ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เขตสุขภาพที่ 3

ชัยนาท  นครสวรรค์  อุทัยธานี  กำแพงเพชร  พิจิตร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

Home
About us

ตารางแสดงเขตการแบ่งเขตการปกครอง เขตสุขภาพ 3 ปี พ.ศ.2560

หน่วยปกครอง ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร รวม
ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค
จังหวัด (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
อำเภอ (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
ตำบล (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
หมู่บ้าน (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
ข้อมูลการปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
เทศบาลนคร (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
เทศบาลเมือง (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
เทศบาลตำบล (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล (แห่ง) 0 0 0 0 0 0
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพฯ,เมืองพัทยา) (แห่ง) 0 0 0 0 0 0

ที่มา: ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แจ้งข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560