.30 0.00 450,509.30 23,140.70 95.11 100.00 95.11
10 สสอ.เก้าเลี้ยว 388,700.00 367,115.88 367,115.88 0.00 367,115.88 21,584.12 94.45 100.00 94.45
11 สสอ.ชุมแสง 513,610.00 530,766.55 530,766.55 46,000.00 484,766.55 28,843.45 103.34 100.00 94.38
12 สสอ.ตาคลี 553,600.00 519,399.92 519,399.92 0.00 519,399.92 34,200.08 93.82 100.00 93.82
13 สสอ.เมือง 734,950.00 653,706.04 653,706.04 0.00 653,706.04 81,243.96 88.95 100.00 88.95
14 สสอ.ชุมตาบง 364,250.00 324,552.27 324,552.27 899.03 323,653.24 40,596.76 89.10 100.00 88.85
15 สสอ.แม่เปิน 404,787.00 354,429.56 354,429.56 0.00 354,429.56 50,357.44 87.56 100.00 87.56

วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30

 

วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30


ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ โรงพยาบาล ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี งบประมาณ 2563

ลำดับ โรงพยาบาล งบประมาณ ตั้งเบิก อนุมัติ เงินคืน เบิกจ่าย คงเหลือ % ตั้งเบิก % อนุมัติ % เบิกจ่าย
1 รพ.ลาดยาว 529,370.00 528,800.00 528,800.00 0.00 528,800.00 570.00 99.89 100.00 99.89
2 รพ.หนองบัว 251,472.00 250,803.50 250,803.50 0.00 250,803.50 668.50 99.73 100.00 99.73
3 สนง.เขตสุขภาพที่ 3 6,695,830.00 6,199,028.47 6,187,628.47 69,972.00 6,117,656.47 578,173.53 92.58 99.82 91.37
4 รพ.แม่วงก์ 242,481.00 211,070.00 211,070.00 0.00 211,070.00 31,411.00 87.05 100.00 87.05
5 รพ.ท่าตะโก 272,118.50 236,191.50 236,191.50 0.00 236,191.50 35,927.00 86.80 100.00 86.80
6 รพ.ตาคลี 350,383.50 349,782.52 283,782.52 0.00 283,782.52 66,600.98 99.83 81.13 80.99
7 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 3,257,563.75 2,553,885.70 2,553,885.70 0.00 2,553,885.70 703,678.05 78.40 100.00 78.40
8 รพ.ชุมแสง 589,847.50 444,222.50 444,222.50 0.00 444,222.50 145,625.00 75.31 100.00 75.31
9 รพ.พยุหะคีรี 339,897.43 227,793.83 227,793.83 0.00 227,793.83 112,103.60 67.02 100.00 67.02
10 รพ.ชุมตาบง 105,305.00 105,066.00 63,706.00 0.00 63,706.00 41,599.00 99.77 60.63 60.50
11 รพ.บรรพตพิสัย 692,915.00 418,742.50 418,742.50 0.00 418,742.50 274,172.50 60.43 100.00 60.43
12 รพ.โกรกพระ 360,528.00 190,234.86 190,234.86 0.00 190,234.86 170,293.14 52.77 100.00 52.77
13 รพ.เก้าเลี้ยว 437,610.00 203,300.00 203,300.00 0.00 203,300.00 234,310.00 46.46 100.00 46.46
14 รพ.ไพศาลี 524,170.00 205,670.00 205,670.00 0.00 205,670.00 318,500.00 39.24 100.00 39.24
15 รพ.ตากฟ้า 808,792.24 808,792.24 252,165.00 0.00 252,165.00 556,627.24 100.00 31.18 31.18

วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30

จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2559-2563(ม.ค.-ก.ค.)

Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Leading Causes of Death,NakhonSawan Thailand 2016 - 2020(Jan-Jul)

ลำดับ สาเหตุการตาย
(Causes of Death)
2559 (2016) 2560 (2017) 2561 (2018) 2562 (2019) 2563 (2020)
จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate)
1 มะเร็งทุกชนิด(C00-C979)
(Malignant neoplasm, all forms)
1410 132.21 1386 130.10 1443 135.62 1558 147.00 1422 134.28
2 ปอดอักเสบ(J12-J189)
(Pneumonia)
590 55.32 720 67.58 680 63.91 740 69.82 826 78.00
3 โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I699)
(Cerebrovascular disease)
826 77.45 698 65.52 763 71.71 838 79.07 758 71.58
4 โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I529)
(Ischaemic heart diseases)
613 57.48 455 42.71 476 44.74 556 52.46 505 47.69
5 อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบก(V01-V899)
(Land transport accidents)
285 26.72 242 22.72 282 26.50 410 38.68 221 20.87
6 โรคเกี่ยวกับตับ(K70-K769)
(Disease of liver)
285 26.72 207 19.43 244 22.93 224 21.13 176 16.62
7 เบาหวาน(E10-E149)
(Diabetes mellitus)
246 23.07 165 15.49 172 16.17 239 22.55 141 13.31
8 วัณโรคทุกชนิด(A15-A199)
(Tuberculosis all forms)
125 11.72 104 9.76 134 12.59 117 11.04 107 10.10
9 โรคทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง(J40-J479)
(Chronic lower respiratory diseases)
223 20.91 122 11.45 153 14.38 171 16.13 106 10.01
10 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส(B20-B249)
(Human immunodeficieney virus (HIV) disease)
96 9.00 56 5.26 96 9.02 83 7.83 40 3.78

วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30

จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2559-2563(ม.ค.-ก.ค.)

Number and Mortality Rates per 100,000 Population NakhonSawan Thailand 2016 - 2020(Jan-Jul)

ลำดับ สาเหตุการตาย
(Causes of Death)
2559 (2016) 2560 (2017) 2561 (2018) 2562 (2019) 2563 (2020)
จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate)
1 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด(R00-R99)
(Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified)
2085 195.51 1590 149.25 1983 186.38 1736 163.79 1561 147.40
2 โรคของระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)
(Diseases of the circulatory system)
1669 156.50 1371 128.69 1476 138.73 1669 157.47 1496 141.27
3 เนื้องอก(C00-D48)
(Neoplasms)
1439 134.93 1432 134.42 1472 138.35 1606 151.53 1459 137.77
4 โรคของระบบหายใจ(J00-J99)
(Diseases of the respiratory system)
904 84.77 900 84.48 899 84.50 1000 94.35 1020 96.32
5 โรคของระบบประสาท(G00-G99)
(Diseases of the nervous system)
293 27.47 632 59.32 302 28.38 617 58.21 1007 95.09
6 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค(A00-B99)
(Certain infectious and parasitic diseases)
715 67.04 720 67.58 759 71.34 600 56.61 729 68.84
7 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย(V01-Y98)
(External causes of morbidity and mortality)
770 72.20 694 65.14 764 71.81 858 80.95 705 66.57
8 โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ(N00-N99)
(Diseases of the genitourinary system)
486 45.57 456 42.80 448 42.11 541 51.04 497 46.93
9 โรคของระบบย่อยอาหาร(K00-K93)
(Diseases of the digestive system)
477 44.73 429 40.27 436 40.98 498 46.99 417 39.38
10 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม(E00-E90)
(Endocrine nutritional and metabolic diseases)
274 25.69 192 18.02 215 20.21 294 27.74 194 18.32
11 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L99)
(Diseases of the skin and subcutaneous tissue)
64 6.00 82 7.70 70 6.58 94 8.87 78 7.37
12 โรคของระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(M00-M99)
(Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue)
57 5.34 35 3.29 64 6.02 61 5.76 39 3.68
13 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม(F00-F99)
(Mental and behavioural disorders)
23 2.16 30 2.82 19 1.79 42 3.96 32 3.02
14 รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม(Q00-Q99)
(Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities)
30 2.81 17 1.60 20 1.88 22 2.08 21 1.98
15 โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางอย่างของกลไกภูมิคุ้มกัน(D50-D89)
(Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)
24 2.25 7 0.66 12 1.13 25 2.36 16 1.51
16 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด(P00-P96)
(Certain conditions originating in the perinatal period)
25 2.34 20 1.88 31 2.91 24 2.26 11 1.04
17 โรคของหูและปุ่มกระดูกกกหู(H60-H95)
(Diseases of the ear and mastoid process)
0 0.00 1 0.09 1 0.09 0 0.00 1 0.09
18 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด(O00-O99)
(Pregnancy, childbirth and the puerperium)
3 0.28 2 0.19 5 0.47 4 0.38 1 0.09
19 โรคของตาและอวัยวะเคียงลูกตา(H00-H59)
(Diseases of the eye and adnexa)
0 0.00 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20 รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ(U00-U99)
(Codes for special purposes)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
21 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ(Z00-Z99)
(Factors influencing health status and contact with health services)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
22 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก(S00-T98)
(Injury, poisoning and certain other consequences of external causes)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 9338 875.61 8611 808.29 8976 843.64 9691 914.34 9284 876.68

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30

จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน การตั้งใจทำร้ายตนเอง(X60-X84) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2559-2563(ม.ค.-ก.ค.)

Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Intentional self-harm(X60-X84) NakhonSawan Thailand 2016 - 2020(Jan-Jul)

ลำดับ อำเภอ
(Amphoe)
2559 (2016) 2560 (2017) 2561 (2018) 2562 (2019) 2563 (2020)
ประชากร (Population) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) ประชากร (Population) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) ประชากร (Population) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) ประชากร (Population) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate) ประชากร (Population) จำนวน (Cases) อัตรา (Rate)
1 เมืองนครสวรรค์
(Mueang Nakhon Sawan)
243126 17 6.99 243999 21 8.61 244906 20 8.17 245034 21 8.57 243913 16 6.56
2 โกรกพระ
(Krok Phra)
35743 3 8.39 35667 0 0.00 35550 3 8.44 35459 2 5.64 34098 2 5.87
3 ชุมแสง
(Chum Saeng)
65140 4 6.14 64837 6 9.25 64555 3 4.65 64074 10 15.61 63264 6 9.48
4 หนองบัว
(Nong Bua)
69149 5 7.23 68998 5 7.25 68889 8 11.61 68578 8 11.67 66143 1 1.51
5 บรรพตพิสัย
(Banphot Phisai)
86905 4 4.60 86705 7 8.07 86386 14 16.21 85906 8 9.31 85441 10 11.70
6 เก้าเลี้ยว
(Kao Liao)
34822 5 14.36 34742 3 8.64 34615 4 11.56 34563 5 14.47 34358 3 8.73
7 ตาคลี
(Takhli)
109049 18 16.51 108344 9 8.31 108138 12 11.10 107082 17 15.88 104117 17 16.33
8 ท่าตะโก
(Tha Tako)
67184 4 5.95 67039 2 2.98 66903 8 11.96 66568 4 6.01 66175 2 3.02
9 ไพศาลี
(Phaisali)
72006 11 15.28 71916 1 1.39 71581 15 20.96 71339 15 21.03 70287 9 12.80
10 พยุหะคีรี
(Phayuha Khiri)
61792 3 4.86 61697 6 9.72 61636 1 1.62 61352 9 14.67 60709 4 6.59
11 ลาดยาว
(Lat Yao)
87995 11 12.50 87672 8 9.12 87390 11 12.59 86925 9 10.35 83191 12 14.42
12 ตากฟ้า
(Tak Fa)
40653 2 4.92 40598 5 12.32 40474 3 7.41 40403 4 9.90 39692 1 2.52
13 แม่วงก์
(Mae Wong)
53065 6 11.31 53116 4 7.53 53015 6 11.32 52723 8 15.17 50209 4 7.97
14 แม่เปิน
(Mae Poen)
20841 1 4.80 20955 0 0.00 20896 2 9.57 20882 3 14.37 20898 1 4.79
15 ชุมตาบง
(Chum Ta Bong)
18985 0 0.00 19049 0 0.00 19030 1 5.25 18999 1 5.26 18031 0 0.00
รวม 1066455 94 8.81 1065334 77 7.23 1063964 111 10.43 1059887 124 11.70 1040526 88 8.46

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. วันที่ ประมวลผล : 2020-09-30

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ชั้น 2 ตึกสำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-232001 ต่อ 117 Email: nsw.plans@gmail.com

@2018 งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์