ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เขตสุขภาพที่ 3

ชัยนาท  นครสวรรค์  อุทัยธานี  กำแพงเพชร  พิจิตร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

Home KPI 61
About us

ตารางแสดงเขตการแบ่งเขตการปกครอง เขตสุขภาพ 3 ปี พ.ศ.2560

หน่วยปกครอง ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร รวม
ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค
จังหวัด (แห่ง) 1 1 1 1 1 5
อำเภอ (แห่ง) 8 15 8 11 12 54
ตำบล (แห่ง) 51 128 70 78 86 413
หมู่บ้าน (แห่ง) 505 1432 642 956 889 4424
ข้อมูลการปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แห่ง) 1 1 1 1 1 5
เทศบาลนคร (แห่ง) 0 1 0 0 0 1
เทศบาลเมือง (แห่ง) 0 2 0 3 3 8
เทศบาลตำบล (แห่ง) 0 18 0 22 25 65
องค์การบริหารส่วนตำบล (แห่ง) 20 121 49 64 73 327
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพฯ,เมืองพัทยา) (แห่ง) 0 0 0 0 0 0

ที่มา: ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แจ้งข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560